WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«НАРЕДБА № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието ...»

НАРЕДБА № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове

Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за разработване на планове за действие за диви растителни и животински видове.

Чл. 2. (1) Планове за действие се разработват задължително, когато се установи, че:

1. видът е застрашен в международен мащаб и за опазването му са необходими мерки в цялата област на неговото естествено разпространение;

2. състоянието на популацията на вида в Република България или в отделни региони на страната не е благоприятно;

3. въведен в природата неместен вид въздейства неблагоприятно върху условията на природните местообитания или върху състоянието на местни видове от дивата флора и фауна.

(2) Когато са налице условията по ал. 1, т. 1 и 2, с предимство се разработват планове за действие за:

1. приоритетни видове от приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77 от 2002 г.);

2. защитени растителни и животински видове от приложение № 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие;

3. видове - предмет на регулирано ползване от приложение № 4 към чл. 41, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие;

4. видове - предмет на повторно въвеждане в природата.

Чл. 3. (1) Плановете за действие обхващат период до 10 години.

(2) След изтичане на периода по ал. 1 в зависимост от състоянието на видовете плановете могат да се актуализират.

Глава втора

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 4. (1) Съдържанието на план за действие обхваща:

1. описание на биологичните особености и екологични изисквания на вида;

2. оценка на разпространението и състоянието на популациите на вида, както и на условията в неговите природни местообитания;

3. данни за заплахите и лимитиращите фактори;

4. възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида, включително мерки за опазване извън естествената му среда, ако се налагат такива;

5. мерки за ограничаване на разпространението или отстраняване на неместен вид в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3;

6. възстановителни или поддържащи мерки за местообитанията на вида - предмет на плана;

7. мерки за възстановяване на природните местообитания след ограничаване разпространението или отстраняването на неместен вид, в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3;

8. мерки за наблюдение и контрол върху изпълнението и ефекта от осъществените дейности;

9. бюджет и график за реализиране на дейностите.

(2) По преценка на възложителя в обхвата на плана за действие може да се включват и други изисквания освен тези по ал. 1.

Чл. 5. Изискванията към съдържанието на плана за действие се посочват от възложителя в заданието.

Чл. 6. В заданието освен изискванията към съдържанието на плана възложителят определя:

1. обхвата на описанията на биологичните особености и екологичните изисквания на вида;

2. необходимостта от теренни и други изследвания и проучвания и техния обхват;

3. критерии или показатели за оценка на разпространението и състоянието на популациите на вида и условията на местообитанията му;

4. изисквания, свързани с възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида и местообитанията му;

5. изисквания, свързани с отстраняване или ограничаване на разпространението на неместен вид и възстановяване на природните местообитания в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3;

6. изисквания за приоритетни области, в които да се планират конкретни дейности;

7. изисквания, свързани с илюстрациите и приложенията към плана - графики, формати на таблици, картен материал и др.

Чл. 7. Отчети по научни изследвания и проучвания, извършени в хода на разработване на плана за действие, се представят на възложителя в отделно приложение.

Глава трета

ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

Раздел I

Възлагане

Чл. 8. Разработването на планове за действие може да се възлага от:

1. министъра на околната среда и водите;

2. министъра на земеделието и горите, началника на Националното управление на горите, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури или други заинтересувани държавни органи;

3. неправителствени организации.

Чл. 9. (1) Възложителите по чл. 8 изготвят задание за разработване на план за действие за вида, което съдържа:

1. предмета на плана;

2. изискванията по чл. 5 и 6;

3. етапи, фази и срокове за разработване.

(2) Възложителите по чл. 8, т. 2 и 3 внасят заданието в Министерството на околната среда и водите за съгласуване. В едномесечен срок от внасянето на заданието министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице го съгласува или мотивирано го връща на вносителя за доработване.

Чл. 10. При провеждане на процедури за възлагане разработването на план за действие, финансиран по линия на международен проект, се спазват и условията, предвидени в съответното споразумение.

Раздел II

Обществени обсъждания

Чл. 11. (1) Проекти на планове за действие за видове по чл. 2, ал. 2, т. 4 подлежат на задължително обществено обсъждане. В останалите случаи задължително обществено обсъждане се извършва, ако това е предвидено от възложителя в заданието за разработване на плана.

