WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«ТЕСТИ ОДД 1. Тести одд Экология хамчун фан. Муносибати мутакобилаи организмхо бо биосфера. Мачмуи организми зинда ва муносибати мутакобилаи он бо мухити зист ...»

ТЕСТИ ОДД

1. Тести одд

Экология хамчун фан.

Муносибати мутакобилаи организмхо бо биосфера.

Мачмуи организми зинда ва муносибати мутакобилаи он бо мухити зист

Мачмуи организми зинда ва муносибати мутакобилаи он бо мухити зист

Муносибати организмхо бо мухити хушки.

Муносибати организмхо меомузад 2. Тести одд

Обекти омузиши фанни экология.

Организмхо, продусентхо, консументхо, редусентхо. Популятсия, экосистемахо, биосеноз

Популятсия, биосеноз, экосистема, дар вохиди вакт. Консументхо, редусентхо. 3. Тести одд

Максад аз омузиши фанни экология

Бурдани тарзи хаети солим, бохабар будан аз моддахои радиасиони

Азхуд намудани асосхои назариявии экологи,чустани роххои халли проблемахои экологи,бурдани тарзи хаети солим,огохи аз маданияти экологи,дар амал татбики конуни Ч.Т оид ба хифзи табиат.

Азхуд намудани асосхои назариявии экологи,чустани роххои халли проблемахои экологи,бурдани тарзи хаети носолим, мутолиа намудани сарчашмахо

Бо варзиш машгул шудан

4. Тести одд

Методи тачриба имконият медихад,ки ходисахоро

Ходисахои табиатро наомузем.Ходисахои табиатро дар шароити дода шуда омузем.

Ходисахои табиатро санчем. Ходисахои табиатро омузем.5. Тести одд

Аз даврахои кадим то миенаи асри 19 --- ин давраи

Табдилебии экология. Тавлид ва поягузори экология

Ташаккулебии экология. Инкишофи экология 6. Тести одд

Истилохи экология аз кадом забон гирифта шудааст.

Тоики Юнони

Англиси Чавоб нест. 7. Тести одд

Чои зисти организмхо

Мухити сунъи Фазои аники, ки организм ишгол мекунад.

Мухити табии. Чамоаи организмхо. 8. Тести одд

Мачмуи организмхое, ки дар зер об зиндаги доранд чи ном доранд?

Бентос Планктон

Паразитхо Автотрофхо 9. Тести одд

Мухитхои зист кадомхоанд?

Оби, хавои, антропагени, хоки. Оби, хушки - хавои, биотики, хоки

Замини, оби, хоки, хавои, абиотики. Хавои, абиотики. 10. Тести одд

Мухити зист чист?

Мухите, ки организмхо дар он зиндаги мекунанд.

Мухите, ки организми зиндаро ихота мекунад ва новобаста бо он таъсири хамдигари доранд.

Мухити зист- мухити хаёти аст

Мухити зист - чамоа аст. 11. Тести одд

Гурои экологии растанио нисбат ба нам ин …

Нитрофит

Гидрофит

Склерофит Паразит 12. Тести одд

Аз омилхои экологи мухимтаринаш кадом аст?

Равшани Хамааш

Инсон, хок, гарми Нами, гарми, равшани.13. Тести одд

Омиле, ки вобаста ба фаъолияти хочагидории инсон равона карда шудааст кадом омил аст?

Биотики Техногени

Абиотики Автотрофхо 14. Тести одд

Адаптатсияи организмхоро ба се намуди асоси таксим мекунанд.

Рафтор Морфологи, физиологи, этологи

Морфологи,экологи, физиологи Муфтхр 15. Тести одд

Се рохи асосии мутобикшавии организмхо ба шароити мухити атроф мавчуд аст

Интихоби, асоси, пайдархами. Рохи фаъол, нофаъол, гурехтан аз таъсири шароити номусоид.

Рохи фаъол, интихоби, асоси, пайдархами. Асоси, пайдархами. 16. Тести одд

Омилхои антропогени вобаста ба таъсиррасониашон ба чунин гуруххо чудо мешаванд.

Бетаъсиранд.Бавосита, бевосита.Манфи ва мусби. Бевосита.17. Тести одд

Адаптатсияи этологи ин...

Организмро мутобик менамояд. Тагйиребии рафтори организмро муайян мекунад.

Организмро аз мухит дур мегардонад. Дигаргуншавии экосистема 18. Тести одд

Фавти популятсия ин...

Микдори камшавии фардхо дар даври муайян Микдори фавти фардьо дар давраи номуайян.

Микадори фавти фардхо дар давраи кутох. Расатни 19. Тести одд

Популятсия ин...

Мачмуи микробиологи Мачмуи макробиологи

Мачмуи мезобиологи Орагнизмхо 20. Тести одд

Типхои таксимот ва пахншавии фардхои дар дохили популятсия …

Баробар, тасодуфи, гайри хатти Баробар, нобаробар, гурухи, нобаробар

Баробар, тасодуфи, гурухи Баробар, нобаробар, тасодуфи, гуруххои гайри 21. Тести одд

Сохтори чинсии популятсия ин…

Таносуби гаметахои танхо мардона дар популятсия

Таносуби гаметахои мардона ва занона дар намудхои гуногун

Таносуби фардхои гаметахои занона ва мардона Таносуби фардхои танхо гаметахои занона дар популятсия 22. Тести одд

Сохтори синнусолии популятсияхо ин…

Таносуби дар фардхои популятсия яксолаТаносуби дар популятсияхои гурухи фардхо гуногунсолдошта

гуногунсолдоштаТаносуби дар популятсияи намудхои алохида гуногунсолдошта 23. Тести одд

Сохтори генетикии популятсия ин…

Таносуби дар популятсия фенотипхо Таносуби дар популятсия аллелахои гуногун дошта

Таносуби дар популятсия фенотипхои гуногундошта

Таносуби дар популятсия фенотипхо ва селеахои гуногундошта

24. Тести одд

Мафхуми биотсенозро аввалин маротиба ки пешниход карда буд

Дар соли 1886 Э.Геккел Дар соли 1877 К.Меёбус

Дар соли 1878 А.Тенсли Дар соли 1980 Ф.Н.Реймерс 25. Тести одд

Муносибатхои байни намудхоро ки тасниф кардааст

Ч.Элтон В. Беклемишев

Ф.Н.Реймерс А.Геккел 26. Тести одд

Биотоп ин …

Мухите, ки бо биосеноз банд аст. Мухити табии

Мухити антропогени Урбоэкосистема 27. Тести одд

Алокаи фари чист?

Алокаи хамзисти организмхо Ин иштироки як намуд ба пахншавии намуди дигар

Хамзистии як намуди организм Ин хамоне, ки як намуд - амуди дигарро ё зинда ё бокимонда мурдаро гизо мекунад 28. Тести одд

Типхои муносибатхои байнинамудиро номбар кунед?

Трофи, тропи, фори, фабри, нейтрали Трофи, тропи, фори, фабри

Тропи, географи Физикави 29. Тести одд

Муносибати форики...

Чои зисти организми зинда Боиси пахн гардидани организмхо мегардад.

Муносибати организми зинда Муносибати гайри зинда 30. Тести одд

Экосистема ин -

Системаи экологи,ки муносибати организмхоро дар бар мегирад. Гардиши моддахо бо организими зинда ва компонентхои гайзинда

Чараени энергия дар чамоа Муносибати организмхоро дар бар мегирад. 31. Тести одд

Чамоаи табии гуфта чиро мефахмед?

Хамзистии як немуди хайвонотхо Мачмуи организмхое,ки дар мухити якхелаи экологи хает мегузаронанд

Худудхои пахншавии намудхои чудогона Худудхои пахншавии намудхои якхела 32. Тести одд

Биогеосеноз чистМачмуи организмхои зиндаЧамоаи организмхои гуногун дар як мухити зист.

Системаи устувори организмхоМачмуи организмхои гайризинда33. Тести одд

Системаи экологи чиро ифода мекунад.

Мачмуи организмхои зинда. Мачмуи организмхои зинда ва компонентхои гайризинда, ки гардиши моддаро ба амал меоранд.

Микдори организмхои якхучайраги Мачмуи организмхои гайризинда34. Тести одд

Реаксияи организмро ба дарозии руз...

Соати биологи. Фотопериодизм

Синбиоз Анабиоз 35. Тести одд

Экосистемахои табииро номбар кунед.

Кулхо, пахтазор. Чангал, укенус

Чарогоххо, сабзазорхо. Дарё 36. Тести одд

Биосфера ин...

Кабатест, ки мачмуи организми зиндаро дарбар мегирад. Кабатест, ки тамоми компонентхои табииро дарбар мегирад

Тамоми компонентхои табииро дарбар мегирад Хамзистии организмхоро таъмин мекунад 37. Тести одд

Кадом кабат ба кабати биосфери дохил намешавад ?

Гидросфера Стратосфера, геосфера.Атмосфера Литосфера 38. Тести одд

Табакои геологие,ки дар он организмхо сукунад доранд ------ меноманд

Атмосфера.Биосфера.Педосфера Геосфера 39. Тести одд

Моддахои биосфери аз руи таълимот Вернадский.

Моддахои биокоси. Моддахои биогени

Моддахои сахт Моддахои гуногун 40. Тести одд

Дар кадом кабати биосфера хает вучуд дорад.

Педосфера.Атмосфера, гидросфера, ионасфера

Литосфера Стратосфера 41. Тести одд

Озон чи гуна пайдо мешавад? Аз О2 бо таъсири нурхои инфрасурхи офтоб Аз О2 бо таъсири нурхои ултробунафши офтоб

Аз О2 бо таъсири буги об

Аз О2 бо таъсири нурхои офтоб 42. Тести одд

Ифлосшави чист?

Партовхои дар мухити зист чой дошта. Ба таркиби сарватхои табии хамрох гардидани элементхо, моддахо,

Партовхои корхонахои саноати Партовхои корхонахои маиши 43. Тести одд

Ифлосшавии хок чист ?Дигаргуншавии хок дар зери таъсири шамол Баъдшудани холати хок

Вайроншавии хок дар зери таъсири об Дифилатсия 44. Тести одд

Ифлосшавии радиоактивии атмосфера ба инхо вобаста аст. Пайвастагихои сурб. Таркиши бомбахои атоми, садамахои истгоххои барки атоми.

