WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«-924560-72009000 -5467354191000 КИРИШ XXI аср психология асри деб номланмода шу боис борлини асраш, уни поклантириш шахсининг муаддас бурчига, ...»

-924560-72009000

-5467354191000

КИРИШ

XXI аср психология асри деб номланмода шу боис борлини асраш, уни поклантириш шахсининг муаддас бурчига, юксак иссига айлангандагина улувор эзгу-ниятларни, амалга ошириш мумкин. То озиргача инсоният томонидан яратилган барча нарсалар тараиёт, эзгулик учун хизмат илишга йўналтирилганига арамасдан, экологик кескин ўзгаришлар пайдо бўлишига муайян даражада имконият яратди, натижада келажакка хавф солувчи бир атор омиллар вужудга келдиким, уларни инкор этишга илож йў. Инсонлараро муносабатлар, фикрлар бирлиги, этиёжлар анийлиги, алий мезонлар бошарувчанлиги, хул, фаолият, муомала мароми, арор абул илиш амоанглиги, ўзаро тушунув, ва амжиатлик туйулари умумбашарий аамият касб этади.

Шунинг учун психологиянинг долзарб муаммоларини муокама илиш учун танлаш ва уларни тади этишни изланувчилар укмига йўналтириш, мутахассисларни бу тўрида фикр юритишга ўргатиш курснинг асосий ояси исобланади. Психологик категориялар улар ўртасидаги устуворликни ўзгариб туришидан келиб чиан олда тавсифланади.

Долзарблик белгиси тараиётни юзага келтирувчи асосий омиллардан бири исобланиб, этиёж, мотив, изииш, интилиш, фикрлаш доирасида изчил фаолият кўрсатишни таозо этади. Фаоллик масулдорлик, истеъдод, обилият турмушда барарорлигини таъминловчи муим шарт сифатида ижтимоий аётда муим функциясини бажаради.

“XXI аср психологияси” курсининг масади - талабаларга янгича ёндашувлар, онунлар, онуниятлар, механизмлар, назариялар тўрисида билим беришдир. Курснинг асосий вазифаси - долзарб умумпсихологик муаммолар ва уларни тади этишнинг психологик технологияси билан магистрларни таништиришдир. Курснинг аамияти психолог мутахассисларни психологиянинг умуммиллий, умумназаий, умумтатбиий жабалари юзасидан билим ва кўникмалар билан уолллантиришдир.

Ўув фанининг масади ва вазифалари

Ўув фанининг масади: XXI аср психологиясининг долзарб муаммолари ва уларни тади илиш технологияси юзасидан чуур билим беришдан иборатдир.

Ўув фанининг вазифалари: - XXI аср психологияси муаммолари методологияси ва феноменологиясини ўрганиш:

- биосферик ва неосферик ёндашувлар муносабатини замонавий талил илишга ўрганиш;

- психологик категориялар ва уларнинг моиятини очиб бериш;

- долзарб муаммолар юзасидан тадиот ўтказишнинг психологик технологияси билан таништириш.

Фан бўйича талабаларнинг билимига, кўникма ва малакасига ўйиладиган талаблар:

XXI аср психологияси фанини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида магистр:

- илмий билимларнинг пайдо бўлиши, фаннинг келиб чииши, унинг ривожланишидаги даврийлик, турли ёндашувлар;

-фан тараиётининг моделлари; илмий прогресс типлари ва илмий билиш динамикаси; фаннинг предмети; тушуниш ва тушунтириш муаммоси; табиий-илмий таълимотларнинг борлини билиш тизимидаги мазмуни билиши керак;

- XXI аср фани ва психологиядаги муим муаммоларни билиши ва улардан фойдала олиш;

- билишнинг гносеологик, онтологик, экзистенциал жиатларини анилаш кўникмаларига эга бўлиши керак.

Фаннинг ўкув режадаги боша фанлар билан болилиги ва услуб жиатдан кетма-кетлиги

XXI аср психологияси замонавий шахс психологияси, когнитив психология, хул-атвор мотивацияси, математик моделлаштириш фанларида ўрганиладиган муаммоларнинг умумийлиги билан бир-бирига боланган.

Фаннинг ишлаб чиаришдаги ўрни

Шахснинг камолотини таъминлаш ва ёш авлодни баркамол илиб тарбиялашда олинган билим мунтазам ўлланилади.

