WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

««М.Тынышпаев атындаы аза клік жне коммуникациялар академиясы» А Атбе клік жне коммуникациялар колледжі М.Тынышпаев атындаы азККА Атбе колледжіні 2016-2017 оу жылындаы трбие жмысыны есебі Атбе, 2016ж ...»

«М.Тынышпаев атындаы аза клік жне коммуникациялар академиясы»

А Атбе клік жне коммуникациялар колледжі

М.Тынышпаев атындаы азККА Атбе колледжіні 2016-2017 оу жылындаы трбие жмысыны есебі

Атбе, 2016ж

«Баланы дрыс трбиелеу - бл бізді артты шаымыз,

жаман трбиелеу - бл бізді келешек асіретіміз»

А. С. Макаренко 

2016-2017 оу жылында трбие рдісі азастан Республикасыны Білім жне ылым министріні 2015 жылы 22 суірдегі № 227 бйрыымен бекітілген тжырымдамасы негізінде тмендегі  баыттары  бойынша жзеге асырылды:

азастанды патриотизм жне азаматты трбие, ыты трбие

Рухани-адамгершілік трбие

лтты трбие

Отбасы трбиесі

Ебек, экономикалы жне экологиялы трбие

Зияткерлік трбие, апаратты мдениет трбиесі

Кпмдениетті жне кркем-эстетикалы трбие

Дене трбиесі, салауатты мір салты.

Трбие жмыстарыны оу жылы барысында жзеге асырылуына санды жне сапалы талдау жасалынды.Талдауа мынадай лшемдер алынды: 1.Білім алушылар мен трбиеленушілерді педагогикалы ммкіндігі. 2.леуметтік статусы бар білім алушылар мен трбиеленушілерді леуметтік жадайына талдау. (аморшылытаы, ораншылытаы трбиедегі)3.Білім алушылар мен трбиеленушілерді ерекше контингентіне талдау жасау. («атер», «туекел» тобындаы білім алушылар мен трбиеленушілер).4.Оу топтарына рейтингі.5. ткен оу жылындаы атарылан трбиелік шараларды мазмнына талдау-есеп.6.Ата-аналармен байланыс барысы.7.Трбие жмыстарыны баыттары бойынша орындалу крсеткіші

Колледжіні трбие мселесі: колледжді жоары білікті зырлы маман дайындауда тиімді трбие беру ортасын алыптастыру.

Трбие жмысыны масаты: аза париотизмі, азаматтыы, адамгершілік жне жалпыазаматты ндылытар идеясы негізінде студенттерді жеке асиеттерін, трбиесін алыптастыру, жалпы даму жолымен колледжді бсекеге абілеттігін арттыру.

Міндеттері:

Трбиені денсаулы сатау технологиясымен амтамасыз ету жне салауатты мір салтын бекіту, студенттерді з ылыына, отбасылы мірге жауапкершілікпен арауды дайындыын амтамасыз ету, нер, оршаан орта, оамды – пайдалы іс рекеттер арылы жалпы адамды асиеттерді дамыту;

Колледж студенттеріні зін - зі басару органдары (жастар комитеті жне студенттер кеесі) іс - рекетінде шынайы ммкіндік жолымен Республикамызды оамды – саяси міріне атысу ажеттігін алыптастыру.

Саяси мдениет пен отансйгіштікке, лтты азаматты кзараса трбиелеу;

азастан Республикасы азаматтарыны жалпы трбиесіні бір блігі болып табылатын адамгершілік-жынысты трбиені жетілдіру;

Студенттерді танымды-шыармашылы абілеттерін дамыту;

Студенттерды тла дамуыны негізі болатын ой - сана жне денсаулыын алыптастыру;

Отана деген сйіспеншілік, оны тадырына жаупкершілік, з еліні тарихы мен мдениетін жне лемдік ауымдасты мселесін ынуа талпынысын трбиелеу;

Нарыты атынас жйесінде студенттерге баыт – бадар беру жне з бетімен зіндік іс - рекет ету асиетін дамыту

Ксіби іс - рекетке дайындыын, осы орайда зіні келешегін жоспарлау абілетін алыптастыру;

Трбие рдісінде мониторигтік зеттеу орытындысын олдану

Жоары ксіби мдениетті алыптастыру, іс- шараларды дрыс йымдастыру мен жоспарлауа трбиелу;

Трбие жмысы баыттарын негіз ретінде ала отырып клубтар, секциялар, кеестер т.б жолдар арылы жзеге асыру;

Ата – аналармен жмысты жандандыру, ата –аналар комитеті мен аморшылы Кеес жмыстарын йымдастыру.

