WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«32. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици Административно обслужване – „фронт” офис Административни звена, обслужващи ...»

32. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

Административно обслужване – „фронт” офис Административни звена, обслужващи издаването на акта – „бек” офис

Дирекция АПФСО, отдел АСД

лице за контакт:

главен специалист

телефон: 064/823 409, вътр.111

адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, ет.1

e-mail: rzi@rzi-pleven.com

п

риемно време: всеки работен ден

8:30 - 17:00 ч. Дирекция ОЗ, отдел ПБПЗ

лице за контакт:

началник отдел ПБПЗ

телефон: 064/823 409, вътр.110

адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7

e-mail: rzi@rzi-pleven.com

І. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Наредба № 10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА

Цел: Осигуряване на условия за най-добро усвояване на учебното съдържание при

най-малка степен на умора и опазване здравето на учениците.

Предмет:

Културно-образователни области Учебни предмети

Български език и литература Български език

Литература

Чужди езици Английски език

Испански език

Италиански език

Немски език

Руски език

Френски език

Математика,информатика и информационни технологии Математика

Информатика

Информационни технологии

Обществени науки,гражданско образование и религия Роден край

Човек и общество

История и цивилизация

География и икономика

Психология и логика

Етика и право

Философия

Свят и личност

Религия

Природни науки и екология Околен свят

Човек и природа

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

и

Изкуство Музика

Изобразително изкуство

7 Бит и технологии

Домашен бит и техника

Домашна техника и икономика

Технологии

Фи Физическа култура и спорт Физическа култура и спорт

Прилагане на здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на задължителните и избираемите учебни часове в училищата и начинът на тяхното оценяване.

ІІІ. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Компетентен орган:

Протоколът се издава от Директора на РЗИ – Плевен.

Заявител:

Директор на училище.

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде съгласувано седмичното разписание

Седмичните разписания на учебните занятия включват, дневните разписания за всеки учебен ден от седмицата.

1. Учебните предмети в дневното разписание се подреждат в последователност, осигуряваща оптимална работоспособност.

2. В рамките на учебния ден се осигурява минимум един час за учебните предмети:

„Изобразително изкуство“, „Музика“, „Бит и технологии“, „Технологии и предприемачество“ или „Физическа култура и спорт“, за учениците в основната степен на образование. В случай, че учениците се обучават по учебен план, който не предвижда изучаването на някойот посочените предмети, останалите учебни предмети се разпределят в максимално повече учебни дни.

3. В рамките на учебния ден не се допуска изучаването на повече от:

а/ два от учебните предмети, посочени в чл.3, ал.2, т.3 и/или 4 от Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка /ДВ, бр. 95 от 2015 г./ за основната степен на образование;

б/ три от учебните предмети, посочени в ч. 3, ал.2, т.3 и/или от Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка за средната степен на образование.

4. Задължителните и избираемите учебни часове за всеки от дните, включени в седмичното учебно разписание, не може да са повече от:

а./ Пет учебни часа за учениците от I до IV клас.

б./ Шест учебни часа за учениците от V и VI клас.

в./ Седем учебни часа в един ден от седмицата за учениците от VII клас.

г./ Седем учебни часа в два дни от седмицата за учениците от VIII до XII клас.

Изискванията по т. 4 се отнасят за гимназиалния етап за всички видове училища, с изключение на училищата, в които обучението се осъществява по учебни планове, утвърдени на основание чл. 13 от Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план /ДВ, бр. 94 от 2015 г./.

5.При последователно провеждане на учебни часове по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден задължително се осигурява почивка след всеки учебен час, освен в случаите по чл. 9, ал.6 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование /ДВ, бр. 73 от 2016 г./.

а./ При целодневна организация на учебния ден, когато задължителните и избираемите учебни часове се провеждат до обяд, а дейностите по самоподготовката, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се провеждат след обяд, в последните два учебни часа не се провеждат дейности по самоподготовка.

б./ При целодневна организация на учебния ден, когато задължителните и избираемите учебни часове се провеждат през целия ден и се съчетават с дейности по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси, задължителните учебни часове след обяд се провеждат до втория учебен час.

в./При целодневна организация на учебния ден, включително в училищата по спорт, по изкуства, по култура и средищните и иновативните училища, се осигуряват не по-малко от 30 минути за обедно хранене на учениците и 30 минути за организиран отдих преди началото на учебните занимания след обяд.

г./ Допуска се ал. 1 и 2 да не се прилагат за средищните училища, които не могат да отговорят на изискванията им, поради спецификата на организацията на целодневното обучение в тях, местоположението им, броят пътуващи ученици от съседни населени места и други специфични обстоятелства

7. Часът на класа и учебният час за организиране и провеждане на който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности по чл. 92, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните и избираемите учебни часове.

Необходими документи:

Заявление до директора на РЗИ – Плевен за изготвяне на здравна оценка на седмично учебно разписание.

Заявленията за извършване на административната услуга могат да се подадат писмено (в фронт-офис, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път).

