WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Фаннинг намунавий ўув дастури Мирзо Улубек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ўув-методик кенгашида тавсия илинган (201 йил “_” даги “_”- сонли баённома). ...»

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

Руйхатга олинди

№________________

201__ йил“___” ____ Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 201__ йил “____” _________даги “____”-сонли буйруи билан тасдиланган

ЭКОЛОГИЯ

фанининг

ЎУВ ДАСТУРИ

Барча бакалавр таълим йўналишлари учун

Тошкент-2011

Экология фанининг ўув дастури Олий ва ўрта махсус, касб-унар талими ўув-методик бирлашмалари фаолиятини Мувофилаштирувчи кенгашнинг 201___ йил “___”__________даги “___”-сон мажлис баёни билан маулланган.

Фаннинг ўув дастури Мирзо Улубек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида ишлаб чиилди.

Тузувчи:

А.Н.Нигматов – Мирзо Улубек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Биология–тупрошунослик факультети Экология кафедраси мудири, г.ф.д., профессор.

Ш.Т. Маматулов – Мирзо Улубек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Биология – тупрошунослик факультети Экология кафедраси ўитувчиси

Таризчилар:

..ўшиев – ГулДУ проректори, б.ф.н., доцент.

С.С.Сангинов – Ўзбекистон экологик аракати Марказий Кенгаши ижроия ўмитаси раиси ўринбосари, ф.ф.д., профессор.

Фаннинг намунавий ўув дастури Мирзо Улубек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ўув-методик кенгашида тавсия илинган (201__ йил “___” ______________даги “___”- сонли баённома).

Кириш

Ўзбекистон Респулибкасининг “Табиатни муофаза илиш тўрисида”ги онунининг 4-моддасига миллий таълим тизимида экологик ўувнинг мажбурийлик принципи киритилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Макамасининг “2008-2012 йилларда Ўзбекистон Республикасининг атроф-муитни муофаза илиш ишлари дастури тўрисида”ги 212-сонли арорида эса узлуксиз экологик таълим тизимини ривожлантириш масаласи ўйилган. Шуларга биноан 2010 йилнинг декабрь ойида абул илинган Олий ва ўрта махсус таълим амда Хал таълими вазирликлари томонидан БМТнинг Барарор ривожланиш учун таълим дастурига биноан 2011-2012 ўув йилида олий таълим муассасаларида тегишли бакалавриат йўналишлари бўйича экология, табиатдан фойдаланиш ва табиатни муофаза илиш соасига оид ўув-услубий мажмуаларни такомиллаштириш ва амалга жорий этиш вазифаси киритилган.

Ўув фанининг масади ва вазифалари

Фанни ўитишдан масад – талабаларнинг экологик онг ва маданиятини юксалтириш учун экологиянинг илмий-назарий асосларини таълим йўналишига мос равишда уларга билим, кўникма ва малакаларни бериш. Ушбу масаддан келиб чиан тарзда мазкур ўув фанига уйидаги вазифалар юклатилади:

— табиат-инсон-жамият муносабатларини уйунлаштириш заруратини тушунтириш;

— экологик муаммолар ва уларнинг ечимини топишда ёшларнинг ўрнини анилаштириш;

— фаннинг масади, вазифалари, объекти, предмети, концепциялари ва принципларини очиб бериш;

— организмлар ва уларнинг атроф-муити ўртасидаги болиликни очиб бериш;

— экологияни барча фанлар, жумладан биология каби турдош фанлар ўртасида тутган ўрнини анилаштириш;

— экологик фанлар тизими, фанлараро алоадорлик ва узвийлик тамоилларини очиб бериш;

—Ўзбекистоннинг экологик сиёсати ва унга монанд равишда онунчиликни такомиллаштира бориш кераклигини тушунтириш;

— экотизимлар ва уларни таснифланиши амда уларга таъсир этувчи омиллар аида замонавий дунёарашларни умумлаштириш;

— экологик муаммолар, экологик хавфсизлик ва барарор ривожланишнинг экологик жиатларини ёритиш;

— табаит онуниятлари ва онунларининг мазмунини очиб бериш;

— экология методологияси ва замонавий тадиот методлари билан таништириш;

— давлатнинг экологик бошарув, назорат, экспертиза, мониторинг, аудит ва суурталаш тизимини очиб бериш;

— экологик баолаш, хавф, башоратлаш йўлларини тушунтириш;

— амалий экологиянинг мазмун ва моиятини ёритиб бериш;

—атроф-муитни муофаза илиш, табиий ресурслардан оилона фойдаланиш ва бузилган табиат мажмуаларини айта тиклаш бўйича тизимли ва мажмуали ёндошув оидаларини тушунтириш;

— экологик таълим-тарбия узлуксизлиги ва узвийлигини очиб бериш;

— умумбашарий фундаментал ва миллий экологик адриятлар аида тушунчалар бериш ва.к.

