WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Отстік азастан мемлекеттік фармацептика академиясы Техникалы жне ксіби білім беру факультеті Биохимия, биология жне микробиология кафедрасы Микробиология жне вирусология пні бойынша дістемелік деу ...»

Отстік азастан мемлекеттік фармацептика академиясы

Техникалы жне ксіби білім беру факультеті

Биохимия, биология жне микробиология кафедрасы

Микробиология жне вирусология пні бойынша дістемелік деу

Дрістер жинаы

Мамандыы: 0301000 «Емдеу ісі»

Біліктілігі: 0301013 – «Фельдшер»

Курсы: IІ

Семестрі: IV

Шымкент -2014

Кафедра мжілісінде аралды жне бекітілді

«___» _____________________

№_____ «____» хаттама.

«Бекітемін»

Кафедра мегерушісі__________________Есіркепов М.М.

Дріс № 1.

1.Таырыбы: Жалпы микробиология. Кіріспе. Микробиология жне вирусология іліміні даму тарихы. Микроорганизмдерді жіктелуі, морфологиялы негіздері.

2.Масаты: Студенттерге микробиология, вирусология жне иммунологияны масаты мен міндеттерін, даму тарихын жне микроорганизмдерді жіктелуін, морфологиялы негіздерін тсіндіру.

3. Дріс тезисі.

Микробиология иммунология медицинада іргелі-теориялы жне клиникалы пен медициналы профилактикалы пндер арасында аралы орынды алады. Микробиология барлы медициналы пндермен тыыз байланысты (хирургия, терапия, онкология, жйке жйелері аурулары, урология, офтольмалогия, эндокринология, эпидемиология, педиатрия, стоматология, жпалы аурулар, медициналы алдын алу, фармациялы пндермен). Кез келген дрігер негізгі микробиология жне иммунологияны жете мегеріп оны практикада ауруа микробиологиялы диагноз оюда пайдалана білу керек.

азіргі уаытта статистикалы мліметтер бойынша 70 % ауру жпалы ауру, сондытан дрігер микробиологиялы дістерді (бактериологиялы, бактериоскопиялы, серологиялы, вирусологиялы, биологиялы) бактерияларды, вирустарды морфологиясын жете мегеру керек.

Бактериялар прокариоттара жатады. Бактериялар пішініне арай кок трізді, таяша трізді, иілген, бралан, жіпшелі болып блінеді.

Шар трізді бактериалара микрококтар, диплококтар, пневмококтар, стрептококтар, стафилококтар, сарцинлар жатады.

Таяша трізді бактериялар спора тзетін спора тзбейтін болып блінеді. Иілген бактериялар - спираль трізді бактериялар спириллалар, спирохеталар.

Спирохеталар 3 трге блінеді. 1.Трепонома, 2. Боррелилер.3. Лептоспиралар.

Риккетсиялар адамда риккетсиоз ауруын шаырады, цитоплазмада осарланып кбейеді, биттерді, бргелерді, кенелерді азасында жасы кбейеді. Романовский-Гимзе дісімен боялады.

Хламидиялар–облигатты жасуша ішілік паразит, тек тірі азада кбейеді, олар (АТФ) жне (ГТФ) синтездемейді. Адамдарда хламидиялар кзді заымдайды трахома, коньюктивит, урогениталді азада жне кпеде ауруды шаырады.

Актиномицеттер – тарматалан жіпше жне таяша грам о бактериялар. Патогенді актиномицеттер актиномикозды, нокардии-нокардиозды, микобактерия туберкулезді алапесті, коринобактерия-клді шаырады.

Микоплазмалар-майда бактериялар жасуша абырасы жо, адамдарда атипті пневмонияны шаырады.

Бактерия жасушасыны рылымы – цитоплазмалы мембрана, жасуша абырасынан, нуклеоид, капсула, микрокапсула, жіпшелер, кірпікшелер, споралардан трады. Вирустарды классификациясы мен морфологиясы; Вирустар РН жне ДН тзуші болып екі трге блінеді. Вирустарды морфологиясын электронды микроскопты жрдемімен йренеміз. алыптасан вирус блшектерін вириондар дейміз. Вириондарды пішіні таяша, о, сперматазоид, жіп, сфера трізді болып блінеді.

Вирустар арапайым жне крделі рылымды болып екіге блінеді. арапайым рылымды вирустар нуклейн ышылынан жне капсидтен, ал крделі рылымды вирустар нуклейн ышылынан, капсидтен жне липопротеин абышасынан трады.

Капсид жне абыша вирионды сырты орта серінен сатайды.

Вирустарды классификациялану негізі келесі жіктелуге байланысты; нуклеин ышылыны тріне (РН, ДН) оны рылымы мен жіпшелеріні саны (біреу немесе екеу) вирус геномыны ерекшелігіне, клемі мен пішініне, капсомер санына нуклеокапсидті симметрия типіне, абышаны барлылыына, жасушада кбею орнына, антигендік асиетіне..

4. Иллюстрациялы материалдар: кесте, схема, плакаттар, мультимедиялы жйе.

5. дебиеттер.

Медициналы микробиология: оулы/Б.А.Рамазанова(ж.б.).-Алматы: «Print-S», 2010..

Шоанов Н. Микробиология: оулы/Н.Шоанов.-Алматы, 1997

Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-2-е изд., доп.и перераб.-М., 2001.

Борисов Л.Б. Руководства к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. Пособие.-М., 1993

Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005

Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002

Коротяев А.И. Мединцинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр. –СПб., 2000

Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./ Под ред. Л.Б. Борисов.-М.,1995

осымша дебиеттер.

Микробиология саласына ебегі сіген алымдар: ысаша анытама. – Астана, 2000.

Микробиологияда олданылатын орыс-латын-аза тіліндегі медициналы терминдер: словарь. – араанды, 1992.

Рыслы М. Микробиология: оулы. – Алматы, 1998

6. орытынды сратары (кері байланыс):

Микробиология пніні даму тарихы?

Бактерияларды морфологиясына арай бліну топтарын атаыз?

Вирустарды жіктелуі андай ерекшеліктеріне арай негізделеді?

Бактериялар мен вирустарды рылымындаы айырмашылытары?

Дріс№ 2

1. Таырыбы: Микроорганизмдерді физиологиялы асиеттері. Микроб экологиясы, табиатта таралуы. Сырты орта факторларыны микроба беретін сері. оршаан орта объектілеріндегі микробтарды жою, санитарлы микробиология

2. Масаты: Бактериялар мен вирустарды физиологиясын анытау. Студенттерге санитарлы микробиология масатын, микроб экологиясын, оны табиатта таралуын, сырты орта факторларыны серін, микробтарды жою дістерін йрету.

3. Дріс тезисі.

Бактерияларды физиологиясы–патогенді жне шартты патогенді бактерияларды оректік орталарда суі, таза даылды бліп алу дістері, жпалы аурулара диагноз оюда маызы жоары.

Бактерияларды оректенуі жіктелуі бойынша аутотрофтар, гетеротрофтар, фототрофтар, хемотрофтар-литотрофтар, органатрофтар болып блінеді.

Гетеротрофты дреже барлы бактерияларда бірдей емес.

Бактерияларды ішінде сапрофиттер лген органикалы заттармен оректенеді, паразиттер оректік затты макроазалардан алады. Паразиттер облигатты жне факультативті болып блінеді. Бактерия ферменттері-6 класа блінеді; оксидоредуктаза, трансфераза, гидролаза, лигаза, лиаза, изомераза. Ферменттер бактерия жасушасыны ішінде орналасатын ферменттер –эндоферменттер, сырты ортаа блінетін ферменттер –экзоферменттер болып блінеді. Тыныс алу тріне арай бактериялар ата аэроб, микроаэрофильдер, облигатты анаэроб, факультативті анаэроб, ата анаэроб болып блінеді.

Вирустар облигатты жасуша ішілік паразит. Вирустарды репродукциясы 6 стадиядан трады.1.вирионны жасушаа адсорбциялануы. 2.вирусты жасушаа енуі. 3.«вирусты шешінуі». 4.вирус компоненттеріні синтезделуі. 5. вирионны рылуы. 6.вирионны жасушадан шыуы.

Санитарлы микробиология оршаан ортаны микрофлорасын, оны адам денсаулыына сері баытында зерттейді. Санитарлы микробиологиялы зерттеулер эпидемиологтар мен гигена мамандарына ішек, респираторлы жне баса да инфекцияларды оздырыштарыны берілу факторы ретінде су, ауа, топыра, медициналы рал-жабдытардан баса да обьектілерді ауіпсіздігін баалауа ммкіндік береді. Зерттеу шін алынатын сынамалар, талдау дістері, сондай-а обьектілерді микробиологиялы ластануыны жіберілетін дегейі нормативтік жаттар мен стандарттар баса ресми жаттар мен ата белгіленеді.

Санитарлы микробиология келесі міндеттер атарады.

оршаан ортаны р трлі объектілерін (су, ауа, топыра, таамды німдер жне трмысты заттар) микробиологиялы зерттеулер дісін баалау мен дамыту.

оршаан ортада жануарлар мен адам рекеттерінен туындайтын денсаулыа ауіпті микроорганизмдермен ластану себептерін баалау.

Мемлекеттік санитарлы стандарттар жне де гигиеналы талаптара сай оршаан орта объектілеріні микрофлорасыны сйкестігін анытайтын нормативтер алыптастыру.

оршаан орта объектілеріні жадайын жасарту жолында рекомендациялар мен шаралар сыну мен оны тиімділігін баылау.

оршаан ортаны орау. Бл санитарлы микробиология мен гигиенаны басты міндеті болып табылады.

4.Иллюстрациялы материалдар: кесте, схема, плакаттар, мультимедиялы жйе

5. дебиеттер.

Медициналы микробиология: оулы/Б.А.Рамазанова(ж.б.).-Алматы: «Print-S», 2010

Шоанов Н. Микробиология: оулы/Н.Шоанов.-Алматы, 1997

Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-2-е изд., доп.и перераб.-М., 2001

Борисов Л.Б. Руководства к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. Пособие.-М., 1993

Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002.

осымша дебиеттер.

Бактерияларды генетикасы: оу ралы. –Астана, 2000

Колонизация резистенттілік.Дисбактериоз. Коррекциясы: діст.рал.-Астана, 2000

Микробиология саласына ебегі сіген алымдар: ысаша анытама. – Астана, 2000.

Микробиологияда олданылатын орыс-латын-аза тіліндегі медициналы терминдер: словарь. – араанды, 1992

Рыслы М. Микробиология: оулы. – Алматы, 1998

6. орытынды сратары (кері байланысы):

1. Бактерияларды тыныс алу трлерін атаыз?

2. Бактериялардан оректену асиеті?

3. Санитарлы микробиологияны міндеттері?

4. Микробтара сырты орта факторларыны сері?

Дріс № 3.

1.Таырыбы: Микроорганизмдерді генетикасы. Биотехология. Гендік инженерия. Микроба арсы препарттар.

2.Масаты. Студенттерге бактериялар мен вирустарды генетикасын яни генетикалы апаратты берілу механизмі мен трлерін талылау. Биотехнология мен гендік инженерияны масаты мен міндетін тсіндіру.

3.Дріс тезисі.

Бактерия геномдары генетикалы элементтерден трады. Мутация спонтанды жне индуцирленген болып блінеді. Бактерия рекомбинациясы–бл екі аралы геномны бір-бірімен серлесуі. Коньюгация –генетикалы материалды донордан реципиентке тікелей берілуі. Трансдукция-бактерия ДН-ны бактериофаг жрдемімен берілуі.

Трансформация процесі реципиент клеткасыны біліктілігіне байланысты.

Біліктілік- бактерия клеткасыны ДН –ны жоюы. Плазмидалар-екі тізбекті молекулалы ДН-ны трады асиеті бойынша бірнеше трге блінеді

1.антибиотиктерге тратылыты амтамасыз етеді.

2. колицин тзуші.

3.патогенді факторды німдерін тзуші.

4. антибиотикалы заттарды синтездеуші асиет.

5. крделі органикалы заттарды ыдыратушы.

6.рестрикция ферменті мен модификацияны тзуші.

Вирустарды генетикасыны айырмашылыы нсілдік информация ДН-да, РН-да вирусты тріне арай беріледі.

4.Иллюстрациялы материалдар: кесте, схема, плакаттар, мультимедиялы жйе.

5.Негізгі дебиеттер.

1.Медициналы микробиология: оулы Б.А. Рамазанова(ж.б.).-Алматы: «Print-S», 2010..

