WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«ДРІС 3Ттенше жадайлар 1.3.1 Ттенше жадайларды жіктелуі Ттенше жадайлар негізгі ш белгісі бойынша жіктеледі: Шыу тегі бойынша. Салалы;. Таралу масштабы бойынша. Шыу тегі бойынша: -техногенді -табии ...»

ДРІС 3Ттенше жадайлар

1.3.1 Ттенше жадайларды жіктелуі

Ттенше жадайлар негізгі ш белгісі бойынша жіктеледі:

Шыу тегі бойынша.

Салалы;.

Таралу масштабы бойынша.

Шыу тегі бойынша:

-техногенді

-табии сипаттаы болып блінеді

Табии сипаттаы ттенше жадайлар:

-геофизикалы ауіпті былыстар(зілзала, вулкандарды атылауы)

-геологиялы ауіпті былыстар(сел, кшкін, );

-метеорологиялы ауіпті былыстар(боран, йын, рашылы, атты аяздар);

-теіздегі гидрологиялы ауіпті былыстар

-гидрологиялы ауіпті былыстар(су басу, грунт сулары дегейлеріні ктерілуі)

-табии рттер(даладаы, ормандаы, тофты)

-адамдарды жпалы аурулармен ауыруы(эпидемия)

-ауылшаруашылы жануарларыны жпалы аурулармен ауыруы(эпизоотия)

-ауыл шаруашылы даылдарыны аурулармен жне зиянкестермен заымдануы(эрифитопия)

Техногенді сипаттаы ттенше жадайлар

-ндірістегі;

-кліктегі аварийялар(авиа, авто катастрофалар, темір жол клігіндегі, магистралды бырлардаы аварийялар);

-рттер(жарлыстар);

-АХЗ, РЗ, БЗ (химиялы, радиациялы, биологиялы) тгілуіне атысты аварийялар;

-электро-энергетикалы жйелердегі аварийалар;

-коммуналды жйелердегі аварийялар;

-гидродинамикалы аварийялар.

Салалы бойынша:

-рлыстаы

-ндірістегі

-кліктегі

- ауыл шаруашылыындаы;

-орман шаруашылыындаы;

-клік коммуникацияларындаы( газ, мнай бырлары)

Таралу масштабы бойынша

-обьектілік(ондыры, цех, обьектіні амтиды);

-жергілікті(облыс, ала, ауданды амтиды);

-айматы(бірнеше облыстарды, ірі регионды);

-ауымды(Р территориясын жне кршіліс мемлекеттерді амтиды)

1.3.2Табии сипаттаы ттенше жадайлар

Табии сипаттаы ттенше жадайлар – длей зілзала (жер сілкінісі,сел, кшкін, су тасыны жне басалары), табии рт, індеттер мен малды жпалы аурулары, ауылшаруашылы сімдіктеріні жне ормандарды кеселдері мен зиянкестері арылы заымдануын тудыратын ТЖ.

Су тасыны – арды еруі, жауын-шашын, суды желмен айдаан жне кептелу кезінде зендердегі, клдер мен теіздердегі су дегейіні ктерілуі нтижесінде рлы айматарын айтарлытай су басу

Су тасыныны негізгі себептері:

за нсер жауын

арды жне мзды арынды еруі

атты желді зен, кл суларын жаалауа айдауы

Гидротехникалы ймереттерді бзылуы

Жерасты суларыны кп клемде жер бетіне шыуы

зен жолдарыны бітеліп алуы

Цунами

Су тасыныны трлері:

Топан су – жергілікті аудандаы су дегейіні кктемдегі арды еруімен бірте-біртектерілуі;

Тасын су – толассыз жауынны нтижесінде су дегейіні жылдам ктерілу;

Айдалан су тасындары – атты желді,зен, кл суларын жаалауа айдауынан туындайтын су тасыны;

Цунами – суасты жер сілкіністеріні нтижесінде мхиттар мен теіздерді жаалауында туындайтын су тасыны;

Бгеттерді бзылуы – гидротехникалы ораныс ймереттеріні бзылуы немесе су клеміні млшерден тыс йылуы нетижесінде туындайтын су тасыны.

