WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«ТИПТІК ОУ БАЄДАРЛАМАСЫ БАКАЛАВРИАТ БЕКІТЕМІН Р ДСМ Єылым жјне адами ресурстарды дамыту департаментініѕ директоры _ Н.Хамзина «_» 2009ж. БИОЛОГИЯЛЫ СТАТИСТИКА Мамандыєы: 051102 - «оєамды денсаулы ...»

ТИПТІК ОУ БАЄДАРЛАМАСЫ

БАКАЛАВРИАТ

БЕКІТЕМІН

Р ДСМ Єылым жјне адами

ресурстарды дамыту

департаментініѕ директоры

_________ Н..Хамзина

«___»__ ____ 2009ж.

БИОЛОГИЯЛЫ СТАТИСТИКА

Мамандыєы: 051102 - «оєамды денсаулы сатау»

Саєат кґлемі – 1 кредит (45 саєат)

азастан Республикасы Денсаулы сатау министрлігі

Астана-2009

АЛЄЫ СҐЗ

1 ЈЗІРЛЕГЕН ЖЈНЕ ЎСЫНЄАН С.Д. Асфендияров атындаєы аза Ўлтты медицина университеті.

2 АЛЄАШ РЕТ енгізілген.

3 Типтік оу баєдарламасы 051102 - «оєамды денсаулы сатау» мамандыєы бойынша Р 2006 жылєы мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандартына сјйкес јзірленген.

4 Типтік оу баєдарламасын «Медицина білімі мен єылымыныѕ инновациялы технологиялар Республикалы орталыєы» ЖШС бекітіп, 2009 жылєы 20 наурыздаєы №5 хаттамаєа сјйкес баспаєа ўсынєан.

МАЗМЎНЫ

1. Тїсініктеме 6

2. Пјнніѕ мазмўны 8

3. Оу жјне оыту јдістері 9

4. Студенттердіѕ білімін баєалау 9

5. ўрал-жабдытар 9

6. Пјн бойынша саєаттыѕ бґлінуі 9

7. Сабатардыѕ таырыпты жоспарыныѕ їлгілері10

8. Ўсынылатын јдебиеттердіѕ тізімі 13

Бўл типтік оу баєдарламасын азастан Республикасы Денсаулы сатау министрлігініѕ рўсатынсыз кґбейтуге жјне таратуєа болмайды.

1 ТЇСІНІКТЕМЕ

Денсаулы сатау мен клиникалы медицинада клиникалы диагноз, тўрєындардыѕ белгілі бір тобында андай да бір баєдарламаныѕ мїмкін болатын нјтижелерін болжау, науастыѕ сыраттанушылыєыныѕ аєымын болжау, халытыѕ белгілі бір тобы немесе белгілі бір науас їшін емдеу тїрін таѕдау сияты мјселелер бойынша шешім абылдау барысында јртїрлі статистикалы тўжырымдамалар жиі олданылады.Статистика кїнделікті лабораториялы практикада олданыс табуда.Статистиканы білу азіргі заманєы медициналы басылымдарды тїсіну їшін жјне оларды сын кґзбен баєалай білу їшін де ґте маѕызды. Сонымен, статистиканыѕ принциптерін білу денсаулы сатаудаєы јртїрлі жаєдайлар мен аєымдардыѕ айырмашылытарын баєалауєа арналєан зерттеулерді жоспарлау, жїргізу жјне талдау їшін, сол сияты медициналы биология, клиника жјне денсаулы сатау салалары бойынша єылыми зерттеулер орындау їшін ажет.

Биостатистика – медицина, денсаулы сатау жјне эпидемиологиядаєы єылыми зерттеулерде статистикалы јдістерді олданумен байланысты єылыми сала. Практикаєа дјлелді медицинаныѕ принциптерін ендіру медициналы жоєары оу орындарыныѕ азіргі заманєы тїлектері їшін биостатистиканы тїсіну ажеттілігініѕ аншалыты маѕызды екендігін айындап отыр.

Биостатистика пјні бойынша типтік баєдарламаєа медицина-биологиялы статистика теориясыныѕ негіздері, статистикалы жорамалдарды тексеру, медицина мен оєамды денсаулы сатаудаєы дисперсиялы, регрессиялы, корреляциялы талдаулар негіздері,стандарттау јдісі, тјжірибені жоспарлау жјне жїргізу негіздері енгізілді.

Теориялы зерттеулерде болсын, сол сияты оєамды денсаулы сатау ўйымдастырушысыныѕ практикалы ызметінде болсын, медициналы жјне биологиялы деректерді статистикалы талдау мјдениетін жоєарылату ажеттілігініѕ туындауы, еѕ алдымен, деректерді бейнелеу мен жїйелеу мјселелерін компьютерлік ўралдармен іске асырудыѕ заманауи жетістіктерімен тїсіндіріледі.

Студентке SAS,SPSS статистикалы кјсіптік, Statisticа јмбебап олданбалы баєдарламалар пакеттерін олдана білу жјне алынєан нјтижелерді дјл тїсіндіре білу ерекше маѕызды.

Пјнніѕ масаты: биологиялы статистиканыѕ теориялы негіздерін оыту жјне статистикалы ґѕдеу јдістерін олдану даєдыларын алыптастыру.

Пјнніѕ міндеттері:

биологиялы жјне медициналы деректерді ґѕдеудіѕ азіргі заманєы статистикалы јдістері жґнінде білім негіздерін алыптастыру;

биологиялы жјне медициналы деректерді ґѕдеу їшін азіргі заманєы статистикалы јдістерді олданудыѕ негізгі даєдыларын алыптастыру.