2.Шоанов Н. Микробиология: оулы /Н.Шоанов.-Алматы, 1997

3.Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д,2003. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-2-е изд., доп.и перераб.-М., 2001.

4.Борисов Л.Б. Руководства к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. пособие.-М., 1993

5.Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-4-е изд., доп. и перераб.-М.,2005

6.Коротаев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. и доп.-СПб.,2000

7.Коротаев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр.-СПб., 2000

8.Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9.Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./Под ред. Л.Б. Борисов.-М., 1995

осымша дебиеттер.

1.Жалпы микробиологиядан лабораториялы сабатар бойынша оу-дістемелік рал –Алматы, 1997

2.микробиология саласына ебегі сіген алымдар: ысаша анытама.-Астана,2000

3.Микробиологияда олданылатын орыс-латын-аза тіліндегі медициналы терминдер: словарь.-араанды,1992.

4.Рыс-лы М.Микробиология: оулы.-Алматы,1998

6.орытынды сратар (кері байланыс):

Бактериялар мен вирустарды генетикасыны ерекшеліктері.

Плазмидаларды трлерін атаыз.

Дріс № 4.

1.Таырыбы: Инфекция, иммунитет туралы ілім. Иммунды алдын алу жне емдеу шаралары. Аллергиялы зерттеу дістері.

2.Масаты. Студенттерге инфекция туралы тсінікке анытама беру жне инфекциялы ауруларды кезедерін тсіндіру сипаттама беру.

3.Дріс тезисі.

Инфекциялы рдіс инфекциялы ауруды негізін райды. Инфекциялы ауру даму шін макроорганизмге микроорганизмні сер етуі ажет Инфекциялы кезе бірнеше этаптан трады.

1. инкубациялы кезе.

2. продромальді кезе.

3. ауруды жандануы.

4. ауруды сауыуы.

Инфекциялы рдісті дамуында паразит феномені негізгі маызды роль атарады. Паразит ожайын есебінен оректеніп азасын уаытша немесе мгілік мекен етіп, екі организм бір-бірімен арама-арсы жадайда мір среді.

Инфекциялы рдісті стадиялары.

Бірінші стадия –микробты макроорганизмге енуі яни апа арылы кірген жерінде йреніп алыптасып, макроорганизм жасушасына жабысады.

Екінші стадиясында-колонизация апада микроорганизмдер, яни кілегей шырышты абатта, теріде жайылып жасушамен лпалара тарала бастайды.

шінші стадиясы-диссеминация жайылу, микроорганизм бкіл азаа таралады.

Тртінші стадиясы- макроорганизімні ораныс спецификалы, бейспецификалы факторларын микроорганизмні токсинін нейтралдауа, азадаы гомеостазды алыптастыруа жмсалады.

Бесінші стадия – инфекциялы рдісті аяаталуы яни организмні микробтардан тазаруы организмде иммунитетті алыптасуы. Кейбір жадайда рдіс ліммен аяаталуы ммкін, егер микробтар мен макроорганизм арасында тепе-тедік алыптасса микроб тасып жрушілік байалады. Бактерия токсині –эндотоксин, экзотоксин.

Иммунитет дегеніміз организмні зиянды серлерді немесе блдіруші уларды абылдамау асиеті.рине бндай асиет организмні жеке басыны тіршілік ортасына бейімделуіне, сол ортадаы зиянды микроорганизмдер, вирустар жне олар блетін трлі токсиндері бар заттара арсы тра алатындыына тікелей байланысты. Осындай зара байланысты, длірек айтанда кресті нтижесінде аса крделі биологиялы процестер басталады. Сйтіп, организмде ораныштьи асиет арта тседі, оны трлі зиянды микроорганизмдерді, вирустарды ртатын жне улы заттарды уытын жойып ыдырататын абілеті кшейеді.. Иммунитет тзілуде бкіл бір ттас организм атысады рине бнда басарушы жне баыттаушы—орталы нерв жйесі.Ауру оздырушылар немесе вакциналар нерв системасыны штары арылы сарысу гамма-глобулиндерін тзетін тиісті органдара сер етеді. Ал блар жауап ретінде тиісті антителалар бледі. Осыда клетка ішінде кандай процестер орын алатыны жнінде толы малмат жо.Иммунитет пайда болуда сырты орта жадайлары кп сер етеді. Шамадан тыс ызу, салындау немесе организмні аса шаршауы ораныш заттарыны тзілуін нашарлатады.Сонымен бірге иммуниттті организмде жасы тзілуін таматы нашарлыы, соны ішінде А жне С витаминдеріні, фосфор жне кальций тздарыны жетіспеуі тежейді. Бдан зиянды серлерге арсы ікресуде арнаулы шаралармен атар (вакциналар егу т. б.) малдарды жне адамдарды толы баалы оректік заттармен амтамасыз ету ажет деген орытынды шыаруа болады. Жалпы иммунитетті бірнеше трлерін ажыратады. Оны мына схемадан круге болады:

4.Иллюстрациялы материалдар: кесте, схема, плакаттар, мультимедиялы жйе.

5.Негізгі дебиеттер.

1.Медициналы микробиология: оулы Б.А. Рамазанова(ж.б.).-Алматы: «Print-S», 2010..

2.Шоанов Н. Микробиология: оулы /Н.Шоанов.-Алматы, 1997

3.Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д,2003. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-2-е изд., доп.и перераб.-М., 2001.

4.Борисов Л.Б. Руководства к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. пособие.-М., 1993

5.Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-4-е изд., доп. и перераб.-М.,2005

6.Коротаев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. и доп.-СПб.,2000

7.Коротаев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр.-СПб., 2000

8.Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9.Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./Под ред. Л.Б. Борисов.-М., 1995

осымша дебиеттер.

1.Жалпы микробиологиядан лабораториялы сабатар бойынша оу-дістемелік рал –Алматы, 1997

2.микробиология саласына ебегі сіген алымдар: ысаша анытама.-Астана,2000

3.Микробиологияда олданылатын орыс-латын-аза тіліндегі медициналы терминдер: словарь.-араанды,1992.

4.Рыс-лы М.Микробиология: оулы.-Алматы,1998

6. орытынды сратар (кері байланыс):

Инфекциялы ауруларды кезедерін атаыз?

2. Иммунит трлерін атаыз?

Дріс № 5

1.Таырыбы: Жеке микробиология. Іріді абыну ауруларыны оздырыштары.

2.Масаты. Студенттерге стафилококтар, стрептококтар, менингококтар мен гонококтарды биологиялы асиетін, микробиологиялы диагноз ою дістерін йрету.

3. Дріс тезисі.

Коктар тобына шар тріздегі стафилококтар, стрептококтар, энтерококтар, пневмококтар, пептококтар, вейлонеллар кіреді. Тыныс алу тріне арай аэробты, микроаэрофильді, факультативті анаэробты, ата анаэробты коктар болып блінеді.

Стафилококтар Staphilacoccus тегіне жатады, зіні ішіне келесі трлерді кіргізеді.

1:Staf.aureus.

2:S.epidermidis.

3:S.sаprophiticus.

Бл бактериялар факультативті анаэроб коктар атарына кіреді жындыдан алынан таза даылда монша трізді тізбектеліп орналасады.

Коктар морфологиялы асиетіне арай жне ауру оздыру асиетіне арай да бір-біріне сас келеді.

Аталан коктар іріді абыну процесін оздырады. Іріді-абыну аурулары- хирургиялы ауруларды 35-40%, р 3/ауру іріді абыну процесімен ауырады. Іріді абыну процесі тек ана хирургиялы, акушер-гинекологиялы, отолорингологиялы, офтальмологиялы, стоматологиялы ауруханаларда да кездеседі.

деби мліметтерге сйенсек 25-50% іріді абыну процесін коктар оздырады.

Гр +бактерия, шар трізді диаметірі 0,5-1,5 мкм жзім сабаына сас орналасады.

Жасуша абырасыны негізгі компоненті пептидогликан, рибитейхой жне глицеринтейхой ышылы болып табылады.

Негізгі оректік орталары сары-уызды тзды агар, оректік ортада крем тсті блыыр дгелек сары тсті колониялар тзеді.

Колонияларды тсі липохром пигментіні барлыымен тсіндіріледі, оны тсіні сары тске енуі оттегі бар анды, кмірсутегі, болмаса стті оректік орталарда байалады.

анды агарда колониялар гемолиз зонасын тзеді.

. Б/Х активтілігі (белсенді ) каталазаны ндіреді Фогесс-Проскауэр реакциясы о, нитратты нитритке болмаса азота дейін алпына келтіреді.

Антигендік рылымы крделі. Тріне тн АГ –болып тейхой ышылы болып табылады.

S aureus - рибитейхой ышылы

Sepidermidis–глицеринтейхой ышылы S saprophyticus – 2 ышылды да зінде сатайды.

Патогенді факторлары болып стафилококтардаы микрокапсула, жасуша абырасыны компоненттері, агрессия жне токсиндік ферменттер.

Микрокапсула-бактерияларды полиморфоядролы фагоциттермен фагоцитоздан орайды, микробтарды адгезиясына жне микроорганизмдерді лпа арасына таралуына алып келеді.

Ет сорпалы пептонда біркелкі лайлану байалады.

Стафилокок тмендегі асиетке ие токсин бліп шыарады.

1. асиет гемотоксиндік – эритроциттерді лизиске алып келеді.

2. лейкоцидин лейкоциттерді жоюшы

3. некротоксин-лпаны некроза алып келеді

4. летальді токсин- жануарларды лтіруші асиеті

5. энтеротоксин таамнан улануды шаырушы токсин

Пигмент тзу тріне арай

1 Stafilococcus aureus – алтын тсті пигмент

2 Stafilococcus albus – а тсті пигмент

3 Stafilococcus citreus – лимон сары тсті пигмент

Адамдарда жиі патогенді асиетін крсететін стафилокок трі бл алтын-сары тусті стафилококк.

3 топа блінеді.

1 патогенді.

2 шартты патогенді

3 патогенді емес (сапрофитті)

Патогенділік белгісі болып маннитті ыдыратуы, гемотоксин, некротоксинні барлыы патогенділік крсеткіші болып табылады.

Стрептококтар бізді оршаан ортада, ауада, шада, адам терісінде ауыз мрын уысында, жарааттарда кездеседі.

(Streftococcus) монша трізді тізіліп орналасады.

Стрептококтар озалмайды, споралары жо. Грам дісімен бояанда о, физикалы жне химиялы факторларды серіне тзімсіз.

Стрептококтарды кпшілігі аэробтара жне факультативті анаэробтарды атарына жатады, біра арасында ата анаэробты трі де болады. Организімнен блініп шыан стрептококтар жасанды оректік ортаа біртіндеп йрене бастайды. оректі ортаа ан сарысуын, болмаса ан осанда кбеюі жасарады. Стрептококтар келесі токсиндерді бліп шыарады (гемолизин, лейкоцидин, фибринолизин). Диффузды фактор лпа арасындыы кеістіктен бактерияларды тіуіне жрдем береді.

Патогенді стрептококтарды патогенді емес стрептококтардан айырмашылыы анды агарда гемолиз береді, жне фибролинолитикалы белсенділікке ие.

Менингококтар- ткір инфекциялы ауруларды атарына жатады, оздырышы NEISSERIA MЕNINGITIDIS, ауа-тамшы жолымен таралып мрын жтынша кілегей шырышты абатында жергілікті абынуды артынша менингитті септицемия (менингококцемия) жне миды жмса абышасын абындырады (менингококты менингитті шаырады).

менингококтар-дгелек пішінді диаметірі 0,6-1,7мкм жптасып орналасады, жоары жаы бір-біріне араан, иілген тегіс орналасан. Жасушалар полиморфты. Гр – жіпшелері жо, спорасы жо.

ата аэроб, оректік орталардан рамында ауыз осылан, сарыуыз, ан сары суында жасы седі. Мюллер – Хилтон оректік ортасында да жасы седі. РН – 7,2-7,4 алыпты температура 37С, 30С -38С жасы седі. Жоары концентрациясы СО2, ылалдылы менингококк оздырышыны суіне ыпалдандырады.

анды агарда нзік дгелек жылтыра кл тсті колониялар тзеді.

Биохимиялы-белсенділігі тмен. Глюкоза, мальтозаны ышыла дейін ыдыратады. Индол, ккірт сутек тзбейді. Шартты патогенді нейссериялардан айырмашылыы сахарозадан крахмал тріздес полисахаридтер тзбейді.

