WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Література з української мови за професійним спрямуванням (для студентів художнього відділення Інституту мистецтв ): підручники і ...»

Література з української мови

за професійним спрямуванням

(для студентів художнього відділення

Інституту мистецтв ):

підручники і посібники

Жирним шрифтом виділені основні та найновіші підручники з української мови (за проф. спрямуванням), звичайним – додаткові посібники, курсивом – книги для додаткового читання і загального розвитку.

Азарова Л. Є. Тести з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” (навчальний посібник для студентів-нефілологів) / Л. Є. Азарова, О. В. Ковтун. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 209 с.

Антисуржик / за ред. О. Сербенської. — Львів: Світ, 1994. – 149 с.

Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. 5-е вид., перероб. і доп. – К.: Книга, 2010. – 252 с.

Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

Баранська Л.Б., Прокопович Л.С. Практикум з української мови за професійним спрямуванням. Навчально-методичний посібник. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Дрогобич: Швидкодрук, 2014. – 135 с.

Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 476 с.

Ботвина Н.В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі): Навчальний посібник. 3-є вид., доп. та перероб. – К.: “АртЕк”, 2001. – 280 с.

Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. та перероблене. – К.: АртЕк, 2002. – 208 с.

Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. Фахова українська мова: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

Василенко В. Українська мова (за професійним спрямуванням). Професійна комунікація. Навчальний посібник. – Суми : ФОП Наталуха А.С., 2014. – 200 с.

Волкотруб Г.Й., Венцковський А.М. Українська ділова мова. – К.: МАУП, 2003. – 156 с.

Галузинська Л.І., Науменко Н.В., Колосюк В.О. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. / Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О. Колосюк. – К.: Знання, 2008. – 430 с.

Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К. 2002. – 398 с.

Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.

Гуцал К.А. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напрямів підготовки “Математика”, “Прикладна математика”. – Запоріжжя : Лайн. – 2013. – 81 с.

Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник. – К.: Міжнародна агенція “BeeZone”, 2004. – 336 с.

Ділова українська мова: Навч. посібник / О.Д.Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; За ред. О.Д. Горбула. – 6-те вид., випр. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2007. – 222 с.

Діловий етикет. Етика ділового спілкування. К.: “Альтерпрес”, 2003. – 368 с.

Дзюбак Н.М. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч.-метод. посіб. : для студ. напрямів підготов. 6.040201 “Математика”, 6.040203 “Фізика”, 6.040302 “Інформатика” / Дзюбак Н. М., Беркещук І. С. ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, каф. укр. мови. – Кам’янець-Подільський : Зволейко, 2014. – 203 с.

Жайворонок В.В. та ін. Українська мова в професійній діяльності: Навч. посібник / В.В. Жайворонок, В.М. Бріцин, О.О. Тараненко. – К.: Вища школа, 2006. – 431 с.

Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк. ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 480 с.

Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг, 2002.

Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування. Навч. посібник, 2-е вид, перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич, 2004 р.

Караванський С. До зір крізь терня, або хочу бути редактором. Львів: БаК, 2008. – 120 с. (про культуру мовлення, вибір слова і редагування)

Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей. – К., 1996.

Кисіль Г.Г. Культура сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: Міленіум, 2005.

Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч. посібник. – 3-тє вид., стереотипне. – Суми: Університетська книга, 2005.

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 496 с.

Коваль А. Культура ділового спілкування: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.

Корніяка О. Мистецтво ґречності: Чи вміємо себе поводити? – К.: Либідь, 1995. – 94 с.

Культура української мови: Довідник / С.Я. Єрмоленко, Н.Я. ДзюбишинаМельник, К.В. Ленець та ін.; За ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

Линчак І.М. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ напряму підгот. “Туризм” / І. М. Линчак, Г. В. Матвєєва. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 329 с.

Личук М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посібник / М. І. Личук, С. В. Харченко, В. Д. Шинкарук. — К. : НАКККіМ, 2014. — 252 с.