Фаъолияти антропогени Ба мухити атроф 45. Тести одд

Таъсири антропогени ба хайвонот …

Мурдани намуди хайвонтхо Аз якчой бачои дигар кўчониани хайвонот, тагйир додани шароити зист

Кам шудани намуд Нест кардани заррарасони богу сахро, интродуксияи намудхо 46. Тести одд

Манбахои асосии ифлоскунандахои мухити оби дар Точикистон

Энергетика. Хочагии комунали, маиши.

Хочагии кишлок Истехсолот 47. Тести одд

Таъсири антропогении ногахони чист ?Ин таъсири ногахони Ин таъсири ихтиёри

Ин таъсири манфи Ин таъсири мусби48. Тести одд

Кабати зичи атмосфера

Тропосфера Экзосфера

Стратосфера Ионосфера 49. Тести одд

Дар таркиби атмосфера кадом газ массаи асосиро ташкил медихад?

O2- 76.,71% N- 78,08%

N- 76,06% CO2- 78,9 % 50. Тести одд

Сабаби бавучуд омадани боришоти турш …

Пайдошудани оксиди нитроген дар атмосфера Зиёдшудани газхои зарарнок дар атмосфера

Зиёдшавии газхои гуногун Баландшавии арорат 51. Тести одд

Газхое, ки кабати озонро вайрон мекунад…

Дуд Фреон

Азот Газхои инерти 52. Тести одд

Таркиби асосии боришоти кислотаги …

Оксиди озон, фреон Оксиди нитроген ва сулфур

Дуоксиди нитроген (азот) ва сулфур Оксиди азот 53. Тести одд

Таркиби атмосфера аз кадом газхо иборат аст?

Карбон, оксиген Нитроген, оксиген, СО2, аргон, ксенон, неон

Аргон, фреон Нитроген, оксиген, метан, буги об 54. Тести одд

Сабаби асосии хушк шудани бахри Арал дар чист?

Окилона истифода бурдани сарватхои оби Нодуруст истифода бурдани оби Сирдарё, Амударё

Окилона истифода бурдани канданихои фоиданок Камшудани захираи обхои зеризамини 55. Тести одд

Ахамияти асосии об дар табиат …

Об дар хучайрахо гардиши моддахоро таъмин мекунад Об гардиши моддахоро таъмин мекунад

Об захира оксигенро таъмин мекунад Об иклими заминро нигох медорад. 56. Тести одд

Форуми байналхалки оби тоза дар кадом шахр ба кор шуруъ кард ки бо сухани мукаддимави ин форумро ифтитох бахшид.

В. Путин. Э. Рахмон.Н.Назарбоев И. Каримов.57. Тести одд

Сарчашмахои ифлосшавии сарватхои оби …

Минералхо, моддахои орагники, гарми, микроорганизмхо Моддахои орагники, намакхо, минералхо, гармиПартовхо Партовхои маиши 58. Тести одд

Баландии сарбанди кўли Сарез …

506 - 550 м 500- 550 м

501- 500 м 650 м 59. Тести одд

Кадом сарватхои оби ба сарватхои табии тамомнашванда дохил мешаванд?

Хамаи сарватхои оби Сарватхои оби ширин

Обхои зеризамини Обхои замини 60. Тести одд

Азчихати объекти хифзи растани гурўххои растанихорочудо мекунанд …

Фитогени Оби, хоки, сатхи замини, зеризамини

Антропогени, биотики, абиотики. Биотики, абиотики 61. Тести одд

Ландшафт чист ?

Экосистемахои табии Мавзъеи табии, ки дар он тамоми компонентхои табии дар алокамандии том вучуд дорад.

Экосистемахои саноат Ягонагии бузурии табии 62. Тести одд

Дар Точикистон чанд мамнўъгох мавчуд аст ва кадомхоянд ?

5 - то,Чилдухтарон, Ромит, Зарафшон, Дашти Чум, Мускўл 4 - то, Бешаи Палангон, Ромит, Дашти

2 - то, Бешаи Палангон, Зарафшон 3 - то, Кўсавлисой, Искандаркўл, Сайвота 63. Тести одд

Номи растанихо дар занчири гизо...

Дитритофагхо. Продусентхо.

Редусентхо. Консументхо. 64. Тести одд

Ахамияти растани дар биосфера

Несткунандаи бактерияхоИклимро мўтадил мекунад

Чои зисти хайвонот, сарчашмаи витаминхо, манъбаи гизо Бавучудовардани канданихои фоиданок сарчашмаи моддахои гайри ораники 65. Тести одд

Бо растани ва байни хам хайвонот гизо гирифта дар -

Дар занчири гизо Дар гардиши биологии моддахо ва гардиши моддахо

Дар гардиши экосистема Пайдииши хок иштирок мекунад. 66. Тести одд

Раванди эрозияи хок ин …

Бавучудоии ботлок Кувваи вайронкунандаи об, хаво, омилхои антропогени, шусташавии хок

Шўшави ва бадшавии хок Канданихои фойданок ва металургияи сиёх ва ранга, ангиштсанг ва нефт. 67. Тести одд

Сарватхои бешаги талукдорад ба …Сарватхои тамошаванда Сарватхои тамомнашаванда

Канданихои фоиданок Сарватхои минерали 68. Тести одд

Таркиби хок иборат аз…

Микроорганизмхо Асоси минерали, моддахои орагники, об, хаво

Литосфера Растани 69. Тести одд

Чангалхои мухофизаткунанда ба кадом экосистема дохил мешаванд?

Табии Биосеноз

Агробиосеноз Агробиот 70. Тести одд

Захирахои умумии Замин дар Точикистон чи кадар аст?

14,6 мил\га 14,26 мил\га

16,26 мил\га 14,00 мил\га 71. Тести одд

Эрозияи шамолии хок чи номида мешавад?

Урбосистема Дифлятсия

Убонизатсия Агроэкосистема 72. Тести одд

Монокултура чист?

Парвариши як намуди зироати лўбёги дар давоми бисёрсол Парвариши як намуди растании мадани дар давоми бисёр сол

Парвариши растанихои лубиёги Дар давоми сол такроран парвариш кардани як намуди растании мадани 73. Тести одд

Дар заминдории алтернативи рад карда мешавад …

Аз хосилгундории механики Аз химикатхои захрнок ва энергияхои иловаги

Аз парвариши зироатхои лўбиёги ва галадона Аз маводхои синтетики пестеситхо 74. Тести одд

Урбосистема ба кадом минтакахо таксим мешавад?

Истехсолот Сохтмон

Истехсолот, минтакаи истирохат, минакаичангал Селетиби 75. Тести одд

Дар хамаи минтакахои мухофизатшаванда кадом фаъолияти инсон ичозат дода мешавад?

Хочаги Истирохат

Илми Шикор 76. Тести одд

Усули аз хама самараноки мубориза бар зидди эрозияи шамоли…

Парваиши растанхои алафии бисёрнасла Ташкил намудани минтакахои бешагии майдон хифзкунанда

Истифодаи полимерхо дар коркарди хок Парвариши зери плонкагии растанихо 77. Тести одд

Дар Точикистон хокхои кадом намуди экосистема бештар ба деградатсия (вайроншави) гирифтор шудаанд…

Экосистемахои табии Экосистемахои саноати

Агроэкосистемахо Урбоэкосистемахо 78. Тести одд

Тандурустии инсон - ин

Холати рўхи, табиючисмони Хирадичамъият, арзиши маънави, маданияти материали

Холати рухи, кобилияти чисмони Оромии асаб 79. Тести одд

Мархилаи тагйирёбии микдори ахоли

Шумораи ками ахоли, шароити мухити атроф Афзоиши ахоли, зиёдии фавт

Ахоли зиёд нест, торафт зиёд, наонкадар зиёд Камшавии фавт 80. Тести одд

Дар мамнўъгоххо…..

Рохи фаъол, нофаъол, гурехтан аз таъсири шароити номусоид. Растанихо ва хайвонот хифз карда мешвад, дамгири мумкин аст.

Гурехтан аз таъсири шароити номусоид. Рохи фаъол, интихоби, асоси, пайдархами. 81. Тести одд

Кадом кисми мухити атроф ба мухити рекреатсиони (дамгири)

Сарватхои табии Чой дамгири ва баркаркунии тандуристи

Мониторинги мухити атроф Олами растани82. Тести одд

Ба марзхои махсусхифзшаванда дохил мешавад …

Богхои шахри, мавзеъхои кабудзор шуда Мамнўъгоххо, парваришгоххо, богхои милли

Богхо, полиз Магзорхо, бешахо 83. Тести одд

Тасвири алафхои шифобахш дар кадом асари Абуали ибни Сино мавчуд аст?

Донишнома Конуни тиб

Китоб-ул-шифо Конуни табиат 84. Тести одд

Баробар кардани тараккиёти инсоният ин

Рох ба халли проблемаи махсуси мухими хозира Рох ба халли проблемаи экологияи хозира

Рох ба халли проблемаи алохидаи экологи Рох ба халли проблемаи алохидаи биосфера 85. Тести одд

Ташкилоти байналхалкии нигохдории тандурусти 4 дарачаи хатарнокии ифлосшавии хаворо муайян кардааст

Хурўчи дардхои кўхна, сўхтани сўзишвори. Сабаби ифлосшавии хаво, таъсири моддахои захрнок, хурўчи дардхои кўхна, сабаби касалихои доими

Нодуруст сухтани сузишвори Вазъи экологии ночоям, кабудизоркуни, авчи дарди кўхна 86. Тести одд

Илме, ки муносибати мутакобилаи организми зинда ва мухитро меомузад чи номида мешавад.

Биология.Экология

Зоология. Ботаника 87. Тести одд

Аамияти об дар аёти инсон

Бемории саратон Муолиаи беморио

Бемории типроБемории сирояткунанда 88. Тести одд

Ба масъалахои асосии экологи чиро дохил кардан мумкин ?