А,В,С,Д серологииялы тип тзеді. Патогенді А-тип, эпидемияны таралуын В-С типтері жекеленген инфекцияны таралуына алып келеді.

Негізгі патогендік факторы капсуласыны барлыында, ол минингококты барлы факторларды серінен, бірінші фагоцитоздан орайды. Менингокок-те жоары токсигендік асиетке ие эндотоксин бліп шыарады. Баса потогендік факторлара, кірпікшелер, сырты мембрана ауызы, гиалуронидаза, нейраминадаза жатады. Кірпікшелер жтыншаты мрын бліміні кілегей абатына еніп абыну процесін оздырады.

Лабороториялы жануарлар минингококк оздырышын аз абылдайды. А тышана, теіз шошасына іш астар ішілік абатына жібергенде жануарлардаы кшті интоксикация лімге алып келеді. 11-18 апталы тауы эмбрионыны аллоинтоис уысына жібергенде 48 сааттан кейін эмбрионны ліуіне алып келеді.

Инфекция тасушы науас адам, бактерия тасушы.

1. топ генерализацияланан трі (1%жалпы ауру ішінде).

2. топ назофарингит (10 -20% жалпы ауру ішінде).

3. топ дені сау тасушылар. Траты иммунитет алыптасады, айта ауру аз кездеседі.

Бактериоскопиялы, бактериологиялы, серологиялы дістер кеінен олданылады.

Гонококтар-Neisseria улетіне, N. Gonorrhoeae тріне жатады.

Морфологиясы-диплококтар кофе дндері сияты жптасып орналасады. Спора тзбейді, озалмайды, микрокапсула тзеді, Гр-.ата аэроб,оректік орталара талампаз тек ана адам ауызы (ансарысуы осылан агарда, асцит-агарда) жасы седі. ансарысулы агарда майда жалтыра тамшы трізді колониялар тзеді. Биохимиялы – асиеті- белсенділігі тмен тек ана глюкозаны ышыла дейін ыдыратады. Антигендік рылымы:1. сырты мембраналы ауызды антиген. 2. жасуша абырасыны липополисахаридті антигені. Патогенділік фактор:1.адгезиялы–фимбрии (кірпікшелері), 2.эндотоксин, фагоцитозды жоюшы. 3. агрессиялы ферменттер гиалуронидаза, нейраминидаза. Клиникасы:1.Урогениталды, экстрогениталды. 2.гонококты септикопиемия. 3.жас нрестелердегі коньюктивит, бленорея. Аурудан кейін траты иммунитет алыптаспайды.

1. Жедел трінде ынаптан, уретрадан бактериоскопиялы жаынды. 2. Созылмалы трінде бактериоскопиялы, бактериологиялы, серологиялы-КБР, иммуноиндикация. Емдеу дісі –этиотропты терапия.

4. Иллюстрациялы материалдар: кесте, схема, плакаттар, мультимедиялы жйе.

5.Негізгі дебиеттер.

1.Медициналы микробиология: оулы Б.А. Рамазанова(ж.б.).-Алматы: «Print-S», 2010..

2.Шоанов Н. Микробиология: оулы /Н.Шоанов.-Алматы, 1997

3.Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д,2003. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-2-е изд., доп.и перераб.-М., 2001.

4.Борисов Л.Б. Руководства к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. пособие.-М., 1993

5.Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-4-е изд., доп. и перераб.-М.,2005

6.Коротаев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. и доп.-СПб.,2000

7.Коротаев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр.-СПб., 2000

8.Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9.Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./Под ред. Л.Б. Борисов.-М., 1995

осымша дебиеттер.

1.Жалпы микробиологиядан лабораториялы сабатар бойынша оу-дістемелік рал –Алматы, 1997

2.микробиология саласына ебегі сіген алымдар: ысаша анытама.-Астана,2000

3.Микробиологияда олданылатын орыс-латын-аза тіліндегі медициналы терминдер: словарь.-араанды,1992.

4.Рыс-лы М.Микробиология: оулы.-Алматы,1998

6.орытынды сратар (кері байланыс):

1.Стафилококтарды морфологиясы жне трлері?

2.Стрептококтар андай токсиндер бледі?

2. Менингиттен кейінгі иммунитетті трі?

Дріс № 6.

1.Таырыбы: Бактериалы ішек инфекция оздырыштары-эшерихиоз, іш сзегі, паратиф А, Б, дизентерия, сальмонеллез, тырыса.

2.Масаты: Студенттерге ІЖА-ны – таралу жолдарын, инфекция ошаын, инфекция кзін анытау, науастан тексеру масатта алынатын материалды тадауды, микробиологиялы диагноз ою дістерін талдап тсіндіру.

3.Дріс тезисі:

Эшерихиялар-Echerichia. Е маызды трі Е.coli 1885ж Т.Эшерих бірінші болып оздырышты тапты.Морфологиясы.Ішек таяшасы ГР-, таяша, перетрих, кейбір трлеріні микрокапсуласы бар.Даылдылы асиеті. атты оректік ортада S- R колониялар тзеді.

S-колониялары тегіс, жалтыр, жартылай млдір. Сйы оректік ортада лайланып кбейеді. Биохимиялы–асиеті те жоары белсенді.Антиген рылымы. E.coli крделі антигендік асиетке ие.

А) соматикалы О-антиген -171 трі аныталан.

Б) беткей К-антиген (а, в,е,)антигендерге блінеді. 97-трі бар.

В) типке тн Н-антиген 57-трі аныталан.

Эпидемиологиясы. Инфекция тасушы ірі ара мал, ауру алиментар жолмен жады, ет арылы, жасы айнатылмаан ет арылы жады.Клиникасы. ЭПТ –бір жастаы балаларда диареяны шаырады, кп жадайларда аурухана ішілік инфекция трінде дамиды, ккірек жастаы балдарда жасанды тааммен таматанатын балаларда кездеседі. ЭПТ-жіішке ішекті эпителия беткейінде кбейеді, микроворсинкаларды бзады эпителиді апикальді беткейін заымдайды.Иммунитет -алыптаспайды

Микробиологиялы диагностикасы. Бактериологиялы, бактериоскопиялы, серологиялы дістер олданылады.

2.Шигеллалар– (Shigella)1898жылы К.Шига микробты толытап зерттеп 4 трге бледі.

S.disenteriae-12серовары бар.

S.fleхneri.- 9 серовар.

S.boydi - 18 серовар.

S. sonnei - 1 серовар.

Морфология- озалмайды, таяша, спора капсула тзбейді.Дакылдылы асиеті –жй оректік ортада жасы седі. атты оректік ортада майда тегіс, жалтыра, жартылай млдір колониялар тзеді, сйы оректік ортада диффузды лайлануды шаырады. S.sonnei атты оректік ортада S-R колониялар тзеді.Б/х –асиеті белсенділігі тмен.

Антиген рылымы. Барлы шигеллаларда О- антиген, олар сероварлара, ал S.fleхneri серовар ішінде жне сероварлара блінеді.Токсигендік фактор-Григорьева-Шига трі экзотоксин, ал алан трлері тек эндотоксин бледі.

Микробиологиялы диагностика.Негізгі диагностикалы діс бактериологиялы діс. Серологиялы дісті антиденені кеш пайда болуына байланысты сирек олданады.

Нжісті тексеру крделі себебі бактерия сырты ортаа трасыз. Нтижелі діс 1) аурудан бірінші кні оздырышты тез анытаймыз. 2)жаадан алынан нжісте оздырыш тез табылады. Е нтижелісі ауруды тсегінде алынан тексерілетін материалды 30% глицерин +70% физиологиялы ертіндіге салу керек.

Сальмонеллалар:

Сальмонеллаларды серологиялы классификациясы Ф. Кауфман жне П.Уайт сынысы бойынша сальмонеллалар О-, Н- жне К антигенге ие. Барлы сальмонеллалар О-антигендерiн жалпыламасы бойынша 67 серотопа блiнедi. Сальмонеллалар - ыса грам терiс, екi шетi жмыр. Кбiнесе олар озалмалы болып келедi. (перетрихтер). Спора жне капсула тзбейдi. Биохимиялы асиеттерiне байланысты сальмонелла туыстыыны iшiнде трлiк атауыны бiрi берiлген.

Iш сзегi оздырыштары – S. typhi жне S. Рaratyphi, лшемдерi 1-3,5 х 0,5-0,8 мкм грам терiс таяшалар. Сорпада скенде, лайсан тске енедi, ЕПА – да диаметрi 2-4 мм тегiс, нзiк, дгелек жылтыр колониялар тзедi. Vi – антигенге ие, колониялар лай тстес болады. Эндо ортасындаы сiп шыан колониялар тссiз де, висмут-сульфит агарда ара-срлау жасыл болады.

Iш сзегi жне паратиф оздырыштарыны биохимиялы асиеттерi бойынша зара айырмашылытары бар, S. typhi, глюкоза, мальтоза маниттi ышыла дейiн ферменттейдi, ал паратиф оздырыштары ышыла жне газа дейiн ферменттейдi. оздырыштар индолды тзбейдi, желатиндi ыдыратпайды, ккiрттi сутектi тзедi. Iш сзегi жне паратиф оздырыштары О жне Н антигендерiне ие. –аталан антигендермен бiрге, таы баса беткейлiк, вируленттi Vi – антигенi. Бл антиген жаадан блiнiп алынан даылда кездеседi, кбiнесе олар сырты факторларды серiнен, даылды за уаыт сатаанда, 100°С –та 10мин. шамасында тез жайылып кетедi.

Жалпы жадайа байланысты iш сзегi жне паратиф оздырыштары сырты ортада бiрнеше кннен, бiрнеше айа дейiн саталады. Су канализациясында 10 кнге дейiн, клшiк суларында 4 апта жемiс жидек - ааштарында 5-10 кн, май рамында 3 ай, 60°С-та 30 минутта ледi, айнату кезiнде тез арада ледi. Дезинфектанттарда бiрнеше минуттардан кейiн ледi. Iш сзегi жне паратиф А-нын инфекция кзi болып ауру адам не болмаса бактерия тасымалдаушылар. Паратиф В-нын ауру адамдардан баса, жануарлар болуы ммкiн жне стар. Жу механизмi фекальды-оральдi жол арылы.

Iш сзегi жне паратиф оздырыштары фагоцитоз процесiне арсы трып, лимфа жйесiнi клеткасында кбееді. Олар экзотоксин тзбейдi. Негiзгi патогендiк факторларыны Vi-антигенiне баса, жоары токсинге ие эндотоксинiмен ерекшеленедi. Фибринолизин, гиалуронидаза плазмокоагулаза сияты патогенездi факторлары сирек кездеседi, ДН – аза 78-85 % де ана кездеседi.

Iш сзегi те ауыр, ткiр трдегi инфекциялы ауру, жалпы интоксикациямен, бактерия жне iштегi лимфаикалы аппаратын заымдаумен сипатталады.Ауруды даму бірнеше стадиялармен сипатталады.

Ауруды алашы кндерiнде ет осылан элективтi ортаа

(Раппопорт ортасы) анды егiп гемодакылын блiп алады. Себiндiнi 37°С 18-20 саат инкубациялайды. 2-шi кнi сзек бактерияларыны су салдарынан ортаны тсi згерiп, лайсаданады. Сонан со Раппопорт ортасынан алынан даылды Эндо ортасына жекеленген колониялар Рессель ортасына немесе делген корректiк ортаа себедi. Осы орталарда скен даыл ”шбар” атар ортасына сеуiп, шыныады агглютинация реакциясын жргiзуге пайдаланылады. Соы диагноз ”шбар ” атарыны жне агглютинация реакциясыны млiметтерiнi негiзiнде ойылады.

Iш сзегiн емдеу шiн антибиотиктер пайдаланылады. Иммунопрофилактика шiн вакцинаны 3 типi шыарылады - лi 50-70°С аттенурленген тiрi жоары протективтi эффект крсететiн, бiра жанама сер беру ммкiн жне S typhi- дi капсуласынан алынан антигендi вакцинаа клиникалы тексеру жргiзiлуде.

Сальмонеллездi лабораториялы диагностикалауда негiзгi дiс-бактериологиялы. Зерттелетiн материалды байыту (селенит), магниi бар ортасына егедi. Диференциальды диагностикалы орта ретiнде Эндо, висмут-сульфит агар, Раппопорт орталары олданылады. Колонияны осымша идентификациялау шiн О-сальмонеллездi фаг, толытай идентификациялау шiн алдымен поливаленттi адсорбирленетiн О жне Н-сарысулары, сонан со моноваленттi О жне Н сарысулары пайдалынады. Емдеу шiн антибиотиктердi олданады.