Фанни ўитишда замонавий ахборот ва педагогии технологиялар

Умумий психология фани дастурида кўрсатилган мавзулар маъруза, семинар шаклида олиб борилади, шунингдек, фаннинг долзарб масалалари талабаларга мустаил таълим сифатида ўзлаштириш учун берилади. Машулотларни талабалар томонидан ўзлаштириш самарадорлигини таъминлашда. замонавий педагогик технологиянинг “Алий ужум”, “Лойиалаш”, "Кластер", "Бумеранг", "Матбуот конференцияси" сингари методлари орали амда слайдлар, мультимедиа намойишлари билан ўтказилади ва машулотлардаги маълумотлар мульти медиа воситалари ёрдамида тадимот илинади.

АСОСИЙ ИСМ

Фаннинг назарий машулотлари мазмуни

Психологиянинг методологик масалалари

Психология фанининг предмети кўлами замон талаби билан белгиланади. озирги замон психологиясининг бош масади ва асосий вазифалари. Фаннинг методологик асослари тўрисида мулоазалар ва уларнинг психологик тавсифи. Диалектик материализм ва унинг чекланганлиги. Муроса ижтимоий олатлар ечимининг муим омили сифатида.

Тараиётни аракатлантирувчи кучлари ва уларнинг психологик талили. Жамият ва замон этиёжи мажмуаси дастуриамал тариасида. Аждодларимиз таълимоти тадиот учун муим манбаи эканлиги.

Социал (ижтимоий) гармония, гуруий хул, бегоналанишнинг илдизлари ва уларнинг психологик тавсифи. Миллийлик ва умумийлик муносабат.

Психология фанининг категориялари талини

Психология категориялари тўрисидаги мулоазалар тарихи. Категориялар кўлами ва мидори юзасидан баслар. Уларнинг тузилиши бўйича назарий фикрлар. Чет эл психологиясида кейинги даврда мазкур муаммога нисбатан арашлар. Категорияларни таърифлаш ва баолашнинг хилма-хиллиги.

ХХ аср охирида категориялар моиятига оид баслар ва уларнинг илмий психология учун аамияти. Илмий ёндашувларнинг жамият талаби билан мутаносиблашуви.

озирги даврда XXI асрда психологик категориялар классификациясининг ўзига хослиги. Асосий психологик категориялар иерархияси: шахс, фаолият, онг, мотивация, муомала.

Баъзи бир психологик йўналишларда категориялар кўлами: образ ва план. иссий билиш ва алий билишнинг йирик категория сифатида талин илиниши.

Шахс хули, фаолияти ва муомаласи камолот негизи эканлиги

Шахслараро муносабатни акс эттирувчи асосий омил шахс хули эканлиги. Фаолият шахс онглилигини бош мезони сифатида. Муомала-тил, тафаккур, муносабат воситалар, уроли тариасида шахс билан жамият, табиат билан индивид ўртасидаги регуляторлиги. Хул, фаолият, муомала интеграцияси шахсни бахолаш кафолати тариасида.

Комил инсон муаммоси акс эттиришнинг асосий уч шакли томонидан амалга оширилиши объектив аиат эканлиги.

Хул, фаолият ва муомала мутаносиблиги комилликка интилиш ифодаси сифатида. Шахснинг бетакрорлиги ўлчами - унинг хули, фаолияти, муомаласи мужассамлигидир.

Шахс ва жамият. Шахс ва борли. Шахс ва миллат. Шахс ва тараиёт.

Ички регуляция ва унинг психологик баёни

Шахснинг ички регуляцияси тўрисидаги ижтимоий-тарихий тараиёт давридаги мулоазалар ва уларнинг холисона талили. Ички регуляция тузилиши ва талини.

Англашилган этиёж шахснинг хули, фаолияти, муомаласи, билиш жараёнлари регулятори сифатида. Этиёж классификацияси асослари ва уларнинг озирги замондаги талини. Этиёж ва нафс муносабати. Этиёж ва сабр.

Англашилган мотивлар хул, фаолият, муомала ва билиш жараёнлари регулятори тариасида. XXI асрда мотивлар ва мотивациялар классификацияси.

Юксак ислар мотивация тариасида. Мотивация (мотивлар)нинг миллийлиги. Мотивация ва ижтимоий установка. Мотивация ва вазият. Мотивация ва муит.

изииш мотив сифатида. изиишнинг ижтимоий муитга араб ўзгариши. изииш ва маънавиятлилик. изииш барарорлиги, турунлиги регулятор тариасида.

