WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«5-билет Неолит дуіріні ескерткіштері. азастан Республикасындаы саяси партиялар мен оамды йымдарды ерекшеліктері. арахан мемлекетіні аумаын ...»

VІІІ - Нса

1-билет

Адамзат баласыны Жер бетінде пайда болуы жніндегі кзарастар.

1867-1868жылдары «Уаытша ереже» мен 1886-1891жж. «Ережелерді» арасындаы згерістер.

1920-1924 жылдары аза АКСР- іні рамына біріктірілген жерлерді андай кімшілік- айматарды рамына кіргенін картаа белгілеіз.

2-билет

Адам баласыны биологиялы даму эволюциясы мен леуметтік йым формалары алыптасуы.

араралы петициясы жне оны тарихи маызы.

ХVІІІ асырдаы патша кіметіні отарлау саясатына арсы лт-азатты ктерілісті ауматарын картадан белгілеіз.

3-билет

Тркі дуіріні алыптасу кезеі мен олар туралы пікірлер.

1921-1922 жне 1930-1932 жылдардаы азастандаы аштыты зардаптарын салыстырыыз.

ХІХ асырды екінші жартысындаы патша кіметіні отарлау саясатына арсы лт-азатты ктерілістер орын алан ауматарды белгілеіз.

4-билет

Кенесары асымлы бастаан лт-азатты ктерілісті баса ктерілістерден айырмашылыы

1979ж. Целиноград оиасы мен 1986ж. желтосан оиасыны ерекшеліктері.

Есік оранынан табылан са ханзадасыны баскиімі мен аралы шаталынан табылан ттіде бейнеленген орта белгілерді жне айырмашылытарды анытаыз.

5-билет

Неолит дуіріні ескерткіштері.

азастан Республикасындаы саяси партиялар мен оамды йымдарды ерекшеліктері.

арахан мемлекетіні аумаын картадан крсетііз.

6-билет

Мезолит дуіріндегі згерістер.

асым мен Туке хандарды билігі кезіндегі ішкі, сырты саясаттарыны састытарын сипаттаыз.

азастанны 1920 жылдардан бастап болан астаналарын карта бойынша крсетііз жне болан жылдарын анытаыз.

7-билет

Трік аанаты

1822 ж. «Сібір ырыздары туралы ережені» масаты мен сипаты.

А Орда мемлекетіні аумаын карта бойынша крсетііз.

8-билет

има аанаты (саяси жадайы, шаруашылыы, мдениеті )

«ш жз» бен «Алаш» партиясын салыстырыдар.

Ноай Ордасыны аумаын карта бойынша крсетііз.

9-билет

ХV-ХVІ асырлардаы аын- жыраулар (Сыпыра,азтуан, Асанайы).

аза тарихында «аза» газетіні алатын орны.

3. Сатар мен Батыс Трік аанатыны оамды рылысын салыстыра отырып, сипаттаыз.

аан

Ябу,шад,елтебер,

бры,тархан

ара бдындар

Тат (л)

аан сайлаан лытар

10-билет

А.Македонскийді Са жеріне жорыы.

аза тарихында «Айап» журналыны алатын орны

ыпша мемлекетіні астаналарын карта бойынша белгілеіз

11-билет

Б.з.б. VІ. Парсыларды Са жеріне жорыы.

.Бкейхановты оамды-саяси міріне сипаттама берііз.

арахан мемлекетіні астаналарын карта бойынша белгілеіз.

12-билет

Са патшайымы Томирис

1937-1938 жж. жаппай репрессиялау шараларыны ауымы мен салдары.

гедей лысыны аумаын карта бойынша белгілеіз.

13-билет

азастан жеріндегі ежелгі тас дуірі (хронологиясы, тратары,ебек ралдары).

Ислам дініне дейінгі діни нанымдарды сипаттаыз.

Терминдерді маынасын кесте бойынша толтырыыз.

Милитаризм Метрополия Мобилизация Реквизиция Монархия

14-билет

1.азастан жеріндегі мезолит дуірі. (хронологиясы, тратары,ебек ралдары)

2.Апан революциясынан кейін рылан саяси партиялар мен аымдарды сипаттаыз.

3.Ты жне тыайан жерлерді игеруді жаымды жне жаымсыз жатарын кесте бойынша толтырыыз.

Нтижелері

Жаымды жатары

Жаымсыз жатары

Ты жне тыайан жерлерді игеру

15-билет

аза хандыыны мемлекеттік кімшілік - рылымы.

азастанда кеес кіметіні орнау ерекшеліктері.

азастандаы Уаытша кімет органдарыны атаран ызметін кесте бойынша толтырыыз.

Нтижелері

Жаымды жатары

Жаымсыз жатары

азастандаы Уаытша кімет

16-билет

Неолит дуіріндегі тоымашылы.

азастан Республикасыны ш тарматы билік жйесі.

1917 жылы рылан партияларды саяси ызметтерін салыстырыыз

«Алаш» партиясы «ш жз» партиясы

Басшылары Саяси ызметі азан революциясына кзарасы 17-билет

Ж.Баласани - лама аын.

ХІV асырдаы азастанны экономикалы жадайына талдау жасаыз.

лы Отан соысы жылдарындаы аза кеес дебиеті мен неріні дамуына лес осан тлаларды кесте бойынша толтырыыз.

Крнекті аын-жыраулар азаты ксіби композиторлары Танымал актерлер

18-билет

ХV асырдаы азастанны экономикалы жадайы.

Туке мен Абылай хандарды басару саясатын салыстырыыз.

Оыздарды саяси жадайы туралы кестені толтырыыз.

Оыздарды шапыншылы жорытары

19-билет

Кшпелілерді «а стилі»нері.