Фан бўйича талабаларнинг билим, кўникма ва малакасига ўйиладиган талаблар

“Экология” ўув фанини ўзлаштириш жараёнида бакалавр:

— табиат-инсон-жамият муносабатларини уйунлаштириш зарурати, экология фанининг илмий-назарий асосларини, ривожланиш босичларини, экологияни фанлар ўртасида тутган ўрни, экологик фанлар тизими, фанлараро алоадорлик ва узвийлик тамомилларини очиб беришни, республикамизнинг экологик сиёсати ва онунчилик тизимини, экотизимлар ва уларни таснифланишини, экологик муаммолар, экологик хавфсизлик ва барарор ривожланишнинг экологик жиатларини, экология методологияси ва замонавий тадиот методаларини, давлатнинг экологик бошарув, назорат, экспертиза, мониторинг, аудит ва суурталаш тизимини, экологик баолаш, хавф, башоратлаш йўлларини, амалий экологиянинг мазмун ва моиятини, атроф-муитни муофаза илиш, табиий ресурслардан оилона фойдаланиш ва бузилган табиий мажмуаларни айта тиклаш тизимли ва мажмуали ёндошув оидаларини, экологик таълим-тарбия оидаларини, умумбашарий фундаментал ва миллий экологик адриятларни билиши керак;

— атроф табиий муитга нисбатан этиёткорона ва маъсулиятли ёндошув, эгаллаган таянч билимларини экологик билимлар билан интеграциялаш, турдош фанлардан олинган билимларни экологик билимлар билан мувофилаштириш, кундалик фаолият жараёнида экологик билимларни ўллай билиши, табиатга нисбатан тизимли ва комплекс ёндошув кўникмаларига эга бўлиши керак.

— атроф-муитни муофаза илиш, табиий ресурслардан оилона фойдаланиш ва бузилган табиат мажмуаларини айта тиклашга оид мустаил арор абул илиш, жамоа ўртасида экологик билим ва кўникмаларини етказа билиш, экологик маънавият ва маърифат борасида етакчилик илиш, атроф муитни муофазасига оид илор ояларни тўри тарибот ва ташвиот илиш малакаларига эга бўлиш керак.

Фаннинг ишлаб чиаришдаги ўрни

Миллий экологик хавфсизликнининг ажралмас бир бўлаги бўлган экологик хавфсизлик давлат сиёсатининг энг устивор вазифаларидан бири исобланади. Экологик хавфсизликни таъминлаш эса итисодиётнинг барча тармоларида экологиялаштирилган ишлаб чиариш жараёнларинини кенг жорий илиш ва уларга юори малакалали кадрларни етказиб бериш билан бевосита болидир. Шунинг учун ам турли соа йўналишидаги талабаларнинг экологик онги ва маданиятини шакллантириш мажбурий таълим тизими талабларига киритилган.

Фанни ўитишда замонавий ахборот ва педагогик технологиялар

Талабаларнинг “Экология” фанини ўзлаштиришлари учун ўитишнинг илор ва замонавий усулларидан фойдаланиш, янги информацион-педагогик технологияларни татби илиш лозим. Фанни ўзлаштиришда дарслик, ўув ва услубий ўлланмалар, маъруза матнлари, таратма материаллар, электрон материаллар ва вертуал стендлардан фойдаланилади.