(2) В случаите по ал. 1 общественото обсъждане се организира от изпълнителя, който:

1. обявява чрез средства за масово осведомяване най-малко 20 дни предварително датата, часа, мястото и предмета на общественото обсъждане, както и мястото, където проектът е на разположение на заинтересуваните;

2. писмено уведомява възложителя, заинтересуваните централни ведомства, научни и академични институти за обстоятелствата по т. 1 в същия срок;

3. поставя съобщения с данните по т. 1 на видно място в съответните общини, в същия срок, в случаите, когато проектът се отнася за видове по чл. 2, ал. 2, т. 4.

Чл. 12. (1) Изпълнителят:

1. представя на общественото обсъждане проекта на плана за действие и води протокол за изразените становища, бележки и препоръки;

2. след консултация с възложителя отразява в проекта целесъобразните бележки и препоръки;

3. изготвя мотивирана справка за неотразените бележки и препоръки.

(2) Протоколът от общественото обсъждане и справката за неотразените бележки и препоръки се прилагат към проекта.

Чл. 13. (1) В процеса на разработване на плана за действие, извън изискването на чл. 11, ал. 1, възложителят или изпълнителят може да организира провеждането на допълнителни обществени обсъждания и други форми за участие на обществеността и заинтересуваните органи.

(2) За резултатите от обсъждания по ал. 1 се изготвят протоколи.

Раздел III

Приемане

Чл. 14. (1) Изпълнителят представя проекта на плана за действие на възложителя.

(2) Към проекта се прилагат:

1. заданието по чл. 9, ал. 1;

2. протоколите от обществени обсъждания в случаите по чл. 11, ал. 1 и чл. 13;

3. отчетите от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на проекта;

4. други материали, предвидени в заданието.

Чл. 15. (1) В 2-месечен срок от представянето на проекта на плана за действие възложителите по чл. 8, т. 2 и 3 внасят по два екземпляра в Министерството на околната среда и водите за съгласуване или мотивирано го връщат на изпълнителя за доработване.

(2) В едномесечен срок от внасяне на проекта министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице го съгласува или мотивирано го връща на възложителя, съответно на изпълнителя (когато възложител е министърът на околната среда и водите), при констатиране на:

1. пропуски от процедурен характер;

2. пропуски в съдържанието му спрямо утвърденото задание;

3. предвидени мерки и/или дейности в нарушение на изисквания, залегнали в действащи нормативни актове.

Чл. 16. (1) След съгласуване по чл. 15, ал. 2 председателят на Националния съвет по биологичното разнообразие (НСБР) внася проекта за разглеждане на първото заседание на съвета.

(2) За участие в заседанието на НСБР се канят възложителят и изпълнителят на плана.

Чл. 17. (1) На заседанието на НСБР проектът на план за действие се представя от изпълнителя и въз основа на представени писмени становища и обсъждания съветът приема решение, с което предлага на съответния компетентен орган по чл. 18, ал. 1:

1. да утвърди плана за действие;

2. да утвърди плана за действие след отразяване на описани в решението или приложени към него бележки и предложения;

3. да върне на изпълнителя проекта на план за действие с конкретни указания за неговото преработване.

(2) Членове на НСБР, които са изразили особено мнение и са гласували против взето решение по ал. 1, т. 1 и 2, го мотивират писмено пред председателя на съвета в 7-дневен срок.

(3) В случаите по ал. 2 министърът на околната среда и водите се произнася окончателно по особеното мнение чрез утвърждаване или отменяне на решението на НСБР в 10-дневен срок от представянето на решението от председателя на съвета. В случай че министърът на околната среда и водите отмени решението на НСБР, в 10-дневен срок проектът се връща на възложителя, съответно на изпълнителя, с конкретни указания за преработването му.

(4) В 15-дневен срок след утвърждаване на решение на НСБР по ал. 1, т. 2 или 3 министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице изпраща на възложителя, съответно на изпълнителя, копия от решението, становищата, бележките и предложенията. В случаите по ал. 1, т. 2 след отразяване на бележките и предложенията изпълнителят представя проекта на съответния компетентен орган по чл. 18, ал. 1.