Сузондани сузишвори, об шудани пиряхо Гармшавии глобалии иклим, сурох гардидани кабати озони.

Истифодабарии замин, афзудани шумораи ахоли Афзудани шумораи ахолии 89. Тести одд

Ба проблемахои асосии экологии муосир инхо шомиланд.

Зиёдшавии ахоли Ифлосшавии таркиби сарватхои табии, торафт гармшавии иклими

Ифлосшавии хаво Сарвати чангал90. Тести одд

Партовхо ба кадом гуруххо чудо мешавад

Радиоактив 2 гур - сахт маишиСохтмон Комунали 91. Тести одд

Эрозияи шамолии хок чи номида мешавад?

Антропоген Дифлатсия

Паразит Муфтхри 92. Тести одд

Проблемаи бехатариирадиатсия ин...

Зиёдшпавии бемори гуногун Бавуудоварандаи беморио

Срохшавии озон Нестшудани абати озон 93. Тести одд

Дар вилояти Суд чандто мамнунгох мавуд аст

3 5

4 7 94. Тести одд

Дар Тоикистон мамнунгох мавчуд аст

Не а 4

1 3 95. Тести одд

Китоби Сурхи Точикистон маротибаи охирин кай нашр гардид ва дар он чан намуди растани ва хайвонот дохил карда шуданд?

1989 1988 - 229 намуди растани, 180 -намуди хайвонот

1998 1978 96. Тести одд

Растаниои дар хоки намиаш баланд инкишофёбандаро ч меноманд

Литофит Гидрофит

Гигрофит Нитрофит

ТЕСТИ МУВОФИОВАР

1. Тести мувофиковар

Омили муит ва онуни таъсири он ба организм

Муит исми табиатШароити зистМами элементои барои организм зарури муит

Омили эколог Таъсири хусусияти алоида ва элементи муит ба организм

Омили абиот Мами таъсири айри зинда

Пахнкунандаи бемори

Тасимшавии гурхо2. Тести мувофиковар

Омили муит ва онуни таъсири он ба организм

Омили абиоти илими арорат, ршно, намноки, шамол, фишор

Омили биотЗооген, фитогенОмили зооген Таъсири айвонот ба дигар аъзоёни биосеноз

Омили фитогенТаъсири растани ба амоа

Таъсири растан ба воиди вакт, таъсири айвонот ба такомул

Таъсири растан ба воиди вакт, таъсири растани

3. Тести мувофиковар

Омили муит ва онуни таъсири он ба организм

Омили антропоен Таъсири фаъолияти инсон

Омили абиотии эдафик Таъсири таркиби физик, химиявии хок

Омили гидролог Таъсири таркиби химияв, химиявии об

Омили геоморфологТаъсири сохти морфологии релеф

Таъсири аво, фаъолияти физиолог

Фаъолияти физиолог4. Тести мувофиковар

Таъсири якояи омилои экологОмили экологи кадомхоанд? Биотики, абиот, антропогенДар кадом сол конуни минумими Ю.Либих пешнихот карда шуд? 1840

Асоси онуни минимуми Либих Мидори моддаои кам осилро идора мекунад, устувории онро ват муайян мекунад

Амали омилои мадудкунанда Натано норасо, балки барзиёдии элементо1866

1890

5. Тести мувофиковар

Биосфера.Мафум ва сохтори биосфера

ки аз нуктаи назари илми биосфераро асоснок кард? Вернадский В.И

таъсири инсон ба биосфера чанд хел аст? 2 ба восита ва бевосита

Ифлосии асосии биосфера чандто анд таби ва сунъ

Оибати таъсири инсон ба табиат манф ва мусб

5 гур

ихтиёри6. Тести мувофиковар

Биосфера, сохтор ва таркиби он

ки аз нуктаи назари илми биосфераро асоснок кард? Вернадский В.И

Кабатои литосфера Ядро, мантия, ишри замин

Кабатои атмосфера Тропосфера, стратосфера, мезосфера, ионосфера, экзосфера

Кабатои биосфераАтмосфера, гидросфера, литосфера

ба 5 гурух

Сукачёв В.Н

7. Тести мувофиковар

Биосфера амчун системаи экологии сайёрав

онуни якуми экодинамик Мутуализми экологи, муайянкунии ват ва фазо

Конуни чоруми экодинамик Худназорати ва худидоракун

конуни дуюми экодинамики чунин номида мешавад конуни кушиш ба климакс

конуни якуми экодинамика чунин номида мешавад

конуни нигахдории сохтори биосфера ахбори ё соматики

конун ба адаптатсия

пайдоиши сунъи

8. Тести мувофиковар

Биосфера ва сохтори он

Кабатхои асосии биосфера Аэробиосфера, гидробиосфера, литобиосфера

Аэробиосфера абати авоии аёт

Гидробиосфера абати обии аёт

Литобиосфера абати сахти аёт

абати аёт

абате, ки аёт мавчуд нест

9. Тести мувофиковар

Мукаддима. Таърихи мухтасари фан

Аз ибтидо пайдоиш экология аамияти амал дошт, зеро...... Барои зинда мондани организм, оид ба муити зист ва увваои таби маълумот лозим буд

Маълумотои адима оид ба инкишофи экология китоби адимаи инду” Махатхарата”..

Фаъолияти олими точикзабон дар инкишофи экология Абал ибни Сино оид ба растаниои шифобахш, зироат, таъсири омил ба он маълумоти сае пешниод кардааст.

Олимони точикзабон ва сами оно дар инкишофи экология Абмансури Мувафа, Закриёи Роз, Абал ибни Сино

Абабдулло Рдак, Абмансури Мувафа

Муити зист набуд

10. Тести мувофиковар

мафум дар бораи экосистема

Экосистема ин Системаи ягонаи вазифанокии организми зинда ва айризинда, дар гардиши моддао

Вазифанокшавии экосистема ин

Мами таъсири байниамдигарии организмои зинда ва айри зинда

Таърихи омзиши экосистема Ёдгориои хатии адим, африёто, шаклдигранамоии организмо

Асосгузори мафуми экосистема А.Тенсли

Гардиши энергия, пайдоиши намуди нав

Искандари мадуни

11. Тести мувофиковар

Мафум дар бораи экосистема

Омзиши таносуби экосистема мувофии аидаи А.Тенсл Экосистема =Биотоп биосеноз

Биотоп ои ании маскуншавии организм

Биосеноз Як оя умр ба сар бурдани организмо

Системаи ягонаи вазифанокии организми зинда ва айризинда, дар гардиши моддао экосистема

Мидори зиёди организмо

осилшавии массаи биолог

12. Тести мувофиковар

Сохтори экосистема

Компонентои асосии экосистема

Ин мами организми зинда ва айри зинда

Омили эколог Элементи таъсиркунанда

Заминунб, амалиёти вулкан, Омили геолог

Зичч, таркиби химиявии хок Омили эдафикОмили техноген

Омили эколог

13. Тести мувофиковар

Чараёни энергия дар системаи эколог

Сохтори занири изо дар экосистемаи бар Фитопланктон, зоопланктон, мои, парранда

Асоси онуни минимуми Либих Мидори моддаои кам

Амали омилои мадудкунанда Натано норасо, балки барзиёдии элементоМафхуми экология кай 1866

1869

1868

14. Тести мувофиковар

Проблемаи экологии муосир

мухимтарин проблемаи экологияи муосир

Афзоиши ахоли,норасогии сарватхои табии,энергия,ифлосшавии

Сарчашмаи ба амал омадани срохии озон Хлор, фтор, метан …

уброэкосистема чист? Шарикунонидан раванди тези экосистемаи табииро вайрон кунанда

Яке аз сабабои пайдоиши гармхонахо СО2

ин агроэкосистемаи сунъи

пахншавии материя

15. Тести мувофиковар

Экологияи популятсионТавлиди популятсия ин... Кобилияти популятсия ба зиёд

Нишондиандаи фавтКамшавии мидори фард дар популятсия

Популиятсия ин... Мачмуи фардои як намуд

Пешниоди мафуми популятсия Соли 1903, олими данияг Иогансен

Соли 1866. Э.

Геккел

Мачмуи организми зинда16. Тести мувофиковар

Проблемаи муосири экологБухрони экологи ин пуршиддатшудани муносибати табиат ва чаъмият буда вайроншудани мувозинати комплексхои табииро ифода мекунад

Экосистема мачмуи организмхо ва компонентхои гайриорганики

Биогеосеноз маънояш био-хаёт гео-замин сеноз чамоа аст.Ин мафхумро соли 1942 аз тарафи Сукачёв пешиход карда шудааст.

Ноосфера маънояш кабати акл аст

ин пуршиддатшудани муносибати табиат ва таърихи инсони буда вайроншудани мувозинати комплексхои табииро ифода намекунад

мачмуи организмхо ва компонентхои гайриорганики, ки дар он гардиши модда ба вучуд намеояд

17. Тести мувофиковар

Проблемаи муосири эколог

Об чи гуна моддаи химияви аст об моъеи беранг бебуй ва бемазза

Сабаби камшавии оби ширин зиёдшудани ахолии курраи замин ва талаботи амъият

Ифлосшав Тайирёбии таркиби физикав ва химиявии сарвати таби

Сарчашмаи ифлосшавии об Таби ва сунъ

Биолог ва механик

Ивазшавии олат18. Тести мувофиковар

Мафум дар бораи биосеноз

Мафуми консорсияро к пешниод намуд? соли 1952 аз тарафи Роменский пешниход шудааст

