WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«САБА ЖОСПАРЫ ПнБиология МалімЗулкашева Айзада Мектеп, сыныпАтырау аласы, Облысты дарынды балалара арналан лтты гимназия, 10-сынып Саба таырыбыВирустар жне фагтар. ЖИТС-ті (жре пайда болан иммунды ...»

САБА ЖОСПАРЫ

ПнБиология

МалімЗулкашева Айзада Мектеп, сыныпАтырау аласы, Облысты дарынды балалара арналан лтты гимназия, 10-сынып Саба таырыбыВирустар жне фагтар. ЖИТС-ті (жре пайда болан иммунды тапшылы синдромы) вирусы. Оны рылысы мен тіршіліктері. Вирусты ауруларды алдын алу Масаты Вирустар жне фагтар. ЖИТС-ті (жре пайда болан иммунды тапшылы синдромы) вирусы. Оны рылысы мен тіршіліктері жне вирусты ауруларды алдын алу туралы білім алыптастыру.

Ктілетін нтиже з-здерін крсете алады;

Мтін бойынша жмыс жасауа дадыланады;

Тапсырманы з беттерінше орындауа йренеді;

Сынып оушыларымен арым-атынастары рбиді;

ойылан мселені жетік мегеріп одан рі рбітеді;

Экологиялы білім беріледі.

Сабаты барысы

Кезедері Ресурстар Сабатаы іс-рекет ДифференцияБаалау

йымдастыру кезеі

2 минут Интерактивті тата, слайд, жрек суреті. Саба амандасумен жне сынып оушыларын тгелдеуден басталады. Бір-біріне уаныш сыйлайтын тілектер айту. ызыушылыты ояту кезеі

5 минут

Bilimland.kz.

Оытушы фильмдер «Вирустар дегеніміз не?

http://bilimland.kz/kk/content/lesson/11875-virustar_degenimiz_ne «Жаа білімге кпір салу»

Видеофильммен танысады.

ызыушылытарын ояту масатында оушылара блиц сратар ойылады:

Вирустар дегеніміз не, андай сипаттама берер едііздер?

Вирусты аурулармен кімдер ауырады?

Табиатта вирустарды андай трлері кездеседі?

тыру вирусын микроскоппен анытаан ай алым?

Вирустарды лшемдері бірдей болады ма, мысал келтір.

Вирус жасушаны ішіне алай кіреді?

Вирустанушыларды ызметтері андай?

Вирустан орану жолдарын ата? Тлааралы интеллектке ие оушылар р топта жеке асиеттері алыптасады. ш шапала.

Бадарлау-мотивациялы кезе

20 минут

Биология оулыы, «Bilimland.kz»

http://bilimland.kz/kk/content/lesson/12614-virustar Жаа таырып бойынша «Bilimland.kz» материалдарымен танысу. Дптерлеріне тртіп жазып алу.

Вирустар тек басаларды арасында мір среді

Вирустарды рылысы мен жіктелуіВирус пішіндеріТмау вирусыны рылыcыВирустар алай таралады?

Вирустар андай ауруларды тудырады?

«Алты алпа» дісін пайдалана отырып оушылар:

А (а блттар) – фактілер, цифрлар жне мліметтерді таза кйінде беру (Вирустар мен фагтара сипаттама).

ызыл (от) – ішкі сезім, эмоция, сезінулер жне интуицияны білдіру.

(Адам вирустар тудыратын ауруды жтыран жадайда андай кй кешеді?).

ара (тман) – негативті ойлау (Вирустар табиата ай жадайда да зиян. Кресу шаралары).

Сары (кн) – оптимизмді, ашытыты, позитивті жне конструктивті ойлар, сыныстар (Вирустарды табиата тигізер пайдасы бар, йткені.....).

Жасыл (дала) – жаа идеялар аымын тудыратын шыармашылы ойлар (Вирустара байланысты бес жол ле немесе олара атысты аурулар туралы маалдар айту).

Кк (аспан) – жоары дегейдегі жалпы кзарастарды, білдіреді, орытындылайды (Вирустарды табиаттаы жне адам міріндегі маызы). Оушылар білімдерін толытырады.

Фактілерді

баяндайды.

Мадатау.

ш шапала

Операция

лы-орындаушы

лы кезе

15 минут «Bilimland.kz» №3917 Вирустар

http://itest.kz/lekciya_ii_tarau_virustar_tirshilikting_zhasushsyz_turi

iTest№1, 2, 3 жаттыулар жне тестті орындау.

абілетті оушы мен дегейі тмен оушыны анытау. Рефлексиялы баалау кезеі

2 минут Бадаршам суреті жне ызыл, сары, жасыл жапсырма ааздар. «Бадаршам»

-2222530607000

-151598384700 – тсінген жопын;

-247244677400 – лі де практика ажет;

-146057556500 – барлыы тсінікті.

Оушылар «Бадаршам» тстері арылы сабаа баа береді. Оушыны сабаты андай дегейде ынандыын анытау. Сабаты баалау.

йге тапсырма беру

1 минут «Кзбен кретін айатар» тапсырмасына таырыпа атысты фотосуреттер келу.

й тапсырмасын келесі сабата осы арылы бекіту.

№1, 2, 3 жаттыу жне тестті орындау.

№1. Суретке арап, тадау тізімінен рбір элементке сйкес дрыс санды табыыз.

 

 

 

№2. Сол жата берілген элементтерді о жатаы оларды дрыс анытамасымен байланыстырыыз.

Нуклеин ышылы ие жасушаларын тануа, вирус немесе оны нуклеин

ышылыны жасушаа енуіне ммкіндік береді.

