WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«5-билет алы мемлекеті (кімшілік шекарасы, оамды рылысы, сырты саясаты, мдениеті.) 1916 жылы ктерілісті 1929-1931 жылдардаы ктеріліспен ...»

І Нса

1-билет

Адамзат баласыны Жер бетінде пайда болуы жніндегі кзарастар.

1867-1868жж. «Уаытша ереже» мен 1886-1891жж. «Ережелерді» арасындаы згерістер.

1920-1924 жылдары аза АКСР- іні рамына біріктірілген аза жерлеріні ауматарын картадан белгілеіз. андай кімшілік- айматарды кіргенін анытаыз.

2-билет

Адам баласыны биологиялы даму эволюциясы мен леуметтік йым формалары алыптасуын талдаыз.

араралы петициясы жне оны тарихи маызы.

ХVІІІ асырдаы патша кіметіні отарлау саясатына арсы лт-азатты ктерілістер орын алан ауматарды белгілеіз жне оларды маызын анытаыз.

3-билет

Трік дуірі.«Трік» атауы туралы пікірлер.

1921-1922ж. жне 1930-1932 жылдардаы азастандаы аштыты зардаптарын салыстырыыз.

ХІХ асырдаы патша кіметіні отарлау саясатына арсы лт-азатты ктерілістер орын алан ауматарды белгілеіз жне оларды маызын анытаыз.

4-билет

Кенесары асымлы бастаан лт-азатты ктерілісті баса ктерілістерден айырмашылыы.

1979ж. Целиноград оиасы мен 1986ж. желтосан ктерілісін салыстырып, ерекшеліктерін анытадар.

Есік оранынан табылан са ханзадасыны баскиімі мен аралы шаталынан табылан ттіде бейнеленген орта белгілерді жне айырмашылытарды анытаыз.

5-билет

алы мемлекеті (кімшілік шекарасы, оамды рылысы, сырты саясаты, мдениеті.)

1916 жылы ктерілісті 1929-1931 жылдардаы ктеріліспен салыстырып, састытарын анытаыз.

лы Жібек жолыны азастан жері арылы ткен тарматары жне ортаасырлы алаларды картадан белгілеіз.

6-билет

Андрон мдениеті туралы мліметтерді талдаыз.

азастан Республикасыны за мерзімдік даму бадарламалары “азастан – 2030„ жне “азастан – 2050„ стратегияларына салыстырыыз.

1867-1868 жылдардаы реформалар бойынша аза жерінде рылан генерал - губернаторлытар мен оларды рамына кірген облыстарды картаа белгілеіз.

7-билет

бу Насыр л-Фарабиді лемдік мдениетке осан лесі.

«Алаш» партиясы.«Алаш» партиясыны бадарламасындаы басты мселелер.

Сатарды рамына кірген тайпалар жне оларды оныстанан айматарын картаа белгілеіз.

8-билет

Беазы-Дндібай мдениеті жне оны ерекшеліктері.

Батыс Трік аанатыны Шыыс Трік аанатынан айырмашылыы.

1916 жылы лт-азатты ктеріліс болан жерлерді картаа белгілеіз.

9-билет

лы Жібек жолыны азастанны экономикалы жне леуметтік-саяси тарихындаы рлі.

аза АКСР-ні рылуыны тарихи маызы.

Есік оранынан табылан алтын адаммен Шілікті оранынан табылан алтын адамны орта белгілері мен айырмашылытары.

10 –билет

Тріктерді рухани мдениеті (жазба ескерткіштері, діни наным-сенімдері)

Тркістан (оан) автономиясыны рылуы жне оны тарихи маызы.

аза жздеріні (лы, Орта, Кіші жздер) орналасу ауматарын картаа белгілеіз.

11 –билет

арл аанаты.(Территориясы, этникалы рамы, саяси тарихы туралы деректер).