Фаннинг ўитиш турлари дастурда кўрсатилган мавзулари маъруза ва амалий машулотлар шаклида олиб борилади. Мавзуларни ёритишда комплекс ва тизимли ёндашувдан кенг фойдаланилади. Шунингдек, чуур ва атрофлича билим олишни таъминлаш масадида талабаларга мустаил иш мавзулари ам берилади. Фанни замонавий педагогик методлар – “Алий ужум”, “Кластер”, “Бумеранг”, “Мунозара”. “Лойиа тузиш”, “Моделлаштириш”, “Ролли ўйин”, “Жараёнга йўналтириш”, “Тадиот”, “Тадимот ўтказиш” тарзида ўтиш кўзда тутилади. Маърузалар кўргазмали ўув уроллари, мультимедиа амда масофавий таълим ёрдамида ташкил этилади. Маъруза ва амалий машулот дарсларига мос равишда илор педагогик технологиялар танланади.

АСОСИЙ ИСМ

Кириш

Эколог хавфсизлик миллий хавфсизликни ажралмас бир бўлаги эканлиги. Атроф-муит муофазаси ва табиатдан оилона фойдаланишга оид давлат сиёсати, дастурлари ва режалари. Халаро амжамиятнинг умумэътироф этилган уу нормалари орали экологик маънавиятли ёшларни тарбиялаш замонамизнинг долзарб муаммоларидан бири эканлиги.

Экологиянинг назарий-илмий асослари

Табиат-инсон-жамият муносабатлари ва унинг даврий ривожланишининг оддий, итисодий ва экологик муносабат шакллари. Табиат-инсон-жамият муносабатларини уйунлаштириш зарурати. Экология фанининг келиб чииши, тушунчаси, ривожланиш босичлари, масади ва вазифалари. Экологиянинг фанлар ўртасида тутган ўрни, экологик фанлар тизими. Экологияни фанлараро алоадорлиги ва узвийлик оидалари. Экологик концепциялар ва принциплар. Экологик хавфсизликни таъминлаш зарурати. Республикамизда экологик хавфсизликни таъминлаш муаммолари. Глобаллашув жараёни, унинг республикамиз учун ижобий ва салбий таъсири.

Экотизим ва уларнинг таснифланиши

Экосфера ва Геосфера тушунчаси. Биоценоз, биогеоценоз ундаги боланишлар. Энергия, озуа занжири. Экотизим – экологиянинг объекти эканлиги. Экотизимларнинг таснифланиши. Биосфера – глобал экотизим. Ноосфера –“тафаккур обии”. Экотизимларнинг хилма-хиллиги ва уларнинг тузилиши. Продуцентлар, консументлар, редуцентлар – экотизимларнинг функционал бирликлари. Биогеоценоз аида тушунча ва унинг экотизимдан фари. Экотизимларда энергия оими ва унинг осил бўлиши. Экотизимларда фотосинтез жараёни ва биологик масулдорлик. Экотизимларда озиа занжири ва трофик даражалар. Экотизимларда биокимёвий циклларнинг тузилиши. Экотизимларнинг ривожланиши. Экотизимлар ўзгарувчанлигига организмларнинг мослашуви. Модданинг айланма аракати ва энергия оими. Экотизимлар барарорлиги ва динамикаси. Экотизимни белгиловчи кўрсатгичлар. Табиий ва сунъий экотизимлар. Марказий Осиё, жумладан Ўзбекистонда таралган экотизимлар.

Атмосфера авосининг экологик функцияси

Атмосферанинг тузилиши ва унинг асосий хусусиятлари. Атмосферада газ баланси. Атмосфера авосининг табиий ва сунъий ифлосланиши. Асосий ифлословчи модда ва бирикмалар. Атмосфера ифлосланишининг инсон, ўсимлик ва айвонларга таъсири. Озон туйнуклари, кислотали ёмирлар, смог. Атмосфера авоси ифлосланишининг ижтимоий-итисодий оибатлари, унинг олдини олиш ва камайтириш чора-тадбирлари. Атмосфера авоси мониторинги ва меъёрлаштириш. Ўзбекистонда атмосфера экологиясининг муаммолари.

Гидросферанинг экологик функцияси

Гидросфера аида тушунча. Сувнинг инсон аётидаги аамияти. Ер юзида сувнинг етишмаслиги ва ифлосланиш муаммолари. Сувнинг ифлосланиш манбалари ва асосий ифлослантирувчи бирикмалар. Сувни муофаза илиш ва сув ресурсларидан оилона фойдаланиш муаммолари. Дунё океани ва денгизларнинг ифлосланиши ва уларни муофаза илиш муаммолари. Марказий Осиё, жумладан Ўзбекистоннинг сув ресурслари ва улардан оилона фойдаланиш масалалари. Орол ва Оролбўйи муаммолари.

