WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖНЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ЛТТЫ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫЫ5114925135890Сектор 5 Нса: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ...»

АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖНЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ЛТТЫ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫЫ5114925135890Сектор 5

Нса:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

6

1

1

Сектор 5

Нса:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

6

1

1

СРА КІТАПШАСЫ

1611 - НСА

Аты-жні ___________________________________________________________

ала (Облыс) _______________________________________________________

Аудан ______________________________________________________________

Мектеп ______________________________Сынып _________________________

Талапкерді олы _____________________

2017

БИОЛОГИЯ

Нсау: «Сізге берілген бес жауап нсасындаы бір дрыс жауапты тадауа арналан тапсырмалар беріледі. Тадаан жауапты жауап параындаы берілген пнге сйкес орына, дгелекшені толы бояу арылы белгілеу ажет».

1. Жеуге жарамайтын саыраулатар

A) кдімгі тлкіжем, кла

B) тлкіжем, озыйры

C) кла, а саыраула

D) жерла, кілкеш

E) боз арамла, кілкеш

2. Жазды сарымсаты егілу уаыты

A) жаз соында

B) жазда

C) кзде

D) кктемде

E) ыса арай

3. Глдері ашылмай трып тозадану

A) здігінен

B) су арылы

C) жел арылы

D) жануарлар арылы

E) айас

4. Бауырсорышыны аралы иесі

A) жзім лу

B) оыз

C) сиыр

D) циклоп

E) кіші тоспалу

5. Е алаш жалпа рттарда пайда болан жйе

A) аналь тесігі

B) зршыару (бліп шыару)

C) асорыту жйесі

D) ан айналым

E) жйке жйесі (торы)

6. «Патша балыы» деп аталатын балы

A) кета

B) латимерия

C) бахтах

D) абалы

E) ыла

7. Бйректі ішкі абатыны тсі

A) бозылт

B) а

C) алызыл

D) клгін

E) оырай 8. Дыбыс сйекшелері орналасан ла блігі

A) есту ттігі

B) ортаы ла

C) дабыл жараы

D) сырты есту жолы

E) ішкі ла

9. Фотосинтез процесі жреді

A) вакуольде

B) ядрода

C) рибосомада

D) цитоплазмада

E) хлоропластарда

10. Мембранасыз (жарашасыз) органоид

A) хромопласт

B) хлоропласт

C) ядро

D) лейкопласт

E) рибосома

11. Тропиктік ормандарда сетін ааштарда болатын осалы тамыр

A) тйнекті

B) жемтамыр

C) емізік

D) тіреу

E) ауа тамыр

12. осмекенділерді есту мшесі трады

A) ішкі жне ортаы латанB) дыбыс сйекшелерінен

C) ішкі жне сырты латан

D) тек ішкі латан

E) ортаы латаы дыбыс сйекшелерінен

13. Тамыраятыларды типіне жатады

A) эвглена

B) амеба

C) сувойка

D) кірпікшелі кебісше

E) домалаы

14. оректік заттарды негізгі сіірілуі жреді

A) арында

B) тік ішекте

C) ауыз уысында

D) ашішекте

E) то ішекте

15. Бадарлаушы шартсыз рефлекстер

A) Жарыа кірпік ау

B) Асорыту бездерінен сл блу

C) Сбиді таныс емес зата басын бру

D) Жаа туан нрестені алаш рет анасын ему

E) Сбиді емізігі бар бтелкемен таматандыру

16. рылысы мен шыу тегі бірдей, ал атаратын ызметтері р трлі мше

A) табии срыпталу

B) алды мше

C) аналогты мше

D) гомологты мше

E) трішілік крес

17. Жануар жасушасында гликолизді анаэробты ыдырауы жретін органоид

A) митохондрияны ішкі мембранасында

B) цитоплазманы гиалоплазмасында

C) пластидтерді ішкі мембранасында

D) хлоропласт граналарында

E) хлоропласт тилакоидтарында

18. Анатомия ылымыны негізін салушы

A) л-Фараби

B) А.Везалий

C) К.Гален

D) И.П.Павлов

E) Гиппократ

19. Бйрек астауы дегеніміз

A) ішкі кеейген уыс

B) нефрон зекшелері

C) оырай ыртысты абат

D) бозылт ми заты

E) бйрек денешігі

20. Протерозой заманыны алашы кезеі

A) «сторектілер кезеі»

B) «бауырмен жоралаушылар асыры»

C) «омыртасыздарды даму кезеі»

D) «балытар асыры»

E) «цианобактерияларды асыры»

Нсау: «Сізге бір немесе бірнеше дрыс жауабы бар тапсырмалар беріледі. Тадаан жауапты жауап параындаы берілген пнге сйкес орына, дгелекшені толы бояу арылы белгілеу ажет».