Потенсиали биотики

ин нишондихандаи максималии авлодгузории як чуфти фард дар вохиди вакт мебошад

Консорсия Мами фардои популятсия, ки дар биосеноз

Детерминат Дар асоси он намуди фард консорсия ташкил меёбад

омиле ки тагйиротхои химиявиро ба амал меорад

ин хамон мавзеи замин, ки таъсири моддахои зиндаро дар бар мегирад

19. Тести мувофиковар

Мафум дар бораи амоа

Синэкология онунияти мавудаи амоа ва аёти якояи организмо

Кадом олим мафуми синэкологияро пешниод намуд Олими шветсар К. Шретер 1902

оидаи Уоллес

Зиёдшавии гуногуншаклии намудо дар вати аз шимол ба ануб аракат кардан

Биосенозои аз тарафи инсон Бо, киштзор, обчакор

амоаи нав ташаккул ёфта

кишоварзи таъгир надодаст

20. Тести мувофиковар

Муити асосии аёт

абати афси об Пелигал

Нектон Организмои шинокунандаПланктон Организмои гумрогашта, камаракаткунанда

Бентосо Организми аъри об

Зообентос

Фитобентос

21. Тести мувофиковар

Хок амчун муити зист

Гурои экологии организмо дар хок Геобионто, геофило,геоксоно

Геобионто Организмои дар хок зиндагикунанда

Геофило Организмое, ки як исми давраи афзоишро дар хок мегузаронанд

Геоксоно Организмои дар хок паногбаранда

Организмои муити оби

Ин таъгирёбии сохти организмхо

22. Тести мувофиковар

Муаддима

Аутэкология Экологияи фард мебошад

Синэкология Экологияи чомоа

Геоэкология Раванди географии дар конуниятхои экологи мебошад

Биоэкология Муносибати организмхоро байни худ бо мухити зист

Экологияи хайвон

Мухит

23. Тести мувофиковар

Сабаби ифлосшавии атмосфера аз чи вобаста аст

Срохии Озонметан - фреонХоричшавии хлор, фтор, метан - фреон

одисаои табии Амалиёти вулкан«Самараи гармхона» Афзуншавии гази СО2, СО

Боридани боришоти омиз Хамрошавии кислотаи сулфур ва нитроген

Гази хлор

Хоричшавии махлули кислота

24. Тести мувофиковар

Проблемаи муосири эколог

Дар атмосфера кабате мавчуд аст,ки нурхои ултрабунавшро намегузаронад Кабати озони

Дар атмосфера кадом газ зиёдтар буда нурхои ултрабунавшро мегузаронад Гази нитроген

Хангоми раду барк гази озон аз хисоби кадом газ ба амал меояд Гази оксиген

Хангоми ходисаи фотосинтез кадом газ истифода мегардад Гази карбонат

Гази аргон

Гази азот

25. Тести мувофиковар

Экологияи популятсионПопулиясия дорои чунин тип Муарар, эколог, географ

Муарар Мами фардои як намуд, ки итъаи хурди майдони якхеларо дар бар мегирад

Эколог Мами фардои як намуд, вобаста ба муносибати мутаобила дар марзи зист

Географ Гури муайяни фардо,ки дар саради муайяни географ ойгиранд

Паншавии мами организми

Мамъи фардои як намуд

26. Тести мувофиковар

Муносибати дохили намуд дар популятсия

Муносибати дохили намуд Тарзи аёти тано, оила, тда

Тарзи аёти тано муайянТарзи аёти оилав насл дар популятсия

Колония муддати дуру дароз умр ба сар мебаранд

амъшавии муваатии айвонот

селла27. Тести мувофиковар

Заминдории алтернативи, методхои биологи дар хочагии кишоварзи.

Максади ташкили агробиотсенозхо ин

Бо максади гузаронидани корхои илми - тадкикоти

Ба гайр аз энергияи офтоб агросистемахо боз чигуна энергияро мегиранд. Энергияи иловаги аз тарафи инсон

Таркиши экологи чист? Аз хад зиёд намудани намудхои алохида

Монкултура чист? Киштани бефосила дар бисёр

Кишту кори бефосила дар бисёр

Кам шудани микдор

28. Тести мувофиковар

Инъикоскунандаи табиати биоичтимоии инсон

Ахамияти экологии адаптасияи Ин кушиш намудан барои нигахдории функсияи биологи ва ичтимои.

Фарки инсон аз хайвон Монеъахоро паси сар кардан.

Мухимтарин омили махдудкунанда барои хаети Гипердинамия, норасогии гизо, ба сери хурок нахурда

Мухимтарин проблемаи экологияи муосир. Афзоиши ахолии, норасогии сарвати табии,энергия, ифлосшавии биосфа

Пахншавии беморихо.

Ин боигарии табии.

29. Тести мувофиковар

Экология ва саломатии инсон.

Сарвати табии чист? барои конеъ гардонидани талаботи инсон

Объекхо ва ходисахои табии чист

Гуногун кувва ва чисмхои табии, ки инсон истифода

Омилхои махдудкунанда ин..Махдудкунии инкишофи

Экосистема ва типхои он Табии, антропогени.

Ландшафти, табии.

Биоичтимои, рекреасиони

30. Тести мувофиковар

Хусусияти мутобишавии растанио ба муити об

мутобишав аввали растанио обилияти бевосита фур бурдани об ва намакои минералро дорад

мутобишавии дуюмРешаи растаниои оби ба ягон субстрат часпида

мутобишавии сеюмРастаниои об изоро бо тамоми сати тана аз бар мекунад

Хусусияти чоруми мутобишавии растанио муалла ниго доштани растанио дар об

Ин таъгирёбии сохти организмхо

Мухите, ки дар он хаёт ба вучуд омадааст

31. Тести мувофиковар

Фонди сарватхои заминии чахон

Фонди замини чахон чи кадар масохатро ташкил медихад 13.39 млрд га

Кам шудани сарвати чангал ва окибатхои он эърозия хок,шамолхои чангнок,хушксоли ва сухтор

Ахамияти растани дар хаёти инсон,зеро он мухити зист,махсулоти гизои ашёи хоми саноати шифобахши сохтмони тадкикоти сарчашмаи эхсоси зебопарасти

Фотосинтез раванди мухими биохимияви аст,ки растани дар натичаи он Дуоксиди карбонро фуру мебарад,энергия хорич мекунад

Пахнкунандаи бемори

14,9млрд га

32. Тести мувофиковар

Масоати киштукори замин ба ар сали аол

Чи кадар ба хар як сари ахоли чахон масохат замини киштукор рост меояд 0.31 га/одам

Хатхои бешаги химояи майдонхо бо кадом эксосистема дохил мешавад Тибби

Барои химояи растани дар заминдории алтернативи бар ивази пестетсидхо чи пешниход карда мешавад Гербитситхо

Дар кучо аз хама зиёд ба хар сари ахоли замини киштукор рост меоят Дар Амрикои шимоли

Дар Точикистон

0.36 га/одам

33. Тести мувофиковар

Миллибар чи гуна ченка аст?

Миллибар чи гуна ченка аст? Ин вохиди андозаи фурубарандаи ваяи радиатсия

Радиатсия гайри афканишот? Заррахои заряднок нашудаЭкосистема ва типхои он? Табии антропогени

Сарвати табии чист? Ин боигарии табии

Комёбихои илм

Ин ашёи радиоактиви

34. Тести мувофиковар

Таъсири инсоният ба биосфера

таъсири инсоният ба биосфера чанд хел аст? 2

Ифлосии асосии биосфера чандто анд 10

Таъсири инсоният ба табиат дар чанд даврахо мегузарад 3

Таносуби фаркияти мафхумхои эксосистема ва биотсеноз дар чист

Фаркият танхо дар марз

6

9

35. Тести мувофиковар

Экология ва саломатии инсон

кобилияти фарккунандаи инсон аз хайвон? Афзоиши ахоли,норасогии сарватхои табии,энергия,ифлосшавии биосфера

уброэкосистема чист? сохтани ашёи мехнат

заминдории алтернативи бо чи коркард мешавад? мачмуи ноустувори табии-антропогени бо тези экосистемаи табииро вайрон мекунад

мухимтарин проблемаи экологияи муосир? бо замин парккунак

экосистемаи саноат

сохтмон36. Тести мувофиковар

Кли Сарез ва проблемаи оби ширин

обанбори Уссой чи хел пайдо шудааст дар натичаи кандашудани теппахо

Кадом сол кли Сарез пайдо шуд 1991

Кли Сарез дар кадом баланди аз сати бар ойгир аст 3262 м

Сабабои оби ширин 5 сабаб

9

10

37. Тести мувофиковар

Сарез ва проблемаи оби ширин

обанбори Уссой чи хел пайдо шудааст дар натичаи кандашудани теппахо

Сабабои норасогии оби ширин 5 сабаб

Баландии кли Сарез 3262 м

Кадом сол кули Сарез пвйдо шуд 1911

1987

2010

38. Тести мувофиковар

Методои тадиотии экология

Методои тадиотии экология ба кадом гур тасим мешавад мушоида, муоиса, тарих, тарибав, моделон

Методи мушоида амъоварии ва тасвири далело ба исоб меравад

Методи муоиса монанди ва фари объектро меомзад

Методи тарих рафти тараиёти объектро меомзонад

рафтори инсонро

ходисаи табиат меомузад

39. Тести мувофиковар

Вазифаи экологияВазифаи экология ба кадом гуро чудо мешавад механизми адаптатсия ба мухит, механизми устувории экосистемахо....

биоэкология ин муносибати организмо

Геоэкология онунияти эколог ва раванди географ

вазифаи биоэкология ин омхтани алоаи дутарафа организмои мухит

организм зинда

фард40. Тести мувофиковар

Гурои экологии гидробионто

Муити асосии аёт об, хок, аво, биот

Нектн фаъолона шино мекунад

Планктон пелигалБентос мами организме, ки дар зери об

дар ар дарё

оббамбор41. Тести мувофиковар

Муити хок

Муити хоки амчун муити зисти айвонот геобионт, геофил, геоксен

айвоноти доим дар хок зиндаги кунанда геобионтРастани дар намак рушт кунанда галофитРастании дар мухити карбонат инкишоф ёбанда карбонатдорнитрофиткалсиефоб42. Тести мувофиковар

Тавлиди популятсия....