Білім берудіѕ орытынды нјтижелері

Студент білуі керек:

деректердіѕ тїрлерін жјне оларды бейнелеу тјсілдерін;

ґлшеу шкалаларын;

сјйкестік жјне келісім критерийлерін;

зерттеулердегі жїйелі ателердіѕ тїрлері мен оларды баєалауды;

белгілерді алыпты тарату заѕыныѕ асиеттерін;

дисперсиялы талдау;

корреляциялы тјуелділік;

Пирсонныѕ корреляция коэффициентін, Спирменніѕ рангілік корреляция коэффициенті;

жорамалдарды тексерудіѕ параметрлік емес критерийлері;

Стьюденттіѕ t критерийін;

эпидемиологиялы талдаудыѕ негізгі критерийлерін, эпидемиологиялы кґрсеткіштерді;

медициналы-биологиялы эксперимент кезеѕдерін, жоспарлауды;

компьютерлік статистикалы баєдарламалар: олданбалы баєдарламалар пакеті SPSS, Statistica, SAS.

Студент їйреніп алуы ажет:

деректерді ґѕдеудіѕ статистикалы јдістерін олдануды;

биостатистикадаєы ґлшеулердіѕ сенімділігі мен шынайылыєын баєалау, айырмашылытардыѕ статистикалы мјнділігін анытауды;

таѕдама жиынты їшін баылау бірліктерін іріктеуді;

таралудыѕ статистикалы атарларын анытау жјне олардыѕ теориялы таралу заѕдарына сјйкестігін баєалауды;

статистикалы атардыѕ санды сипаттамаларын анытау жјне олардыѕ дјлдігі мен сенімділігін баєалауды;

бас жиынтытыѕ нїктелік жјне аралы баєаларын табуды;

бірфакторлы,екіфакторлы дисперсиялы талдау јдістерін олдануды;

статистикалы жорамалдарды тексеруді;

корреляцияныѕ таѕдама коэффициентін есептеуді;

орытынды кесте алуды: оиєа саны,орта, стандартты ате,орта ате;

алынєан нјтижелерді тїсіндіруді;

SPSS, Statisticа, SAS олданбалы баєдарламалар пакетімен жўмыс істеуді.

Пререквизиттер мен постреквизиттер

Пререквизиттер: математика,информатика, медициналы биофизика.

Постреквизиттер: оєамды денсаулы сатау, жўпалы жјне жўпалы емес аурулар эпидемиологиясы, дјлелді медицина негіздері.

2 ПЈННІЅ МАЗМЎНЫ *

оєамды денсаулы сатаудаєы биостатистика

Зерттелетін ўбылыстыѕ шынайы табиєатын зерттеудегі биостатистиканыѕ мјні. Ф.Гальтон, Р.Фишер жјне К.Пирсонныѕ биометриканыѕ дамуындаєы рольдері. Биостатистиканыѕ нысандары, масаты мен міндеттері.Медициналы-биологиялы зерттеулерде олданылатын ґлшеу шкалаларыныѕ негізгі тїрлері.Санды жјне сапалы белгілер. Биостатистикадаєы ґлшеулердіѕ сенімділігі мен шынайылыєы.

Жиынтытыѕ параметрлерін баєалау

Іріктеу јдісі. алыпты таралу жјне оныѕ параметрлері. Таѕдама сипаттамалары бойынша бас жиынтытыѕ параметрлерін баєалау. Стандартты ате. Бас жиынты параметрлерініѕ нїктелік жјне аралы баєалары.Сенім ытималдытары мен сенім аралытары. Статистикалы деректерді кескіндеудіѕ графиктік тјсілі.

Статистикалы жорамалдарды тексеру теориясыныѕ негіздері

Биомедициналы зерттеулерде олданылатын статистикалы жорамалдар.Мјнділік деѕгейі. Нґлдік жјне балама жорамалдар. Бірінші жјне екінші текті ателер. Жорамалдарды тексерудіѕ негізгі кезеѕдері. Таралудыѕ тїрі туралы жорамалды тексеру. Пирсонныѕ Xu-квадрат, Колмогоров – Смирновтыѕ сјйкестік критерийлері. алыпты таралєан жиынтытардыѕ параметрлері туралы жорамалдарды тексеру. Биомедициналы деректерді талдауєа арналєан Стьюденттіѕ t-критерийі. Жорамалдарды тексерудіѕ параметрлік емес критерийлері. Критерийдіѕ уаттылыєы.

Дисперсиялы талдау негіздері

Дисперсиялы талдау,негізгі ўєымдар жјне оєамды денсаулы сатауда олданылуы. Бірфакторлы дисперсиялы талдау. Екіфакторлы дисперсиялы талдау. Жалпы, факторлы жјне алды дисперсиялар. Кґпфакторлы дисперсиялы талдау. Уаытша атарлардыѕ анализі.

Эпидемиологиялы талдаулардаєы статистикалы јдістер

Эпидемиологиялы талдаудыѕ негізгі критерийлері. Орта шамалар, олардыѕ ґлшемдері жјне белгілердіѕ мґлшерлік атынастары. ауіп факторлары бойынша сыраттанушылыты талдау. Сыраттыѕ дамуындаєы ауіп факторларын санды баєалау.

Корреляция жјне регрессия

Корреляция-регрессиялы талдау - денсаулы кґрсеткіштері мен оршаєан орта факторларын баєалау јдісі. Спирменніѕ рангілік корреляциясыныѕ коэффициенті. Регрессия кґрсеткіштерініѕ шынайылыєын баєалау.