Vibrionoceae улетiне жатады.Оны 4 туысы бар, туысыны 25 - ке жуы трi бар. Бл спора, капсула тзбейтiн, ыса иiлген немесе тiк, грам терiс таяшалар, диаметрi 0,5 жне зындыы 1,5-3,0 мкм озалады-монотрих.Вибрионда аэробтар жне факультативтi анаэробтар болады.Тырысаты вибрионы оректiк ортаны таламайды. Ол 0,5-1% бар 1% сiлтiлi пептон суында жасы жне жылдам кбейедi. скенде 6-8 сааттан со нзiк ср тстi пленка тзедi, шайаанда оай бузылып ыдыстын тбiне ылайланып шгедi.Сiлтiлi ЕПА-да жылтыр шыны сияты млдiр, кгiлдiр датары бар диск трiздi оймалжы консистенциялы колония тзедi.

Бактериоскопиялы зерттеу кезiнде тырысатан алынан зерттеу материалынан жынды дайындап, Грам бойынша бояп “iлiнген тамшы” препараттарын дайындаймыз. Бактериологиялы зерттеу кезiнде материалды трлi сйы жне тыыз оректiк орталара егедi. Екiншi этапта жынды жасап, Грам бойынша бояп озалыштыын анытайды, нитрозоиндолды тексеру жне 0 – сарысумен шыныда агглютинациясын жасайды. шiншi этапта колонияны сипатына назар аударып, 0-сарысуымен жне Инаба, Огава сарысуымен шыныа агглютинация реакциясын ояды. Даылды идентификациялаанда блiнген даылды тырыса фагына сезiмталдыын анытап, оны генотиптiк асиеттерiн биохимиялы активтiлiгiн анытайды.

Тырысаты эксперсс-диагностикалау шiн келесi дiстердi пайдаланылады: 1. Тырыса сарысуымен жне типтiк тырыса фагымен вибрионды иммобилизациялау нжiстi тамшысын немесе суды бетiндегi материалдан 0-сарысулы тырысапен, типтiк Огава жне Инаба немесе типтiк тырыса фагтармен дейдi. Одан “жаншылан” тамшы препаратын дайындап микроскоппен арайды. араы жне вибриондарды озалысы тотайды. 2. Иммунофлюоресценттi дiс. Зерттелетін материалды препаратын флюоресцирлеушi тырысаа арсы сарысуымен деп, люминесценттiк микроскоппен зерттейдi. Препараттардан вибриондар ашы сары - жасыл тспен жылтырап крiнедi. Вибрион тасымалдаушылыты анытау шiн, серологиялы зерттеу олданып агглютинация реакциясы немесе РПГА ояды, сондай – а лизис реакциясы арылы вибриоцидтiк антиденелердi анытайды.

4.Иллюстрациялы материалдар: кесте, схема, плакаттар, мультимедиялы жйе.

5.Негізгі дебиеттер.

1.Медициналы микробиология: оулы Б.А. Рамазанова(ж.б.).-Алматы: «Print-S», 2010..

2.Шоанов Н. Микробиология: оулы /Н.Шоанов.-Алматы, 1997

3.Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д,2003. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-2-е изд., доп.и перераб.-М., 2001.

4.Борисов Л.Б. Руководства к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. пособие.-М., 1993

5.Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-4-е изд., доп. и перераб.-М.,2005

6.Коротаев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. и доп.-СПб.,2000

7.Коротаев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр.-СПб., 2000

8.Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9.Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./Под ред. Л.Б. Борисов.-М., 1995

осымша дебиеттер.

1.Жалпы микробиологиядан лабораториялы сабатар бойынша оу-дістемелік рал –Алматы, 1997

2.микробиология саласына ебегі сіген алымдар: ысаша анытама.-Астана,2000

3.Микробиологияда олданылатын орыс-латын-аза тіліндегі медициналы терминдер: словарь.-араанды,1992.

4.Рыс-лы М.Микробиология: оулы.-Алматы,1998

6.орытынды сратар (кері байланыс):

1.Эшерихиоз оздырышыны аты?

2. Тырыса оздырышыны аты?

Дріс № 7.

1. Таырыбы: Шартты патогенді энтеробактериялара сипаттама. Ауа-тамшы жне анаэроб инфекцияларыны оздырыштары.

2. Масаты: Студенттерге ІЖА-ны,коринебактериялар, бордотеллалар мен микобактериялар тудыратын ауруларды таралу жолдарын, инфекция ошаын, инфекция кзін анытау, науастан тексеру масатта алынатын материалды тадауды, микробиологиялы диагноз ою дістерін талдап тсіндіру.

3. Дріс тезисі.

Энтеробактерия тымдасы Гр- таяша, клемі 1,5-0,8 мкм, озалмалы перетрих, кейбір трлері капсула тзеді. Спора тзбейді. Микрокапсула полисахаридтерден трады (экзополисахаридтер). Капсула гидрофильді –рамында кп млшерде су бар, ол бактерияны фагоцитозына кедергі жасайды, капсула бактерияны рап кетуден бактериофагтарды сер етуіне кедергі жасайды.

Даылдылы асиеті- жй оректік орталарда 37С жасы седі, Yersinia трінен басасы. Факультатив анаэроб. Оксидаза теріс, каталаза о. Энтеробактериялар ке спектірдегі б/х белсенділікке ие. Энтеробактерияларды идентификация жасаанда Фогес- Проскауэр реакциясына арай анытаймыз, индолды ндіреді, мочевинаны ыдыратады эндотоксин яни микроорганизм бзыланнан кейін блініп шыатын токсин трін бледі. Тымдасты кейбір трлері ауызды токсин ндіреді, цитотоксигендік жне энтеротоксигенді асиетке ие, кейбір жадайда гемолизин бледі. Белгілі бір трлері антифагоцитар белсенділікке ие, яни оан капсула, суперкапсид мутаза жне аденилатциклаза, беткейлік ауыздар жне спецификалы антигендер кіреді.

Антиген рылымы: Бактериялар соматикалы О-антиген, жіпшелі Н-антиген, капсулалы К-антиген тзеді.

Микробиологиялы диагноз ою шін бактериологиялы, серологиялы дісті пайдаланамыз. Алдын-алу шін АКДС –вакцинасын олданамыз. Адам туберкулезіні оздырышы таяша ышыла тзімді бактериялар. Микробиологиялы диагностикасы бактериологиялы, серологиялы бактериоскопиялы дістерін олданамыз. Бордотеллалар–грам теріс, ыса, озалыссыз, спора тзбейтін шеттері дгеленіп келген таяша трізді бактериялар. Микробиологиялы диагностикасы. Бактериологиялы жне серлогиялы тсілдермен жргізіледі. Серологиялы зерттеу АР жне енжар гемагглютинация реакцияларын ою. 1.Clostridium - тріне озалмалы таяша спора тзетін жасушаа веретено (ршы) трізді пішін беретін (kloster – веретено ) микроорганизм кіреді.

Даылдау сатысыны басында Гр+ хемоорганотрофты –кейбір трлері сахаролиттік, ал кейбір трлері протеолиттік белсенділігін крсетеді. Кп трлері клостридияларды ата анаэроб. Клостридия-(сіреспе) tetanus – ауыр кешенді жараат инфекциясы, жоары жйке жйесіні заымдалуымен, тоникалы жне клоникалы тырысулармен байалады.

Сіреспе оздырышын бір мезгілде Н. Д. Моностырский (1883 ж) жне А. Николаев (1884ж) ашан. Морфологиясы. Грам + (о) таяша шы домала зындыы 4-8 мкм жне алыдыы 0,3-0,8 мкм жас даылдарда кей кездерде жіп трізді жасушаларды тзеді, біреуден болмаса монша трізді орналасады. 20- жуы жіпшелері бар перетрих, ескі даылдарда 30 туліктен асан даылдарда озалмайтын трге айналады. Споралары домала таяшаны шында орналасады (терминальды) диаметрі 2-3есе алыдыынан лкен, пішіні барабан таяшасын еске тсіреді.

Даылдылы асиеті: ата анаэроб, яни оттегіне те сезімтал. ЕПА жне желатинде те жай седі, жа млдір шеттері тегіс немесе кедір – бдыр коллониялар тзеді. оректік ортада S-R коллониялар тзеді. Жартылай сйы агарда 24-48С R – форма коллониялар тзеді болмаса ортасы оыр атты лпабас S – форма колониялар тзеді. Спора тзу 2-3 тулікте басталады, сйы ортада вегетативті жасушалар жойылады, ал ортада біркелкі споралар алады.

Антиген структурасы. О жне Н антигені бар, жіпшелі антигені 10 серовар бледі.

Патогенділік факторы. Патогенділік абілеттілігіні себебі экзотоксин ндірілуінде – тетаноспазмин жне тетанализин.

Тетаноспазмин - Бл полипептид, токсин жйке жасушаларыны сінділеріне жабысып, тіке жасуша ішіне еніп жне аксондармен тасымалданып орталы жйке жйесіне тседі. сер ету механизмі тежелуші нейромедиаторларды босалуына ысым жасайды. Бірінші токсин перифериядаы нервтерге сер етеді, блшы еттерді тетаникалы жиырылуын шаырады. оректік ортада 2-тулікте оздырышты токсині пайда болады, 5-7 тулікте токсигенділік асиеті е жоары дрежеге жетеді.за уаыт термостатта саталанда, оттегі жне кн сулесі серінен жойылады:

Тетанолизин. (тетоногемолизин) гемолитикалы,кардиотоксигендік жне лімге алып келетін нтижелерімен сипатталады.

Патогенезі. Инфекция апасы трмысты ндірістік жарааттар, кп жадайларда аурулар жарааттарымен медициналы кмекке аралмаанда болады.

Сіреспе – токсинемиялы инфекция, негізгі патогенетикалы фактор сіреспе токсині болып табылады. оздырыш кірген ападаы лпада болады, экзотоксин ндіреді, адам организмінде ана тсіп, азаа ан жне лимфа тамырлары арылы таралып, жне жйке сінділері арылы жлына жне сопаша миа жетеді.

Клиникасы. Инкубациялы кезе 6-14 кн. Жеіл формасы (жергілікті сіреспе) мезгілімен заымдалан аймата блшы еттерді жиырылуына алып келеді. Айматы сіреспе - те кп кездесетін трі, блшы еттерді жиырылуымен, тахикардия, аритмия, менингит, гипокальцемия белгілері байалады.

Иммунитет. Табии иммунитет жо. Инфекциядан кейін иммунитет пайда болмайды, себебі сіреспе токсиніні токсигендік дозасы, иммуногендік дозадан аз, сондытан айтадан кездеседі.

М.Б.Д -Тексерілетін материал оздырыш кірген жерден жарааттан алынады, сондытан жараат байланан байлау материалдарынан алынады, егер жараат жазылып кеткен болса, біткен жараат орнына, терідегі жырылан жерлерге кіл блу керек. Бактериоскопиялы, бактериологиялы, биологиялы дістерімен анытауа болады. оректік орталардан: Китта – Тароции + ет сорпасы + бауыр блігі оректік ортасына егіледі. Вильсон – Блер оректік ортасына егіледі. Мйіттерден 10 мл ан, бауыр, ара бауыр блігі (20-30г) алынады. Бактериоскопиялы діс нтижесіне арай ортынды диагноз ою ммкін емес, себебі баса клостридия тріне кіретін микроорганизмімен шатасуымыз ммкін.Тексерілген материал Китта-Тароцци оректік ортасына 3-4 туліктен кейін атты оректік ортаа енгіземіз. Ажыратып алан даылды токсигендік асиетін тексеру шін тексерілетін материалдарды а тышандара енгізіп анытаймыз.

Емдеу дісі. Сіреспеге арсы ат сарысуын 50-100 тыс (лен) МЕ (курса – 2 инъекция, ал ауыр жадайларда 3 инъекция бліп енгізіледі, сіреспеге арсы донорлы иммуно

глобулинды 900 МЕ енгіземіз.

Алдын - алу. Жараат аланда хирургиялы жрдем крсету керек. Арнайы алдын-алу жмыстарында егу календары бойынша енгізіледі.

4.Иллюстрациялы материалдар: кесте, схема, плакаттар, мультимедиялы жйе

5. дебиеттер.

Медициналы микробиология: оулы/б.А.Рамазанова(ж.б.).-Алматы: «Print-S», 2010.