Сохтори генетикии поплятсия аллелои гуногун

Сохтори инсии популятсия гаметаи мардона ва занона

Поплятсия дар экология гури фардои якхела марзи муайянро ишол мекунанд

Фавти популятсия камшавии фард

зиёдшавиазбайнрафта43. Тести мувофиковар

Муносибати байни намуди дар амоа

Кадом олим таснифот кард В.Бакмалиев

Типи муносибати байнинамуди топ,троф,фор,фабр,

исми абиотие, ки биосенозро банд мекунад биотпалоки фор иштирок як намуд барои иштироки дигар намуд

зиёдшавии фард

нестшудани организм44. Тести мувофиковар

Консорсия чист

асосгузори ин мафум Л.Г. Ременский

кадом сол 1952

Сохти фазоии биосеноз амъи исми растан

Сохтори экологии биосеноз таркиби намуд

растаниомонанди45. Тести мувофиковар

Таъсири антропогени ба гардиши модда

Ифлоси чист ба сарватои табии амрошудани моддаои гуногун

Аз руйи пайдоишашон ифлоси ба кадом гур чудо мешавад физикав, химияв, эстетик, биолог

Ба илосии физикав... гарми, рушноии баланд

таъсири инсон ба биосфера 2 гур

1

3

46. Тести мувофиковар

Таъсири антропогении масаднок

намуди таъсири антропогении масаднок сат, нутаи, динамик, дар фосила дуру дароз

Брони эколог пуршидат шудани муносибати инсоният ва табиат

Сохтори брони экологи 2 гур

Сабабои брони экологи объективи, субективи

3

4

47. Тести мувофиковар

Ифлосиои асосии биосфера

Ифлосиро тасфир кунед ба мухити атроф ворид шудани моддахои гуногун

Ба ифлосихои биологи чи дохил мешавад ваксинахофилосии эстетики вайроншавии ландшафтхо

чанд таъсири антропогени ба табиатро медонед 5

6

7

48. Тести мувофиковар

Манбаи ифлосшавии атмосфера

Илосиои табиикайхони, замини

Ифлосихзои радиактивии атмосфера дар натичаи таркиши бомба

Таркиби атмсофера аз кадом газ иборат аст оксиген, нитроген, аргон, озон....

пайдоиши ифлосии атмосфера табии, сунии

зеризаминифизикав49. Тести мувофиковар

Сарчашмаи илосшавии атмосфера

Таркби боронои кислатадор нитроген ва сулфур

Дар куо борони кислатадор меборад дар ноияе, ки саноаташ тараи мекунад

Сабаби вайроншавии абабти озон Истифодаи Фреон

абати озон дар куо ойгир шудааст дар баландии 10-25 км

26 км

38 км

50. Тести мувофиковар

Муофизати атмосфера аз ифлосшав

Баландии садо барои инсон безарар 20-30 Детсибел

Сарчашмаи майдони электромагнит радио ва телвизор

Атмосфера ва ифлосшавии он ниолшинониданОибати ифлосшавии атмосфера Зиёдшавии бемориои гуногун

Аз байн рафтани растан

Нестшудани наботот

51. Тести мувофиковар

Аамияти об дар табиат

Кадом сол кли Сарез пайдо шуд 1911

Ифлосии биологии об бактерия. вирус

барои истесоли 1 тонна пахта чи кадар об лозим 500м3

компонени физикавии об 4

5

6

52. Тести мувофиковар

Сабаби норасогии об

Кули Сарез дар кадом баланди аз сатхи бахр чойгир шудааст 3262 м

Чанд сабаби норасогии обро медонед 5

Обанбори Усой чи хел пайдо шуд Дар натичаи замин ларза

Ифлосшавии об антропогенитабиисунии53. Тести мувофиковар

Бари Арал

Хушкшудани бахри Арал нодруруст истифода бурдани об

Хавзаи дарёии Точикистон947

Захириа оби ширин 607,7 км3

Ахамияти об дар табиат Илимро мтадил мекунад

Чои зисти наботот

Растани

54. Тести мувофиковар

Аамияти растан

Олами растани Аввалин хастии хаёт дар сайёраи Замин

Таъсири растани иклим, обанбор хелел бузург аст

Оами растани сарчашмаи витаминхо

Растани муайянкунандаи чинсхои кухи

набототмухити зист

55. Тести мувофиковар

Таъсири инсон ба орлами растан

таъсири инсон ба растани ба ду гурух

Чангал аз руи функсиянокиашон ба 3 кисм

Олами хайвонот ва растани кисми мухити биосферабо растани ва хайвонот занчири гизо дида мешавад дар гардиши биологии моддахо

нестиштирок намекунанд

56. Тести мувофиковар

Ахамияти растани дар табиат

Фотосеноз равнади мухими биохимияви аст, ки растани дар натичаи он Оксиген хория мекунад

Камшудани сарвати чангал ва окибати он пахш шудани беморихо, афзоиши саноат....

Китиби сурхи Точикистон 1988

Хайвонот кисми мухими табиатсуниантропогени57. Тести мувофиковар

Истифодаи оилонаи сарвати замини

Фонди заминии чахон 14,9 млрд га

Чи кадар ба хар як сари ахоли чахон масохат рост меояд 0,46 га/ одам

дар кучо аз хама зиёд ба хар сари ахоли заминхои киштукор рост меояд Дар Россия

Хашароти фоидаовар Энтомофагхо

Кирми борон

Хашарот

58. Тести мувофиковар

Канданихои фоиданок...

Гуруххои канданихои фоиданок ба ду гурух

Эрозия чист бадшудани хролати хок

Эрозияи шамол чи меноманд Дифилатсия

Эрозия ба кадом гурух чудо мешавад табии, суни

3

5

59. Тести мувофиковар

Истифодаи энергия ва функисиянокии экосистемаи саноат

Максади ташкили агробиоснеоз бештар даромад гирифта

Энтомофаг чи гунна хашарот аст танзими расиш

Урбоэкосистема чист Экосистемаи суни

Фарки экосистемаи табии аз суни таъсири инсон

ахолирастани60. Тести мувофиковар

Заминдории алтертаниви ва методхио биологи

Таъсири растани ба табиат иклимро мутадил мекунад

Эрозияи чист вайроншавии кабати хосихези замин

Эрозия ба кадом гурух чудо мешавад табии ва суни

Эрозияи шамол чи меноманд Дифилатсия

Шамоли

намак61. Тести мувофиковар

Экология ва саломатии инсон

Табиати биоичтимоии инсонсистемаи шароит

Адаптатсия биологи нигохдории функсияи организм

Андозаи аз даст додани саломати вайроншавии функсияи кори организм

Вайроншавии таркиби хок Зиёдшавии бемори

Саратон

Алергия

62. Тести мувофиковар

Баробар намуда тараккиёти инсоният

Танзими тавлид фарки байни коэффитсенти тавлид ва фавт

Инкишофи устувор таъмини талаботи хозира

Фарки инсон аз хайвон шуур, фаъолияти мехнати

Нишондихандаи беморихо аз даст рафтани саломати

беморитавлид63. Тести мувофиковар

Ахамияти марзхои махсусхифзшаванда

Дар Чт чанд то марзхои махсусхифзшаванда мачуд аст 4 то

Дар вилояти Сугд чандо то парваришгоххо мавчуд аст 5

Боги милли ин барои нигохдории табиат

манмунгохшакли олии хифзи ландшафти табии

Растани

Хайвонот

64. Тести мувофиковар

Идоракунии оилонаи сарваихои табии

Сарватхои табии ба кадом гурух чудо мешавад 2 гурухБа сарвати тамошаванда чи дохил мешавад ангиш, нефт, газ

Проблемаи бехатарии радиатсия бавучуд омдани беморихо

Таъсири моддахои радоактиви зиёдшавии беморихои гуногун

Саратон

Алергия

ТЕСТИ ЯКЧАНД АВОБДОШТА

1. Тести якчанд авобдошта

Вазифаи экология …

Омзиши дутарафаи алоаи биологии байни объектои гуогуни сати ташкил ва муит Дуруст

Механизи устувории адаптатсия Дуруст

Механизми устувории экосистемао Дуруст

Биогеосеноз Нодуруст

2. Тести якчанд авобдошта

Предмети омзиши геоэкология ин …..

Экосистемаои бузург Дуруст

Биогеосеноз Дуруст

Биосфера Дуруст

Биосеноз Нодуруст

3. Тести якчанд авобдошта

Методи муоиса чиро меомзад

Монанд ва фарияти объекторо Дуруст

Фарияти объект омзиши асос меёбад Дуруст

Монанди объектро меомузад Дуруст

Рафти тараиёти объектро Нодуруст

4. Тести якчанд авобдошта

Муити зист ин….

исми табиат, ки организми зиндаро иота мекунад Дуруст

исми табиат, ки организмо бевосита ва бавосита таъсир мерасонад Дуруст

Организмои гуногунро меомзад Нодуруст

Экосистема Нодуруст

5. Тести якчанд авобдошта

онуни минимуми Ю.Либих

Барои рушти растанио шумора ва мидори муайяни элементи кимёв лозим аст. Дуруст

Тобоварии организмо звенои аз ама суст дар алаи талаботи эколог вобаста аст. Дуруст

арорат омили муим мебозад Нодуруст

обНодуруст

6. Тести якчанд авобдошта

Гурххои экологии растанихо нисбат ба нам ин …

Гидрофит Дуруст

Мезофит Дуруст

Склерофит Нодуруст

Нитрофит Нодуруст

7. Тести якчанд авобдошта

Шаклхои хаётии организмхо

Ин шакли морфологии хайвонот ва растанио Дуруст

Омилои асосии чои зист Дуруст

Образи муайяни хаёт мутоби шудаанд Дуруст

Чойи зисти айвонотоНодуруст

8. Тести якчанд авобдошта

Типои тасимот ва паншавии фардхо дар дохили популятсия

баробари, тасодуфи Дуруст

Гурух Дуруст

Гайрихатти Нодуруст

муталистиНодуруст

9. Тести якчанд авобдошта

Сохтори инсии популятсия

Таносуби гаметаои занона Дуруст

Таносуби гаметаои мардонаДуруст

Афзоиш Нодуруст

удоинса Нодуруст

10. Тести якчанд авобдошта

Сохтори популятсия ин...

Шумора Дуруст

Масса Дуруст

Микдор Нодуруст

Афзоиш Нодуруст

11. Тести якчанд авобдошта

Ба таркиби биосеноз чи дохил мешавад

Растан Дуруст

айвонот Дуруст

Микроб Нодуруст

Микроорганизмое, ки дар таркиби хок, аво, об вууд доранд Дуруст

12. Тести якчанд авобдошта

Сохтори биосеноз...