Истак, интилиш, хоиш, тилак, орзу, идеал ички регуляция сифатида намоён бўлиши ва унинг психологик талини.

Психологик принципларининг XXI асрда талини

Принципларнинг психологик олатлар,ходисалар, хусусиятлар, хислатлар, механизмлар орасида тутган ўрни ва мавеи. Принципларнинг ижтимоий-тарихий тараиёт давомидаги классификацияси ва талини.

Принциплар устуворлигининг ўзгариши ва унинг сабабларини изолаш хилма-хиллиги. Принциплар ва уларнинг маълумотлар ишончлиги, илмийлиги мезонларидаги роли.

Детерминизм принципи ва унинг XXI асрдаги талини. Унга нисбатан муносабатларнинг концепцияларда акс этиши.

Онг ва фаолият бирлиги принципи. Унинг ижтимоий-тарихий аамияти ва озирги замондаги талили. Принцип моиятига тааллули назариялар талини.

Монизм принципи ва унинг XXI асрдаги талини. Монизм - принципига оид арашлар ва уларнинг моияти. Тараиёт тушунчасининг талинига оид мулоазалар.

Монизм принципининг шахс бетакрорлиги концепциясига нисбатан кафолат эканлиги. Монизмнинг давр талабига биноан ўзгариш хусусиятлари.

Тарихийлик принципи ва унинг инсоншунослик фани учун аамияти. Тарихийлик ижтимоий манбалар, институтлар, эволюция масуллари аонийлиги гарови эканлиги.

Онгнинг психологик тавсифи ва унинг даражалари тўрисида баслар

Онг акс эттиришнинг муим шакли эканлиги. Онг тараиёти тўрисида мулоазалар. Онг тузилиши ва унинг талилига тааллули арашлар. Онгниг инъикос имконияти унга нисбатан тавсифлар мажмуасида мужассамлашуви. Онг тавсифлари юзасидан талинлар ранг-баранглиги. Онгнинг XXI асрдаги талини.

Онг даражалари аида концепциялар ва уларнинг умумийлиги, хусусийлиги, алоидалиги. Онг даражалари классификацияси. Онгсизлик ва унинг моияти, аамияти, роли.

Онгсизликнинг психологик талини ва унинг ўзига хослиги. Онглиликнинг психофизиологик механизмлари тўрисида мулоазалар. Онгостлилик онгнинг алоида даражаси эканлиги. Онгостлиликнинг психологик моияти, холати ва талини. Онгостлиликнинг психофизиологик механизмлари, асослари тўрисида тушунча.

Ўта онглилик (супер онглилик) ва унинг психологик моияти. Ўта онглилик тарихий омил, шахснинг бетакрорлигини далиллаш негизи сифатида. Даолик ва ўта онглилик. Тараиёт (прогресс) ва ўта онглилик (супер онглилик).

Индивидуал, гуруий, миллий ва ижтимоий онг тўрисида мулоазалар. Ўзини ўзи англаш, миллий ўзликни англаш, касбий ўзликни англаш.

Когнитив психология ва борли муносабати

Билиш жараёнлари ва уларнинг атроф-муитни англашдаги аамияти. Билиш жараёнларининг имкониятлари тўрисидаги XXI аср маълумотлари талили.

Билишга нисбатан назарияларнинг хилма-иллиги. Билиш босичларининг озирги замон талини (аракатли иссий, иссий, алий, ижодий-тархий).

иссий билиш жараёнлари (сезги, идрок, тасаввур) бўйича ёндашувлар талили. Алий билиш жараёнлари (хотира, тафаккур, хаёл) ва уларнинг янги жабалари юзасидан мулоазалар.

Интеллект ва унинг психологик талили. Интеллектнинг тузилиши ва унинг босичлари тўрисида тушунча.

Когнитивизм ва унинг моияти. Когнитив ёндашувлар талили. Системали ва комплекс ёндашувлар ишончлилиги, валидлиги, аонийлиги, репрезентативлиги.

Когнитив модель ва моделлаштириш. Математик моделлаштириш моияти.

Шахснинг индивидуал типологик хусусиятларига xxi асрдаги ёндашувлар

Темпераментнинг умумий масалалари. Темперамент классификацияси. Олий нерв фаолиятининг тури ва темперамент. Менат ва ўув фаолиятида темпераментнинг роли. Темперамент ва унинг таъсирга берилувчанлиги. Темперамент ва ишбилармонлик ўйинлари. Темперамент ва психологик тренинг. Темперамент ва макро, микро, мизе муит.

