WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«ДРІС 5 Техногендік сипаттаы ттенше жадайлар Техногендік сипаттаы ттенше жадайлар - нерксіп, клік авариялары жне даса да авариялар, рт (жарылыс), кшті сер ететін улы, радиобелсенді жне биологиялы ...»

ДРІС 5

Техногендік сипаттаы ттенше жадайлар

Техногендік сипаттаы ттенше жадайлар - нерксіп, клік авариялары жне даса да авариялар, рт (жарылыс), кшті сер ететін улы, радиобелсенді жне биологиялы жаынан ауіпті заттарды тарататын (тарату аупі бар) авария, йлер мен имараттарды кенеттен ирауы, бгендерді бзылуы, тіршілікті амтамасыз ететін электр-энергетика жне коммуникация жйелеріндегі, тазарту рлыстарындаы авария туызатын ТЖ

Авариялы химиялы ауіпті заттармен туындайтын ттенше жадайлар

ндірісте олданылатын мейлінше кп таралан те-мте кшті улы заттар хлор мен аммиак болып табылады.

Хлор- адамды тншытыратын, иісі кшті жасыл сарыш тсті газ. 5-7 атмосфералы ысым кезінде сйыа айналады. Осындай жадайда жабы саталады жне тасылады. Суда жасы ериді. ндірісті ртрлі салаларында кеінен олданылады. Оны басым кпшілігі коммуналды шаруашылы саласындаы ауыз сулар мен аын суларды тазарту мен зиянсыздандыруа олданылады.

Адамны жоары тыныс жолдарына атты сер етеді. Газды кп шоырланан жадайында кпе ісінеді. Сондытан да хлормен заымданан кезде жасанды трде тыныс алдыруа болмайды. Газ тріндегі хлор/ауада буланан кезде/ ауадан 2,5 есе ауыр болады. Сондытан да ол блт трінде жер бетіне таяу шгеді, нерлым тмендегі уыстара, подвалдара жне баса да тере орындара жинаталады. Ондай жерге шоырланан хлор концентраты адамды уландырып лтіреді.

Аммиак- мстір трізді иісті кшті тссіз газ. Суда жасы ериді. Аммиакты ауамен араласан ра трі /4:3/млшерінде опарылыс жасауа абілетті. Ол -33 С температураа дейін салындаан кезде тссіз сйыа айналады. Оны те жоары улы асиеттері болады. Адамны жоары тыныс жолдарына жне кзіне атты сер етеді. Жоары контрциялы болан кезде орталы нерв жйесіне сер етіп,адамны тла бойын алшылдатады. Кзді кйіп алуы немесе сіп кетуі теріні кйдіріп сітуі де ммкін.

Хлормен, аммиакпен немесе баса да кшті сер ететін улы заттармен заымданан кезде химиялы заымданан ошатарды пада боланы жніндегі хабарды ести салысымен зііз тратын аудандаы немес жмыс орынындаы йді есік-терезелерін нерлым тыыздап жабыыз, газ бырларын жне электрмен жылытатын ралдарды тез шірііз. Егер уаыт мрша беретін болса, есіктерді, терезелерді уыс-уысыны брін де ескі-сы алды заттарды суа малып алып, мият бітеп тастаыз. Егер ажет болса лбетте улы затты буын байасаыз немесе иісін сезсеіз, ндіріс орнында «В» маркалы сары тсті орапа салынан /хлора арсы/ немес «Д» маркалы срылт тсті орапа салынан /аммиакка арсы/ нерксіптік противогазды киііз.

Ондай нерксіптік противогаздар ндірісте не йде жо болан жадайда кез-келген маркадаы /егер ондай противогаздар сізге берілген болса/ азаматты противогаздарды пайдаланыыз. Олар тыныс алу органдары 30-100 минута дейін сенімді трле сатай алады. Бира аммиакты, метилхлоридті жне винилхлоридті улы заттарынан сатау екі-талай.

Ал протвогаздарды ешандай трлері жо болан жадайда тыныс алу органдарына кез-келген кездемені суа батырып немес ас содасыны 2 проценттік ерітіндісіне малып алып /бір стакан суа 1-2 шай асы ас содасы ерітіледі/, немес киімні ткті немесе мата салынан блігін /жаа, мойынораыш, жер/ баса оюа болады. Тыныс алу органдарын хлордан сенімді трде орауды бір трі з несібіізге немесе балаызды несібіне малынан кездеме байлама болып табылатынын да мытпаыз.

Егер сіз химиялы заымданан жерде бола алсаыз, газа толан птерде не йде болсаыз, тыныс алу органдарын орайтын жоарыда крсетілген олда бар ралдарды немесе штатты ралдарды пайдалана отырып, ол заымданан жерден радио хабарын берген дикторды айтан жаына арай шыуа асыыыз. Онда желді баытына келсе клдене жру керек. Хлормен уланан жерде йді нерлым жоары абаттарына ктеріліп кетуге болады.

Заымданан территорияда тез жруге тырысыыз, біра жгірмеіз. Жерді шаын шыармаыз. Жабы аулалар, йлерді кіре берісіндегі тпе есіктер арылы жруден сатаныыз, сондай-а рылыс жиі салынан учаскелерден, нерлым ойпа жерлер мен жыралардан аула кетуге тырысыыз. йткені ондай жерлерде улы заттарды алдыы за уаыт саталуы ммкін. Желді нерлым жасы соатын жаына арай шыып кетуге тырысыыз.

Заымданан айматан шыан бойда жаындарыыза, балалара, арттара, сіресе уланып алан адамдара кмек крсетуге тырысыыз.