Гуногуншаклии намуд Дуруст

Шумора ё масса Дуруст

Таносуби мидор Дуруст

Сузанбаргон Нодуруст

13. Тести якчанд авобдошта

Алоки фор ин...

Иштирок як намуд барои паншавии дигар намуд Дуруст

Бурдани тухм ва спораи растани Дуруст

Вазифаи кашонандаоро айвоното иро мекунанд Дуруст

Намуди растани Нодуруст

14. Тести якчанд авобдошта

Экосистема аз иати андоза ба....

Макроэкосистема, мезокосистема,микроэкосистемаДуруст

Андозаи муайян надора Дуруст

хушкиНодуруст

бешазорНодуруст

15. Тести якчанд авобдошта

Биогеосеноз чист

Фазои устувор, худтанзимкунанда Дуруст

Муити табии буда, дар он функсияи бахамалокамандии организми зинда Дуруст

Брдани хайвонот Нодуруст

Зиёдшавии растани Нодуруст

16. Тести якчанд авобдошта

Органиое, ки моддаи орагники тайёр менамоянд...

Продутсент Дуруст

Автротроф Дуруст

Паразит Нодуруст

Консумент Нодуруст

17. Тести якчанд авобдошта

Омили антропоген чист

Таъсири инсон ба табиат Дуруст

Таъсиррасонии инсон дар рафти фаъолияти худ Дуруст

Таъсири инсон ба муити атроф Дуруст

Таъсири инсон ба инсон Нодуруст

18. Тести якчанд авобдошта

Омили биот вобаста ба намуди таъсири организмо ба кадом гуро тасим мешавад

Дохилинамуд, байнинамуд Дуруст

Гомотип, гетротип Дуруст

Ба 2 намуд дохилинамуд, байнинамуд Дуруст

Тасим намешавад Нодуруст

19. Тести якчанд авобдошта

Аамияти фаъолияти илми, амалии В.И.Вернадский

Ягонагии компонентхои зинда ва гайри зиндаро асоснок кардДуруст

Мами организмхоро дар Сайёра моддахои зинда номид Дуруст

Аз нуктаи назари озира асоснок кард Нодуруст

Экосистемаи бузург Дуруст

20. Тести якчанд авобдошта

Аз нутаи назари озира биосфера...

Экосистемаи бузург Дуруст

Гардиши бузурги моддаоро ниго медорад Дуруст

амаой номид Дуруст

Сарвати зерзамин Нодуруст

21. Тести якчанд авобдошта

Тасимоти аёт дар биосфера

амачоя Дуруст

Минртаки васеъ пахн гардида Дуруст

Пардаи аёти Дуруст

Сарвати замини Нодуруст

22. Тести якчанд авобдошта

Ба илосихои физикави чи дохил мешавад

Садои баланд, нури ултробунафш Дуруст

Майдони электромагнити Дуруст

Наклиёт Нодуруст

Рохи охан Нодуруст

23. Тести якчанд авобдошта

Ифлосиро тасфир кунед

Ба мухити атроф хамроф шудани моддахои физикави, биологи, химияви Дуруст

Зиёдшавии микдори моддахои гуногун Дуруст

Зиёдшавии партов Нодуруст

Партови сахт Нодуруст

24. Тести якчанд авобдошта

Брони эколог

Пуршидат шудани муносибати чамъият бо табиат Дуруст

вайроншавии мувозинати табиат Дуруст

Сухтори беша Нодуруст

Зиёдшавии ахоли Нодуруст

25. Тести якчанд авобдошта

Сарчашмахои ифлосшавии атмосфераро номбар кунед

Истехсолот, наклиёт Дуруст

Заводу фабрика Дуруст

Заводи алюмини, заводи сементбарор Дуруст

Растани Нодуруст

26. Тести якчанд авобдошта

Кадом аз ифлоскунандагон ба илосшавии радиактиви дохил мешавад

Уран Дуруст

Радон Дуруст

Сезий Дуруст

Аргон Нодуруст

27. Тести якчанд авобдошта

Сабаби вайроншавии кабати озонро номбар кунед

Истесоли кислота ва сулфур Дуруст

Истифодаи фреонДуруст

Дигаргуншавии иклим Нодуруст

Бемори Нодуруст

28. Тести якчанд авобдошта

Аамияти об дар табиат...

Об гардиши моддаро таъмин мекнуад Дуруст

Об илим ва Заминро нигох медорад Дуруст

Гардиши модда Нодуруст

Захираи оксиген Нодуруст

29. Тести якчанд авобдошта

Манбаи асосии ифлоскунандагони об

Хочагии комунали Дуруст

Маиши Дуруст

Энергетика Нодуруст

Соаи налиёт Нодуруст

30. Тести якчанд авобдошта

Сарчашмаи хушкшавии бари Арал

Нодуруст истифода об Дуруст

Сиёсати кркоронаи давлатДуруст

Зиёдшавии ахоли Нодуруст

Захираи об Нодуруст

31. Тести якчанд авобдошта

Аз иати объективи ифзи растани

Об, хок Дуруст

зерзаминДуруст

сатхизаминДуруст

бисёрсолаНодуруст

32. Тести якчанд авобдошта

ангал аз руи функсиянокиаш ба кадом гуруххо чудо мешавад

Илм асоснок карда шуда Дуруст

б гирифта мешавад Дуруст

Нигодории ангал аз омилои мадудкунанда Дуруст

Сарвати табии Нодуруст

33. Тести якчанд авобдошта

Аамияти растани дар аёт инсон

Сарчашмаи витамино Дуруст

Тозакунандаи мухит Дуруст

Сарчашмаи зебопарсати, чои зисти айвонот Дуруст

Чои зист Нодуруст

34. Тести якчанд авобдошта

Канданиои фоданок

инсои к Дуруст

Менралхои табии Дуруст

Сарвати замини Нодуруст

Ангиш Нодуруст

35. Тести якчанд авобдошта

ашароти фоидаоварро номбар кунед

Энтомофаго Дуруст

Кирми борон Дуруст

Кирм Нодуруст

ашарот Нодуруст

36. Тести якчанд авобдошта

Эрозияи хок бо кадом ро бавучуд меояд

табии ва суни Дуруст

шамол ва об Дуруст

Шамол Нодуруст

Об Нодуруст

37. Тести якчанд авобдошта

Агроэкосистема ин..Экосистемае, ки инсон дар раванди фаъолияташ дигаргун карда шудааст Дуруст

Майдонои хоагии кишоварз Дуруст

Токзоро, боо,обчакорДуруст

Бо Нодуруст

38. Тести якчанд авобдошта

Фари экосистема аз агроэкосистема

Гуногуншаклии намуд кам карда мешавад Дуруст

Масули тоза аз экосистема дур мешавад Дуруст

Агроэкосистемао энергияи иловаг инсон субсидиякардаро ба айр аз офтоб мегирад Дуруст

Растани Нодуруст

39. Тести якчанд авобдошта

Заминдории алтернатив

Гирифтани осили микдори бокимондаи химикат надошта Дуруст

Хифзи хосилнокии хок Дуруст

ифзи муити атроф Дуруст

Дифилатсия Нодуруст

40. Тести якчанд авобдошта

Табиат биоичтимоии инсон

Иникоскунандаи хаёт Дуруст

Элементхои биологи Дуруст

Мухити зист Нодуруст

Организми зинда Нодуруст

41. Тести якчанд авобдошта

Тансихатии инсон...

Микдор ва сифат Дуруст

Хиради чамъияти Дуруст

Микдори ахоли Нодуруст

Шумора Нодуруст

42. Тести якчанд авобдошта

Фарки инсон аз хайвон

Шуур Дуруст

Фаъолияти мехнати Дуруст

Ичрои кор Нодуруст

Нутк Нодуруст

43. Тести якчанд авобдошта

Муимтарин проблемаи эколог ин...

Зиёдшавии ахоли, камшудани сарвати табии Дуруст

Норасогии озука Дуруст

Норасогии оби ширин, срохшавии абати озон Дуруст

Аз байн рафтани хайвонотНодуруст

44. Тести якчанд авобдошта

Максади хифз аз радиатсия

Таъмини хифза аз афканишоти радиатсия Дуруст

Хифзи пуст ва руй Дуруст

Мухофизат кардан аз саломатии худ Дуруст

Кабудизор кардан Нодуруст

45. Тести якчанд авобдошта

Таъсири моддахои радиоактиви

Зиёдшавии беморихо дар байни ахоли Дуруст

Тагийрёбии ирси Дуруст

Саратон, безуриёт дар байни авонон Дуруст

Алергия Нодуруст

46. Тести якчанд авобдошта

Ёдгориои табии...

Объекти алохида Дуруст

Ахамияти илми, таърихи дорад Дуруст

Парвариши растани Нодуруст

Хайвонот Нодуруст

47. Тести якчанд авобдошта

Бои милл ин...