Статистикалы зерттеулерді жоспарлау мен ўйымдастыру

Негізгі статистикалы јдістер. Медициналы-биологиялы эксперимент кезеѕдері.Деректерді ґѕдеудіѕ статистикалы јдісін таѕдау. Заманауи апаратты-есептеу техникасыныѕ биостатистикада олданылуы. Биомедициналы деректерді талдауєа арналєан статистикалы пакеттер. Негізгі статистикалы олданбалы баєдарламалар пакеті: SAS, SPSS, STATISTICA.

3 ОУ ЖЈНЕ ОЫТУ ЈДІСТЕРІ

Дјрістер: шолу жјне мјселелік;

Практикалы сабатар: жеке тапсырмаларды жазбаша орындау. Тест тапсырмаларын орындау. SAS, SPSS, STATISTICA компьютерлік баєдарламаларын олданып деректерге статистикалы ґѕдеулер жїргізу;

Оытушыныѕ жетекшілігімен орындалатын студенттердіѕ ґзіндік жўмысы (ОСҐЖ): ситуациялы тапсырмаларды шешу,берілген баєдарлама бойынша деректерді статистикалы ґѕдеу,компьютерлік баєдарламаларды олданып статистикалы талдау жасау,кґпфакторлы дисперсиялы талдау жїргізу;

Студенттердіѕ ґзіндік жўмысы (СҐЖ): студенттердіѕ оулытармен жјне осымша јдебиеттермен, апараттарды электронды тасымалдаєыштармен жўмыс істеуі; есептерді ґз бетімен шешу,ґзіндік жўмыстыѕ таырыбы бойынша дайынды деѕгейін баєалау, SAS, SPSS, STATISTICA компьютерлік баєдарламаларды олданып деректерге статистикалы ґѕдеулер жїргізу.

4 СТУДЕНТТІЅ БІЛІМІН БАЄАЛАУ

Аєымды баылау: ситуациялы тапсырмаларды орындау, ауызша жјне жазбаша сўрау, тестілік баылау.

Аралы баылау: коллоквиум.

орытынды баылау: емтихан.

5 ЎРАЛ- ЖАБДЫТАР

компьютерлер,мультимедиалы проекторлар, графопроекторлар, видеоаппаратура, экран.

компьютерлік баєдарламалар жјне мультимедиалы оу ўралдары пакеті, тестілік тапсырмалар мен ситуациялы есептер жиынтыєы, математикалы кестелер, арнайы статистикалы кестелер, калькуляторлар, слайдтар.

6 ПЈН БОЙЫНША САЄАТТЫЅ БҐЛІНУІ

Саєаттыѕ жалпы саны

Аудиториялы саєаттар

ОСҐЖ

СҐЖ

дјрістер

практикалы сабатар

45

5

10

15

15

Ескерту:* - ЖОО пјнніѕ мазмўнын 20%-єа дейін ґзгерте алады.

7 САБАТАРДЫЅ ТАЫРЫПТЫ ЖОСПАРЫНЫЅ ЇЛГІЛЕРІ*

7.1 Дјрістердіѕ таырыпты жоспарыныѕ їлгісі*

(академиялы саєаттыѕ ўзатыєы-50минут)

Таырыптары

1

Кіріспе. Биостатистика негіздері.

Биостатистика пјні жјне міндеттері. Ф.Гальтон, К.Пирсон жјне Р.Фишердіѕ биометриканыѕ дамуындаєы ролі.Деректерді жинау, топтау жјне бейнелеу.Ґлшеу шкалаларыныѕ тїрлері.

2

Статистикалы жорамалдарды тексеру теориясыныѕ негіздері.

Биостатистикалы зерттеулерге олданылатын статистикалы жорамалдар. Сенім ытималдыєы жјне мјнділік деѕгейі. Пирсонныѕ Xu-квадрат, Колмогоров–Смирновтыѕ сјйкестік критерийлері.алыпты таралєан жиынтытардыѕ параметрлері туралы жорамалдарды тексеру.Биомедициналы деректерді талдауєа арналєан Стьюденттіѕ t-критерийі. Жорамалдарды тексерудіѕ параметрлік емес критерийлері. Критерийдіѕ уаттылыєы.

3

Медицина мен денсаулы сатаудаєы дисперсиялы талдау.

Дисперсиялы талдаудыѕ негізгі ўєымдары мен јдістемесі. Бірфакторлы жјне екіфакторлы дисперсиялы талдау. Жалпы, факторлы жјне алды дисперсиялар. Дисперсиялы талдаудыѕ оєамды денсаулы сатауда олданылуы.

4

Эпидемиологиялы талдаудаєы статистикалы јдістер.

Эпидемиологиялы талдаудыѕ негізгі критерийлері. Орта шамалар, олардыѕ ґлшемдері жјне белгілердіѕ мґлшерлік атынастары. ауіп факторлары бойынша сыраттанушылыты талдау. Сыраттыѕ дамуындаєы ауіп факторларын санды баєалау.

5

Статистикалы зерттеулерді жоспарлау жјне ўйымдастыру.

Медициналы-биологиялы тјжірибе кезеѕдері.Деректерді ґѕдеудіѕ статистикалы јдісін таѕдау. азіргі заманєы апаратты-есептеу техникасыныѕ биостатистикада олданылуы. Биомедициналы деректерді талдауєа арналєан статистикалы пакеттерді жіктеу жјне оларєа ойылатын талаптар.

