WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО Можете да изпратите попълненото заявление на е-мейл адрес: HYPERLINK ...»

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Можете да изпратите попълненото заявление на е-мейл адрес: HYPERLINK "mailto:office@cosmocert.bg"office@cosmocert.bg

С настоящото заявявам желанието си за включване в системата за контрол и сертифициране на биологични продукти на Космосерт АД в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 834/2007, (ЕО) 889/2008, (ЕО) 1235/2008 и националното законодателство и техните изменения.

Данни на оператора и на неговия представител

Фамилия Номер на личната карта Име Улица / Булевард, № : Презиме Община ЕГН Пощенски код ЕИК / ИН по ЗДДС Област Офис на НАП E-mail Телефон Мобилен Факс Консултант (ако има) Данни за стопанството (Ако е регистрирано юридическо лице)

Наименование Улица / Булевард, № : Дейност Община ЕИК / ИН по ЗДДС Пощенски код Офис на НАП Област Адрес за кореспонденция

(ако е необходимо)

Улица / Булевард, № : Град:

Пощенски код : Област :

Заявление

за вписване Заявление

при промяна 2.а Заявление

за разширяване 2.б Заявление

за намаляване Видове дейност Растениевъдство

Култивиране на гъби

Отглеждане на водорасли

Събиране на диворастящи

Животновъдство

Аквакултури

Пчеларство

Друго (опишете): FORMTEXT Износ за САЩ с еквивалентност EU-US

(попълнете и приложете OSP EU-US)

Продукти за сертифициране Моля, попълнете и приложете формулярът

План за първично производство

Сертифициране на други стандарти Моля, отбележете, ако се интересувате от сертифициране по някой от следните стандарти

BioSuisse

Demeter

Naturland

KRAV

AGRO 2.1.

AGRO 2.2, AGRO 7

GLOBALG.A.P.

Данни за човешкия потенциал и организацията на работния процес в стопанството

Брой лица участващи в производството на продукти подлежащи на сертифициране :

Администрация:Click here to enter text. Производство: На смени:Click here to enter text. Други: Общо:Click here to enter text. Click here to enter text.

Друга информация

Предприятието било ли е включвано в система за контрол на биологични продукти до сега? Да НеАко отговорът Ви е да, то моля назовете името на контролния орган и датата на преустановяване на сътрудничеството Ви с него!

....../....../......

Прилагате ли резюме на мерките и ангажиментите поети от представителя на стопанството в съответствие с производството, което подлежи на сертифициране? Да НеЖелаете ли да сертифицирате и производствена дейност във вашето стопанство? Приложете съответното заявление! Да НеДавате ли съгласие да предоставяме Ваши контакти и информация за сертифицираните от Вас продукти на заинтересовани страни? Да НеИмате ли право на намаление от таксата за сертифициране?

Моля отбележете категорията.

(Моля представете съответните документи) Успоредно вписване на повече от една дейност.

Успоредно вписване на членове на едно семейство.

Едновременно сертифициране по допълнителни стандарти.

Одобрени бенефициенти по Млад Фермер.

Използване на енергия от възобновяеми източници в стопанството.

Стопанства с неплододаващи култури.

Група производители с брой членове.........

Начин на плащане, Такса за разглеждане на първоначално заявление(Всяко забавяне на плащане ще доведе до забавяне на оценката на първоначалното заявление и цялостния процес на сертификация)

С банков превод по сметката на Космосерт Банка Пиреус BG06PIRB91701605296352

BIC / SWIFT Код: PIRBBGSF

Декларирам, че:

Имам законното право да кандидатствам за вписване в Системата за контрол на Космосерт АД.

Прочетох и съм съгласен да спазвам Регламенти (ЕО) 834/2007, (ЕО) 889/2008 и (ЕО) 1235/2008), националното законодателство и техните изменения, както и Ценоразписа и Правилника за сертифициране на Космосерт АД.

Не съм свързано лице с персонал на Космосерт АД, които ще извършва контрола и сертификацията на стопанството ми.

Предоставената от мен информация в този формуляр е вярна, точна и ясна и ще доведе до сключване на Договор между мен / представляваната от мен фирма и Космосерт АД.

Ще спазвам мерките и задълженията описани в Декларацията за мерките и задълженията на оператора за вписаните дейности (Растениевъдство и/или Животновъдство) и приемам данните от него да се използват за сключване на договор с Космосерт.

Подал/-а съм Заявление за вписване по електронен път и потвърждавам, че съм съгласен/-а и подкрепям всичко изложено по-горе, включително Декларацията.

Подпис на представителя на оператора:

Дата на подаване: Дата на подаване: FORMTEXT

Попълва се от КОСМОСЕРТ

№ на протокола/ Дата: Оценител: Дата на разглеждане:
Похожие работы:

«Личная безопасность и свобода в техногенной системе (Personal security and freedom in technogenic system) Экология духа Уважаемые дамы и господа! Я хотел бы поговорить о тенден...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"К...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Минюсте России 28 июля 2017 г. N 47559МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 28 июня 2017 г. N 308О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГОРЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКО...»

«Классификация наук по предмету исследования По предмету исследования все науки делятся на естественные, гуманитарные и технические. Естественные науки изучают явления, процессы и объекты материального мира. Этот мир иногда называется внешним миром. К данным наукам относ...»

«ТЕСТИ ОДД1. Тести одд Экология хамчун фан. Муносибати мутакобилаи организмхо бо биосфера. Мачмуи организми зинда ва муносибати мутакобилаи он бо мухити зист Мачмуи организми зинда ва муносибати мута...»

«МАМАНДЫЫ: Жалпы медицина КАФЕДРА: Биологиялы химияОЫТУШЫЛАРА АРНАЛАН ДІСТЕМЕЛІК НСАУ № 13 Саба. Таырыбы: Кмірсулар алмасуы. Глюкозаны тотыу жолдары: гликолитикалы жне пентозофосфатты. Анаэробты гликолиз. Кори циклі. Глюконеогенез. Аэробты гликолиз. Энергетикалы балансы...»

«Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования"СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Институт фундаментальной биологии и би...»

«Сборник трудов ХХІІІ международной научно-практической конференции "Инновационные пути решеня актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энергои ресурсосбережения" (г. Харьков, 1-5 июня 2015 г.). – Харьков. 2015 г. – С. 81-85. УДК: [616-008.9:577.1’311.477]-092.9-0...»

«ФИО: Норкина Любовь Васильевна, Должность: учитель биологии Место работы: МБОУ Ташлинская СОШ Название предмета: Биология Класс: 9 УМК:"Биология. Общие закономерности. 9 класс", авторы: С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, В.Б. Захаров,И.Б., Аг...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.