Литосфера ва педосферанинг экологик функциялари

Литосфера ва унинг экотизимларни шаклланиши ва ривожланишида тутган ўрни. Педосфера тушунчаси. Тупро атлами ва унинг инсон аётида тутган ўрни. Тупронинг экологик функцияси. Кишилик жамияти ва тупро. Тупро эрозияси ва техноген бузилиши. Тупроларни шўрланиш, ботоланиш, ифлосланиш ва чўлланишдан салаш. Ўзбекистон тупролари ва улардан фойдаланишнинг экологик жиатлари.

Биологик ресурсларнинг экологик функцияси

Ўсимлик ва айвонларнинг биосферадаги роли ва аамияти. Кишиларнинг ўсимлик ва айвонот дунёсига таъсири уларни муофаза илиш масалалари. “изил китоб” ва унинг экологик аамияти. Микро ва наноорганизмлар экологияси. Ўзбекистоннинг биологик ресурслари ва улардан фойдаланишнинг эколгик муаммолари.

Экотизимларга таъсир этувчи омиллар

Экологик омиллар тушунчаси. Абиотик, биотик ва антропоген омиллар. Абиотик омиллар тавсифи. Биотик омиллар тавсифи. Антропоген омиллар ва уларнинг турлари, миёси ва таснифланиши. Экологик валентлик. Чекловчи омиллар. Турли экологик омилларнинг комплекс таъсири. Экологик “ниша” (ўрни) тушунчаси. Инсоннинг Табиий тизимларга антропоген таъсир:. Атроф-муитнинг ифлосланиши. Экологиянинг асосий онунлари.

Экологик муаммолар

Экологик муаммолар ва уларнинг таснифланиши. Глобал, регионал, миллий ва мааллий (локал) экологик муаммолар ва уларнинг келиб чииш сабаблари. Орол муаммоси – глобал муаммо ва гуманитар фалокат сифатида. Экологик тадидлар. Экологик инироз ва танглик. Трансчегаравий муаммолар ва Марказий Осиёнинг сув баланси. Сув – Ўзбекистон келажаги учун ўта муим ресурс. Экологик муаммоларни ечиш йўллари. Мааллий муаммоларнинг миллий, минтаавий ва глобал муаммоларга айланиш хавфлари. Экологик толерантлик. Экологик муаммоларни ўрганиш усуллари. Экологик барарорликни таъминлаш зарурати.

Экология методологияси ва методлари

Методология – методлар аидаги таълимот. Экологик муаммоларни ечимини топишда реал итисодий, ижтимоий ва экологик шароитларни инобатга олиш зарурати. Ўзбекистонда экологик методларни танлаш ва уларни тизимлаш оидалари. Методология ва методлар аида тушунча. Экологик методларни гурулаштириш. Экспериментал методлар. Дала-маршрут методлар. Камерал ва лаборатория методлари. Экологияда ГИС технологиялардан фойдаланиш зарурати. Масофадан туриб экотизимларни тади илиш методлари. Моделлаштириш методлари. Экологик тадиотларга комплекс ва индивидуал ёндашув.

Экологик бошарув

Экологик бошарув ва атроф-муитни муофаза илиш тизими: моияти ва зарурати. Экотизимларни ва ва унинг компонентларини сон ва сифат жиатдан баолаш зарурати. Экологик баолашнинг миллий тизими. Давлат кадастрлари ва уларни юритиш тартиби. Экологик экспертиза: моияти, турлари, усуллари, муддатлари, тамойиллари ва объектлари. Экологик экспертиза тушунчаси ва турлари. Давлат экологик экспертизаси. Хўжалик юритиш объектларини экологик экспертизадан ўтказиш. Экологик назорат ва унинг тизими. Экологик мониторинг – назоратнинг биринчи босичи. Миллий экологик мониторинг хизмати. Экологик аудит ва унинг турлари. Экологик суурталаш ва унинг турлари. Ўзбекистонда экологик экспертиза, назорат, аудит, суурталаш ва мониторинг олиб бориш тартиби. Экологик режалаштириш ва экологик башоратлашнинг илмий асослари. Экологик сертификатлаштириш талаблари. Экодиагностика тушунчаси.