Марзхое, ки барои нигохдоштани табиат бо максади эстетики илми чудо карда мешавад Дуруст

Хифзи ландшафтхо хисобида мешавад Дуруст

Ландшафти табии Нодуруст

Ёдгорихои таърихи Нодуруст

48. Тести якчанд авобдошта

Мамнго ин

Шакли олии хифзи ландшафтхои табии Дуруст

Китаи хушки ва фазои оби Дуруст

Марзи муайян Нодуруст

Мухити оби Нодуруст

ТЕСТИ 'А Ё НЕ'

1. Тести 'а ё Не'

Оё давраи тараиёти экологияро ба се давра тасим мекунанд

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

2. Тести 'а ё Не'

Оё мафуми экологияро олими рус Наумов ба илм чор карда буд

Дуруст ё нодуруст? Нодуруст

3. Тести 'а ё Не'

Популятсия, экосистема, биосеноз макроэкосистемаои иолог исобида мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

4. Тести 'а ё Не'

Оё методи таърих рафти тараиёт объектро меомзонад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

5. Тести 'а ё Не'

Оё гидробионто организмхои об шуда метавонанд

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

6. Тести 'а ё Не'

Оё геобинто - айвонотои доимо дар хок зиндагикунанда дохил мешаванд

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

7. Тести 'а ё Не'

Дар олами растан муносибати муфтхр дида мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

8. Тести 'а ё Не'

Оё об, кайхон, хушк, хок ба омилхои эколог дохил мешаванд

Дуруст ё нодуруст? Нодуруст

9. Тести 'а ё Не'

Таъсири инсон ба табиат ба олами антропоген дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

10. Тести 'а ё Не'

Оё омилхои эколог ба организми зинда таъсир мерасонад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

11. Тести 'а ё Не'

Тайирёбии сохти организм адаптатсияи этолог хисобида мешавад

Дуруст ё нодуруст? Нодуруст

12. Тести 'а ё Не'

Таъсири растан, хайвонот ба олами биот дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

13. Тести 'а ё Не'

Оё гаметахои мардона ва занона ба сохтори чинсии популятсия дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

14. Тести 'а ё Не'

Оё тавлиди популятсия иншондихандахои поплятсия

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

15. Тести 'а ё Не'

Оё мидори умумии популятсия фавти популятсия хисобида мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

16. Тести 'а ё Не'

Оё калимаи популятсия тожик аст

Дуруст ё нодуруст? Нодуруст

17. Тести 'а ё Не'

Оё иштирок як намуд ба пахншавии намуди дигар алоаи фор баву уд меояд

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

18. Тести 'а ё Не'

Оё дар биосеноз муносибати организмхо дида мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

19. Тести 'а ё Не'

Оё чамоаи растанихо, хайвонотхо ба таркиби биосеноз дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

20. Тести 'а ё Не'

Оё таносуби шумора ё массаи организмхо ба сохтори биосеноз дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

21. Тести 'а ё Не'

«Экосистема» ва «Биосеноз» бо марзнокиашон фар мекунанд

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

22. Тести 'а ё Не'

Оё олим Ю.Либих мафхуми экосистемаро ба илм дохил кард

Дуруст ё нодуруст? Нодуруст

23. Тести 'а ё Не'

Оё организмхои гетеротроф энергияро изо мекунанд

Дуруст ё нодуруст? Нодуруст

24. Тести 'а ё Не'

Оё продутсентхо организмхои автротрофианд

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

25. Тести 'а ё Не'

Оё экосистемаи бузургтарини Сайёра аз нутаи назари хозира и биосфера дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

26. Тести 'а ё Не'

Оё худуди болоии хаёт дар атмосфера бо милиметер (мм)муайян мекунанд

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

27. Тести 'а ё Не'

Олими рус В.И.Вернадский биосфераро кашф карда буд

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

28. Тести 'а ё Не'

Мафхуми «Ноосфера» - ро аввалин маротиба Э.Леруа дохил карда буд

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

29. Тести 'а ё Не'

Оё хушксолии дурдароз, мурдани хайвонотхои хонаг, паррандахо ба фочиахои эколог дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

30. Тести 'а ё Не'

Оё ифлосихои глобалии мухити атроф ба бхрони экологии муосир дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

31. Тести 'а ё Не'

Оё таъсири антропогении биолог ба гардиши биологии моддахо халал мерасонад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

32. Тести 'а ё Не'

Оё нурихои минерал, пласмасахо, металхои физикав дохил вазнин ба ифлосихои физикав дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

33. Тести 'а ё Не'

Оё истехсолот, налиёт, сохаи кишоварз ва партовхо сарчашмаи ифлосшавии атмосфера шуда метавонад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

34. Тести 'а ё Не'

Оё истехсоли ва истифодаи фреонхо сабаби вайроншавии абати озон мегардад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

35. Тести 'а ё Не'

Шинонидани нихолхо, кабудизоркардан сарчашмаи ифлосшавии атмосфера мегардад

Дуруст ё нодуруст? Нодуруст

36. Тести 'а ё Не'

ангоми ба об атмосфера хамрох шудани дуоксиди сулфур ва нитроген борнохои кислотадор шуда метавонад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

37. Тести 'а ё Не'

Оё бактерияхо, вирусхо ба ифлосихои биологии об дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

38. Тести 'а ё Не'

Оё кли Сарез аз хисоби зиёдшавии об бавучуд омад

Дуруст ё нодуруст? Нодуруст

39. Тести 'а ё Не'

Оё обамбори айроум аз оббамори калонтарин хисобида мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

40. Тести 'а ё Не'

Оё обро барои парвариши мох, увваи бар истифода мебарандДуруст ё нодуруст? Дуруст

41. Тести 'а ё Не'

Инсон дар рафти фаъолияти худ ба олами растани ва хайвонот таъсир мерасонад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

42. Тести 'а ё Не'

Оё олами набототу хайвонот исми мухими биосфера шуда метавонад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

43. Тести 'а ё Не'

Оё усулхои биолог, литолог, мелиоратив усусли нигохдории чангал аз зараррасонхо шуда метавонад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

44. Тести 'а ё Не'

Пахн шудани беморихо, афзудани саноати чангал, хушкшавии кл ба камшавии сарвати чангал шуда метавонад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

45. Тести 'а ё Не'

Оё ифлосшавии радиоактив аз хама омилхои номусоид барои паст кардани хосилнокии хокбештар зарар мерасонад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

46. Тести 'а ё Не'

Дар Точикистон аз хама зиёд ба хар сари ахол замин киштукор рост меояд

Дуруст ё нодуруст? Нодуруст

47. Тести 'а ё Не'

Оё чорабинихои фитомератив, агротехники химояи хок шуда метавонад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

48. Тести 'а ё Не'

Оё сзишвор, метал, айриметал ба намудхои канданихои фоиданок дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

49. Тести 'а ё Не'

Оё урбосистема ба минтааи истироат дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Нодуруст

50. Тести 'а ё Не'

Оё беша бохо, минтаахои сабз дар атрофии шахр, ки инсон мадан кардааст, истирохатгохи оммав, варзиш дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

51. Тести 'а ё Не'

Энтомофагхо хашаротхои фоидаовар хисобида мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

52. Тести 'а ё Не'

Оё экосистемаи таби ба урбоэкосистема дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Нодуруст

53. Тести 'а ё Не'

Сохтани ашёи мехнат, шуур, нут обилият

фаркунандаи инсон аз хайвонот шуда метаваонад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

54. Тести 'а ё Не'

Оё ландшафтхои таби ба типхои экосистема дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

55. Тести 'а ё Не'

Оё комёбихои илм ва тараиёти саноат ба сарватхои табии дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Нодуруст

56. Тести 'а ё Не'

Зиёдшавии налиёт ва ифлосшавии атмосфера бавучуд омадани беморихои гуногун сабаб шуда метавонад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

57. Тести 'а ё Не'

Оё боимондахои озуавории паррандагон, хояндагон ва хайвоноти калон пахнкунандахои бактерияхои касалиовар ва вирусхо шуда метавонанд

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

58. Тести 'а ё Не'

Барои халли проблемахои бехатари радиатсиони гузаронидани тадиотхо, лоихаи рйпшнамоиро анжом додан лозим

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

59. Тести 'а ё Не'

Зиёдшавии ахол, норасогии озуа, срохии озон, камшудани сарватхои таби ба проблемахои глобалии эколог дохил мешаванд

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

60. Тести 'а ё Не'

Танзими тавлид, идоракун истифодаи оилонаи сарватхои таби ба халли проблемахои эколог шуда метавонанд

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

61. Тести 'а ё Не'

Оё мамнунгох шакли олии ландшафти табии

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

62. Тести 'а ё Не'

Объекти алхоидаи табиат, ахамияти илм, таърих ва эстетикию маърифати дорад ба ёдгорихои таби дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

63. Тести 'а ё Не'

Оё мамннгоххои Дашти -чум, Зоркл, Ромит, Бешаи палангон ба марзхои махсусхифзшаванда дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Дуруст

64. Тести 'а ё Не'

Оё ангиш, газ, нафт ба сарвати замин дохил мешавад

Дуруст ё нодуруст? Нодуруст

САВОЛОИ ХАТТ

1. Саволои хатт

Кадом сол кли Сарез пайдо шудааст

авоби дуруст: 1911

2. Саволои хатт

Манбаи асоси ифлоскунандагони муити об

авоби дуруст: Истесолот

3. Саволои хатт

Баландии кли Сарез

авоби дуруст: 3262м

4. Саволои хатт

Олами айвонот ва растани исми муими...

авоби дуруст: Биосфера

5. Саволои хатт

Усули нигодории ангал аз заррарасоно

авоби дуруст: Биолог

6. Саволои хатт

Китоби Сурхи умурии Тоикистон

авоби дуруст: 1988

7. Саволои хатт

Фонди закминиии аон чи кадар аст

авоби дуруст: 14,9млрдга

8. Саволои хатт

ашароти фоидаовар...

авоби дуруст: Энтомофаг

9. Саволои хатт

Эрозияи шамол чи ном дорад

авоби дуруст: Дифилатсия

10. Саволои хатт

Хатои бешагии имиояи хок ба кадом экосистема дохил мешавад

авоби дуруст: Таби

11. Саволои хатт

Урбоэкосистема ба кадом минтаа дохил мешавад

авоби дуруст: Сохтмон

12. Саволои хатт

Эрозияи шамоли чи ном дорад

авоби дуруст: Дифилатсия

13. Саволои хатт

Муимтарин омили мадудкунанда барои инсон

авоби дуруст: Марг

14. Саволои хатт

Фари инсон аз айвонот

авоби дуруст: Шуур

15. Саволои хатт

Дар давраи адим инсони боаклро чи меномиданд

авоби дуруст: Номосапенс

16. Саволои хатт

Партов аз ри пайдоишаш ба кадо гуру удо мешавад

авоби дуруст: 2гур

17. Саволои хатт

Проблемаи асосии эколог....

авоби дуруст: камшавии сарват

18. Саволои хатт

Милигарм чигуна ченак аст

авоби дуруст: Радиатсия

19. Саволои хатт

Дар Тоикистон чанд мамнунгох мавчуд аст

авоби дуруст: 4

20. Саволои хатт

Дар вилояти Суд чанд то парваришго мавуд аст

авоби дуруст: 4то

21. Саволои хатт

Парваришго ин...