Шоанов Н. Микробиология: оулы/Н.Шоанов.-Алматы, 1997

Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-2-е изд., доп.и перераб.-М., 2001

Борисов Л.Б. Руководства к лабораторным занятиям по мединцинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. Пособие.-М., 1993.

Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002.

Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр. –СПб., 2000.

Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./ Под ред. Л.Б. Борисов.-М.,1995

осымша дебиеттер.

Бактерияларды генетикасы: оу ралы. –Астана, 2000

Колонизация резистенттілік Дисбактериоз. Коррекциясы: діст.рал.-Астана, 2000.

Микробиология саласына ебегі сіген алымдар: ысаша анытама. – Астана, 2000..

Микробиологияда олданылатын орыс-латын-аза тіліндегі медициналы терминдер: словарь. – араанды, 1992.

Рыслы М. Микробиология: оулы. – Алматы, 1998

6. ортынды сратары (кері байланыс):

Шигеллаларды патогендік факторын атаыз?

Энтеропатогенді иерсиниялара тн асиет?

Адам туберкулезіні арнайы алдын-алу жолдарын атаыз?

Манту реакциясы не шін олданылады.

Ккжтелді профилактикасын атаыз.

Дріс № 8

1.Таырыбы: Аса ауіпті инфекция оздырыштары.

2.Масаты: Студенттерге зоонозды инфекция оздырыштарыны таралуын, жу жолдарын науаса микробиологиялы диагноз ою дістерін талдап тсіндіру.

3.Дріс тезисі:

Зоонозды инфекция оздырыштары оба антропозооноз, дене ызуыны ктерілуімен те айын улану белгілерімен, теріні лимфа тйіндеріні кпе жне басада мшелер мен жйелерді заымдалуымен сипатталатын жпалы ауру.

Франсиеллалар –туляремия оздырышы болып жедел жне созылмалы адамдарда жне жануарларда азада абыну процессін, интоксикациямен, лимфа тйіндеріні заымдалуымен теді. Бациллалар –адам жне жануарларда кездесетін те айын улану белгілерімен тетін, терімен лимфатикалы аппаратты заымдалуы мен сипатталатын жедел жпалы ауру.

1.Y.pestis-оба оздырышы.оздырыш спора тзбейді, Грам дісімен боялмайды капсула тзеді.Факультативті анаэроб. арапайым оректік орталарда жасы седі. алыпты су температурасы 28 С, біра 2 ден 40С арасында да суі ммкін. оректік орталарда суін жылдамдату шін ортаа сульфит натриді, гемолизденген ан осылады.Тыыз оректік ортада 8-12 са сынан йнек трізді колония тзеді,18-20 са со R-формалы колония тзеді.Плазмокоагулазаны,фибринолизин, гемолизин, лецитиназаны, РНКазаны синтездейді, рамнозаны жне сахарозаны ферменттемейді, декстринді ферменттейді.Термостабильді О-антиген жне термолабильді капсулалы К-антигені бар. Адамны бл ауруды жтыруы бден ммкін. Адам бргені шаанынан кейін обаны бубонды трімен ауырады, ауа арылы кпе трімен ауырады. Аурудан кейін мір бойлы иммунитет алыптасады.Ауруды айын клиникалы белгілері микробты токсикалы ж/е септикалы серіне байланысты. Егер оздырыш тері арылы организмге енген болса, онда енген жерде пустула, карбункул сияты абынулар пайда болады, яни обаны терілік трі байалады. Обаны кпелік трінде жиі абыну процессіне плевраны да осылуы мен теді. кпеде серозды гемморагиялы, сосын некротикалы абыну процесі пайда болады. Инкубациялы кезе 1-3 кнге дейін созылады. Обаны бубонды, кпелі, септикалы трлері болады.

Микробиологиялы диагностика. Бактериологиялы діс. Ол шін бубоннан пунктант, ауыз жтынша шырышы, -аыры.-ан.-пустула оймалжыынан.-ликвор.-секционды материал.-тірі кеміргіш,кеміргішті мйіті.-бргелер.-су.-ауа алынады.

Алдын-алу, емдеу дістері –этиотропты терапия, стрептомицин тетрациклин, левомицитин, аминогликозидтер таайындалады. Ауыр трлерінде стрептомицин мен левомицетин бірге таайындалады. Бактериологиялы зерттеу бубонды трінде дене ызуы алыптасаннан кейін 4 аптадан кейін, кпелік трінде дене ызуы алыптасаннан кейін 6 аптадан со алынады.

Реконвалесценттер 3 ай бойы диспансерлік баылауда болады.

Обаны эпидемиялы айматарында тратын халытар егілуі ажет, тірі обалы вакцина олданылады, ол тері стіне 1 рет егіледі, 7 жаса дейін -1 тамшы, 10-60 жастаылара 3-тамшы немесе тері астына 1 рет 0,5 мл. Осы діс бойынша 1 жылдан со ревакцинация жасалынады.

2. Francisella tularensis –туляремия оздырышы болып жедел жне созылмалы адамдарда жне жануарларда азада абыну процессін дене ызуыны ктеріліуімен, интоксикациямен, лимфа тйіндеріні заымдалуымен теді.Туляремия оздырышы те майда /0,3-0,5 мкм/ полиморфты, ГР- таяша, спора тзбейді, озалмайды, капсула тзуі ммкін. Факультативті анаэроб. деттегі оректік ортада спейді. Сары –уыз осылан оректік ортада ан+цистеин осылан Франсиса ортасында жасы седі. Оптимальды температура 37-38 С,РН-6,8-7,4. Тауы эмбрионында, сарыуыз апшыында жасы седі. Жасанды оректік ортада бактерия аттенуациясы байалады S – формадан R – формаа теді.Биохимиялы- асиеті те тмен, мальтоза глюкозаны ышыла дейін ыдыратады. Антиген рылымы –О антиген, беткейлі VI-антиген тзеді. Бруцелламен антигендік туыстыы бар. R – формалы трі Vі – антигенді, вируленттілік жне иммуногендік асиетін жоалтады.Патогендік факторы. S- формалы колониясы вирулентті. Патогендік асиеті абыты антигендік комплекспен жне эндотоксинмен байланысты. Лабораториялы жануарларды ішінде теіз шошасы,а тышандар те жоары сезімтал.Ауруды патогенезінде оздырышты лимфа жолымен таралуыны маызы те жоары. Микроб жне оны токсині ана тіп бактеремияа алып келеді.

Аурудан. Инкубациялы кезе бірнеше сааттан 3 аптаа дейін, 3-7 кн. Ауру жедел басталады кенеттен 38-39 С, алтырау, бас ауру, организімні улануы байалады. Бубонды, жараат-бубонды, кз-бубонды, абдоминальды, кпелі, септикалы трдегі клиникалы трлері бар. 6% лімге алып келеді.

Микробиологиялы диагностика. Тексерілетін материал; ан, бубон пунктанты, жарааттан жынды, кз коньюктивасынан блінген сйыты, аыры.Бактериологиялы, биологиялы, бактериоскопиялы дістерді олданамыз. Романовский –Гимзе дісімен бояалады. Серологиялы діс ТГАР, КБР, РИФ.

Аллергиялы діс. Тері ішіне, тері стіне, екі енгізу трінде де аллерген концентрациясы р трлі. Нтижесі 24-36-48 са кейін тексеріледі. О нтиже бергенде инфильтрат диаметрі 5 мм дейін болуы ммкін.Емдеу дісі. Антибиотиктер, стрептомицин, тетрациклинді олданамыз.

3.Бруцеллалар -3 типке блінеді.

1.Brusella melitensis –адама патогенді, й жануарларынан (ой, ешкі)

2.Brusella abortus-ірі ара малдарда сиырда ауру шаырады, адама патогенді.

3.Brusella suis- шошада ауру шаырады, адамдара патогенді.

Бруцеллалар майда коккабактериялар клемі 0,5-0,2 мкм, озалмайды, спора тзбейді. Капсуласы белгілі бір жадайда ана тзеді, анилин бояуларды барлыымен боялады, Гр-.Даылда тратылыы тмен. Бірдей антиген тзеді О-антиген, капсулалы К-антиген. Индол тзбейді, стті ірітпейді, желатинды ыдыратпайды, бірде-бір кмірсутекті ыдыратпайды, экзотоксин тзбейді.Негізгі патогендік фактор бл эндотоксин жне капсула. оздырыш жоары инвазивті асиетке ие, агрессиялы фермент гиалуронидазаны белсенділігі.Бруцелла организімге тері жне клегей шырышты абат арылы кіріп лимфа арылы таралады.Инкубациялы кезе 1-3 апта. Ауру алтыраумен, терлеумен, буындарда ауруды байалуымен теді.

Микробиологиялы диагностика. оздырышты анытау шін ан алынады,антиденені анытау шін ан сарысуын, бруцелланы анытау шін ст жне ст таамдарын аламыз.

Бактермологиялы діс бірінші кннен о нтиже береді 75-80 % де.10 мл венадан алынан анды 100-200 мл антты, бауыр ж/е асцит сйытыына енгіземіз. Колбаны термостата оямыз, 2-3 аптадан со колония пайда болады. Алдын-алу дісі тірі бруцеллезді вакцинаны олданамыз.Жедел жне созылмалы трінде кшті антибиотикотерапия олданады.

Ке спектірдегі антибиотиктер беріледі. Бруцеллезді иммуноглобулин олданылады.

4.Бациллалар. Тйнеме- адам жне жануарларда кездесетін те айын улану белгілерімен тетін, терімен лимфатикалы аппаратты заымдалуымен сипатталатын жедел жпалы ауру. Тйнемелі бацилла (B.anthracis) те ірі таяша,млдір капсула мен оршалан. оздырышты вегетативті жне спора трізді трлерін ажыратады. Вегетативті трлері тірі организмде кездеседі. Споралары оршаан ортада кп кездеседі жне те траты.Гр-, озалмайды, капсула тзеді.Спорасы ортасында орналасан, оваль трізді.Тірі организмде, жарылмаан мйітте спора тзбейді.

Аэроб. деттегі оректік ортада жасы седі. Пісірілген, шикі картопта бактерияны сіруге болады.Сйы оректік ортада мата трізді йінді тзеді, лайлануды шаырмайды, атты оректік ортада ірі, шеттері тегіс емес R-формалы колониялар тзеді.

Биохимиялы–белсенділігі жоары, глюкоза, сахароза, фруктоза, мальтоза, крахмал, ышыла дейін ыдыратады.Стті 3-5 тулікте ыдыратады.

Трлік полисахаридті жне текті белокты капсулалы антиген тзеді. Вирулентті штамдары кп млшерде капсулалы затты синтездейді, антифагоцитар белсенділікке ие крделі экзотоксин тзеді, белокты комплекс ісінуді шаырады.

Микробиологиялы диагностика.Тексерілетін материал –карбункул, аыры, нжіс, ан, зр.

Серодиагностикасында ТГАР,РИФ, КБР, ТЕГАР, реакция термопреципитация реакциясы Асколи. Арнайы алдын-алу дістері сібір кйдіргісіне арсы тірі вакцина СТИ

(санитар техникалы институт). Иммунизация эпид крсеткішке арай риск группасына жргізіледі.

Ауруды жне кдіктілерді блектеу.

Мйітті жне лген жануар мйтін, заымдалан айматы жау.

Ауру жануарлар тран жерді залалсыздау.

Суды тазалау.

Залалданан айматы хлорлау.

4.Иллюстрациялы материалдар: кесте, схема, плакаттар, мультимедиялы жйе.

5.Негізгі дебиеттер.

1.Медициналы микробиология: оулы Б.А. Рамазанова(ж.б.).-Алматы: «Print-S», 2010..

2.Шоанов Н. Микробиология: оулы /Н.Шоанов.-Алматы, 1997

3.Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д,2003. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-2-е изд., доп.и перераб.-М., 2001.

4.Борисов Л.Б. Руководства к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. 1.Жалпы микробиологиядан лабораториялы сабатар бойынша оу-дістемелік рал –Алматы, 1997

2.микробиология саласына ебегі сіген алымдар: ысаша анытама.-Астана,2000

3.Микробиологияда олданылатын орыс-латын-аза тіліндегі медициналы терминдер: словарь.-араанды,1992.

4.Рыс-лы М.Микробиология: оулы.-Алматы,1998

пособие.-М., 1993

5.Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-4-е изд., доп. и перераб.-М.,2005

6.Коротаев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. и доп.-СПб.,2000

7.Коротаев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр.-СПб., 2000

8.Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9.Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./Под ред. Л.Б. Борисов.-М., 1995

осымша дебиеттер.