лы Отан Соысынан кейінгі жылдардаы мдениет, ылым жне ондаы келесіз жадайлар. Е.Бекмаханов, М.уезов,.Стпаевті тадырларын талдаыз.

Геродотты «Тарих» пен Страбонны «География» ебектеріндегі деректерді састыы неде?

12–билет

ндарды діни наным-сенімдері мен дет-рыптарын, скери нері.

аза зиялылыларыны лтты кімет ру жолындаы іс-рекеттері жне «Алаш» озалысыны тарихи мнін талдаыз.

Аттила мен Бейбарыс слтанны тарихта алатын орнына талдау жасаыз.

13–билет

Батыс Трік аанаты (саяси тарихы, этникалы рамы, мдениеті )

«Алаш» жне «Тркістан» автономияларыны саяси баыттарыны айырмашылытары.

ытай саяхатшысы Чжан Цянь мен Шоан Улихановты сапарын салыстыра сипаттап, масатын, ерекшеліктерін атадар.

14- билет

Неолит дуірі жне оны ерекшеліктері.

лы Отан соысы жылдарындаы азастандытарды тылдаы ерлігі.

Дамыан орта асырлардаы (Х-ХІІІ. басы) азастан аумаындаы мемлекеттер жне оларды орналасан айматарын картаа белгілеіз.

15- билет

йсін мемлекеті (шаруашылыы мен трмысы, мдениеті)

І жне ІІ дниежзілік соыс кезііндегі аза халыны жадайын салыстыра отырып, талдау жасаыз.

Ерте орта асырлардаы (VІ-ІХ.) азастан аумаындаы мемлекеттер жне оларды орналасан айматарын картаа белгілеіз.

16- билет

ндар мен монолдары оамды рылысы мен соыс неріндегі орта белгілері.

ХХ. басындаы «Айап» журналы мен «аза» газетінде ктерілген мселелер.

ХІІІ-ХV. азастан аумаындаы мемлекеттер жне оларды орналасан айматарын картаа белгілеі

17- билет

Оыз мемлекеті (территориясы, этникалы рамы, саяси тарихы)

Астананы Амола аласына кшірілуіні себептері мен тарихи маызы.

азастан аумаындаы са-сармат дуіріні археологиялы ескерткіштері жне олардан табылан алтын киімді адамдарды обаларын картаа белгілеіз.

18- билет

А Орда (саяси тарихы, мдениеті, шаруашылыы)

1993жылы 1995 жылы абылданан азастан Республикасы Конституцияларыны негізгі згерістері.

Б.з.б. ІІІ асыр мен б.з.-ды V асыры аралыында мір срген азастан аумаындаы тайпалы бірлестіктерді орналасан айматарын картаа белгілеіз.

19- билет

Тргеш аанаты (территориясы, этникалы рамы, саяси тарихы)

азастандаы экологиялы проблемаларды негізгі себептері.

Аттила мен Шыысханны тарихта алатын орныны.

20- билет

VI-XII. азастанны алымдары мен ойшылдарыны лемдік мдениетке осан лесін талдаыз (л-Фараби, М.ашари, Ж.Баласан,.А.Ясауи жне т.б.)

1916 ж. ктерілісті алышарттары, сипаты, ктерілісті негізгі ошатары жне маызы.

азастан аумаындаы неолит дуіріні тратарын картаа крсетііз.

21- билет

Атлах шайасы жне оны тарихи маызы.

Ресейдегі азан ткерісі жне оны азастана сері.

3.азастан аумаындаы мал шаруашылыыны (кшпелі, жартылай кшпелі, отырышы) алыптасан ірлерін картаа крсетііз.

22- билет

Есім ханны тсындаы аза хандыы.

1917 жылы Апан жне азан ткерістеріні нтижесін

салыстырыыз.

азастан аумаындаы ола дуіріні тратарын картаа белгілеіз.

23- билет

Абылай ханны аза мемлекеттілігін ныайтудаы шаралары.