Барлыєы: 5 саєат

7.2 Практикалы сабатардыѕ таырыпты жоспарыныѕ їлгісі*

Таырыптары

1

Деректерді статистикалы топтау жјне бейнелеу. Бас жиынтытыѕ параметрлерін таѕдау тјсіл бойынша баєалау. Статистикалы баылаудыѕ ателері. Сенім аралыєы.

2

Статистикалы жорамалдарды тексеру. алыпты таралєан жиынтытардыѕ параметрлері жґніндегі жорамалдарды тексеру. Но нґлдік жјне H1 балама жорамалдарды тексеру.

3

Стьюдент критерийініѕ олданылуы. t-критерийініѕ сынды мјндерініѕ кестесі. Пирсонныѕ 2 критерийініѕ олданылуы. Талдау схемасы. 2 критерийініѕ сынды мјндерініѕ кестесі.

4

Дисперсиялы талдау Дисперсиялы талдау кґмегімен тексерілетін статистикалы жорамалдар.Жалпы, факторлы жјне алды дисперсиялар. Бір факторлы дисперсиялы талдау јдісі. Фишердіѕ F-критерийі.

5

Екі факторлы дисперсиялы талдау јдісі. Statistica олданбалы баєдарламасындаєы дисперсиялы талдау.

6

Эпидемиологиялы зерттеулердегі статистикалы јдістер. Эпидемиологиялы кґрсеткіштерді баєалау. ауіп факторы бойынша сыраттанушылыты талдау.

7

Корреляция-регрессиялы талдау. Параметрлерді еѕ кіші квадраттар јдісі бойынша баєалау. Сызыты регрессия теѕдеуі.Пирсонныѕ корреляция коэффициенті.

8

Рангтік корреляция. Спирменніѕ рангтік корреляция коэффициенті. Statistica олданбалы баєдарламасындаєы корреляция-регрессиялы талдау.

9

Стандартталєан коэффициенттер. Стандарттаудыѕ тікелей јдісі.

10

Динамикалы атарларды талдау.Динамикалы атардыѕ кґрсеткіштерін баєалау.

Барлыєы: 10 саєат

7.3 Оытушыныѕ жетекшілігімен орындалатын студенттердіѕ ґзіндік жўмысы (ОСҐЖ) таырыптарыныѕ їлгісі **

Таырыптары

1

Арифметикалы ортаны, орта квадратты ауытуды, стандартты атені есептеу. Статистикалы деректерді полигон, гистограмма, диаграмма тїрінде кескіндеу.

2

Јртїрлі мјнділік деѕгейі бойынша критерий уаттылыєын табу. Пирсонныѕ Хи-квадрат сјйкестік критерийі. Їлкен сандар заѕы.

3

Биомедициналы деректерді талдау їшін Стьюденттіѕ t-критерийі.

4

Бір факторлы дисперсиялы талдау јдісі. Жалпы, факторлы жјне алды дисперсияны есептеу.

5

Медициналы жјне биологиялы мазмўнды есептерді екі факторлы дисперсиялы талдау јдісін олданып шешу.

6

Статистикалы талдау јдістерін олданып эпидемиологиялы кґрсеткіштерді баєалау.

7

Сызыты корреляция. Пирсонныѕ корреляция коэффициенті. Параметрлер арасындаєы байланыстыѕ сипаты мен кїші.

8

Регрессия мен корреляция арасындаєы байланыс. Корреляцияныѕ статистикалы мјнділігі.

9

Стандарттаудыѕ тікелей јдісініѕ кезеѕдері мен олданылуы.

10

Тікелей емес жјне жанама стандарттау јдістері.

Аралы баылау

1

Статистикалы зерттеулерді жоспарлау жјне ўйымдастыру.Негізгі кезеѕдер. Зерттеудіѕ жоспары мен баєдарламасын ўру.

2

Статистикалы зерттеудіѕ баєдарламасы.Масаты мен міндетін анытау.Деректерді жинау баєдарламасы.Зерттеу бланкісін ўру. Денсаулы сатауды ўйымдастырудыѕ есеп беру ўжатын таѕдау.

3

Статистикалы материалдарды жинау. Баылау мен ґлшеулердіѕ нјтижелерін жазу тјртібі. Жиналєан материалдыѕ санды жјне сапалылыєы.

4

Белгілерді топтау. Кестелер макеттерін ўру.Туынды шамаларды есептеу їшін ажет абсолюттік шамаларды алу.

5

Статистикалы талдау. Алынєан статистикалы деретерді салыстыру. Зерттеудіѕ масаты мен міндеттерініѕ ґзара байланысы.

Аралы баылау.

Емтихан алдындаєы орытынды кеѕес.

Барлыєы: 15 саєат

7.4 Студенттердіѕ ґзіндік жўмысы (СҐЖ) таырыптарыныѕїлгісі**

Таырыптары

1

Болжаудыѕ статистикалы јдістері.

2

Сјйкестік критерийі. Сјйкестік критерийініѕ практикалы мысалы. Мендель заѕы.

3

Кґпфакторлы дисперсиялы талдау јдісі.

4

Уаытша атарларды талдау.

5

Ґлшеу ателері.ўралдыѕ шкаласындаєы ателер мен жїйелік ателерді есепке алу. осынды ателіктіѕ баєасы.

Барлыєы: 15 саєат

Ескерту:

*-ЖОО дјріс, практикалы саба, ОСҐЖ, СҐЖ таырыптарыныѕ 40% -ын ґзгерте алады.

**- оу сабатарыныѕ барлы таырыптарыныѕ тізімдері мен тјртібі зерделеу барысында келісіліп отырылуы тиіс.

8 ЎСЫНЫЛАТЫН ЈДЕБИЕТТЕРДІЅ ТІЗІМІ*

аза тіліндегі

негізгі:

1.Ахметазиев А.А., Кельтенова Р.Т. Математикалы статистика, Алматы «Экономика», 2002.