2016-2017 оу жылында трбие субьектілерінен 23 топ жетекшісі, педагог-психолог, жастар ісі жніндегі комитет трайымы, колледжге бекітілген учаскелік полиция инспекторы, кітапханашы жне трлі йірме жетекшілері жмыс атарады.

Оу жылында барлы топ білім алушылары мен трбиеленушілері здеріні жас ерекшеліктеріне сйкес жоспарланан трбиелік шараларына белсенділікпен, ызыушылыпен атысты. Колледжде трбие жмысын йымдастыру азастанды элитаа кіруге ммкіндігі мол, сонымен атар наты ксіби салада бсекеге абілетті леуетті тлаларды алыптастыруа баытталан.

Ала ойылан масатты жзеге асыру шін йымдастыру сйкесінше нормативтік-ыты базасы жасаталан. Жалпы колледжішілік трбие жмыс жоспарындаы іс шараларды негізге ала отырып, азастан Республикасыны, халыаралы, лемдік бекітілген мерекелік жне атаулы кндерді, сонымен атар колледжді дстрлі іс-шараларын, ала, аудан, облыс, республика, лемні леуметтік жне саяси жаалытар мен фактілерді ескере отырып, трбие жмыс жоспары рылып бекітілді. Оны мазмны, йымдастыру формалары мен дістері немі толытырылып, жоспар бойынша трбие жмысы тмендегідей баыттара негізделіп, іске асырылады.Атап айтса:

Колледждегі трбие жмысын йымдастыру ережесі жне жмыс жоспары

ыбзушылыты алдын алу жне жеморлыпен крес жніндегі іс-шаралар жоспары

Студенттерге діни экстремистік идеологияа арсы иммунитеттерін алыптастыру бойынша іс-шаралар жоспары

Топ жетекшілер кеесіні ережесі жне жмыс жоспары

Колледж студенттеріні зін - зі басару органдары (жастар комитеті жне студенттер кеесі ) бойынша жмыс жоспары

Жатахана студенттері жніндегі ережелер жне іс-шаралар жоспары

Ата-аналармен жргізлетін жмыс жоспары

Медбикені жмыс жоспары

Кітапхана жмысы жоспары

Психологты жмыс жоспары

Салауатты мір салтын алыптастыру жне йірме жмыстары бойынша жмыс жоспары.

5 ыркйек кні кураторлар кеесіні алашы отырысы отырысы болып тті. Бл отырыста топ жетекшілерге 2016-2017 оу жылы бойынша колледжді трбие жмысымен, топ жетекші жмысыны мазмны, топ жетекшісіні портфолиосымен таныстырылды. Топ жетекшілерге жылды жмыс жоспары жасалып, бекіту керектігі айтылды. Колледж психологы Г.М. Сейтова топты леуметтік паспортын жасауын жаа топ жетекшілерге йретті.

19-23.09.16ж. аралыында кзгі спартакиада ткізілді. Масаты студенттерді денсаулыын, белсенділігін ныайту, ептіліктерін, шапшадылытарын, батылдытарын, кштіліктерін байау. Спорта деген сйіспеншіліктерін арттыру. Салаутты мір салтын насихаттау. Спортты сайыса 1-3 курс студенттері атысты.«Алтын кз» туристік слеті Мнайшылар демалыс орталыында ткізілді. Туристік слета студенттермен бірге директорды орынбасарлары, топ жетекшілері, кндізгі блім мегерушісі, денешынытыру жне АД пніні малімдері, колледж медбикесі атысты. Студенттер демалыс орталыында спортты, скери жне психологиялы ойындар ойнатылып, флэшмоб билеп, зіліс кезінде таматанды. орытындысы бойынша топтар матау ааздарымен марапатталды.