Седмично разписание на учебните занятия, утвърдено от директора на училището, като учебните предмети се посочват с пълното им наименование, без кодове и без имената на учителите в 2 екземпляра.

Данни относно:

Брой паралелки в училището.

Брой ученици в училището.

Документ за платена такса

Вътрешен ход на процедурата:

1. Прием на документи:

1.1. Заявлението се получава от Звеното за административно обслужване, попълва се от представител на училището.

1.2. Извършва се плащане на касата на инспекцията, връща им се екземпляр от документ за платена такса, който се представя в ЗАО.

1.3. Комплектът с необходимите документи се приема от Звеното за административно обслужване.

1.4. При необходимост от експертна помощ, главен специалист – организатор от ЗАО във „фронт-офиса” се обръща към дирекция ПБПЗ.

След получаване на резолюция от директора на РЗИ, експерт/инспектор от отдел ПБПЗ извършва оценка на седмичното разписание.

В отдел ПБПЗ се води журнал за регистрация на постъпилите седмични учебни разписания, в който се отразява резултата от оценката.

За резултатите от оценката се изготвя Протокол по образец към чл.10, ал.1 от Наредба № 10 /19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия на МЗ.

Протоколът се подписва от експерта/инспектора, извършил оценката, нач. отдел ПБПЗ и директорът на РЗИ.

Седмичните учебни разписания, които отговарят на изискванията на наредбата, се заверяват с унифициран печат „Съгласувано с РЗИ”.

Един екземпляр от изготвения протокол за оценка на седмично учебно разписание се предоставя на заявителя, вторият – на Регионално управление на образованието, а третият се съхранява в РЗИ една година, след приключване на учебната година.

За седмичните учебни разписания, които не отговарят на изискванията на наредбата, се издава предписание за преработване на разписанието в срок от 5 дни, което се получава от заявителя заедно с издадения протокол.

9. При непълнота в приложените документи преписката се връща на вносителя за отстраняване на пропуските.

Отказ за извършване на услугата:

Липса на приложени необходими документи.

Резултат от процедурата

Права и задължения на регистрираните лица:

Заявителят получава:

Оценено и заверено седмично разписание на учебните занятия.

Протокол по образец (Приложение към чл.10, ал.1 към Наредба № 10 /19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия на МЗ).

Заверено седмично разписание и Протокол по образец могат да бъдат получени на мястото, където са заявени; на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор същите се изпращат: като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката.

Срок за валидност:

Одобреното от РЗИ – Плевен седмичното разписание на учебните занятия е валидно до приключването на съответния учебен срок или до одобрената промяна на същото (при представена такава).

Срок за извършване на услугата:

Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици се извършва в 15-дневен срок от подаване на заявлението в „Звено за административно обслужване”.

Такси:На основание чл. 29 г., Приложение № 4 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето за изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици се събира такса в размер на – 18 лв.

В Звеното за административно обслужване се представя фактура за платена такса или копие от платежното нареждане.

 

ІV. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

Заявление за изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на учениците

Протокол за оценка на седмичните учебни разписания
Похожие работы:

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №78 имени первого Президента Азербайджана Г.Алиева" г. Ульяновска Согласовано Заместитель директора _ Т.А.Рябченюк" " _ 2015г. "Рассмотрена и рекомендована к утверждению педагогическим советом" Протокол № " " _ 2015г. Утверждаю приказ № Директор школы Г.Н....»

«Классификация наук по предмету исследования По предмету исследования все науки делятся на естественные, гуманитарные и технические. Естественные науки изучают явления, процессы и объекты материального мира. Этот мир ино...»

«Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Пошехонье Ярославской области Рассмотренана заседании МО Протокол № от "_" _ 20 г. Утверждена приказом...»

«Методические рекомендации к практическим занятиям по биологии Лабораторная работа №1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описани...»

«14 марта отмечается Международный день рек 14 марта, в десятках стран мира отмечается Международный день рек. Ранее эта важная экологическая дата имела названия Международный день борьбы против плотин, а так...»

«В. Э. Кутырло1, Г. Д. Стрельцова2, В. П. Самодуров3 1 ОАО "Белгорхимпром" 2 Государственное предприятие "БелНИГРИ" 3 Белорусский государственный университетВТОРИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОРОД ФОСФОРИТОНОСНОЙ ТОЛЩИ УЧАСТКА ЛА ЛИНДА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФАТНЫХ ПОРОД НАВАЙ (ВЕНЕСУЭЛА) Фосфат...»

«Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Константиновского района" Работа с дошкольниками Воспитатель: Нетре...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мурманский государственный гуманитарный университет" (ФГБОУ ВО "МГГУ")ПРО...»

«СЕТЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 2013 ( "Биосфера": проблемы природных экосистем) Исследование орнитофауны Шелехметского ландшафта (Самарская область, НП "Самарская Лука") Автор: Сучкова Марина Вячеславовна,учащаяся 11 класса ГБОУ СОШ №6 г.о. Жигуле...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.