Су тасыныны иратушы факторлары:

лкен су массасыны арынды аысы;

Биік толындар, су айналымдары;

Суды тмен температурас;

Судаы алынды заттар;

Электр сымдарыны зілген жадайдаы электр тоы;

Инфекциялы аурулар

Су тасыны кезінде

Адамдарды,малдарды, жеке мліктерді жне материялды баалы заттарды тарып алу шін оамды меншіктегі, сондай-а жеке адамдарды да меншігіндегі суда жзу ралдары –теплоходтар, баржалар /суйретпе айытар/ катерлер, баркастар/ кп есікті айытар/, паромдар, моторлы айытар мен желайытар т.б. да ралдар тгелдей пайдалануы тиіс. Егер онда жзу ралдары дер кезінде табыла оймаан немесе жеткіліксіз болан жадайда е арапайым жзу ралдарын ртрлі салдар жасау керек. Сал жасау шін татайларды, бренелерді, автомобиль камераларын, бос блшектерді, билондарды, местерді, амыс пен ра бталарды буындыларын пайдалануа болады.ртрлі мліктер мен дниелерді, материялды баалы заттарды сондай-а малдарды тасу шін жуан бренедерден, сыаулардан сал жасау ажет, айытарды пайдаланып, оларды стіне татайларды, бренелерді, сырауларды тсеп, шегелеп, байлап, тастауа болады.

Жер сікінісі

Жер сілкінісі – аарлы, кездейсо былыс жне ас-аым стте теді. Жер сілкінісі бл жер ыртысында немесе мантияны стігі блігінде кенеттен болан озалыс пенжарылыс нтижесінде пйда болады жне леулі ауытулар трінде лкен ашытыа таралатын жер асты дмпуі мен жер бетіні озалысы.

Жер сілкінісін сейсмология ылымы зерттейді. Оны туындауына жне дамуына байланысты былыстарды сейсмикалы былыстар деп атайды. Жер сілкінісі жанартаулы,денудациялы жне тектоникалы болып блінеді.

Жанартаулы жер сілкінісі азіргі жанартаулар рекет ететін аудандарда дамыан.

Денудациялы жер сілкінісі таулы аудандардаы тау жынысы массаларыны шаталдара лауынан, жер асты уыстары мен краст гірлерді опырылуынан жне ірі жылжымаларды ыпалынан туындайды.

Тектоникалы жер сілкінісі литосфераны жекелеген блоктары зара озалыса келгенде, Жер ойнауында за уаыт бойы жинаталан механикалы энергияны ыса мерзімде шыл босанып шыуына байланысты болады.

Туындау себебіне арай жер сілкінісі табии жне антропогендік болып блінеді.

Табии жер сілкінісі табии кштерді рекеті нтижесінде туындайды: тектоникалы рдістер, жанартауларды атылауы, лкен метеориттерді лауы, кшті опырылмалар мен сырымалар т.б.

Антропогендік жер сілкінісі адамзат рекетіні нтижесінде туындайды: лкен уатты жарлыстар, жер асты ймереттерді бзылуы, пайдалы азбаларды арынды ндіру жне т.б.

Жер сілкінуді негізгі сипаттамалары

Гипоцентр – жер астында сілкініс басталан орын

Эпицентр – гипоцентрді жер бетіндегі проекциясы.

Сілкіну ошаыны тередігі – жер бетінен гипоцентрге дейінгі ашыты..Тере емес сілкіністерде ошаты тередігі5-40км, тереінде 500км дейін.

Кшті дмпулерді затыы – орташа сілкіністе 2-ден 5 секуна дейін,кштісінде 20-90секунд.

Жер сілкіну ауданыны радиусы – орташада 5-15км, кштісінде 50-160км.

Жер сілкінуді интенсивтілігі – белгілі бір жердегі жер сікінісінен болан шыынны дрежесі, балл.

