WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«ФИЗИКА 7. разред ОШ „Соња Маринковић“ Наставна тема: Равнотежа тела Наставна јединица: 45. Одређивање густине чврстих тела применом Архимедовог ...»

ФИЗИКА

7. разред

ОШ „Соња Маринковић“

Наставна тема: Равнотежа тела

Наставна јединица: 45.

Одређивање густине чврстих тела применом Архимедовог закона

(корелација: хемија, биологија)

По редовном плану и програму По индивидуалном образовном плану

Тип часа: лабораторијска вежба

Наставне методе

Демонстрациони и практични рад Демонстрациони и практични рад

Облици рада

Фронтални

Групни Фронтални, индивидуални

Услови за реализацију часа:

учионица

Наставна средства:

Мензура, вага, чврста тела неправилног облика

Циљеви часа

Развијање способности уочавања односа између сила.

Примена наученог у решавању проблема.

Утврђивање усвојеног знања и развијање способности за логичко сређивање стеченог знања.

Развијање самосталности у раду и повезивања градива.

Развијање логичког мишљења.

Указивање на узрочно-последичну повезаност појава у природи.

Примена знања у објашњавању појава из свакодневног живота.

Изграђивање научног погледа на свет

Развијање радних навика.

Развијање уверења да су знања о природним појавама резултат извођења огледа.

Развијање логичког мишљења.

ученици треба да разумеју пливање и тоњење тела;

да умеју огледом да покажу пливање и тоњење;

да знају да на примерима објасне пливање и тоњење тела. Примена наученог у решавању проблема.

Утврђивање усвојеног знања и развијање способности за логичко сређивање стеченог знања.

Развијање самосталности у раду и повезивања градива.

Развијање логичког мишљења.

Примена знања у објашњавању појава из свакодневног живота.

Изграђивање научног погледа на свет

Развијање радних навика.

Развијање уверења да су знања о природним појавама резултат извођења огледа.

Развијање логичког мишљења.

ученици треба да разумеју пливање и тоњење тела;

да умеју огледом да покажу пливање и тоњење;

да знају да на примерима објасне пливање и тоњење тела.

Уводни део часа (до 10 минута)

А) МОТИВАЦИЈА – ПОНАВЉАЊЕ КРОЗ ИГРУ

Питања за обнављање:

Провера домаћег задатака.

Питања за обнављање:

Шта је хидростатички притисак, како се израчунава и од чега зависи?

Зашто се по вредности разликују силе које делују на горњу и доњу површину потопљеног тела?

Зашто на тела потопљена у течности делује сила потиска?

Шта је сила потиска?

Какав је правац и смер силе потиска?

Како је Архимед одредио силу потиска?

Како гласи Архимедов закон?

Зашто се чини да је камен у води много лакши него у ваздуху?

Силе које делују на тело потопљено у течности.

Правац деловања Земљине теже?

Разлика између тежине тела и силе Земљине теже?

Слагање колинеарних сила – исти правац супротни смерови.

Кaда је неко тело у равнотежи?

Главни део часа (30 минута)

Б) ОБРАДА – ПРОВЕРА ЗНАЊА

СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ:

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеокаФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и временаФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и времеФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна тракаФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторијиФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције

ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе, и силе потиска

ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густинеФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. километре у метре

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина

ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом Б) ОБРАДА – ПРОВЕРА ЗНАЊА

Ученику се након исписаних садржаја штампају садржаји увеличани на папиру ради лакшег схватања градива. Ученик слушањем прима знање и развија логичко закључивање, а помоћу наставних листића стиче потпуније знање које такође може да испрати у току часа и да понови рађено градиво код куће.

ПРИЛОГ

СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ:

ФИ.1.4.1., ФИ.1.4.2., ФИ.1.4.3.,

ФИ.1.4.5., ФИ.1.4.6.,

ФИ.1.7.1., ФИ.1.7.2.,

ФИ.2.1.1., ФИ.2.1.2.,

ФИ.2.1.5., ФИ.2.4.3.,

ФИ.2.6.1., ФИ.2.6.3.,

ФИ.2.7.1., ФИ.2.7.2.,

ФИ.2.7.3., ФИ.3.4.1.,

ФИ.3.7.1., ФИ.3.7.2..2.7.2аправилна телазаконала

Поделити ученике у 4 групе

Задатак - према упутству и припремљеном материјалу изводе огледе, на папиру припремају извештај који садржи доле наведене елементе

Лимун као подморница?

Потребан материјал: Лимун, посуда

Опис огледа: У посуду напуњену водом стави лимун. Онда извади лимун, ољушти га па га опет спусти у воду.

Размисли: Зашто лимун најпре плута, а онда тоне? Где настаје промена?

Како натерати јаје да плива!

Потребан материјал: Јаје, посуда, вода, со

Опис огледа: Ставити јаје у посуду са водом. Постепено додавати со у воду до уочене промене.

Размисли: Где је лакше одржавати се на води (пливати): у мору или у реци? Зашто?

Плес сувог грожђа

Потребан материјал: Провидна чаша, газирана вода, суво грожђе

Опис огледа: У чашу сипај воду. Убаци суво грожђе. Посматрај шта се дешава.