Мамрак А.В., Шаров О.І. Українська ділова мова: комп’ютерна версія: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 232 с.

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. Навч. посібник. 2-е вид. К.: Каравела, 2005. – 352 с.

Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посібник. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 360 с.

Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-тє, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.

Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Харків: Акта, 1997. – 192 с.

Паламар Л., Кацавець Г. Мова ділових паперів. Практичний посібник. – К., 2000.

Палеха Ю.І. Ділова етика: Навчальний посібник. – 4-е вид. – К: Вид-во Європейського ун-ту, 2002. – 180 с.

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с.

Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє видання. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 256 с.

Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.

Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посібник. – 4-те вид., випр. – К.: МАУП, 2001. – 256 с.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 291 с.

Росінська О.А. Культура сучасної української мови. Довідник для всіх. – Донецьк: ТОВ “ВКФ “БАО”, 2009. – 448 с.

Сагач Г., Мартиненко В. Мистецтво ділового спілкування. – К., 1991.

Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. / За ред. канд. філол. наук Г.Л. Вознюка. – К.: Знання, 2010. – 211 с.

Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділових людей / Уклад. Н.Г. Горголюк, І.А. Казімірова: За ред. В.М. Бріцина. – К.: Довіра, 2007. – 687 с.

Томаш Іржі. Мистецтво говорити. – К., 1989.

Томаш Іржі. Як удосконалювати самого себе. – К., 1984.

Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень / М.Д. Гінзбург, І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М. Корніловська; За ред. М.Д. Гінзбурга. – 2-ге вид., виправлене і доповнене. – К.: Фірма “ІНКОС”, Центр навчальної літератури, 2007. – 627с.

Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум: навч. посібник / Т.В. Симоненко, Г.В. Чорновол, Н.П. Руденко. – К. : ВЦ “Академія”, 2009. – 272 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 184с.

Українська мова за професійним спрямуванням [Електроний ресурс] : навч. посібник / уклад.: Н. М. Півень, С. В. Артюх, Г. Ю. Шелест ; ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”. – Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2014. – 280 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2979

Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб.-практикум / [Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин та ін.] ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 307 с.

Українська мова. Мова фаху, мова науки, мова спілкування. Тестово-комунікативне навчання [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Ткаченко, О. В. Любашенко, С. Є. Мельник [та ін.] ; за ред. О. В. Любашенко. – Київ : Компас, 2014. – 255 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації / Т. М. Антонюк [та ін.]. – Чернівці : Друк Арт, 2015. – 525 с.

Українська мова у ХХ столітті: історія лінгвоциду / За ред. Л.Масенко. – К., 2005.

Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – стереотип. вид. – К.: Наук. думка, 2004. – 240 с.

Хміль Ф.І. Ділове спілкування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2004. – 280 с.

Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Вікар, 2003. – 224 с.

Шаповаленко Н.М., Кондратенко Н.В. Українська мова за професійним спрямуванням: юридичний дискурс [Текст] : навч. посіб. / Н.М. Шаповаленко, Н.В. Кондратенко. – Одеса: ОДУВС, 2014. – 144 с.

Шевчук С. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – 6-те вид., випр. і допов. – К. : Алерта, 2008. – 301 с.

Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2005.

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник. За програмою МОНУ. 4-те видання. – К : Алерта, 2014. – 696 с.

Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. – Вид. 2е. – Київ: Лібра, 2003. – 416 с.

Словники загальні

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Перун, 2003. – 1440 с. + CD

Новий тлумачний словник української мови: В 4-х томах / Укл. В.В. Яременко, О. Сліпушко. – В 3-х т. – К.: Аконіт, 2004.

Полюга Л.М. Словник українських синонімів і антонімів / НАН України; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. — К. : Довіра, 2007. — 575 с.

Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів :Фенікс,1996. – 224с.

Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. — К. : Освіта, 2008. — 320 с.