Характер тўрисида озирги замон талини. Характер назариялари. Характер структураси бўйича мулоазалар. Характер ва муит. Характернинг табиати ва намоён бўлиши. Характер ва ўзини ўзи камол топтириш.

обилият, истеъдод, талант, генийлик тўрисида мулоазалар. Уларнинг табиий (биологик) ва ижтимоий (социал) шартланганлиги муносабатлари. Имкониятларни рўёбга чиариш омиллари. Махсус тренинглар ва уларнинг резервлар очилишига таъсири. Уларни ташхис (диагноз) ва башорат илиш шарт-шароитлари мавжудлиги.

Миллий психология муаммолари

Миллий характер. Миллий ис-туйу (иссиёт). Миллий иёфа. Миллий онг. Миллий таъб. Миллий хул-атвор. Миллий тил. Миллий маданият. Миллий маънавият, адрият, урф-одат, анъана, расм-русум, маросим. Миллий куй ва миллий рас. Миллий ижодиёт.

Изо: Маъруза машулот мавзуларини фаннинг ишчи дастури шакллантирилаётганда долзарблигига кўра ва машулотлари учун ажратилган соатлар ажмига мос олда фойдаланиш тавсия этилади.

Изо: Маъруза мавзуларидан фаннинг ишчи дастурини тузиш ватида учун ажратилган соатлар ажмига мос олда фойдаланиш тавсия этилади.

Семинар машулотларини ташкил этиш бўйича кўрсатма ва тавсиялар

Семинар машулотлари мавзу бўйича режа ва тавсия илинган адабиётлар асосида ўтказилади. Магистр мустаил тайёргарлик кўриб, тўплаган билимларини дарс ватида имоя илади. Семинар машулотларини уюштириш бўйича тавсия илинадиган тахминий мавзулар:

Психологиянинг методологик ммасалалари.

Психология фанининг категориялари талини.

Шахс хули, фаолияти ва муомаласи камолот негизи эканлиги.

Ички регуляция ва унинг психологик баёни.

Психологик принципларининг XXI асрда талини.

Онгнинг психологик тавсифи ва унинг даражалари тўрисида баслар.

Когнитив психология ва борли муносабати.

Шахснинг индивидуал типологик хусусиятларига XXI асрдаги ёндашувлар.

Характер ва обилият тўрисида озирги замон талини.

Миллий психология муаммолари.

Миллий иёфа. Миллий онг.

Изо: Мазкур рўйхатдаги мавзулардан семинар машулотлари учун ажратилган соатлар ажмига мос олда фойдаланиш тавсия этилади

Мустаил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Талаба мустаил ишни тайёрлашда фаннинг хусусиятларини исобга олган олда уйидаги шакллардан фойдаланиш тавсия этилади:

-семинар машулотларга тайёргарлик;

-дарслик ва ўув ўлланмалар бўйича фан боблари ва мавзуларини ўрганиш;

-таратма материаллар бўйича маъруза исмини ўзлаштириш;

-махсус адабиётлар бўйича фан бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;

-талабанинг ўув, илмий-тадиот ишларини бажариш билан боли бўлган фан бўлимлари ва мавзуларини чуур ўрганиш;

-фаол ва муаммоли ўитиш услубидан фойдаланиладиган ўув машулотлари;

-масофавий таълим.

Тавсия этилаётган мустаил ишларнинг мавзулари:

Замонавий психологиянинг долзарб муаммолари.

Шахс психологиянинг замонавий концепциялари.

Эмоция ва мотивация.

Психогенетика муаммолари.

Амалий психология муаммолари.

Экстремал вазиятлар психологияси

Дастурнинг информацион –методик таъминоти

Дастурдаги мавзуларни ўтишда замонавий интерфаол методлардан кенг фойдаланиш, ўув жараёнини янги педагогик технологиялар асосида ташкил этиш самарали натижа беради. Бу борада замонавий педагогик технологияларнинг “Кластер”, “Матбуот конференцияси”, “Бумеранг”, “Мунозарали дарс”, “Блиц”, “Суротча бас”, “Алий хужум”, “Думало стол” амда мавзуларга доир слайдлардан фойдаланиш, дидактик ва ролли ўйин усулларини ўллаш назарда тутилади.