(5) В 5-дневен срок след утвърждаване на решение на НСБР по ал. 1, т. 1 министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице изпраща на възложителя и компетентния орган по чл. 18, ал. 1, т. 1 екземпляр от плана и копие от решението.

Чл. 18. (1) Плановете за действие, за които има положително решение от НСБР по чл. 17, ал. 1, т. 1, се утвърждават от:

1. министъра на земеделието и горите - за дървесните, храстовите и ловните видове и видовете риби, в 10-дневен срок след получаване на плана и копието от решението;

2. министъра на околната среда и водите - за всички растителни и животински видове, без тези по т. 1, в 5-дневен срок от утвърждаването на решението на НСБР.

(2) При положително решение на НСБР по чл. 17, ал. 1, т. 2 съответният компетентен орган по ал. 1 утвърждава плана за действие в едномесечен срок след внасянето му, при условие че бележките са отразени.

(3) При решение на НСБР за връщане на проекта за преработване след повторното му внасяне в Министерството на околната среда и водите се провеждат процедурите по чл. 16 и 17.

(4) Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите водят регистри на утвърдените планове за действие.

Глава четвърта

ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 19. План за действие може да бъде променян в случай на:

1. констатирани съществени промени в числеността на популациите или разпространението на вида;

2. допълване на плана с липсваща по време на разработването му информация за вида;

3. необходимост от промени на предвидени в плана мерки и дейности, произтичащи от промените по т. 1 и 2.

Чл. 20. (1) Промените се въвеждат в плана от съответния компетентен орган по чл. 18, ал. 1.

(2) Компетентният орган по чл. 18, ал. 1, т. 1 преди въвеждане на промени в плана ги съгласува с министъра на околната среда и водите.

Чл. 21. Актуализацията на план за действие по чл. 3, ал. 2 се извършва по реда на глава III.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За планове за действие, възложени или разработени преди влизането в сила на тази наредба, задължително се спазват изискванията на чл. 15, 16, 17 и 18.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 57 от Закона за биологичното разнообразие.
Похожие работы:

«Вопросы к кандидатскому экзамену (по части 1): Предмет философии науки. Наука в культуре современной цивилизации. Наука в контексте техногенной цивилизации. Границы науки. Наука и философия. Наука и религия. Наука и вненаучные формы познания. Наука и антинаука, лженаука, псевдонаука. Типы научного знания: (физический, биологический, мат...»

«"М.Тынышпаев атындаы аза клік жне коммуникациялар академиясы" А Атбе клік жне коммуникациялар колледжі М.Тынышпаев атындаы азККА Атбе колледжіні 2016-2017 оу жылындаы трбие жмысыны есебі Атбе, 2016ж "Баланы дрыс трбиелеу бл бізді артты шаымыз, жаман трбиелеу бл бізді келешек асіретіміз" А. С. Макаренко  2016-2017...»

«Волченко Н.В., Соколова И.И., Назарян Р.С.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТАУ ШКОЛЬНИКОВ 9-16 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ИНДЕКСА РМА Харьковский национальный медицинский университет, Украина Актуальность. Здоровье нации – определяется, в первую очередь, состоянием здоровья ее детей...»

«Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" Факу...»

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 сентября 2009 г. N 14698МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯПРИКАЗ от 20 июля 2009 г. N 199ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ...»

«Certification File n° FORMTEXT Бланк заявки на сертификацию идентификационная карточка организации Application form / Company Identity Card1COMPANY DETAILS / РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИНазвание компании:Corporate Name: FORMTEXT Принадлежность к Группе:Affiliation to a Group: FORMTEXT Сфера деятельности: Sector of activity: FORMTEXT Код деятельности: NAC...»

«Задания для учащихся Тема "Геоэкологические проблемы"Инструкция: изучите презентацию с образцом выполнения; выполните тест из 20 вопросов; загрузите выполненное задание на страницу курса.1. Снежные лавины – одно из наиболее грозных и опасных природных явл...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова Выпускная квалификационная работа Студента 2 курса очного отделения факультета экологии и естественных наук магисте...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.