осымша:

1.Бектаев. Ытималдытар теориясы жјне математикалы статистика. Алматы: «Рауан», 1991.

Орыс тіліндегі

негізгі:

1.Жидкова О.И. Медицинская статистика (конспект лекций). – М. «Эксмо», 2007.

2.Савилов Е.Д., Мамонтова Л.М. и др. Применение статистических методов в эпидемиологическом анализе. – М. «МЕД пресс-информ», 2004.

3.Лукьянова Е.А. Медицинская статистика. – М: Изд. РУДН, 2002.

4.Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. М, Медиасфера, 2002.

осымша:

1.Жижин К.С. Медицинская статистика. – Высшая школа. Феникс. Ростов-на-Дону, 2007.

2.Банержи А. Медицинская статистика понятным языком. М., Практическая медицина, 2007.

3.Сергиенко В.И., Бондарева И.Б. «Математическая статистика в клинических исследованиях». М., «ГЭОТАР - Медиа», 2006.

Ескерту: *-Јдебиеттердіѕ тізімі жыл сайын жаѕартылуы мїмкін.

АВТОРЛАР

1.Б.М. Јдібаев– С. Асфендияров атындаєы азЎМУ, медициналы биофизика, информатика жјне математикалы статистика кафедрасыныѕ меѕгерушісі, ф. - м.є.к., профессор.

2.С.А. Амиреев - С.Асфендияров атындаєы азЎМУ, эпидемиология кафедрасыныѕ меѕгерушісі, м.є.д., профессор.

3.А.А. Раманўлова - С. Асфендияров атындаєы азЎМУ, медициналы биофизика, информатика жјне математикалы статистика кафедрасыныѕ аєа оытушысы.

4.М.М. Исмаилова - С. Асфендияров атындаєы азЎМУ, медициналы биофизика, информатика жјне математикалы статистика кафедрасыныѕ аєа оытушысы.

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

БАКАЛАВРИАТ

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента

развития науки и

человеческих ресурсов МЗ РК

_______________ Н.К. Хамзина

«______»______________2009 г.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

По специальности: 051102 - «Общественное здравоохранение»

Объем часов – 1 кредит (45 часов)

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Астана-2009

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА Казахским национальным медицинским университетом им. С.Д. Асфендиярова.

2 ВВЕДЕНА впервые.

3 Типовая учебная программа разработана в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования 2006г. по специальности 051102 - «Общественное здравоохранение».

4 Типовая учебная программа утверждена и рекомендована к изданию ТОО «Республиканский центр инновационных технологий медицинского образования и науки». Протокол № 5 от 20.03.09 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка18

2. Содержание дисциплины20

3. Методы обучения и преподавания21

4. Оценка знаний21

5. Оборудование и оснащение21

6. Распределение часов дисциплины21

7. Примерные тематические планы лекций, практических занятий, СРСП,СРС22

8. Список рекомендуемой литературы25

Настоящая типовая программа не может быть тиражирована и распространена без разрешения Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В здравоохранении и клинической медицине часто используются различные статистические концепции при принятии решений по таким вопросам, как клинический диагноз, прогнозирование возможных результатов осуществления тех или иных программ в данной группе населения, прогнозирование течения заболевания у отдельного больного; выбор соответствующей программы для данной группы населения или выбор лечения для конкретного больного и т.п. Статистика находит повседневное применение в лабораторной практике. Знание статистики стало важным для понимания и критической оценки сообщений в современных медицинских публикациях. Таким образом, знание принципов статистики абсолютно необходимо для планирования, проведения и анализа исследований, посвященных оценке различных ситуаций и тенденций в здравоохранении, а также для выполнения научных исследований в области медицинской биологии, клиники и здравоохранения.

Биостатистика – научная отрасль, связанная с разработкой и использованием статистических методов в научных исследованиях в медицине, здравоохранении и эпидемиологии. Внедрение в практику принципов доказательной медицины диктует современному выпускнику медицинских вузов необходимость понимания биостатистики.

Типовая программа по биостатистике включает в себя основы теории статистики и организации исследования, метод стандартизации, основы дисперсионного, корреляционного, регрессионного анализов, основы теории планирования эксперимента.

Необходимость повышения культуры статистического анализа биологических и медицинских данных, как в теоретических исследованиях, так и в практической деятельности организатора общественного здравоохранения диктуется, прежде всего, современными достижениями в вопросах представления и системизации данных компьютерными средствами. Студенту особенно важно уметь использовать статистические профессиональные пакеты прикладных программ SAS,SPSS, универсальный пакет Statisticа и адекватно интерпретировать полученные результаты.

Цель дисциплины: обучение теоретическим основам биостатистики и формирование навыков применения методов статистической обработки.

Задачи дисциплины:

формирование основы знаний о современных статистических методах обработки биологических и медицинских данных;

формирование основных навыков применения современных статистических методов для обработки биологических и медицинских данных.