Барарор ривожланиш ва унинг экологик жиатлари

Барарор ривожланиш тушунчаси ва моияти. “Рим клуби” ва унинг “Бизнинг умумий ўйимиз” маърузаси. Барарор ривожланиш концепцияси: итисодиёт–жамият–табиат тизими. Барарор ривожланиш мавзулари, тамойиллари ва экологик, итисодий ва ижтимоий мезонлари. Истеъмолчилик. “Экологик из” Концепцияси. XXI аср кун тартиби. Барарор ривожланиш бўйича Йоханесбург анжумани. БМТнинг Мингйиллик ривожланиши масадлари. Ўзбекистоннинг илгари сурган экологик ташаббуслари. Ўзбекистоннинг барарор ривожланиш концепцияси. Барарор ривожланишни таълим тизимига интеграциялаш.

Амалий экология

Амалий экология масади ва вазифалари. Амалий экологиянинг илмий-назарий асослари. Амалий экологик йўналишлар: саноат, шаарсозлик, арбий, алоа коммуникациялари, ишло ва сув хўжалиги. Экологик бошарув ва атроф-муит муофазаси. Табиий ресурслар классификацияси. Агроэкотизимлар, уларнинг асосий хусусиятлари. Муобил энергия турлари. Атроф-муитга саноат ва транспортнинг таъсири. Табиий ресурслардан самарали ва тежамкорлик билан фойдаланиш.Тоза, смарали, илор ва тежамкор технологиялардан фойдаланиш талаби. Маалла ва экология. Илим ўзгариши шароитида амалий экология. Экологик тоза масулотлар ва хизматлар. Экобизнес. Экологик инфраструктура. Экологик хавф ва уни баолаш. Экологик тадиот усуллари. Экологик карталаштириш. Техноген тадидлар ва фалокатлар. Атроф-муитнинг ифлосланишини олдини олиш тадбирлари. Экологик сертификатлаштириш.

Экологик фан, таълим ва тарбия

Экология фани: тушунчаси, озирги олати ва келажак истиболлари. Илмий тадиотларни экологиялаштириш зарурати. Экология йўналишидаги фундаментал, амалий ва инновацион тадиотлар.

Экологик таълим ва тарбия тушунчаси. Ўзбекистон Республикасининг Табаитани муофаза илиш онунидаги экологик талаблар. Республикамизнинг Таълим тўрисидаги онуни ва Кадрлар тайёрлашнинг миллий дастуридаги экологик талаблар. Таълим – атроф-муитни муофаза илиш ва барарор ривожланишга эришишнинг асосий воситаси ва инвестицияси эканлиги. БМТнинг Барарор ривожланиш таълими Декадаси (2005-2014 йй.). Барарор ривожланиш таълимининг экологик жиатлари. Миллий экологик таълим-тарбиянинг узлуксизлиги ва узвийлиги. Экологик тарбия – маънавий тарбиянинг узвий исми. Экологик дунёараш. Фуароларнинг экологик масъулияти ва бурчи, бунёдкорлиги ва яратувчанлиги. Корпоратив ва ижтимоий масъулият. Умумбашарий фундаментал ва миллий экологик адриятлар. Маданий хилма-хиллик. Ёшларни табиатга нисбатан урмат руида тарбиялаш амда эътиёткорона, масъулиятли ёндашиш этикасини шакллантириш. Экологик саводсизликни олдини олиш. Экологик онг ва маданият. Юксак маънавиятли шахс модели.

Амалий машулотларни ташкил этиш бўйича

кўрсатма ва тавсиялар

Амалий машулотлар касбий тайёргарликнинг муим босичи ва шунинг учун ам уни замон талабига мос равишда ўтказиш зарур. Амалий машулот талабадан экология бўйича олган назарий билимларини амалий тарзда мустакамлаши, чуурлаштириши ва умумлаштириши амда талабанинг мустаил фикрлаш, воеликни экологик жиатдан талил ила олиш амда уйидаги мавзулар асосида ўзининг экологик онг ва маданиятини кўтариши талаб этилади:

— Экологияга доир тушунчаларни текшириш ва мустакамлаш;