Размисли: Због чега грожђе испливава? Зашто поново тоне?

Декартов гњурац

Потребан материјал: Провидна пластична боца, палидрвца, мало пластелина (жваке).

Опис огледа: Боцу до врха напуни водом. На врх палидрвца стави куглицу од жваке или пластелина, тако да када га ставиш у воду, потоне до врха. Стави затварач на боцу. Стисни благо боцу, шта се дешава?

Размисли: Зашто палидрвце плива по површини воде, а зашто се креће на доле када притиснемо флашу односно на горе када пустимо флашу?

Пре почетка самосталног рада наставник демонстрира комплетан поступак, тако да сви ученици могу јасно да виде шта треба да раде (у току рада наставнику могу да помогну ученици).

Ученици податке уписују у одговарајуће табеле у збирци.

На табли нацртати табелу коју ће ученици користити приликом сређивања података за домаћи (број редова у колони у зависности од броја куглица које се пуштају):

Тело Маса тела

m

[g] Запремина воде

VV

[cm3] Укупна запремина воде и тела

VU

[cm3] Запремина тела

V= VU- VV

[cm3] Густина тела

[] Густина тела

[]

Наставник обилази ученике, контролише рад и помаже групама које имају проблема. На основу уочених проблема приликом рада наставник поставља питања и усмерава рад.

Наставник евидентира ангажовање сваког ученика у групном раду.

Завршни део часа (5 минута)

Е) ЕВАЛУАЦИЈА (фронтални рад)

Питања за обнављање:

Које силе делују на тело потопљено у течности?

Који услови треба да буду испуњени да би тело у течности:

пливало

лебдело

тонуло?

Како је могуће да челични брод плови по води?

Aнализа рада - ученици износе своја запажања о групном раду

Анализа понашања ученика.

Подсетити ученике како да напишу извештај о раду:

Елементи: Наслов - назив огледа, Цртеж (скица), Прибор, Поступак, Табела, Формуле, Поступак рачунања Е) ЕВАЛУАЦИЈА (фронтални рад)

Питања за обнављање:

Које силе делују на тело потопљено у течности?

Који услови треба да буду испуњени да би тело у течности:

пливало

лебдело

тонуло?

Како је могуће да челични брод плови по води?

Aнализа рада - ученик износи своја запажања о групном раду

Анализа понашања ученика.

Подсетити ученике како да напишу извештај о раду:

Елементи: Наслов - назив огледа, Цртеж (скица), Прибор, Поступак, Табела, Формуле, Поступак рачунања

АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:

Помажу приликом извођења демонстрационих огледа, постављају питања и одговарају на постављена питања, анализирају појаве, записују.
Похожие работы:

«План мероприятий в рамках проведения Года экологии в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара 2017г. № Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные Информационно-организационные мероп...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУИ АТОМНОМУ НАДЗОРУПРИКАЗ от 19 августа 2015 г. № 328ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙК ПРОВЕДЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО АТТЕСТАЦИ...»

«"здік авторлы бадарлама" Республикалы конкурсыны жеімпаздар мен жлдегерлеріні тізімі І дрежелі дипломдар Аты-жні Облысы, мектебі ызметі Авторлы бадарламаны атауы Аталиков Якуб Маыстау облысы, Мнайлы ауданы, №8 орта мектебі Тарих пні малімі "Маыстау тарихы" Бекбулатова Кунслу Куспековна Амола облысы...»

«МБОУ Малозиновьевская основная общеобразовательная школа Урожайность разных сортов картофеля, выращенных на пришкольном участке Исследовательская работа по биологии Выполнили: ученицы 8 класса Шоронова Анна Кузьмичева Надежда Руководитель: Акишенкова З. М. Д.Малое Зиновьево2012г. Содержание Введение..3стр. Практическая часть2.1. Со...»

«ГЕОГРАФИЯ 10 класс естественно-математического направления (всего 68 ч, в неделю 2 ч) № Название темы Кол-во часов Основные цели обучения Результаты обучения Новые подходы и стратегии Формы и метод. вовлеч. уч-ся в уч. п...»

«ЗАНЯТИЕ № 10. Тема: Энергия, ее виды, способы преобразования, транспортировки. Цели: 1. Сформировать знания об энергии, ее видах, способах преобразования и транспортировки.2. Развивать память, умение логически мыслить, находить причинно-следственные связи в природных явлениях, целесообразности их ис...»

«ОХОТХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕЭКОЛОГИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 29 июня 2017 года, 14-00 час. № 13 г. Челябинск Председательствующий – И.А. Харина. Секретарь – С.В. Козленкова. Из 1...»

«САБА ЖОСПАРЫ Пн аза дебиеті Малім Трали Трсынгл Мектеп, сынып Атырау облысы, ызылоа ауданы, Миялы ауылы, Х. Досмхамедлы орта мектебі, 8-сынып Саба таырыбы М. Маатаев “Аулар йытаанда” поэмасын талдау (2-сааты) Сабаты масаты1.Білімділік:а) Сезіммен ле...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.