Конечные результаты обучения

Студент должен

знать:

типы данных и способы их представления;

измерительные шкалы;

критерии соответствия и согласия;

типы систематических ошибок и их оценку в исследованиях;

свойства закона нормального распределения признаков;

дисперсионный анализ;

корреляционную зависимость;

коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент ранговой корреляции Спирмена;

непараметрические критерии проверки гипотез;

t - критерии Стьюдента;

основные критерии эпидемиологического анализа, эпидемиологические показатели;

этапы медико-биологического эксперимента, планирование;

компьютерные статистические программы: пакет прикладных программ SPSS, Statistica, SAS;

уметь:

применять статистические методы обработки данных;

оценивать надежность и достоверность измерений в биостатистике, определять статистическую значимость различий;

отбирать единицы для выбранной совокупности;

определить статистические ряды распределения и оценить их соответствие теоретическим законам распределения;

оценить их точность и надежность;

определить доверительные интервалы по числовым характеристикам, мощность критерия;

применять основные методы однофакторного дисперсионного анализа;

проверять статистические гипотезы;

вычислять выборочный коэффициент корреляции;

получать результирующую таблицу: число случаев, среднее, стандартная ошибка, ошибка среднего;

интерпретировать полученные результаты;

работать с прикладными пакетами программ SPSS, Statistica,SAS.

Пререквизиты и постреквизиты дисциплины

Пререквизиты: математика, информатика, медицинская биофизика.

Постреквизиты: общественное здравоохранение, эпидемиология инфекционных и неинфекционных болезней, основы доказательной медицины.

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*

Биостатистика в общественном здравоохранении

Значение биостатистики для изучения истинной природы изучаемого явления. Роль Р. Фишера, К. Пирсона, Ф. Гальтона в развитии биометрики. Объекты, предмет и задачи биостатистики. Основные типы измерительных шкал, применяемых в медико-биологических исследованиях. Количественные и качественные признаки. Надежность и достоверность измерений в биостатистике.

Оценка параметров совокупностей

Выборочный метод. Нормальное распределение и его параметры. Оценка параметров генеральных совокупностей. Стандартная ошибка. Доверительный интервал. Интервальная оценка параметров нормального распределения. Графический метод представления статистических данных. Метод стандартизации (прямой и непрямой методы).

Основы теории проверки статистических гипотез

Статистические гипотезы, применительно к биостатистическим исследованиям. Понятие о доверительной вероятности и уровне значимости. Нулевая и альтернативная гипотезы. Основная гипотеза о проверке нормального распределения. Проверка гипотезы о виде распределения. Методы, основанные на критериях согласия распределений. Критерии согласия: Хи-квадрат Пирсона и Колмогорова - Смирнова. Проверка гипотез о параметрах нормально распределенных совокупностей. t-критерий Стьюдента для анализа биомедицинских данных. Непараметрические критерии проверки гипотез. Мощность критерия.

Основы дисперсионного анализа

Дисперсионный анализ, основные понятия и применение в общественном здравоохранении. Однофакторный и двухфакторный дисперсионные анализы. Общая, факторная и остаточная дисперсия. Многофакторный дисперсионный анализ. Анализ временных рядов.

Статистические методы в эпидемиологическом анализе

Основные критерии эпидемиологического анализа. Средние величины, их размеры и количественные отношения признаков. Анализ заболеваемости по факторам риска. Количественная оценка факторов риска развития заболевания.

Корреляция и регрессия

Корреляционно-регрессионный анализ как метод оценки показателей здоровья и факторов окружающей среды. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Оценка достоверности показателей регрессии.

Планирование и организация статистических исследований

Основные статистические методы. Этапы медико-биологического эксперимента. Выбор статистического метода обработки данных. Использование современной информационно-вычислительной техники в биостатистике. Статистические пакеты для анализа биомедицинских данных. Классификация статистических пакетов. Современные требования к статистическим пакетам, работающим на персональных компьютерах.

3 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ

Лекции: обзорные и проблемные.

Практические (семинарские) занятия: письменное выполнение индивидуальных заданий. Решение тестовых заданий. Статистическая обработка материалов с использованием компьютерных программ SPSS, Statistica, SAS.

Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя (СРСП): Решение ситуационных задач, статистическая обработка материалов по заданой программе, статистическая обработка материалов с использованием компьютерных программ, проведение метода многофакторного дисперсионного анализа на конкретном материале.

Самостоятельная работа студента (СРС). Работа с учетной и дополнительной литературой, с электронными носителями информации. Самостоятельное решение задач. Самооценка уровня подготовки по темам самостоятельной работы. Статистическая обработка материала с использованием компьютерных программ SPSS, Statistica, SAS.

4 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ

Текущий контроль: решение ситуационных задач, письменный и устный опрос, тестовый контроль.

Рубежный контроль: коллоквиум.

Итоговый контроль: экзамен.

5 ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ

Оборудование: компьютеры, мультимедийные проекторы, графопроекторы, видеоаппаратура, экран.

Оснащение: пакет компьютерных программ и мультимедийных учебных пособий, комплекты тестовых заданий и ситуационных задач, таблицы и учебные видеофильмы; специальные статистические таблицы; наборы математических таблиц.

6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Общее количество часов

Аудиторные часы

СРСП

СРС

лекции

практические занятия

45

5

10

15

15

7 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЛЕКЦИЙ,

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, СРСП, СРС

7.1 Примерный тематический план лекций*

(продолжительность академического часа – 50 мин)

Наименования тем

1

Введение Основы биостатистики

Предмет и задачи биостатистики. Роль ученых Р. Фишера, К. Пирсона, Ф.Гальтона в развитии биометрики. Классификация, сбор и представление данных. Виды измерительных шкал.

2

Основы теории проверки статистических гипотез

Статистические гипотезы, применительно к биостатистическим исследованиям. Доверительная вероятность, уровень значимости. Критерии согласия 2 Пирсона, Колмогорова-Смирнова. Проверка гипотез о параметрах нормально распределенных совокупностей. t-критерий Стьюдента для анализа биомедицинских данных. Непараметрические критерии проверки гипотез. Мощность критерия.