19.09.2016ж. кні 1 -2 курс студентерін кітапханамен таныстыру масатында «Кітап сені досы жне кмекші» атты кітапханалы саба ткізілді.

«22 ыркйек – Тілдер кніне» орай, «Абай леміне саяхат» атты кітап крмесін йымдастырылды.

 ы бзушылыты болдырмау масатында жылды басынан бері бізді колледжде атарылып жатан жмыстара тоталып кетсек. Оу жылыны басында ы бзушылыты алдын-алу масатында жргізілетін іс-шаралар жоспары жасалып, бекітілген болатын. Жоспара сйкес бекітілген іс-шаралар ткізіліп отырды.  Студенттер арасындаы ы бзушылы пен ылмысты алдын алу масатында колледже ыты трбие мен ы бзушылыты алдын алу жнінде кеес жмыс жасайды. р ай сайын кеес отырысы болып теді.

Колледжде ы бзушылыты алдын алу кеесіні басты масаты:

жйелі трде ы бзушылыты алдын алу жмыстарын йымдастыру;

кмелетке жаса толмаандарды адаалаусыз алуын, за бзушылыын, ылмыса баруын алдын алу жне анытау;

студенттер ытарын орауды амтамасыз ету;

леуметтік иын жаыдайдаы студенттермен жмыс жргізу.

«ыты трбие» облысты шара аясында колледж инспекторымен бірлескен жмыс ткізілді.

21.09.2016ж. кні 1 курс топ жетекшілерімен бірлесе отырып колледж инспекторы Д.Г. Иманалинамен кездесу ткізілді. ыбзушылы таырыбында дріс оылды.

Жаадан абылданан студенттерді колледжге бейімделуіне сауалнама жне тренинг жмыстары жргізілді. Намаз оитын студенттерді жаттарын жинаталды (мінездеме, жеке жаттар кшірмелері).

азан айыны алашы кнінен бастап трбиені жмысы жоспар негізінде жаластырылды. Топ жетекшілер кеесі жиналысы ткізіліп, «Имандылы- ізгілік негізі» таырыбында баяндама тыдалды.

Топ жетекшілерді топ сааттары апта сайын адааланып отырылды. Топ саатыны жасалымдары бір кн брын бекітіліп отырады.

04.10.2016ж. кні «стаздар жне арттар» мерекесі ткізілді. Кешті

ЖІЖК мшелеріні атысуымен йымдастырылды

3082290180340-89535180340

-2190752187575-32099252181860

10.10-16.10.2016ж. аралыында колледжімізді белсенді студенттерінен ралан топ Академияны 85 жылды мерейтойына барып, з нерлерін крсетіп айтты. 05.10-08.10.16ж. аралыында йымдастыру жне дайынды жмыстары жргізілді. 31.10.2016ж. Академияны 85 жылды мерейтойына йымдастырылан колледжішілік айлыты орытындысы жне Алматы. ткен шараа атысушылармен кездесу ткізілді. Студенттер шарадан лкен сер алды.

3034665-635

21.10.2016ж. жаадан абылданан студенттерді «Студенттер атарына абылдау» шарасы йымдастырылды.21.10.2016ж. кні облыс кіміні тапсырмасымен драма театрда ойылып жатан «Есігімді аан кім» ойылымына 1-3 курс аралыында 150 студен пен топ жетекші барды. ойылым нтижесі топ сааттарында талыланды.

28.10.2016ж. колледжге жаадан абылданан студенттер арасында таланттыларды іздеу, оларды шыармашылыын олдау жне ынталандыру, жеке абілеттерін жан-жаты дамыту, бос уаыттарын тиімді ткізуге насихаттау масатында «Біз таланттыларды іздейміз» шарасы йымдастырылды. Шараны нтижесінде талантты жастар іріктеліп, олармен жеке жмыс жасалып келеді.

АРАША айы.

8 араша кні колледжді тртіп жне ы бзушылы комитетіні кезекті жиналысы болды. Жиналыса ыркйек жне аза айында саба атысымы нашар студенттерата-аналарымен шаыртылып, шара олданылды.