Капсид ауыздар мен липидтерден рылан

абы ретпен орналасан бірдей ауыз блшектерінен трады.

Гликопротеин тікенектері зіні кбеюіне ажетті нуклеин ышылынан трады.

№3. лі материя жне тірі материя шін сол жатаы тізімнен андай ерекшеліктер тн екенін белгілеіз.

  лі материялар ерекшеліктеріТірі азалар ерекшеліктеріИе жасушасыны ішінде таралу абілеті

Жасушалы рылымы жо

Тыныс алмайды

оректенбейді

Нуклеинді ышыл мен ауыздан рылан. Тменде крсетілген сратарды бір дрыс жауабын тадаыз.

  ________ нуклеин ышылынан жне оны оршап тран ауыз абышадан тратын вирусты толы блшегі.

Капсид

Нуклеин ышылдары

Вирус

Вирион

  Е ірі вирусты диаметрі ________.

200-400 нм

200-300 нм

100-200 нм

400-600 нм  ________ ретпен орналасан бірдей ауыз блшектерінен трады.

абыша

Вирион

Гликопротеин тікенектері

Капсид  ________ ауыздар мен липидтерден рылан.

Вирион

абыша

Нуклеин ышылы

Гликопротеин тікенектері  Нуклеин ышылы – ________.

ие жасушасын таниды

оршаан ортадан орайды

рамында ие жасушасыны бетіндегі мембрана элементтері болады

кбеюге арналан генетикалы апараттары бар

iTest Тапсырмалары

1. Жасуша  ішінде  мір  сретін паразит:

A

Спора

B

МикроазаC

Вирус

D

ХлорококкE

Бактерия

2. Вирус терминін 1899 жылы ылыма енгізген  алым.

A

Луи Пастер

B

Ж.Б.ЛамаркC

М.В.БейерникD

А.В.Левенгук 

E

Д.И. Ивановский

3. Вирус  кбейе  алады:

A

ТопыратаB

сімдік, жануар, адам азасындаC

Ша-тозадаD

МикробтаE

Жасушада4. Бактерия жасушасына енетін вирус:

A

ШешекB

Бактериоз

C

ГоммозD

Бактериофаг

E

Микроиза5. Алаш рет темекі тебілі вирусын 1892 ж.  ашан  орыс биологын ата.

A

М.В.Бейерник 

B

Д.И. Ивановский

C

Луи Пастер

D

Ж.Б.ЛамаркE

А.В.Левенгук 

6. Тірі организмдерді ішіндегі жасушасыз тіршілік иесі:

A

Бактерия

B

РН

C

Бактериофаг

D

Вирус

E

ДН

7. Бактериофагтар туралы алаш рет сипаттап жазан вирусолог жне бактериолог:

A

И. Ивановский

B

Ф. ГамалеяC

Ф. д'ЭрелльD

У. Стенли

E

Ф. Туорт8. Бактерия жасушасыны абышасын ерітетін фермент:

A

Фаг

B

Полиомиелит

C

ЖеушілерD

Вирус

E

Лизоцим

9. Фагты кбею сатысыны затыы:

A

20 – 70 минут

B

30 – 90 минут

C

40 – 50 минут

D

10 – 30 минут

E

50 – 80 минут

10. 1917 жылы іш сзегі бактериясын ерітіп жіберетін бактериофагты анытаан:

A

И. Ивановский

B

У. Стенли

C

Ф. ГамалеяD

Ф. ТуортE

Ф. д'Эрелль
Похожие работы:

«Б.12.2. Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы Тема 1 1. Каким федеральным органом исполнительной власти осуществляется лицензирование деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения? Ростехнадзором. МЧС России. Совместно Ростехнадзором...»

«Методические рекомендациипо проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по всем учебным предметам в форме государственного выпускного экз...»

«Приложение №. к договору № от Место для ввода даты.г. Требования в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР Тольятти" / Акционерное общество "Тольяттисинтез" (ОГРН ),...»

«Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утверждённому приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и...»

«концепция Пространственного перераспределения в современной географической картине мира Сонько С.П. доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности. Нац...»

«Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению в магистратуру на Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова№ ФИО НАПРАВЛЕНИЕ1 АВАКОВ АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГЕОГРАФИЯ2 АЛЕКСЕЕВА АННА АРТЕМОВНА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ3 АЛОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ГЕОГРАФИЯ4 АНИСИМОВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬ...»

«ВОДНЫЙ МАРШРУТ по р. "ЩАРА" Старт сплава от д. Трафимовичи Дятловского района до д. Мосты Правые Мостовского района, с протяженностью – 42км. и продолжительностью 3 дня. Разработан маршрут совместно с лидской туристичес...»

«"М.Тынышпаев атындаы аза клік жне коммуникациялар академиясы" А Атбе клік жне коммуникациялар колледжі М.Тынышпаев атындаы азККА Атбе колледжіні 2016-2017 оу жылындаы трбие жмысыны есебі Атбе, 2016ж "Баланы дрыс трбиелеу бл бізді артты шаымыз, жаман трбиелеу бл бізді келешек асіретіміз" А. С...»

«УДК 551.1(476): 556.3 (476): 628.1(476) В. И. Зуй1, В. Н. Губин1, А.М. Ковхуто2, А. Ф. Санько1, Л. И. Мурашко1 1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 2Государственное предприятие "НПЦ по геологии"ВКЛАД АКАДЕМИКА Г. В. БОГОМОЛОВА В ИЗУЧЕНИЕ НЕДР БЕЛАРУСИ 107954635517 марта 2015 года исполнилось 110 лет со дня рож...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.