— Экология кеча, бугун ва эртага;

— Илим ва экология;

— Экологик омиллар кроссворди;

— удудий экологик картани тузиш;

— Экологик альбом;

— Биосферада модда ва энергия алмашинуви;

— Ўзбекистонда ерларни муофаза илиш ва улардан оилона фойдаланиш йўллари;

— Ўзбекистоннинг экологик сиёсати;

— Атроф – муитни халаро экологик муофаза илиш;

— Ўзбекистон Республикаси ер ости ва усти сувларини муофаза илиш зарурати;

— Табиатдан оилона фойдаланиш – экологик мувозанатни барарорлаш омили;

— Барарор ривожланишнинг экологик жиатлари.

Мустаил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Мустаил иш учун белгиланган мавзуларни талабалар мустаил равишда кўрсатилган адабиётлар ёрдамида ўзлаштириб жорий, орали назорат шаклида ёки дарсликлардан ташари ватда реферат ёки мулоат тарзида топширадилар.

Талаба мустаил ишни тайёрлашда фаннинг хусусиятларини исобга олган олда, уйидаги шакллардан фойдаланиш тавсия этилади:

Амалий машулотларга тайёргарлик;

Дарслик ва ўув ўлланмалар бўйича фан боблари ва мавзуларини ўрганиш;

Таратма материаллар бўйича маъруза исмини ўзлаштириш;

Махсус адабиётлар бўйича фан бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;

Талабанинг ўув, илмий-тадиот ишларини бажариш билан боли бўлган фан бўлимлари ва мавзуларни чуур ўрганиш;

Фаол ва муаммоли ўитиш услубидан фойдаланиладиган ўув машулотлари;

Масофавий таълим;

— “Табиат ва жамият” муносабатлари шакллари;

— Глобал, минтаавий ва маалий миёсдаги экологик муаммолар;

— Табиий ресурслар таснифи;

— Экологик омиллар: таснифи ва функцияси;

Орол ва Оролбўйи минтаасининг экологик олати;

Атмосфера, гидросфера ва литосферанинг экологик функциялари;

— Биосфера ва унинг экологик жиатлари;

— “изил китоб” ва унинг атроф-муитни муофаза илишдаги аамияти;

Информацион-методик таъминот

Дарсни ўтишда мавзуларнинг мураккаб ва оддийлигига араб таълимнинг замонавий (хусусан интерфаол) усуллари, педагогик ва ахборот – коммуникация (медиатаълим, амалий дастур пакетлари, презентацион, электрон-дидактик) технологиялар ўлланилади. Таъминот вазифасини замонавий дарсликлар, ўув ўлланмалар ва боша ўув-услубий адабиётлар, диссертациялар, монографиялар, илмий маолалар, амалий кўрсатмалар, электрон адабиётлар, интернет ва боша маълумотлар бажаради. Амалий машулотларида кичик гурулар мусобаалари, алий хужум, гурули фикрлаш педагогик технологияларидан, гурули фикрлаш педагогик технологияларини ўллаш назарда тутилади.

Тавсия этиладиган адабиётлар рўйхати

Асосий адабиётлар

Табиат. Жамият. Маънавият (Президент Ислом Каримов асарларида экология масалаларининг ёритилиши).Тўлдирилган иккинчи нашри / Экологик таълим ва тарбия учун ўлланма // Сўз боши ва тузувчи А.Нигматов.- Т.: “Ўзбекистон”, 2009.

Турсунов Х.Т., Раимова Т.У. Экология.- Т.: “Chinor ENK”, 2006.

Nigmatov А. O’zbekiston Respublikasining ekologiya huquqi. - Т.: “Gоfur G’ulom”, 2003.

Nigmatov A.N. Ekologiya nima?- Т.: “Turon iqbol”, 2005.

ўшимча адабиётлар

Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология.- М.: “ЮНИТИ”, 1998.

Бекназов Р. У., Новиков Ю. В. Охрана природы.- Т.: “Ўитувчи”, 1995.

Валуконис Г.Ю., Мурадов Ш.О. Основы экологии том I. Общая экология книга I.- Т.: “Менат”, 2001.

Дажо Р. Основы экологии.- М.: “Прогресс”, 1975.

Ergashev A., Ergashev T. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish.- T., 2005.