Егер сіз ауіпті химиялы ксіпорында жмыс істейтін болсаыз, апат бола алан жадайда техника ауіпсіздігін сатау жніндегі нсауда крсетілген шараларды орындауа тырысыыз.

Хлорды буымен уланан адамды заымданан айматан тезірек алып шыу керек, сйтіп, мстір спиртін иіскету ажет. Ас содасыны ерітіндісімен оны кзін, мрынын, ауызын жне тамаын жуып шаю керек. Ысты ст немесе шай ішкізіп, жылы орына жайлы жатызуа тырысу керек. з несебіізге немесе балаызды несебіне малынан кезде ме байлама болып табылатынын да мытпаыз.

Егер сіз химиялы заымданан жерде бола алсаыз, газа толан птерде не йде бола алсаыз, тыныс алу органдарын орайтын жоарыда корсетілген олда бар ралдарды немесе штатты ралдарды пайдалана отырып, ол заымданан жерден радио хабарын берген дикторды айтан жаына арай шыуу асыыыз. Онда желді баытына кесе – клдене жру керек. Хлормен уланан жерде йді нерылым жоара абаттарына ктеріліп кетуге де болады.

Заымданан территорияда тез жруге тырысыыз, біра жгірмеіз. Жерді шаын шыармаыз. Жабы аулалар, йлерді кіре берісіндегі тпе есіктер арылы жріден сатаныыз. Сондай-а рылыс жиі салынан учаскелерден, нерылым ойпан жерлер мен жыралардан аула кетуге тырысыыз. йткен ондай жерлерде улы заттарды алдыы за уаыт саталуы ммкін. Желді нерылым жасы соатын жаына арай шыып кетуге тырысыыз.

Заымданан айматан шыан бойда жаыдарыыза, балалара, арттара, сіресе уланып алан адамдара кмек крсетуге тырысыыз.

Егер сіз ауіпті химиялы ксіпорында жмыс істейтін болсаыз, апат бола алан жадайда техника ауіпсіздігін сатау жніндегі нсауда крсетілген шараларды рындауа тырысыыз.

Хлорды буымен уланан адамды заымданан айматан тезірек алып шыу керек, сйтіп, мстір спиртін иіскету ажет. Ас содасыны ерітіндісімен оны кзін, мрнын, ауызын жне тамаын жуып-шаю керек,. Ысты ст немесе шай ішкізіп,жылы орына жайлы жатызуа тырысу керек.

Аммиакты буымен уланан адамды заымданан айматан тез алып шаап, оан сірке ышылыны ерітіндісін немесе суды жылы буын иіскету керек. ажет болан жадайда жасанды трде тыныс алуына жрдемдесу ажет.

Ауылшаруашылы малдары уланып алатындай ауіп тнген кезде оларды мал ораларына амап, оны есік-терезелерін, уыс-уыстарын мытап бітеу керек. Сондай-а ауіпсіз аймаа, жел жасы соатын орына айдап шыу керек.

1.3.4 Соыс кезінде туындайтын ттенше жадайлар

Соысты трлері:

1 Индивидтер арасындаы соыс (тбелес)

2 Топтар арасындаы соыс (атыыстар)

3 лттар арасындаы атыыстар

4 Расалар арасындаы соыс

6 Этностар арасындаы соыс (атыыстар)

7 Мемлекетаралы соыс

8 Цивилизация аралы соыс

Индивидтер арасындаы соыс екі адам арасындаы кикілжі, тбелес оны біреуі арандатушы (провакатор), екіншісі сол арандату іс-рекетіне еліктеуші ( поддающийся к провакцию) Индивиддер арасындаы соыстар топтар арасындаы соыстара (тбелес) ласады.

аруды трлері:

1 Ядролы ару

2 Химиялы ару

3 Биологиялы ару

4 Гендік ару

5 Психопропты ару : гипноздау, кодтау, зомбылау
Похожие работы:

«Пояснительная записка Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования по биологии с учетом авторской прог...»

«Аннотация проекта Шифр: 2016-03.01-09-033-Ф-30.002 "Обновление содержания и технологий сопровождения образовательных программ для организаций, осуществляющих отдых детей и их оздоровление" Программа: Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. Задач...»

«Утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 ноября 2016 г. № 494АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛ...»

«Год экологии 2017: план мероприятий в школе ГБОУ №5 Центрального района Куратор Фомина В.В. учитель географии Цель: формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у школьников.  Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный Разработка и утверждение мероприятий в рамках плана Года экологии 2017 в...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова Выпускная квалификационная работа Студента 2 курса очного отделения факультета экологии...»

«Интегрированный урок географии и биологии в 7 классе по теме: " Зоогеография Северной Америки" Учитель химии и биологии МБОУ СОШ№24 Голеницкая Н.А. Учитель географии МБОУ СОШ№24 Исхнопуло Н.Г. Цель урока: получить знания об особенностях природных зон и животного мира материка;Задачи:География: Минимум: Выявить особенности г...»

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ НИУ ВШЭ Кафедра информационных технологий и автоматизированных системПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к дипломному проекту На тему: Оценка эффективнос...»

«РЕФЕРАТ "Воздействие тяжелых металлов на природу и здоровье человека" Реферат подготовил ученик "_" класса школы №_ _ План Введение Тяжелые металлы Биологическая роль Загрязнение тяжелыми металлами Ртуть Свинец Кадмий и цинк Сурьма, мышьяк, ко...»

«концепция Пространственного перераспределения в современной географической картине мира Сонько С.П. доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности. Национальный универ...»

«РЫБАКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА Антипролиферативное действие карнозина и его производных на опухолевые клетки нейрального происхождения 03.01.04 – биохимия Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических нау...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.