1.Жалпы микробиологиядан лабораториялы сабатар бойынша оу-дістемелік рал –Алматы, 1997

2.микробиология саласына ебегі сіген алымдар: ысаша анытама.-Астана,2000

3.Микробиологияда олданылатын орыс-латын-аза тіліндегі медициналы терминдер: словарь.-араанды,1992.

4.Рыс-лы М.Микробиология: оулы.-Алматы,1998

6.орытынды сратар (кері байланыс):

1.Оба оздырышыны алыпты су температурасы?

2.Туляремия оздырышыны бруцелламен андай туыстыы бар?

3. Тйнемені алдын-алу шін андай вацина олданылады?

Дріс № 9.

1.Таырыбы: Венерологиялы жне урогенитальды бактериялы трансмиссиялы инфекция оздырыштары

2.Масаты. Студенттерге жынысты инфекцияларды урогенитальді, трансмиссилы инфекцияларды жу жолдарын, таралуын науаса микробиологиялы диагноз ою дістерін, тексерілетін материалды тадауды талдап тсіндіру.

3.Дріс тезисі:

B.reccurentis – жедел инфекция тобы, жедел басталумен, стамалы температураны ктерілуімен, жалпы азаны улануымен байалады.

айтымды тиф 1.Эпидемиялы айтымды тиф. 2.Эпидемиялы айтымды тиф болып блінеді.Эпидемиялы айтымды тиф – антропонозды инфекция. Инфекция кзі лихорадкалы ауру яни перифериялы ан рамында боррелияны болуы. Арнайы боррелияны тасушы кйлек жне бас биттері, олар оршаан ортаа заымдалан анды сорасын 6-28 кндері ауіпті. Адам тифпен гемолимфаны битті теріге йкелегенде, болмаса шаан жерді асыанда жуы ммкін.

Эндемиялы айталама тиф –зоонозды табии ошаты ауру. Инфекция резервуарлары кемірушілер, аргаз кенелер. Адам кене шаан кезде заымдануы ммкін.

Инкубациялы кезе 7-8 тулік. оздырыш организмге тскеннен кейін лимфоидты –макрофагты азаны клеткасына еніп кбейіп, кп млшерде ана тсіп, р соы антидене титріні жоарлауымен аяталады. Антидене + боррелиялар агрегат тзіп тромбоциттер мен бірігіпкапиллярларды бгелуімен азадаы ан айналымыны бзылуымен байалады. Кп млшердегі боррелияларды жойылуымен аяталады, біра антидене тек бір ана антигенге арсы ндіріледі, боррелиді жаа антиген варианттары пайда болып ауруды айталануына алып келеді. Иммунитет. Гуморальді кпке созылмайды.

Микробиологиялы диагностика. Бактериоскопиялы діс –оздырышты анны жуан тамшысында лихорадка кезінде Романовский –Гимзе дісімен боялады жне ілінген тамшы дісімен анды зерттеп Бури дісімен аятаймыз. Серологиялы дісте КБР олданылады.Арнайы алдын-алу дісі жо. Емдеуде тетрациклин, левомицетин, ампицилин олданады.

Жынысты инфекция оздырыштары. Мерезді морфологиясы. Ср трепонема –жіішке,12-14 тарматан трады, штары шкір домала, клемі 10-13 мкм зындыы 0,13-0,15 мкм. Трепонемалар те озалыш. Трепонемалар деттегі оректік ортада спейді, рамында бйрек немесе лпалары бар 39-40 С жасы седі жне оян эмбрионында, хорионалантойста жасы седі. Серологиялы варианттары толы аныталмаан. Трепонеманы з рамында полисахаридті,липидті жне протеинді комплексі бар. Сифилис 1.біріншілік сифилис. 2.екіншілік сифилис. 3.шіншілік сифилис болып блінеді.

Микробиологиялы диагностика.Вассерман реакциясы шанкр пайда боласын 2-3 аптасында,болмаса 5-6 аптада заымдаланнан кейін 90% ауруда Кана реакциясы о болады. Науас ан сары суын гіз жрегі блшы еті антигенімен араластырады +0,6 % холестерин. Егер о реакция болса 10 мин кейін кбік пайда болады, егер теріс болса лайланады. КБР, РИФ тсілдері де кеінен олданылады. Арнайы алдын-алу дісі жо. Емдеу шін пенициллин атарындаы антибиотиктер олданылады.

Лептоспира– ке тараан зооантропаноз, оздырышы р-трлі жолдармен берілетін, бауырды бйректі жйкені, тамырларды заымдалуымен толынды ызба геморрагиялы синдроммен, сараюмен, миалгиямен жалпы уланумен сипатталатын жпалы ауру.Лептоспира –жіішке спирохета шы иілген 20-40 жуы иірімдері бар анилин бояуларымен нашар боялады.Аэроб. оректік ортаны рамында ан сарысуы немесе альбумин бар ортада 28-30 С жасы седі.Сйы оректік ортада бір ерекшелігі тнба тзбей кбейеді.Антиген рылымы. Крделі рылыма ие. Негізгі токсономиясы серовар болып табылады. 25-ке жуы сероварлары бар.Траты гумаральді серовара тн иммунитет алыптасады.

Микробиологиялы диагностика.Тексерілетін материал ан, ликвор, зр, ан сарысуы. Бактериоскопиялы діс лептоспираны кгірт жазытыты алада микроскопта табу. Теіз шошасына биологиялы сынама ою арылы диагностикалау тсілі. Серологиялы діс –КБР, АР.Алдын алу шінарнайы корпускулярлы лтірілген ыздырылан рамында 4 негізгі оздырыш серотоптары бар вакцина олданылады. Емдеу шін антибиотиктерден пенициллин, тетрациклин олданылады. Риккетсиялар вирустармен бактерияларды ішінде аралы орын алатын облигатты клетка ішілік паразиттер болып табылатын микроорганизмдер тобымен оздырылатын нозологиялы дара аурулар тобы. Микроорганизмдерге «риккетсиялар» аты америкалы зерттеуші Риккетсті рметіне берілген. Риккетсиялар майда ыса таяша кок трізді немесе жіп трізді пішіні бар. Бинарлы бліну жолымен кбейеді. Гр-, барлы риккетсиялара тн асиет мыты шырышты жне микрокапсулярлы абатты барлыы. Барлы риккетсияларды клетка абырасы кп абатты, озалмайды, фимбриясы жне пилилері бар. Пили коньюгациялы канал ызметін атарып генетикалы апаратты беруші болып табылады. Риккетсиялар Романовский- Гимзе жне Здородовский дістерімен жасы боялады. Романовский – Гимзе дісімен бояланда кк тске боялады.

Риккетсиялар оректік ортада спейді, тауы эмбрионында, оздырыша сезімтал оректік ортада жасы седі. Риккетсиялар клеткаа еніп кбейеді (протоплазмада немесе ядрода) бірнеше тулік ішінде кбейіп залалдаушы дозаа жетіп клетканы жойып, блініп шыан микробтар, баса клеткаларды заымдайды.

Микробиологиялы диагностика.Серологиялы діс КБР,АР,ТЕГАР, РИФ,ИФА олданылады.

Лабораториялы тжырым ауруды екінші аптасында аныталады, 20-40 % ауруларда арнайы антиденелер титрін анытаймыз.Инфекция тасушыларды (кене, брге, биттерді ) жою керек. Арнайы алдын-алу шін вакцинация жргізіледі.

Емдеу шін терациклин атарындаы антибиотиктерді береміз, хлорамфеникол беріледі.Зоонозды риккетсиоздарды арасында эпидемиялы маызды аурулар КУ-ызбасы. Ку-ызба зоонозды табии ошаты,оздырышы р трлі механизмдермен берілетін, полиморфты клиникалы крініспен интерстициальді пневмониямен, жалпы интоксикациямен сипатталатын жпалы ауру.

R. burnetti- са, озалыссыз, шар жмырта, таяша жне жіпше трізді полиморфты, Романовский жне Здородовский тсілдерімен жасы боялатын микроорганизмдер.

Жасанды оректік ортада спейді. Тауы эмбрионыны сары уызында, лабораториялы жануарлар организмінде, тірі тіндерде сіріледі.

Микробиологиялы диагностика. Негізгі зерттеу дістері серологиялы, яни арнамалы арсы денелерді анытау. Серологиялы дісті сезімталдыына арай денелер ауруды 2-3 апталарынан бастап аныталады.Ауылшаруашылы німдерін ндіруші, деуші орындарда жмысшылар вакциналанады. Емдеу шін этиотропты тетрациклин, левомицетин олданады.

Хламидилер-Грам теріс озалмайты, са патогенді бактериялар. Олар эукариотты жасушалаларды тек цитоплазмасында кбейеді, себебі олар зіндік энергетикалы осылыстарда синтездемейді. (АТФ). Хламидилерді антигендік рылымы крделі. Оларда туыса тн термостабильді антиген жне термолабильді трі, арнайы жне типоарнайы, табиаты белокты антиген бар. Хламидилер адамдарды кзі, зр шыару жне жыныс, тыныс алу жйелерін заымдайты ауру тудырады.

Хламидозды лабораториялы диагностикасы, емдеу.

Ауруды формасына арай, зерттелетін материал да р трлі: кз коньюктивасынан, бубондардан эксудат, жтынша мрнынан жуынды, макрота, ан алады. Лабораториялы диагностикалау алдын-ала микроскоппен кріп, оздырышты бліп алуа жне оны идентификациялауа негізделген. Трді хламидиге жататындыын КБР кмегімен анытайды. Сондай-а биологиялы дісі, серодиагностикасы жне аллергиялы сынама олданады. Трлі хламидмоздарды емдеу шін антибиотиктер жне сульфаниламидтік препараттар олданады. Жалпы профилактика ветеринарлы- санитарлы шаралар жргізумен байлаысты.

Микоплазманы биологиялы ерекшеліктері.

Микросплазмалар ке таралан, полиморфты, са Грам теріс микроорганизмдер, баса бактериялардан жасуша абыыны болмауымен жне жа ш абатты мембранамен апталуына арай ерекшеленеді. Оларды млшері те сас (100-450). Морфологиялы трыдан р трлі, детте озалмайды, спора тзбейді.Сйы (лайланады) жне тыыз (оректік орталарда седі). Олар галлактозаны, маннозаны, гликоген, крахмалды газсыз ышыл тзе ферменттейді, протеолитикалы асиеті жоа тн. Микоплазмалар адамдарды тыныс алу, зр шыару мшелерінде жне буындарында трлі клиникалы крініс беретін аурулар туызады.

Микоплазмалар тудыратын уретритті микробиологиялы диагностикасы, алдын алу жне емдеу. Микоплазмалар тудыратын уретритті микробиологиялы диагностикалау бактерологиялы діс олданады. оректік ортаны рамына гіз жрегінен (гриптическии) айнатпасы, пептон, нТТАРий хлориді осады. Микоплазманы колониялары уырылан жмырта глазуріне сас колония тзбейді. Микоплазманы даылын идентификациялауда кмірсуларды ферментациялау, бліп алан артининді ыдырату жне даылды суін арнайы сарысумен тежеу реакциясын жне артининні метоболизмін осы сарысумен нейтрализациялау реакцияларына ояды. Арнайы профилактика жасалынбаан, емдеу шін трлі антибиотиктерді пайдалынады.

4.Иллюстрациялы материалдар: кесте, схема, плакаттар, мультимедиялы жйе.

5.Негізгі дебиеттер.

1.Медициналы микробиология: оулы Б.А. Рамазанова(ж.б.).-Алматы: «Print-S», 2010..

2.Шоанов Н. Микробиология: оулы /Н.Шоанов.-Алматы, 1997

3.Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д,2003. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-2-е изд., доп.и перераб.-М., 2001.

4.Борисов Л.Б. Руководства к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. пособие.-М., 1993

5.Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-4-е изд., доп. и перераб.-М.,2005

6.Коротаев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. и доп.-СПб.,2000

7.Коротаев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр.-СПб., 2000

8.Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9.Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./Под ред. Л.Б. Борисов.-М., 1995

осымша дебиеттер.

1.Жалпы микробиологиядан лабораториялы сабатар бойынша оу-дістемелік рал –Алматы, 1997

2.микробиология саласына ебегі сіген алымдар: ысаша анытама.-Астана,2000

3.Микробиологияда олданылатын орыс-латын-аза тіліндегі медициналы терминдер: словарь.-араанды,1992.