Национальный доклад. //О состоянии окружающей природной среды и использовании природных ресурсов в Республике Узбекистан.-Т.: “Ўитувчи”, 2002.

Национальный доклад «О состоянии окружающей природной среды и использовании природных ресурсов Республики Узбекистан».-Т.: “Chinor ENK”, 2009.

Нигматов А. Экология.- Т.: “ИПТД им.Чулпана”, 2008.

Нигматов А. Ўзбекистон Республикасининг экология ууи. Дарслик.- Т.: ТДЮИ нашриёти, 2004.

Нигматов А.Н. Шивалдова Н.С. Климат и мы.-Т.: “Chinor ENK”, 2010.

Нигматов А., Шивалдова Н. Илим ва биз.-Т.: “Chinor ENK”, 2011.

Одум Ю. Экология / в 2-х т.- М.: “Просвещение”, 1986.

Популярная экологическая энциклопедия Республики Узбекистан.- Т.:

“Chinor ENK”, 2008-2009

Рахимова Т. Умумий экология // Маърузалар матни.- Т.: “Университет”, 2000.

Реймерс Н.Ф. Природопользование / Словарь-справочник.-М.: “Мысль”, 1990.

Реймерс Н. Ф. Надежды на выживание человечества: Концептуальная экология. - М.: “Россия молодая”, 1992.

Sultonov R.S. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish asoslari.- T. “Musiqa”, 2007.

Турсунов Х.Т. Экология ва табиатни муофаза килиш.-Т.: «Ўзбекистон», 1997.

Эргашев А. Умумий экология.- Т.: “Ўзбекистон”, 2003.

Эргашев А.Э., Шералиев А.Ш., Сувонов Х.А., Эргашев Т.А. Экология ва табиатни муофаза илиш. Тошкент “Фан”. 2009.

Экологик таълимдан барарор ривожланиш таълими сари /А.Нигматовнинг умумий тарири остида // Мустаил таълим учун ўлланма. - Т.:”Талин”, 2007.

Ўзбекча-русча-инглизча экологик изоли луат.-Т.: “Chinor ENK”, 2004.

Ўзбекистон Республикаси изил китоби / Красная книга Республики Узбекистан, в 2-х томах.-Т.: “Chinor ENK”, 2009.

Интернет сайтлари

www.ziyonet.uzwww.uznature.uzwww.есо.uz

www.un.org/esa/sustdev/

www.unesco.orgwww.unep.org

www.undp.org

www.unесе.org/env/esd/

www.worldresources.org

www.unfra.org

www.who.org
Похожие работы:

«Интегрированный урок географии и биологии в 7 классе по теме: " Зоогеография Северной Америки" Учитель химии и биологии МБОУ СОШ№24 Голеницкая Н.А. Учитель географии МБОУ СОШ№24 Исхнопуло Н.Г. Цель урока: получить знания об особенностях природных зон и животного мира материка;Задачи:Ге...»

«Коваленко Галина Ивановна, доцент кафедры естественно-научного и математического образования (из опыта работы учителей: Маклаковой Оксаны Анатольевны, учителя биологии, географии МОУ "ООШ №34" г. Сыктывкара; Жидковой Валентины Викторовны,...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" Факультет естественных наукУТВЕРЖДАЮ: 997585113665 1143000124460Декан ФЕН НГУ, профессор _ Резников В.А. "29" августа 2014 г. Основы экономики Курс...»

«МБОУ "Краснощёковская СОШ № 1" Алтайского края Исследовательская работа по теме: Правильная осанка – залог здоровья. Выполнила: Измайлова Анастасия, ученица 9 "Б" класса Руководитель: Гревцова Валентина Александровна, учитель химии и биоло...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУИ АТОМНОМУ НАДЗОРУПРИКАЗ от 23 января 2014 г. N 25ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙК ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ, СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ...»

«Приложение №. к договору № от Место для ввода даты.г. Требования в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР Тольятти" / Акционерное общество "Тольяттисинтез" (ОГРН ), выступающее в рамках Договора как "." / укажите статус, д...»

«Культурные растения полей, садов и огородов. Зорина Е.Г., учитель географии Предмет: "Живой мир" Класс: 5Цели и задачи урока: закрепить знания о классификации растений Оборудование: мультимедийное оборудование, презентаци...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.