Фойдаланиладиган дарсликлар ва ўув ўлланмалар рўйхати

Рабарий адабиётлар

Каримов И.А. Асарлар тўплами.1-19 жилдлар. - Тошкент, “Ўзбекистон”, 1996-2011.

Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент, “Маънавият”, 2008.

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг БМТ Мингйиллик ривожланиш масадларига баишланган Саммити ялпи мажлисидаги нути // Хал сўзи, 2010 йил 22 сентябрь.

Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислоотларни янадачуурлаштириш ва фуаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси онунчилик палатаси ва Сенатининг ўшма мажлисидаги маъруза // Хал сўзи, 2010 йил 13 ноябрь

Каримов И.А. Мамлакатимизни модернизация илиш йўлини изчил давом эттириш – тарраиётимизнинг муим омилидир. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг абул илинганининг 18 йиллигига баишланган тантанали маросимдаги маъруза // Хал сўзи, 2010 йил 8 декабрь.

Каримов И.А. Ўзбекистон мустаилликка эришиш остонасида. – Т.: “Ўзбекистон”, 2011. – 440 б.

Асосий адабиётлар

Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта. М.,1994.-180с

Немов Р.С. Психология. В трёх томах.-М.,1998.

Психология. Под ред. А.А.Крылов. Санкт-Петербург,1998.

Сольсо Р. Когнитивная психология. – М.: 2004. – 516 с.

озиев Э.., Хасанов Б. Психология муаммолари. Т., “Университет”, 1999.

озиев Э.., Маматулов Р., Абдурашидов. Комил инсонни тарбиялаш муаммолари. Т.,2001.

озиев Э.. Методологические проблемы в психологической наук

е. Чимкент, 2005.

озиев Э.. “ Онтогенез психологияси ”.Т.2010 й.

озиев Э.. “ Умумий психология”.Т.2010 й.

озиев Э.. “Психология методологияси”.Т:” Университет”. 2002й

ўшимча адабиётлар

Вертгеймер М.Продуктивное мышление. М.,1987.

Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование внимания. М., 1974.

Грановская Р.М. Элементы практической психологии. Л.,1984.

Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. М.,1989.

Китаев – Смык Л.А. Факторы напряженности творческого процесса. Ж.»Вопросы

Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. М.,1991.

Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. М.,1998.

Практикум по общей и экспериментальной психологии. Под ред. А.А. Крылова. М.,1987.

Практические занятия по психологии. Под ред. А.В.Петровского. М., 1972.

Развивающие игры для детей. Составитель: Ешевич И. М., 1990.

Родари Дж. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй. М..1978.

Роджерс Н. Фасилитация творчества.- «Вопросы психологии»,2007, №2.

Интернет ресурслари

www.i-u-ru

http://textshare.tsx.orghttp://www.mgimo.ru/fileserver/.
Похожие работы:

«Описаниеокружного экологического проекта "Протяни природе руку" I. Основные характеристики Краткое описание социально-значимого проекта.Актуальность проекта: Актуальность экологического образования и воспитания на современном этапе развития общества бесспорна. В обществе возрастает понимание значимости экол...»

«УДК 55; 504; 574 знания об экологических функциях литосферы как необходимый элемент экологического образования Трофимов В.Т.1, Харькина М.А.2 1доктор гмн, профессор, зав. кафедрой, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2кандидат гмн,...»

«Урок 1 10 класс Тема урока Введение Цель Формирование знаний о медицинскойгеографии как науке о здоровье человека Задачи Обеспечить в ходе урока усвоение учащимися понятия медицинская география, предмет и методы ее исследования; П...»

«АГЕНТСТВО ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Международная научно-практическая конференцияСОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 31 августа 2017 г. (ISBN, eLibrary.ru, РИНЦ) г. Белгород К публикации с...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 ноября 2012 г. N 461-пОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙРЕГИСТРАЦИИ И ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИНЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯВ соответствии со статьей 16 З...»

«Коллизии санитарно-эпидемиологического законодательства и их влияние на принятие проектных решений Генеральный директор ООО "Институт проектирования, экологии и гигиены" Ломтев Алексей Юрьевич В настоящее время требования к охране атмосферного воздуха и источников хозяйственно-питьевого водоснабжен...»

«Родительское собрание на тему экологии. Родительское собрание. Тема: "Экологическое  воспитание в семье. Экология и мы" Цель:  Создать условия для сотрудничества детей и родителей, их эмоционального и психологи...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.