8 арашадан бастап ЖІЖК белді мшелері студенттерді бос уаытын тиімді ткізу масатында 6 ойын йымдастырылды.

01.11-30.11 аралыында азастан Республикасы Туелсіздігіні 25 жылды мерейтойына арналан “25 Игі іс” атты республикалы акциясына колледжден топ жетекшілер мен топтар атысты. Байау йымдастырушысы«Астана аласыны Жастар саясаты мселелері басармасы» мен Атбе облысы Малжар ауданы «Жастар патриотты клубы оамды бірлестігі».Студенттер акция аясында мгедек, науас, жалыз басты жандара, арттар йі мен «міт» сбилер йіне кмек олын берді. Жастар ісі жніндегі комитет мшелері айырымдылы концертін йымдастырды.

09 араша кні колледжді «КТК йірмесі» жетекшісі С.А. Еренова 1-3 курстар арасында КТК ойынын йымдастырды. Барлыы 7 команда атысты. ділазы алалыына брыны колледжді КТК командасы мшелері Намазбаев Айбек, Куанышов Нурлан, Кусаинов Алибек, Ныманов Асылбектер болды. Ойын тартысы отті. Жеімпаз командалар матау аазымен марапатталды.

12-13 араша кндер ЖІЖК спорт секторы жетекшіс» Айтжанов Адилетті бастауымен Р Туелсіздігіні 25 жылдыына орай йымдастырылан облысты футболдан турнирге атысып, Алыс хатпен марапатталды.

18 араша кні ЖІЖК траасы азастан Республикасы Туелсіздігіні 25 жылды мерейтойына арналан “25 Игі іс” атты республикалы акциясы кезінде айырымдылы концерт берді. Келушілер саны те кп болды.

21 араша кні азастан Республикасы Туелсіздігіні 25 жылды мерейтойына арналан облысты жоспар бойынша колледж студенттер 150 шар шырып айтты.

22 араша кні 120 студент азастан Республикасы Туелсіздігіні 25 жылды мерейтойына арналан облысты жоспар бойынша мерекелік концертке барды.

298704072453524 араша кні «Колледж аруы-2017» сайысы йымдастырылды. Сайыса 8 студент (Э-11, МСУ-11, ЭПМ-11, НШО-21, А-21, Э-21, МСУ-21, ЭПМ-21 топтары) атысты. Жеімпаз студенттер матау аазымен марапатталды.

5715111760

«Шебер олдар» йірмесіні мшелері - КазАТК йымдастырумен ткізілген АЛМА-МАТЕР логотиптер сайысына 5 жмыс сынды, азастан Республикасы Туелсіздігіні 25 жылды мерейтойына арналан облысты жоспар бойынша АРТ-Фестивальге 2 жмыс сынды. «Тарихтар сыр шертеді» атты студентті жмысы жоары бааланып, облыс кіміні 65000тг. Сертификатына ие болды.

Атбе облысыны жастар саясаты йымдастыран жас таланттылар арасынан «Лауреат» атаына лайытылар сайысына колледжден Т-31 тобы студенті Бахитов Данияр сынылды.

Студенттер йі.

Жатахана студенттерімен азастан Республикасы Туелсіздігіні 25 жылды мерейтойына арналан кітапханашы М.С. Каримсакова дріс сабаын ткізді. Колледж психологы Г.М. Сейтова, медбике А.Мамбетова треннингтер,танымды сабатар ткізді. Жастар ісі жніндегі комитет мшелері апталы шара йымдастырып, студенттер йіні тыныс тіршілігімен танысып айтты. Шараларды ткізудегі масатымыз студенттер йіні пайдалы, тиімдіжне ызыты жатарын дріптеу.

Желтосан айында Р Туелсіздігіні 25 жылды мерейтойына жне Жаа жыл меркелеріне орай р трлі шаралар йымдастырылды.

05.12-15.12.16ж. аралыында «зін-зі басару жйесі» ткізілді. Студенттер белсенділік танытып, ашы трбие сааттарын, мдени шаралар жне спортты шаралар йымдастырды. орытындысы бойынша конференция ткізіліп, ерекшеленген студенттер марапатталды.