3

Дисперсионный анализ в медицине и здравоохранении

Основные понятия и методика дисперсионного анализа. Однофакторный и двухфакторный дисперсионные анализы. Общая, факторная и остаточная дисперсия. Применение дисперсионного анализа в общественном здравоохранении.

4

Статистические методы в эпидемиологическом анализе

Основные критерии эпидемиологического анализа. Средние величины, их размеры и количественные отношения признаков. Анализ заболеваемости по факторам риска. Количественная оценка факторов риска развития заболевания.

5

Планирование и организация статистических исследований

Этапы медико-биологического эксперимента. Выбор статистического метода обработки данных. Использование современной информационно-вычислительной техники в биостатистике. Классификация статистических пакетов и современные требования к ним.

Всего часов: 5

7.2 Примерный тематический план практических занятий*

Наименования тем

1

Статистическая группировка и сводка данных. Оценка параметров генеральной совокупности с помощью выборочного метода. Ошибки статистического наблюдения. Доверительный интервал.

2

Проверка статистических гипотез. Проверка гипотез о параметрах нормально распределенных совокупностей. Проверка нулевой гипотезы Но при конкурирующей гипотезе H1.

3

Критерий Стьюдента: назначение, формула для вычисления и ограничения. Таблица критических значений t-критерия. Критерий 2: назначение, формула для вычисления и ограничения. Схема анализа. Таблица критических значений 2.

4

Дисперсионный анализ. Статистические гипотезы, проверяемые с помощью дисперсионного анализа. Общая, факторная и остаточная дисперсии. Метод однофакторного дисперсионного анализа. F-критерий Фишера.

5

Метод двухфакторного дисперсионного анализа. Дисперсионный анализ в среде Statistica.

6

Статистические методы в эпидемиологическом анализе. Оценка эпидемиологических показателей. Анализ заболеваемости по факторам риска.

7

Корреляционно-регрессионный анализ. Оценка параметров по методу наименьших квадратов. Уравнение линейной регрессии.

8

Ранговая корреляция. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Корреляционно-регрессионный анализ в среде Statistica.

9

Стандартизованные коэффициенты. Прямой метод стандартизации.

10

Анализ динамических рядов. Типы динамических рядов. Вычисление показателей динамического ряда.

Всего часов: 10

7.3 Примерный тематический план самостоятельной работы

с преподавателем (СРСП)**

Наименования тем

1

Вычисление арифметической средней, среднего квадратического отклонения, стандартной ошибки. Представление статистических данных в виде полигона, гистограммы частот, диаграммы.

2

Мощности критерия по различным уровням значимости. Критерий согласия Хи-квадрат Пирсона. Закон больших чисел.

3

t-критерий Стьюдента для анализа биомедицинских данных.

4

Метод однофакторного дисперсионного анализа. Вычисление общей, факторной и остаточной дисперсии.

5

Решение задач биологического и медицинского содержания с применением основных методов двухфакторного дисперсионного анализа.

6

Решение задач на предмет обработки эпидемиологических показателей с использованием методов статистического анализа.

7

Линейная корреляция. Коэффициент корреляции Пирсона. Сила и характер связи между параметрами.

8

Связь регрессии и корреляции. Статистическая значимость корреляции.

9

Этапы и применение прямого метода стандартизации.

10

Непрямой и косвенный методы стандартизации.

Рубежный контроль

11

Планирование и организация статистического исследования. Основные этапы. Составление плана и программы исследования. Определение сил и средств для проведения исследования.

12

Программа статистического исследования. Постановка цели и задачи. Программа сбора материала. Составление бланка исследования, выбор учетного или отчетного документа органов и организаций здравоохранения.

13

Собирание статистического материала. Порядок записи результатов наблюдений или измерений. Качественный и количественный контроль собранного материала.

14

Разработка материала. Группировка признаков. Составление макетов таблиц. Получение абсолютных величин с последующим вычислением производных величин.

15

Статистический анализ. Сравнение полученных статистических данных. Взаимосвязь целей и задач исследования.

Рубежный контроль.

Итоговая консультация перед экзаменом.

Всего часов: 15

7.4 Примерный тематический план самостоятельной работы

студента (СРС)**

Наименования тем

1

Статистические методы прогнозирования.

2

Критерий согласия. Практический пример применения критерия согласия. Закон Менделя.

3

Метод многофакторного дисперсионного анализа.

4

Анализ временных рядов.

5

Ошибка измерения. Учет ошибки шкалы прибора и систематических ошибок. Оценка суммарной погрешности.

Всего часов: 15

Примечание

* ВУЗ имеет право изменять до 40% темы лекции, практических занятий.

** Перечень и порядок тем по всем видам учебных занятий должен быть согласован по последовательности изучения.

8 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

На русском языке

основная:

1.Жидкова О.И. Медицинская статистика (конспект лекций). – М. «Эксмо», 2007.

2.Савилов Е.Д., Мамонтова Л.М. и др. Применение статистических методов в эпидемиологическом анализе. – М. «МЕД пресс-информ», 2004.

3.Лукьянова Е.А. Медицинская статистика. – М: Изд. РУДН, 2002.

4.Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. М, Медиасфера, 2002.

дополнительная:

1.Жижин К.С. Медицинская статистика. – Высшая школа. Феникс. Ростов-на-Дону, 2007.

2. Банержи А. Медицинская статистика понятным языком. М., Практическая медицина, 2007.

3.Сергиенко В.И., Бондарева И.Б. «Математическая статистика в клинических исследованиях». М., «ГЭОТАР - Медиа», 2006.