.А.Йасауиді тркі лемінде алатын орны мен рлі.

иматарды саяси жадайы туралы кестені толтырыыз.

иматарды жер шін соыстары

20-билет

теміс ажыны «Шыыснама» ебегі.

Алтын Орданы мемлекетіні рылымын сипаттаыз.

има мемлекетіні лауыны себептерін анытап, кестені толтырыыз.

Ішкі айшылы

Сырты айшылы

има мемлекетіні лауыны себептері

21-билет

Бар аламанлы – аын, жырау.

скери коммунизм саясатыны мні мен мазмнын сипаттаыз.

Кестені толтырыыз: «Алашы діни тсініктер»

Трлері Тсінік берііз

Тотемизм Анимизм Магия 22-билет

Энеолит заманындаы оамды ебек блінісі.

Желтосан ктерілісіні себептері мен сипаты, тарихи маызы. (1986ж.)

Андрондытар мен сатарды антропологиялы пішіндерін, састытары мен ерекшеліктерін салыстырыыз.

23-билет

VІІІ асыра дейінгі аза жеріндегі діни наным –сенімдер.

Азамат соысы мен шетел интервенттік соысты ерекшелігіне.

Ашель кезеіндегі дайклден табылан заттай дерекктерді

сипаттап, орналасан жерін картадан анытаыз.

24-билет

Біржан - Сал ожаллыны мірі мен шыармашылыы.

М.О.уезовты шыармаларыны лемдік дебиетте алатын орны

ызылрысбек, Ш.Улиханов, Шапаата тратарыны орналасан жерін картадан крсетііз.

25-билет

Андрондытарды онысы, ксібі мен трмысы.

азастанды парламентаризмні алыптасуына сипаттама берііз.

Неолит дуіріні тратарыны бірі арагірді орналасан жерін картадан ксетііз.

26-билет

1.азастан аумаындаы мезолит дуіріні тратары.

2.аза КСР-ны мемлекеттік егемендігі жніндегі декларация мазмны мен маызын ашып крсетііз

3.«Моол басыншылынан кейінгі жерге меншікті трлері жне ерекшеліктері» кестедегі малматтарды сйкестендірііз.

Інжу

Мемлекеттік жерлер

Тікелей хандарда арамаындаы жерлер

Шыыс тымдарыны жасау ретінде алан жерлер.

Дін иелеріні жерлері

Вафты жерлер

Хана адал ызмет істегендерге берілетін жерлер

Шаруаларды мліктік жерлері

27-билет

1.Аналы рулы ауым.

2. аза халыны жоарлара арсы азатты кресіндегі тарихи тлалар.

3.С.Сдуаасов мемлекет жне оам айраткері.

28-билет

Патриархат - аталы ру

2009 жылы азастандаы халы санаы, халыты этникалы жне леуметтік рылымындаы згерістерді сиаттаыз.

С.Торайыровты леуметтік ділеттілік пен халы аарту ісіндегі атаран ызметіне баа берііз.

29-билет

Алашы адамдарды оамды йымы.

1858 жылы аза шаруаларыны ктерілісіне сипаттаыз.

А. Имановты лт –азатты ктерілістегі орнына баа берііз.

30-билет

Орталы азастандаы ащель кезеіні ескерткіштері.

аза шыармашылыында ертеден келе жатан айтыс неріне талдау жасаыз.

. ашаубаевты аза неріндегі алатын орны.
Похожие работы:

«Тема 10. Международное сотрудничество в области природоохранной деятельности Формирование системы международного экологического сотрудничества Основная особенность глобальных проблем состоит в том, что ни одна страна самостоятельно не может с ними справиться. Наша природная среда является составной частью планетар...»

«ЛЕКЦИЯ 7 Дробление Общая характеристика процесса дробления.1.Особенности митотических циклов в процессе дробления.2. Правила дробления Гертвига-Сакса.3. Полное (голобластическое), частичное (меробластическое) дробление.4. Типы голобластического дробления.5. Т...»

«-300165-577215Пилотный проект по экологическим проблемам речных бассейнов Даурии и Амура "Высыхающая Даурия" 00Пилотный проект по экологическим проблемам речных бассейнов Даурии и Амура "Высыхающая Даурия" 55873664118612© Олег Горошко 0© Олег Горошко-1080135-80200500Экологический сток и его значение для п...»

«Задачи по теме "Файловая система". В некотором каталоге хранился файл Вьюга.doc. В этом каталоге создали подкаталог Январь и файл Вьюга.doc переместили в созданный подкаталог. Полное имя файла стало D:\2013\Зима\Январь\Вьюга.doc. Укажите полное имя этого файла до перемещения. В некотором каталоге хранился файл Ланды...»

«СЕТЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 2013 ( "Биосфера": проблемы природных экосистем) Исследование орнитофауны Шелехметского ландшафта (Самарская область, НП "Самарская Лука") Автор: Сучкова Марина Вячеславовна,уч...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2015 г. N 40261МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 29 сентября 2015 г. N 414ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТАФЕДЕРАЛЬНОЙ...»

«Методическую разработку урока подготовила Пономарева Любовь Васильевна, преподаватель-организатор ОБЖ ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 264" Кировского района г. Санкт-Петербурга, на основе учебника "Основы безопасности жиз...»

«1. Тестілеуге тініш беру лтты бірыай тестілеуге (БТ) атысу шін тініштер 10 наурыз бен 10 мамыр аралыында белгіленген лгідегі бланкіде абылданады. тініш білім алып жатан білім беру мекемесінде толтырылады. тініш беру шін ажетті жаттар: жеке басын куландыратын жат; 2 фотосурет (3х4 лшемді) ті...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.