4.Рыс-лы М.Микробиология: оулы.-Алматы,1998

6. орытынды сратар (кері байланыс):

Боррелияларды микробиологиялы диагностикасы?

Вассерман реакциясы ай ауруда олданылады?

Лептоспирозды арнайы профилактикасы?

Риккетсияларды тудыратын аурулары мен ерекшеліктері?

Хламидияларды тудыратын аурулары мен ерекшеліктері?

Микоплазмалаорды тудыратын аурулары мен ерекшеліктері?

Дріс №10.

1.Таырыбы: Вирусты инфекция оздырыштары.

2.Масаты: Студенттерге респираторлы вирусты инфекцияа вирусологиялы диагноз ою дістерін жне алдын-алу жолдарын, емдеу дістерін йрету.

3.Дріс тезисі

Ортамиксовирустар(Orthomyхoviridae)-жанясына кіреді,РН тзуші крделі рылымды вирустар. Грек тілінен аударанда orthos –тікелей, myха-кілегей деген маынаны береді.Парамиксовирустар (Paramyхoviridae) – жанясына кіреді РНК тзуші вирустар. Жаня рамына респираторлы – синтициальді вирустар, ызылша, паратит, парагрипп кіреді. Олар аэрогенді жолмен жады.

Грипп оздырышын бірінші рет 1933 ж. У. Смит, С. Эндрюс, Лейдлоу тапан, оздырыш РН тзуші миксовирустара жатады. Антигендік биологиялы асиеті бойынша вирус А,В,С, трге блінеді. Серологиялы трлеріне арап А1,А2, В жне В1 типтері бар. Муха-клегей деген маынаны береді. Электронды микроскопта грипп вирусы домала пішінді лшемі 100-125 нм,кейде жіп трізді седі вирион ортасында нуклеокапсид орналасан. Капсидті негізін ауыз нуклеопротеидтер жне ауызды полимеразды комплексі тзеді. Нуклеокапсид матриксті жне мембраналы ауызбен оршалан, вирус блшектерін жинауда атысады. Бл рылымны беткей абатында суперкапсид орналасан – сырты липопротеид абыы –грипп вирусыны эфирге сезімталдыын амтамасыз етеді. Липопротеин абышасы жасушалардан тзілген, оларды беткей абатында зындыы 10 нм сінділері бар. сінділер екі крделі ауыздан тзілген; 1.гемаглютинин 2. нейраминидаза.

Микробиологиялы диагностикасы. Риноцитоскопиялы діс жрдемімен бірнеше саат ішінде диагноз ою ммкін. Вирусологиялы діс. Экспресс диагностика ИФА. Емдеу шін химиопрепараттар амантадин ремантадин тек ана Грипп А вирусына сер етеді.

Алдын- алу шін вирусты аттенуирленген тірі вакцинасын, Цельновирионды лтірілген вакцина, Субвирионды вакцина, Суббірліктік вакцина рамында тек ана гемагглютинин жне нейрааминидаза бар. ызылша- morvilli –корь- антропонозды, жедел респираторлы, вирусты, оздырышы ауа-тамшы механизмімен берілетін, денеде сатылы дамитын бртпемен, энантемамен жне тыныс жолдарыны заымдалуымен крініс беретін жпалы ауру.

Ауруды оздырышы РН –ды парамиксовирус. Вирионны гемагглютинациялаушы, гемолиздеуші жне симпласт тзуші белсенділігі бар. Вирус штаммаларыны ішінде антигендік ртрлілік жо. Вирус +58 С температурада жойылады. оршаан ортада 30 минуттан арты саталмайды. Тменгі температураа (-70 С) тзімді, -15-20 С температурада жасы саталады.

Инфекция кзі тек ауру адам. Ауру адам бртпе пайда болана дейін 4 кн брын жне бртпе пайда боланнан кейінгі 4 кн бойына айналасы шін ауіпті. Инкубациялы кезе 8-17 кн, детте 9-10 кн. Гаммаглобулин енгізілгендерде 28 кнге дейін созылуы ммкін.

оздырышты берілу механизмі – ауа тамшы. Ауа – ша жолымен берілуі ммкін емес.

Организмге вирус тыныс жолы арылы еніп, одан айматы лимфа тйіндеріне тіп, лимфа тйіндерінде кбейеді. Залалдануды 7-8 кндері вирусемия шарытап, сосын айта бседейді.

ызылшаны инфекциялы процесіне тн ерекшелік – бл лимфатикалы апаратты жне аралы тінні дегенеративтік заымдануы. Яни заымдану кпеде,мида,ас орыту жйесінде т.б. мшелер мен тіндерде болады. Бртпе пайда болана дейінгі 1-2 –ші кні науасты ртында айналасы ызаран ашыл ноат Филатов –Коплик ноаты аныталады. Денеде бртпені сатылы пайда болуы мен морфологиялы сипаты ызылшаны клиникалы крінісіні басты айырмашылыы болып табылады. 3-4 кннен кейін бртпе бозарып, одан рі оыр- ошыл пигмент пайда болып,ол абыршатанып тсе бастайды.

Серологиялы зерттеу.-гемагглютинацияны тежеу реакциясы, азіргі кнде олданылатын иммуноферменттік талдау,полимеразды тізбекті реакция. Бл тсілдер жедел инфекцияны диагностикалау шін де, вакцинация нтижесін баалау шін де олданылатын сезімтал, арнайылыы жоары тсілдер.Иммунды алдын-алу. 12 –айлыында жне 6 жасында тері астына 0,5 мл жасалады.Емдеу принциптері. Сиптомды,антибактериалды ем асыну белгілері пайда боланда таайындалады.

Жел шешек-антропонозды жедел респираторлы вирусты оздырышы ауа-тамшы механизмімен берілетін, бкіл денені ноатты тйінді брітпесімен крінетін жпалы ауру.

Жел шешекті оздырышы ДН-лы адам герпесіні 3-ші типіне жататын вирус. оршаан ортада тез леді, сіресе жоары температураа тзімсіз, 50-52 С температурада 30 минутты ішінде жойылады. Тменгі температураа тзімді. Инфекция кзі тек ана ауру адам.Инкубациялы кезені затыы 10 кннен 21 кнге дейін созылады, орташа 21 кнге дейін созылады. Ауру адам айналасына инкубациялы кезені соы кндерінен бастап, бртпе кезеіні барлыында ауіпті. ауіптілік кезеі соы бртпе пайда боланнан кейін, 3-5 кні аяталады. оздырышты негізгі берілу механизмі – ауа тамшы.Диагностикасы. Вирусологиялы жне серологиялы зерттеулер арылы длелденеді.Емдеу принциптері. Симптоматикалы.

Эпидемиялы паратит- антропонозды жедел респираторлы вирусты, оздырышы аспирациялы механизммен берілетін,жалпы интоксикациямен сілекей бездеріні, кейде баса аралас бездерді заымдалуымен сипатталатын жпалы ауру.

оздырышы РН-ды вирус. S-VI- антигендері бар. А,В,С, жне Е генотиптері аныталан, гемолиздеуші гемагглютинациялаушы жне нейроаминидаза белсенділігі бар. Вирус тменгі температурада 25—75 С жылдар бойы саталады. 55-60 С 22 минутты ішінде ліп болады. Вирус тауы эмбрионында кбейеді.

Вирус организмге мрын- кмекей кілегей абаты арылы енеді. Сол жерде вирус кбейіп, ан арылы бкіл организмге тарайды. Негізгі заымданатын ла маыны сілекей бездері. Вирус енгеннен кейін, сол жерге тратамай бірден абыра зегі арылы ла маыны сілекей безіне тіп, сол жерде кбеюі ммкін.Вирус сілекей бездерімен атар йы безі,аланша без, жыныс бездерін, ми жне баса органдара еніп абынуды туызады./ орхит, панкреатит, менингит, бартолинит.

Лабораториялы диагностикасы. Вирусологиялы, серологиялы дістер олданылады. Вирус сілекейден жлын сйытыынан 4-5 кндері, зрден 9-10 кндерге дейін блінеді. Серологиялы діс КБР,гемагглютинацияны тежеу реакциясы, ИФА

Емдеу дісі. Симптоматикалы.

Профилактикасы. 12-айлыында вакцинация,ревакцинация 12-жасында жргізіледі. Энтеровирустар –майда жне арапайым рылымды вирус, дгелек пішінді 20-30 нм. Вирусты суперкапсидті абышасы жо. Оны рамында кмірсутек жне липидтер жо сондытан майды ерітуші ертінділерге эфирге сезімтал емес. Кпшілікэнтеровирустар Коксаки А вирусынан басасы адам лпасынан алынан біріншілік жне ндірілген даылдарда цитопатогендік сер мен байалады. Энтеровирустар жалпы топа жне типке тн антиген тзеді. Э.В.И –ны инкубациялы кезеі 2-4 кнге дейін болады 10- кнге дейін заруы ммкін. Ауру жедел басталады, дене ызуы бірден 38-39 С -40 С - а дейін ктеріледі бас ауруы, айналуы, лсіздік мазасызды байалады.

Аурудан кейін траты типке тн иммунитет алыптасады. Вирусологиялы жне серологиялы ауруды жп сарысуы мен ойылады. Вирусты мрын жтынша кілегейден ауруды бірінші кні алынады, нжіс, цереброспинальді сйыты алынады. Мйіттен вирус заымдалан азалардан алынады. Серодиагностика дісінде энтеровирустара титрді жоарылауы 4 есе байалады.

Емдеу жне алдын-алу дістері. Патогенетикалы терапия. Ауруды бірінші кндері интерферон жне баса да вируса арсы препараттар олданылады. Арнайы алдын-алу дістері жо.

2. КОКСАКИ вирусы –РНК тзуші вирустар Picornoviridae улетіне Enterovirus кіреді. Вирусты аты АШ-таы вирус табылан жергілікті айматы аты. Коксаки А вирусы диффузды миозитті жне клдене жола блшы еттерді ошаты ліктенуіне алып келеді. Коксаки В –ОНЖ заымдайды, салдылыты дамуына, скелет блшы еттерді ліктенуіне жне миокардты да ліктенуіне алып келеді. Коксаки В вирусы энцефалитті, миокардитті, полиомиелит трізді ауруды шаырады.

Микробиологиялы диагностика. Вирусологиялы дісті олданады: вирусты нжістен, мрын–жтыншатан бліп алады. НеLa жасушаларын заымдайды. Вирусты КБР, РН, ИФА, РТГА идентификациялайды.

ЕСНО –вирусы РН- тзуші 30 –дан аса типі бар.ЕСНО –вирусы адамдардаы цитопатогенді ішек вирусы.Вирус асептикалы менингитті, тыныс жолдары вирусты инфекциясын шаырады.

Микробиологиялы диагностикасы. 1.Вирусологиялы діс: вирусты цереброспинальді сйытытан, нжістен, мрын жтынша сйытыынан бліп алып маймылды бйрек жасушаларын заымдайды. 2. Серодиагностика. ан сарысуында антидене титріні жоарлауын КБР, ИФА, РН, РТГА, жрдемімен анытаймыз.

3.Полиомиелит- сал ауруы жедел, антропанозды, оздырышы негізінен нжіс –ауыз механизмімен берілетін, жлынны оыр затыны алдыы мйізіні, миды р трлі блімдеріні заымдалуымен, блшы етті атрофиялы сылбыр параличімен сипатталатын ауру. Вирусты млшері 28 нм.

Полиомиелит оздырышы Picarnoviridae улетіне Enterovirus тымына Poliovirus тріне кіреді.

Антиген рылымы. 3 серотипі бар трді ішінде 1,2,3, иылысатын иммунитетті шаырмайтын трге блінеді.Барлы серотиптері маймылдар шін патогенді.

Иммунитеті. Аурудан кейін мгілік типке тн иммунитет алыптасады.

Микробиологиялы диагностикасы.Лабораториялы зерттеу шін мрын жтынша жындысы, нжіс, жлын суы, ан алынады.

Вирусологиялы жне серологиялы зерттеу жргізіледі. Серологиялы зерттеу нтижесі вирус нейтралдаушы арсы денелер титрі 4 есеге артанда ана диагностикалы маызды саналады.

Алдын-алу. Сал ауруына арсы ауыза тамызатын тірі вакцина олданылады. Вакцина африкалы жасыл маймылдарды бйрек жасушаларында сірілген. Вакцина сйы трде шыарылады.