21. Шымтезек мгіні маызы:

A) сары жасыл бояу алынады

B) парафин, балауыз ндіреді

C) аланша безді жмысын жасартады

D) ккніс есебінде тамаа пайдаланады

E) спирт, йод алынады

F) дрі дрмек алынады

G) спирт, карбол ышылы алынады

H) батпата суды жиналуына себепкер болады

22. Крделіглділер тымдасыны глдері:

A) шатыр

B) осерінді

C) ттікшелі

D) желкен

E) шоырбас

F) айыша

G) ескек

H) жалан тілшелі

23. йрыты осмекенділер:

A) клбаа

B) тритон

C) саиналы ртжылан

D) рбаа

E) кдімгі рбаа

F) жетісулы баатіс

G) даната рбаасы

H) саламандра

24. рмекшітріздес класына жататын жндіктерді дене блімдері:

A) бас, рса

B) басккірек

C) бас

D) бас, йры

E) ккірек

F) ккірек, рса

G) йры

H) рса

25. Бір тбірлі тістер:

A) аыл

B) крек

C) кіші азу тістер

D) азу

E) лкен азу тістер

F) сойда

G) пульпа

H) дентин

26. Лейкоциттер тзіледі:

A) безде

B) сйек кемігінде

C) майда

D) асазанда

E) бйректе

F) ккбауыр мен лимфа тйіндерінде

G) ішекте

H) жректе

27. озалмай байланысан сйектер:

A) крі жілік

B) шынта сйек

C) білезік

D) ми сауыты

E) сегізкз

F) бана

G) омырта

H) толарса

28. Генеологиялы діс:

A) шежіре ру

B) зат алмасуды бзылуы

C) згерістерді адам популяциясына таралуын зерттеу

D) хромосома жиынтыына талдау жасау

E) жеке дамуында тымуалайтын згерістерді зерттеу

F) сау адамны кариотипіне талдау жасау

G) шыан тегіне арай зерттеу

H) ауру адамны кариотипіне талдау жасау

29. Жер бетінде сетін барлы ааштар мен бталар:

A) фанерофиттер

B) біржылды сімдіктер

C) эпифиттер

D) жартылай саталатын сімдіктер

E) криптофиттер

F) гемикриптофиттер

G) терофиттер

H) хамефиттер

30. Мутация тудыратын факторлар:

A) анеуплоидия

B) партеногенез

C) фенотиптік

D) онтогенез

E) гетероплоидия

F) токсиндер

G) мутагендер

H) полиплоидия

БИОЛОГИЯ

ПНІНЕН СЫНА АЯТАЛДЫ


Похожие работы:

«  Формирование здорового образа жизни Здоровый образ жизни — это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение здоровья людей. Способствует здоровому образу жизни гигиенический режим труда и отдыха, а вот мешает такие вредные привычки, как курение, употребление алкоголя и нар...»

«Методическая разработка урока по обществознанию по теме Экологическое право 11 классСоставлена: учителем 1 категории по обществознанию Салиховой Р.М. 20016 год Тема: Экологическое право"Цели урока: Образовательная: создать условия...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕПЫШМИНСКОГО муниципального образования Тюменского района тюменской областиПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 апреля 2017 г. № 24 Об организации сбора и определении места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп на территории Ниж...»

«Список публикаций по основам здоровья и здоровому образу жизни:1. Брындин Е.Г. Природа гармоничного образа жизни. / Новосибирск: Издатель. 1997. 44 с.2. Брындин Е.Г. Здоровый образ жизни. / Новосибирск: Справ.-информ. издание Сибирский лекарь: "Будьте здоровы", вып.6. 1999. С. 35.3. Брындин Е.Г. Экологическое не медикаментозное оздоровление....»

«МБДОУ Тат Каргалинский детсад Гузель Обобщение педагогического опыта воспитателя 1 квалификационной категории Абдуллатыповой ЗульфииНурисламовныТема опыта Использование экологических сказок в формировании нравственного развития детей 2015г Раздел 1...»

«Интегрированный урок географии и биологии в 7 классе по теме: " Зоогеография Северной Америки" Учитель химии и биологии МБОУ СОШ№24 Голеницкая Н.А. Учитель географии МБОУ СОШ№24 Исхнопуло Н.Г. Цель урока: получить знания об особенностях природных зон и животного мира материка;Задачи:География: Минимум: Выявить особенности географ...»

«Анализ работы школьного методического объединения учителей естественно научного цикла ОБЖ и физической культуры МБОУ СОШ №24 за 2013-2014 учебный год. В составе методического объединения учителей предметов естественнонаучного цикла 7 человек. Это учителя биологии, химии, ОБЖ, географии и фи...»

«УТВЕРЖДАЮ: Т.И. Крикунова Директор МБОУ Хомутовской СОШ № 12 Расписание уроков 2014 2015 учебный год 1 смена День недели № урока Звонки 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 9 класс 11 класс Понедельник 1 8.00 – 8.40 Физическая культура Русский язык Математика Литерату...»

«Мероприятия по охране окружающей среды как залог экологической безопасности: основные проблемы и пути их решения Заместитель начальника Отдела охраны окружающей среды Управления экологической экспертизы ФАУ "Главгосэкспертиз...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.