На казахском языке

основная:

1.Ахметазиев А.А., Кельтенова Р.Т. Математикалы статистика, Алматы «Экономика», 2002.

дополнительная:

1.Бектаев. Ытималдытар теориясы жјне математикалы статистика. Алматы: «Рауан», 1991.

* Примечание: Список литературы может обновляться ежегодно.

АВТОРЫ

1.Адибаев Б.М. – к. ф.-м. н., профессор, заведующий кафедрой медицинской биофизики, информатики и математической статистики КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.

2.Амиреев С.А. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова.

3.Раманкулова А.А. – старший преподаватель кафедры медицинской биофизики, информатики и математической статистики КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.

4.Исмаилова М.М. - старший преподаватель кафедры медицинской биофизики, информатики и математической статистики КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.
Похожие работы:

«Детско-юношеские и молодежные маршруты Республики Бурятия (октябрь 2014 г.) Детско-юношеские и молодежные маршруты Республики Бурятия П/П № Характеристика маршрута Название маршрута Описание маршрута Расположение (пункты, через которые пролегает маршрут...»

«-1404620-575310ООО Тарханкут-ТурРеспублика КрымЧерноморский район296400, п. Черноморскоеул. Кирова, 48 Ассоциация оздоровительных видов спорта и активного отдыха "НОРДиК-Крым" совместный проект НП "Тюменский Центр здорового образа жизни" (г. Тюмень, РФ) и ООО "Тарханкут-тур" (пос. Черноморское, Республика Крым...»

«Название конкурса "Пчёлы и мёд". Автор работы: Мотылевская Ксения Вячеславовна Место жительства: н. п. Белое Море Мурманской области, д. 5,кв. 69 Учебное заведение, класс: МБОУ, СОШ №13, класс 5 Ф.И. О. педагога – куратора: Давыдова Г.Е. Электронная почта педагога: GED60@ yandex. ru Цель эксперимента: определение качества мёда (о...»

«М.Тынышпаев атындаы азККА Амола колледжіні 2016-2017 оу жылындаы трбие жмысыны есебі азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігіні "22" суір 2015 ж. №227 бйрыына сйкес растырылан "Трбиені тжырымдамалы...»

«Утверждаю Проректор по учебной работе, д.м.н., проф. ЦыбусовС.Н._ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТАУЧЕБНОГО ГОДА Строение и функции белков и аминокислот Биологические функции белков. Классификация белков: простые и сложные, глобулярные и фибриллярные, мономерные и олигомерные. Строение белков. Аминокислоты, входящие в...»

«Проект: От Экологии Души к ЭКОграду. "Человек должен развивать свои задатки к добру. Провидение не заложило их в человеке вполне готовыми, это только одни задатки. Сделать самого себя лучше – к этому должен стремиться и этого должен достигать человек". И. Кант....»

«"Утверждаю" Начальник отдела экологического просвещения Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ "Мосприрода" О.С. Сидякова " " сентября 2016 г. Положение о детско-юношеском конкурсе социальной рекламы "Год экологии" Общее положение Конкурс организуе...»

«Утверждаю: директор ФГБУ "Государственный заповедник "Столбы" В.М.Щербаков "19" декабря 2016 год Положение о шестом городском экологическом конкурсе Игра-КВН – 2017 "Заповедная Россия" "100 ЛЕТ – НЕ ВОЗРАСТ!" К столетию Российского заповедного дела Участие в Игре К участию в Игре-КВ...»

«$$$001 Согласно клинического протокола "Ведение физиологической беременности"от 19 сентября 2013 года, в каком случае беременным вводится анти-Д иммуноглобулин человеческий?A)при взятии на диспансерный учет по беременности с резус-отрицательным фактором кровиB)если биологический отец...»

«Каз НПУ им. Абая т.. к. Алдашева А.А. г. к. Боранкулова Д. М. магистрант 2 курса Талибов Н. Жамбыл облысыны рекреациялы-геоморфологиялы жйесіні ерекшеліктері. Жамбыл облысы — азастан Республикасыны отстігінде орналасан. Алматы, Отстік азастан, араанды облыстарымен жне ырызстанны Талас п...»

«РЕФЕРАТ "Воздействие тяжелых металлов на природу и здоровье человека" Реферат подготовил ученик "_" класса школы №_ _ План Введение Тяжелые металлы Биологическая роль Загрязнение тяжелыми металлами Ртуть Свинец Кадмий и цинк Сурьма, мышьяк, кобальт Медь и марганец Загрязнение экосистем Водное пространство Почвенный покров Атмос...»

«Задания первого (школьного) этапа республиканскойолимпиады по биологии 9 класс 2015-2016 год Уважаемые участники олимпиады! Вам предлагаются задания, включающие две части (А и Б)50,5 баллов Часть А включает 25тестовых заданий, на каждое из которых предлагается 3-5 ответов (А, В,С и т.д.) На все тесты части...»

«Словарь лесных терминовАрборицид. Химический препарат, уничтожающий древесно-кустарниковую растительность. Применение арборицидов для ухода за лесом основано на том, что хвойные...»

«САБА ЖОСПАРЫ ПнБиология МалімЗулкашева Айзада Мектеп, сыныпАтырау аласы, Облысты дарынды балалара арналан лтты гимназия, 10-сынып Саба таырыбыВирустар жне фагтар. ЖИТС-ті (жре...»

«УДК 551.1(476): 556.3 (476): 628.1(476) В. И. Зуй1, В. Н. Губин1, А.М. Ковхуто2, А. Ф. Санько1, Л. И. Мурашко1 1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 2Государственное предприятие "НПЦ по геологи...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.