Емдеу дістері. Патогенетикалы терапия. Сал формасын алдын алу шін иммуноглобулин олданылады.

Ретровирустар улетіне жататын вирустар біратар ерекшеліктерге ие:

Геномы біржіпшелі фрагменттелмеген позитивті РН-дан трады, біра екі молекулалы

Вирионны рамында кері транскриптаза ферменті бар.

Кері транскриптазаа байланысты вирусты РН-геномы, жасушада ДН-генома айналады. Осы кйінде ожайын жасушасыны хромасомасына интеграцияланады.

Вирусты рылымды белоктарыны жиі мутациялынауы, эффективті вакцина табуа иындытар туызады.

Нуклоекапсидтік рылымы мен оны вирионда орналысуына арай, реторвирустарды жалпы рылымды гендері:

улеті ш улет астына блінеді.

-“кпіргіш” вирустар, бл вирустарды патологиялы процестермен байланысы тжырымдалмаан.

- онкогенді вирустар.

-баяу инфекцияылаларды оздырыштары /СПИД/.

Жре пайда болатын иммунодефицит синдромы /СПИД/, алаш рет ерекше ауру ретінде АШ-та 1982 жылы аталып крсетілді. СПИД-ті оздырышын 1983 жылы бір-біріне туелсіз екі алым француз Л. Монтанье жне американды Р.Галло ашты. Оны 1986 жылы алып, немесе АИВ деп атады.

АИВ, шар формалары диаметрі 100нм. Вирусты абышасы кп брышты 12 бес брышты жне 20 алты брыштан ралан. Вирионны нуклеокапсиді шкір цилиндрлі, дельта-экосаэр пішінді.

АИВ-инфекциясыны кзі-науас немесе вирустасымалдаушы адам, ауруды берілуі: жынысты атынас, ан, анасынан баласына босану жолдары арылы.ВИЧ инфекцияны патогенезі жне клиникалы ерекшеліктері.

Вирус жоары жылдамдыпен кбеюге абілетті. АИВ-инфекциясында иммунодефицитті даму себебі: Т-хелперлерді жаппай ырылуы жне трлі интерлейкиндерді синтезіні бзылуы салдарынан Т-киллерлер жйесіні функциясы бзылып комплемент жйесі мен макрофаггтарды активтілігі бседейді. Бл науастарда оппортунистік инфекция, ісік жне ОНЖ ауруларыны дамуына келеді.

АИВ инфекция мен СПИД-ті клиникалы критериилері

ауіп тудыратын крделі симптомдары: 10%-тен жоары салма тастау, заа созылатын лихорадка, созылмалы диарея. Жеіл симптомдары: жтел, генеренлизацияланан дерматит, рецидивирлеуші белдемелі герпес /шы/, ауыз уысы мен жтыншыта кандидозды пайда болуы.

АИВ инфекцияны лабораториялы диагностикасы, вирустасымалдаушылы.

АИВ инфекцияны диагностикалауды негізгі тсілі ретінде иммуноферментті діс олданылады, зерттелетін барлы ансарысуларыны о нтижелері, иммуноблотинг немесе вестернблотинг дісіні кмегімен осымша тексеріледі.

АИВ инфекцияны емдеу жне арнайы алдын алу проблемалары.

АИВ инфекцияны дамуын белгілі бір уаыта дейін тотату шін олданылатын бірден-бір препарат азидотимидин. Азидотимидинмен емдеу науасты мірін орташа есеппен 1,5-2 жыла зартады, алайда бл препарата АИВ-1 жне АИВ-2 де тзімділігік алыптасады.

4.Иллюстрациялы материалдар: кесте, схема, плакаттар, мультимедиялы жйе.

5.Негізгі дебиеттер.

1.Медициналы микробиология: оулы Б.А. Рамазанова(ж.б.).-Алматы: «Print-S», 2010..

2.Шоанов Н. Микробиология: оулы /Н.Шоанов.-Алматы, 1997

3.Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д,2003. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-2-е изд., доп.и перераб.-М., 2001.

4.Борисов Л.Б. Руководства к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. пособие.-М., 1993

5.Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб.-4-е изд., доп. и перераб.-М.,2005

6.Коротаев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. и доп.-СПб.,2000

7.Коротаев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр.-СПб., 2000

8.Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9.Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб./Под ред. Л.Б. Борисов.-М., 1995

осымша дебиеттер.

1.Жалпы микробиологиядан лабораториялы сабатар бойынша оу-дістемелік рал –Алматы, 1997

2.микробиология саласына ебегі сіген алымдар: ысаша анытама.-Астана,2000

3.Микробиологияда олданылатын орыс-латын-аза тіліндегі медициналы терминдер: словарь.-араанды,1992.

4.Рыс-лы М.Микробиология: оулы.-Алматы,1998

6.орытынды сратар (кері байланыс):

Ортамиксовирустара жататын вирустарды атаыз?

Парамиксовирустарды ортомиксовирустардан айырмашылыы?

Энтеровирустара жататын вирустарды атаыз?

Полиомиелит ауруыны алдын-алу шаралары?

азіргі тада гепатит вирусыны анша трі бар
Похожие работы:

«Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствийУТВЕРЖДАЮ Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации...»

«ФИО: Норкина Любовь Васильевна, Должность: учитель биологии Место работы: МБОУ Ташлинская СОШ Название предмета: Биология Класс: 9 УМК:"Биология. Общие закономерности. 9 класс", авторы: С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, В.Б. Захаров,И.Б., Агафонова; М. Дрофа, 2012г Уровень обу...»

«Н.Л. ГАЛЕЕВА, г. Москва, школа No 196 Развивающие и диагностические задания в курсе общей биологии // Биология, ПС, №24, 29-37, 2002 Доступность и наглядность объектов изучения долгое время обеспечивали школьной биологии ореол несложного предмета. Но уже...»

«Введение в феномен посттравматического роста (ПТР) Все мы знаем высказывание, сделанное Ницше 1888 году: Всё в жизни, что меня не убивает, делает меня сильнее. Это выражение заключает в себе суть феномена посттравматического роста (ПТР), который будет рассмотрен с нейробиол...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова Выпускная квалификационная работа Студента 2 курса очного отделения факультета экологии и естественных наук магистерской программ...»

«ОАО "Центр благоустройства и обращения с отходами" _УТВЕРЖДАЮ Глава городского округа В.И. Хлыста "_"_ 2010г. ТО Роспотребнадзора в Саткинском районе _ "_"_ 2010г. ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ПО ТЕМЕ: ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧ...»

«УДК 616613.7Р.А. СЕМБАЕВАЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИМЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ В спортивной практике в качестве дополнительного фактора адаптации на...»

«Аннотация к рабочей программе "Технология. Технологии ведения дома", 5 класс Рабочая программа по технологии по направлению технологии ведение дома для учащихся 5 классов составлена в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом основного общего образова...»

«СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА"МАЛАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА" Москва, 2012СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА И ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 1.1. Законод...»

«Российский химико-технологический университет им Д.И.Менделеева Экологические аспекты производства аммиака Мультимедийный курс для средней школы Состоит из двух частей – Информационный файл (Word 2007) и Презентация (Power Point 2007).Работа выполнена коллективом кафедры процессов и аппаратов химической технологии РХТУ им Д.И....»

«ГЕОГРАФИЯ 10 класс естественно-математического направления (всего 68 ч, в неделю 2 ч) № Название темы Кол-во часов Основные цели обучения Результаты обучения Новые подходы и стратегии Формы и метод. вовлеч. уч-ся в уч. процесс Оценивание деятельности учащихся Результаты обучения 1 Введение 1 Обеспечить в ходе урока усвоение учащимися понятия меди...»

«Классификация наук по предмету исследования По предмету исследования все науки делятся на естественные, гуманитарные и технические. Естественные науки изучают явления, процессы и объекты материального мира. Этот мир иногда называется внешним миром. К дан...»

«Утверждаю Проректор по учебной работе, д.м.н., проф. ЦыбусовС.Н._ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТАУЧЕБНОГО ГОДА Строение и функции белков и аминокислот Биологические функции белков. Классификация белков: простые и сложные, глобулярные и фибриллярные, мономерные и олигомерные. Строение белков. Аминокислот...»

«УДК 33:66 Экономическая эффективность плазмохимического метода переработки промышленных и бытовых отходов В.Ю. Рогов, А.В. Зарецкий, Ж.И. Лобанова, М.А. Макаров Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. С каждым днем становится все актуальней...»

«олимпиада школьников "Шаг в будущее" Научно-образовательное соревнование "Шаг в будущее, Москва" Регистрационный номер: ШМ0358 Энергетика и экология Промышленная экология Системы активного гашения шума машин Автор: Мартынов Але...»

«Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" Факультет естественных наукУТВЕРЖДАЮ Декан ФЕН НГУ, профессор _ Резников В.А. ""...»

«Реферат Борисовец Мария Николаевна "Агроэкотуризм в Гродненской области Республики Беларусь" Ключевые слова: состояние агроэкотуризма, агроэкотуристический потенциал, программы, проекты, туристические кластеры, виды услуг, проблемы и перспективы развития. Урбанизация, неблагоприятная экологиче...»

«Положение городского электрического транспорта в России С.С. Закиров, и.о. исполнительного директора МАП ГЭТ В.А. Матросов, генеральный директор ОАО "Рыбинскэлектротранс" Е.В. Матвеева, исполнительный редактор журна...»

«Предварительная Экологическая Оценка KAZ: ЦАРЭС Коридор 2 (участки Мангистауской Области) Жетыбай-Жанаозен 0-73 км Окончательная версия 18 мая 2015г Подготовлен Комитетом Автомобильных дорог Министерства по Инвестициям и Развитию Республики КазахстанРЕЗЮМЕ ОТЧЕТА ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Проект включает р...»

«Киселёва Татьяна Игоревна, учитель биологии первой категории МАОУ "СОШ № 7" г. Сорочинска Предмет: биология Класс: 11 УМК: Сивоглазов В. И. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. Для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений /В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. За...»

«Культурные растения полей, садов и огородов. Зорина Е.Г., учитель географии Предмет: "Живой мир" Класс: 5Цели и задачи урока: закрепить знания о классификации растений Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, картинки с изображением фруктов и овощей,...»

«Волченко Н.В., Соколова И.И., Назарян Р.С.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТАУ ШКОЛЬНИКОВ 9-16 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ИНДЕКСА РМА Харьковский национальный медицинский университет, Украина Актуальность. Здоровье нации – определяется, в первую очередь, состоянием здоровья ее детей [1, 2]. В последние г...»

«Личная безопасность и свобода в техногенной системе (Personal security and freedom in technogenic system) Экология духа Уважаемые дамы и господа! Я хотел бы поговорить о тенденциях в развитии нашей цивилиз...»

«Методические рекомендациипо проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по всем учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма)Москва, 2017 Оглавление TOC \o 1-2 \h \z \u 1.Общие положения..63.Особенности экзаменационных материалов Г...»

«Аннотация проекта Шифр: 2016-03.01-09-033-Ф-30.002 "Обновление содержания и технологий сопровождения образовательных программ для организаций, осуществляющих отдых детей...»

«$$$001 Согласно клинического протокола "Ведение физиологической беременности"от 19 сентября 2013 года, в каком случае беременным вводится анти-Д иммуноглобулин человеческий?A)при взятии на диспансерный учет по беременности с резус-отрицательным фактором кровиB)если биологический отец ребенка имеет резус-отрица...»

«ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Стоимость в руб. 228 Нет кода РАМН Мембранный потенциал метохондрий1 500,00 229 A09069EF Альфа-интерферон в сыворотке крови 400,00 230 A09069EF Гамма-интерферон в сыворотке крови 400,00 231 A09069EF Интерфероновый статус (альфа-интерферон + гамма-интерфер...»

«Авторы: В. Г. Сикерин, В. И. Погорелов, Н. Е. Шалабот, В. М. Севодняев, С. В. Колчин, А. С. Семенов, В. В. Гурдин, В. М. Касимов, Н. В. Костицина, А. Н. Шарипов, А. Ю. Камалов, М. Л. Дычек, С. В. Бочкарев Кинологическое обеспечение деятельности органов и войск МВД РФ Учебник Книга 1 Министерство Внутренних Дел Российской...»

«УДК 55; 504; 574 знания об экологических функциях литосферы как необходимый элемент экологического образования Трофимов В.Т.1, Харькина М.А.2 1доктор гмн, профессор, зав. кафедрой, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2кандидат гмн, доцент, снс, МГУ им. М.В. Ломоносо...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.