WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Республикалы сырттай оу мектебіні биология пнінен 2015-2016 оу жылына арналан абылдау тапсырмалары. 8 сынып 1. Ылалды тропикалы ормандаы ааштарды ...»

Республикалы сырттай оу мектебіні биология пнінен

2015-2016 оу жылына арналан абылдау тапсырмалары.

8 сынып

1. Ылалды тропикалы ормандаы ааштарды бтатарында тіршілік ететін

орхидеяны ауа тамырлары андай тамырдан тзілген?

2. Кдімгі трутовик гименофорыны рылымы андай?

3.Топыра бетінде ніп келе жатан тымны тамыры, тымны орналасуына

арамастан тік тмен арай седі, себебі:

4.Картоп тйнегінен екі цилиндр кесіп алынды (Ц1 жне Ц2). Бір саата бірінші

цилиндрді (Ц1) дистильденген суа, екінші цилиндрді ( Ц2) картоп шырыныны

концентрациясына сйкес келетінтзды суа батырып ойды. Бір саат ткеннен кейін

цилиндрлерді клемі бастапы млшеріне сйкес келе ме?

9 сынып

1. Арыстандарды арасындаы билеуші атасын ауыстыран жадайда, ол табындаы

кшіктерді лтіріп тастайды немесе уып жібереді. Бл рекетті этология трысыан

алай тсіндіруге болады.

2. Партеногенез жолымен кбейе алатын азалар.

3. старды эритроциттерінде ядро болатын себебі неден? ( Сторектілерді

эритроциттерінде ядросы болмайды.)

4.ыналар табиатта ке таралан, адамдарды тсінігімен араанда те ата жадайларда тіршілік ете береді, біра алаларда кездеспейді, себебі;

10 сынып

1. Адам денесіні ай блігінде бактерияларды табыланы рей тудырады?

2. Перзентханада екі баланы ауыстырып алан.Оларды біреуіні ата- аналарыны аны

бірінші жне екінші топ, ал екіншісінікі- екінші жне тртінші топ екені аныталан.

Балаларды анын алып тексергенде бірінші жне екінші болып шыан.айсысы

кімні баласы екенін анытау керек. Мны ан топтарыны баса да комбинациялары

жадайында табуа бола ма ( мысал келтіру)?. андай жадайда келеріні анын

тексермей –а табуа болады.

3. Неліктен поляр айматар мен таулы аудандарда тіршілік ететін жндіктерді тсі

ошыл келеді?

4. Адамны кзі затты араанда немі озалып трады.Осы имыл арылы андай

рекетті амтамасыз етеді?

Вступительные задания по биологии Республианской заочной школы

на 2015-2016 учебный год

8 класс

1.Влажно тропические лесные ветви деревьев на которых обитает воздушные корни орхидеи от какого корня произошли?

2.Структура обычного трутовика гименофоры.

3.Растущий на поверхности земли семена корня растут прямо вниз не смотря на расположении семен. Причина?

4.От картофельных почек вырезали два цилиндра (Ц1,Ц2) первый час один цилиндр Ц1 в дистилизорованную воду, второй цилиндр Ц2 в концентрацию картофельного сокаи соответствующию соленую воду? Спустя один час обьем цилиндров останется прежним?

9 класс

1. Между силами правящей стаи (группы) изменился дед львов,из потомках правящей

стаи были убиты или их прогнали.Это действие можно было быть объяснить с точки

зрения этологии?

2.Какие организмы размножаются при помощи партонегенеза?

3.Почему у эритроцитов птиц есть ядро? (Так как у млекопитающих нет ядро в

эритроцитов)

4. Вприроде широко распространена хна. В понимании людей хна растет в жестких

условиях,но в городе не растет. причина?

10 класс

1.В какой части тела человека нашли обьемное количество бактерий ? Угрожает ли это

здоровью человека?

2. В Роддоме поменяли двух младенцов. Одни из их родителей первая и вторая группа

крови,а у второго вторая и четвертая группа крови. У младенцов оказалось первая и

вторая группа крови. Теперь надо выяснить кто чей ребонок.Можно ли выяснить

другими способами комбинации ? В каком случаи можно выяснить не проверяя отца?

3.Почему в арктических регионов и в горных районах живущие там насекомые

коричневого цвета?

4. Человеческий глаз расмотривая предмет постоянно двигается.

Какая функция отвечает за это движение?
Похожие работы:

«Министерство сельского хозяйства РФФГБОУ ВПО "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙАГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Юридический факультет кафедра земельного, трудового и экологического права ЗЕМЕЛЬНое право Методические указания для самостоятельной работы обу...»

«Авторы: к.х.н. доц. кафедры органической, биологической и физколлоидной химии Летичевская Наталья Николаевна. к.х.н., доц. кафедры органической биологической и физколлоидной химии Стороженко Валентина Николаевна Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры органической биол...»

«Certification File n° FORMTEXT Бланк заявки на сертификацию идентификационная карточка организации Application form / Company Identity Card1COMPANY DETAILS / РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИНазвание компании:Corporate Name: FORMTEXT Принадлежность к Г...»

«САБА ЖОСПАРЫ ПнБиология МалімЗулкашева Айзада Мектеп, сыныпАтырау аласы, Облысты дарынды балалара арналан лтты гимназия, 10-сынып Саба таырыбыВирустар жне фагтар. ЖИТС-ті (жре пайда болан иммунды тапшылы синдромы) вирусы. Оны рылысы мен тіршіліктері. Вирусты...»

«Тема : Что нас окружает. Живая и неживая природа, изделия человека. Цель: сформировать у учащихся понятия о живом и неживом в природе и о рукотворном мире ; формировать умения классифицировать предметы; формировать навык соотнесения реального объекта и...»

«ЙЕЛ ЖЫНЫС АЗАЛАРЫНЫ ЖАСА БАЙЛАНЫСТЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІ КЛИНИКАЛЫ АНАТОМИЯСЫ Ахмад Н.С., Сейфульдинова М.А., Акжолова Н.А. С.Ж. Асфендияров атындаы аза лтты Медицина университеті Жынысты жетілу кезеі (puberty...»

«Аннотация к рабочей программе "Технология. Технологии ведения дома", 5 класс Рабочая программа по технологии по направлению технологии ведение дома для учащихся 5 классов составлена в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом основного общего образования № 1897 от 17.12...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.