12 балды халыаралы шкала бойынша жер сілкінісіні сипаттамалары:

1балл – елеусіз сілкініс, аспап арылы тіркеледі

2балл – лсіз дірілді жоара абаттаы кейбір адамдар ана сезеді

3 балл - лсіз, дмпуі аз ана адама білінеді, терезе дірілдеп, іле шамдар теселеді, жекеленген адамдар ана сезеді

4балл – елеулі сілкіну имарат ішіндегі адамдарды брі сезеді – есік-терезе, ыдыс-ая, й абыралары, шкаф, кереует сыырлайды.

5балл – дмпуді барлы адамдар сезеді-

6 балл – кшті сілкіну – діріл жруге кедергі келтіреді имараттар теселеді (блінеді), сылатарда жарыша пайда болады

7балл – адамдарды рей билейді, жиаз лайды, блоктар, каркастар, пенелдер арасындаы илыстар жарылады

8балл – адамдар зін-зі ре стайды, беткейдегі топырата жарыша пайда болады,имараттар атты заымдалады, абыралар мен оршаулар ирайды, ирату кші мол сілкініс

9балл – адамдар жре алмайды, топыра беті жарылады,имараттар жаппй заымдалады;

10балл – имараттар толы ирайды; жойын сілкіну,

11балл - апат;

12балл – жер бедеріні атты згерісі

Кесте1 Жер сіліну кезіндегі имараттарды бліну дрежелері, балл

рлыстар мен имараттарды атаулары Бліну дрежелері, балл

лсіз орташа кшті

Кірпіштен(тастан) салынан 3 абатты жне одан кп 5-6 6-7,5 7,5

Кірпіштен(тастан) салынан 1-2 абатты 6-7 7-7,5 7,5-8

Ааш аалы имараттар мен рлыстар 5 6 6-7,5

Кп абатты металл аалы немесе бетон (темір-бетон)

панелдерінен салынан 5-6 6-7,5 7,5-8
Похожие работы:

«ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ Руйхатга олинди № 201 йил“_” Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 201 йил “” _даги “”-сонли буйруи билан тасдиланганЭКОЛОГИЯ фанининг ЎУВ ДАСТУРИ Барча бакалавр таълим йўналишлар...»

«"Мой дом" Решение экологических задач, викторина для учащихся 9-х классов Мы хотим, чтоб солнце грело и березка зеленела, И под елкой жил смешной колючий еж, Чтобы белочка скакала, Чтобы радуга сверкала, Чтобы летом лил веселый дождь! Учащимся предлагаются вопросы. Те, кто правильно ответя...»

«Киселёва Татьяна Игоревна, учитель биологии первой категории МАОУ "СОШ № 7" г. Сорочинска Предмет: биология Класс: 11 УМК: Сивоглазов В. И. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. Для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений /В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова; под ред. Акад. РАЕН, проф. В. Б. Захарова. – 7-е...»

«Уважаемые родители! бережливо относитесь к энергоресурсам и воспитывайте бережливость у детей.Берегите землю, эти воды, каждую былиночку любя, берегите всех зверей внутри природы, убивайте лишь зверей внутри себя! К настоящему времени во всём мире произошло обострение экологической ситуации, во многом обусловле...»

«ТЕСТЫ ПО МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ К ИТОГОВОМУ МОДУЛНОМУ КОНТРОЛЮ № 1 ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА I-V МЕДИЦИНСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 2014-2015 УЧ.ГОД1. Поддержание жизни на любом уровне связано с явлением репродукции. На каком уровне организации репродукция осуществляется на основе матричного синтеза? Молекулярном Субклеточном Клеточно...»

«Вопросы к зачету по курсу "Природное наследие" Наследие как феномен. Основные признаки наследия. Основные категории наследия: природное, культурное и природно-культурное, нематериальное культурное наследие. Географичность феномена наследия. Состояние наследия как индикатор устойчивости развития общества. Наука о наследии и е...»

«Пояснительная записка Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по биологии В.В.Пасечника "Биология....»

«Предварительная Экологическая Оценка KAZ: ЦАРЭС Коридор 2 (участки Мангистауской Области) Жетыбай-Жанаозен 0-73 км Окончательная версия 18 мая 2015г Подготовлен Комитетом Автомобильных дорог Мини...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"КУРС ЛЕКЦИЙ по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 "Экологическое почвове...»

«Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" Факульте...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.