08.12.2016ж. кні Р Туелсіздігіні 25 жылдыына орай«Аллегро» вокал йірмесі мшелеріні атысуымен «Саындыран ндер-ай» концерттік бадарламасы йымдастырылды. Шараны масаты азаты бір туар композиторларыны ндерімен таныстыру, вокал йірмесі мшелеріні жмысын крсету.

12.12.2016ж. кні Р Туелсіздігіні 25 жылдыына орай арттар йінде концерттік бадарламамен барып, ттытап айтты.

14.12.16ж. кні Р Туелсіздігіні 25 ж. орай йым "Халына оран болан" тарихи-музыкалы кеш ткізілді. Масатымыз Туелсіздік туралы тере малмат беру. Ата - бабамызды Туелсіздік жолындаы ерлігін лгі етіп, з Отанын сюге, еліне, халына ызмет етуге трбиелеу. Елімізді туелсіздігін атап ту арсаында ел тарихына шолу жасау. Туелсіз елімізді жетістіктерімен таныстырып, білгендерін тередету.

21-22.12.2016ж. кні Жаа жыл меркесіне орай дстрлі трде стел теннисіне «Директорлы турнир» йымдастырылды. Масатымыз салауатты мір салтын сатау, дені сау, рухы таза рпа трбилеу.

27.12.2016ж. кні 1-4 курстар арасында Жаа жыл мерекесі ткізілді, шараны дстрлі трде 4 курс студенттері йымдастырды. Шара те ызыты, серлі тті.

ортындылай келе, Жастарымызды патриотизмге трбиелеп ана ою жеткіліксіз,ол шін лтты идеологияны кшейтіп, халымызды асырлар бойы жинатаан асыл мрасын, дархан пейілін, лтжандыын айсарлыын насихаттап крсете білуіміз керек. Сонда ана жоарыда айтыландар жзеге асып, з Отанын сйетін, абыройын асатата алатын шын мніндегі жанашыр жалынды жастарды трбиелеуге ммкіндік туады.

Трбие бліміні жарты жылды жоспарын ортындылай келе кптеген жетістіктермен атар сраты да туындайтыны белгілі. Олармен лі де болса жмыс атару керек. Колледжімізді оытушылар рамы мен студенттерді жігері жоары дегейде екендігін ескере келе, белгіленген жоспарлары мен келісілген бадарламалар з уаытымен орындалатынына сенеміз. 
Похожие работы:

«Статья СББЖ Зеленоград 02.2016г Диастаза меда – что это такое и "с чем её едят"? Попытаемся разобраться, что это за показатель, и что он отражает. Как известно, мёд — это продукт переработки пчёлами нектара цветочных растений. В ходе превращения нектара в мед пчелы обогащают его ферментами. Являясь биолог...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования"КУБАНСКИЙ...»

«УДК 551.1(476): 556.3 (476): 628.1(476) В. И. Зуй1, В. Н. Губин1, А.М. Ковхуто2, А. Ф. Санько1, Л. И. Мурашко1 1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 2Государственное предприятие "НПЦ по геологии"ВКЛАД АКАДЕМИКА Г. В. БОГОМОЛОВА В ИЗУЧЕНИЕ НЕДР БЕЛАРУСИ 10795...»

«Представленные рекомендации помогут Вам более качественно подготовить выпускников до начала сдачи ЕГЭ по биологии в 2017 году! Уважаемые коллеги! Напоминаем, что с 2017 года каждый вариант экзаменационной работы ЕГЭ по биологии включает 28 заданий и состоит из двух ч...»

«МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации Мировой центр...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Порез Унинского района Кировской области Имени Г.Ф.Шулятьева Проект "Цветочная клумба...»

«Урок 1 10 класс Тема урока Введение Цель Формирование знаний о медицинскойгеографии как науке о здоровье человека Задачи Обеспечить в ходе урока усвоение учащимися понятия медицинская география, предмет и методы ее исследования; Продолжить развитие у учащихся познавательного интереса, стремления к самостоятельному поиску знан...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.