«скери коммунизм» саясаты мен Голощекинні «Кіші азан» саясатын салыстырыыз.

азастан аумаындаы ашель кезеіні тратарын картаа крсетііз.

24- билет

И.Тайманлы мен М.теміслы бастаан лт- азатты ктеріліс жне оны тарихи маызы.

Ауыл шаруашылыын жаппай жымдастыруа кшу, оларды дістері, арыны жне зардаптары.

азастан аумаындаы мустье кезеіні тратарын картаа крсетііз.

25-билет

Сырым Датлы бастаан лт- азатты ктеріліс жне оны тарихи маызы.

«Тоырау» жылдардаы азастан мдениеті мен ылымы.

азастан жерінде рылан лыстарды (Жошы, Шаатай, гедей) жне ауматарын картаа белгілеіз.

26-билет

Жетісуды са дуіріндегі археологиялы ескерткіштеріне сипаттама берііз.

«ЭКСПО- 2017» крмесін ткізуді тарихи маызы.

Ортаасырлы ламалар Ж.Баласан мен М.ашариді ебектеріне талдау жасаыз.

27-билет

арахан мемлекеті (территориясы, этникалы рамы, саяси тарихы)

1986 жылы «Желтосан оиасыны» себептерін жне тарихи маызы.

Сатарды Шыыс азастан іріндегі археологиялы ескерткіштерін картаа белгілеіз.

28-билет

ыпша мемлекеті (территориясы, этникалы рамы, саяси тарихы)

Патшалы Ресей жне Кеес империяларыны азастандаы отарлау саясатыны зардаптары.

Са тайпалары: аргиппей, исседон, аримаспыларды алып жатан ауматарын картаа белгілеіз.

29-билет

VI-XII. азастан аумаындаы тайпаларды рухани мдениеті: (тілі, діні, жазуы)

азастандаы ЖЭС: оны жетістіктері жне мерзімінен брын аяталуыны себептері мен салдары.

Дешті ыпшаты аумаын картаа белгілеіз.

30-билет

Ежелгі адамдарды оршаан орта туралы тсінігі.

Жоспарлы экономика мен нарыты экономика арасындаы ерекшеліктер.

асым хан тсындаы аза хандыыны аумаын картаа белгілеіз.
Похожие работы:

«8.2.Региональное и локальное проявление глобальных проблемРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАН СНГ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В области охраны окружающей среды у государств — членов СНГ много общих проблем, оставшихся в наследство от СССР. Советский Союз обладал огромными су...»

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ НИУ ВШЭ Кафедра информационных технологий и автоматизированных системПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к дипломному проекту На тему: Оценка эффективности выделенных полос наземного городского пассажирского транспорта Студент  Семаго Илья Михайлович Руководитель проекта  Тумков...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" Институт рыбного хозяйства биологии и природопольз...»

«Кудрякова Елена Владимировна ГБС(К)ОУ школа – интернат № 117 г. о. Самары Контроль знаний учащихся на уроках биологии Введение Школьники не любят момент опроса на уроке. А ведь при этом многим нравиться сам предмет. Как можно сдела...»

«ДОГОВОР № на оказание услуг Центром коллективного пользования научным оборудованием "Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых энергоносителей" Федерального государственного...»

«Организация Объединенных Наций ECE/ FILLIN Введите символ после ЕCE/ \* MERGEFORMAT CEP/AC.13/2017/4 Экономический и Социальный Совет Distr.: FORMDROPDOWN FILLIN Введите дату документа \* MERGEFORMAT 8 February 2017 Russian Original: FORMDROPDOWN Европейская экономическая комиссия Комитет по экологической пол...»

«Строение и функции костей. Соединение костей скелета человека. Предмет: биология Тема: Строение и функции костей. Соединение костей скелета человека. Место урока в теме: первый урок в разделе опорно-двигательной системы Тип урока: урок изуч...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.