авоби дуруст: табии

22. Саволои хатт

Растании дар хоки намиашон баланд чи меноманд

авоби дуруст: Гидрофит

23. Саволои хатт

Организми обиро чи меноманд

авоби дуруст: Планктон

24. Саволои хатт

Дар кадом соли онуни Минимуми Либих пешниход кард

авоби дуруст: 1840

25. Саволои хатт

Асосгузори фанни экология

авоби дуруст: Геккел

26. Саволои хатт

Дарвари тараиёти экологияро ба чанда вара тасим мекунанд

авоби дуруст: 3давра

27. Саволои хатт

Методи тадиодии экология ба кадом гуро тасим мешавад

авоби дуруст: 5гур

28. Саволои хатт

Омилои эколог ба кадом гур таксим мешавад

авоби дуруст: 3гур

29. Саволои хатт

Омили абиоти ба кадом гуро таксим мешавад

авоби дуруст: 5

30. Саволои хатт

Реаксияи организм ба дарозии рз чи меноманд

авоби дуруст: Фотопериодизм

31. Саволои хатт

Нигодоштани микдори оптимали дар шароити додашудро чи меноманд

авоби дуруст: Гомеостаз

32. Саволои хатт

Мафхуми популятсияро кадом олим пешниход кард

авоби дуруст: Иогенс

33. Саволои хатт

Нишондихандаи омории ба динамикаи популятсия

авоби дуруст: Мидор

34. Саволои хатт

Мафуми биосеноз аввалин маротиба ки пешних карда буд

авоби дуруст: Меёбус

35. Саволои хатт

Соли чандум олим К.Меёбус мафуми биосенозро пешниод кард

авоби дуруст: 1877

36. Саволои хатт

Ба таркиби биосеноз чи дохил мешавад

авоби дуруст: Растанио

37. Саволои хатт

Мафхуми экосистемаро ки ба илм дохил карда аст

авоби дуруст: Тенсл

38. Саволои хатт

Кадом сол олим А.Тенслмафхуми экосистемаро пешниход кард

авоби дуруст: 1935

39. Саволои хатт

Олим В.Н.Сукачев соли чандум мафхуми биогеосеноз пешниход кард

авоби дуруст: 1942

40. Саволои хатт

Асосгузори мафхуми биосфера

авоби дуруст: Вернадский

41. Саволои хатт

Ки аз нутаи назари илман биосфераро асоснок кард

авоби дуруст: Вернадский

42. Саволои хатт

Табакои геологие,ки дар он организмхо сукунад доранд ------ меноманд

авоби дуруст: Биосфера

43. Саволои хатт

Таъсири инсония ба табиат ба кадом даврахо мегузарад

авоби дуруст: 4давра

44. Саволои хатт

Ифлосиои асосии биосфера чантоанд

авоби дуруст: 10

45. Саволои хатт

Ифлосио аз рйи пайдоишашон ба кадом гуро тасим мешавад

авоби дуруст: 4

46. Саволои хатт

Атмосфера аз кадом абат иборат аст

авоби дуруст: 5

47. Саволои хатт

Кадом гази атмосфера массаи асосиро ташкил медихад

авоби дуруст: Нитоген

48. Саволои хатт

Манбаои ифлосшавии атмосферро ба кадом гур удо мекунанд

авоби дуруст: 2гур
Похожие работы:

«Промежуточная аттестация 2 семестр 2016-17 уч.годГруппа Квалификационный экзамен Зачеты Экзамены 1 курс 19.02.10 Т-16,Т-26 Т-36, 316326 1. Иностранный язык – диф. зачет2. История – диф. зачет3. Физическая культура – диф.зачет4. ОБЖ – диф...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Факультет естественных наук УТВЕРЖДАЮ 75374540005 2306955106045Декан ФЕН НГУ, профессор _ Резников В.А. "_29_"_августа 2010 г. Ист...»

«Российский химико-технологический университет им Д.И.Менделеева Экологические аспекты производства аммиака Мультимедийный курс для средней школы Состоит из двух частей – Информационный файл (Word 2007) и Презентация (Power Point 2...»

«Федеральные нормы и правилав области промышленной безопасности Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116) (Не...»

«УДК 551.1(476): 556.3 (476): 628.1(476) В. И. Зуй1, В. Н. Губин1, А.М. Ковхуто2, А. Ф. Санько1, Л. И. Мурашко1 1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 2Государственное предприятие "НПЦ по геологии"ВКЛАД АКАДЕМИКА Г. В. БОГОМОЛОВА В ИЗУЧЕНИЕ НЕДР БЕЛАРУСИ 107954635517 марта...»

«Представленные рекомендации помогут Вам более качественно подготовить выпускников до начала сдачи ЕГЭ по биологии в 2017 году! Уважаемые коллеги! Напоминаем, что с 2017 года каждый вариант экзаменационной работы ЕГЭ по биологии включ...»

«Тема : Что нас окружает. Живая и неживая природа, изделия человека. Цель: сформировать у учащихся понятия о живом и неживом в природе и о рукотворном мире ; формировать умения классифицировать предметы; фор...»

«СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА"МАЛАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА" Москва, 2012СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА И ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 1....»

«РЕФЕРАТ "Воздействие тяжелых металлов на природу и здоровье человека" Реферат подготовил ученик "_" класса школы №_ _ План Введение Тяжелые металлы Биологическая роль Загрязнение тяжелыми металлами Ртуть Свинец Кадмий и цинк Сурьма, мышьяк, кобальт Медь и марганец Загрязнение экосистем Водное пространство Почвенный...»

«МБОУ "Краснощёковская СОШ № 1" Алтайского края Исследовательская работа по теме: Правильная осанка – залог здоровья. Выполнила: Измайлова Анастасия, ученица 9 "Б" класса Руководитель: Гревцова Валентина Александровна, учитель химии и биологии 2012 г. Введение...»

«Общие сведения о ГИА 2017 Государственная итоговая аттестация в 9 классе Основной Государственный Экзамен (ОГЭ) в 11 классе Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) для отдельных категорий граждан Государстве...»

«Предварительная Экологическая Оценка KAZ: ЦАРЭС Коридор 2 (участки Мангистауской Области) Жетыбай-Жанаозен 0-73 км Окончательная версия 18 мая 2015г Подготовлен Комитетом Автомобильных дорог Министерства по Инвестициям и Развитию Республики КазахстанРЕЗЮМЕ ОТЧЕТА ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Проект включает реконструкцию существ...»

«Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствийУТВЕРЖДАЮ Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприян ""2015...»

«Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа Казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Центр природопользования и охраны окружающей среды"ДОКЛАД о со...»

«-300165-577215Пилотный проект по экологическим проблемам речных бассейнов Даурии и Амура "Высыхающая Даурия" 00Пилотный проект по экологическим проблемам речных бассейнов Даурии и Амура "Высыхающая Даурия" 55873664118612© Олег Горошко 0© Олег Горошко-1080135-80200500Эколо...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР)ПРИКАЗ № _ Москва О внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспер...»

«Введение в феномен посттравматического роста (ПТР) Все мы знаем высказывание, сделанное Ницше 1888 году: Всё в жизни, что меня не убивает, делает меня сильнее. Это выражение заключает в себе суть феномена посттравматического роста (ПТР), который будет рассмотрен с нейробиологической и клинической точек зрения. Це...»

«УДК 33:66 Экономическая эффективность плазмохимического метода переработки промышленных и бытовых отходов В.Ю. Рогов, А.В. Зарецкий, Ж.И. Лобанова, М.А. Макаров Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. С каждым д...»

«Готовимся к олимпиаде по обществоведению ( II тур) 9 классI. Выберите правильный вариант ответа:1. Устойчивая общность людей, объединенная духовными традициями, сходным образом жизни, географическими и историческими рамками называется:а) цивилизацией, б) г...»

«Приложение           к постановлению Правительства Республики Казахстан от " " 2017 года № Утверждены          постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 1434 Основные положен...»

«Согласовано Утверждаю Директор МБОУ ДО Начальник Управления образования "ЦЭВД" Администрации г. Ижевска _Т. Н. Галатова С. Г. Петрова Положение по проведению конкурсной программы на площадке "Рыжие питомцы" в рамках проведения "Рыжего фестиваля — 2017", посвящённого Году экологии в России. Общее положение. Конкурсная программа...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИ...»

«19.12.2014 EN Official Journal of the European Union L 365/97 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) No 1358/2014 от 18 декабря 2014 года, вносящий изменения в Регламент (EC) No 889/2008, устанавливающий подробные правила выполнения Регламента Совета (...»

«Олимпиадные задания по биологии 7 класс (2015-2016 уч.год) Часть А Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 30(по 1 баллу за каждое тестовое задание).А1. Перемещение эвглены зеленой осуществляется с помощью:...»

«ГЕОГРАФИЯ 10 класс естественно-математического направления (всего 68 ч, в неделю 2 ч) № Название темы Кол-во часов Основные цели обучения Результаты обучения Новые подходы и стратегии Формы и метод. вовлеч. уч-ся в уч. процесс Оценивание деятельности учащихся Результаты обучения 1 Введение 1 Обеспечить в ходе урока усвоение учащимися понят...»

«ОАО "Центр благоустройства и обращения с отходами" _УТВЕРЖДАЮ Глава городского округа В.И. Хлыста "_"_ 2010г. ТО Роспотребнадзора в Саткинском районе _ "_"_ 2010г. ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ПО ТЕМЕ: ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ Саткинского РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Том 2 "Разработк...»

«ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ Руйхатга олинди № 201 йил“_” Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 201 йил “” _даги “”-сонли буйруи билан тасдиланганЭКОЛОГИЯ фанининг ЎУВ ДАСТУРИ Барча бакалавр таълим йўналишлари учун Тошкент-2011 Экология фанининг ўув...»

«Методические рекомендациипо проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по всем учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма)Москва, 2017 Оглавление TOC \o 1-2 \h \z \u 1.Общие положения..63.Особенности экзаменационных материалов ГВЭ-9 (п...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.