Фразеологічний словник української мови / Укл. В.М. Білоноженко, В.О. Винник, І.С. Гнатюк та ін. – К.: Наук, думка, 1999. – Т.І. – 528 с.; Т. ІІ. – 984 с.

Нові слова та значення: словник / Ін-т укр. мови НАН України; уклали: Л.В. Туровська, Л.М. Василькова. – К.: Довіра, 2009. – 271 с.

Українсько-російський словник наукової термінології: Близько 100 000 термінів і термінів-словосполучень / НАН України; Інститут української мови. Комітет наукової термінології / Л.О. Симоненко (заг.ред.), М.П. Годована (уклад.). — К. ; Ірпінь : Перун, 2004. — 403 с.

Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 слів і словосполучень / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як, А.А. Дем’янюк; За ред. Л.І.Шевченко – К.: Арій, 2008. – 672 с.

Карачун В.Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: понад 300000 слів. – К.: Криниця, 1999. – 524 с.

Лозова Н.Є. Дзвона чи дзвону? або –а (-я) чи –у (-ю) в родовому відмінку: Словник-довідник / Н.Є. Лозова, В.Б. Фридрак. – К.: Наук. думка, 2007. – 168 с.

Орфоепічний словник української мови: В 2 т. / Уклад.: М.М. Пещак, В.М. Русанівський, Н.М. Сологуб, В.В. Чумак, Г.М. Ярун. – К.: Довіра, 2001.

Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – 3 тє вид., випр. – К.: Знання, 2006. – 367 с.

Полюга Л.М. Словник українських морфем: понад 45 000. / Л.М.Полюга. – Вид. 3є, допов. і випр. – К.: Довіра, 2009. – 554 с.

Лучик А.А. Російсько-український та українсько-російський словник еквівалентів слова. – К.: Довіра, 2004. – 495 с.

Словники з української мови за професійним спрямуванням

Дубічинський В.В., Кримець О.М., Чернявська С.М. Словник-мінімум термінів ділової української мови / Національний технічний ун-т “Харківський політехнічний ін-т”. — Х.: НТУ “ХПІ”, 2002. — 60 с.

Євтушенко Л.І., Гнатюк І.М., Міхненко Н.Ф., Шевченко Н.О., Шпак Н.А. Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики = Англо-украинско-русский тематический словарь деловой лексики: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Людмила Іванівна Євтушенко (заг. ред.). — 2 вид., доп. — К. : Фірма “ІНКОС”, 2009. — 392 с.

Олійник О.Б. Словник ділової людини (Російсько-український) / Академія наук вищої школи України. — К. : Слов’янський клуб, 1996. — 448 с.

Російсько-український словник ділової мови / Уклад. О. Мокровольський, О. Шокало. – 3тє вид., випр. і доп. – К.: Редакція журналу “Український світ”, 1992. – 302 с.

Російсько-український словник-довідник “Порадник ділової людини” / Уклад. О.М.Коренга та ін. – К.: Основи, 1995. – 320 с.

Складні випадки перекладу: Словник-довідник для студентів, які вивчають курс “Ділове українське мовлення” / Державна академія легкої промисловості України / О.Ф. Пінчук (упоряд.), І.Я. Дзира (упоряд.). — К., 1996. — 32 с.

Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини: Короткий словник бізнесмена. — К.: Криниця, 1999. — 199 с.

Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: Знання, 2004. – 367 с.

Словник професійної термінології з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Г. М. Ковальова, Л. К. Лисак, І. М. Медведєва; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 2007. — 68 c.

Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування) = Русско-украинский словарь (сфера делового общения) / А.А.Тараненко, В.М.Брицын / Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України. 2 вид., випр. і доп. — К. : Основа, 1999. — 398 с.

Термінологічний словник за професійним спрямуванням / З. О. Сергійчук, М. М. Цілина, В. І. Луценко, Л. І. Луценко, В. Р. Мельниченко ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини “Україна”. — К., 2006. — 274 с.

Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини: 15 000 слів. / Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу / П.Г. Зеленський (уклад.), О.П. Зеленська (уклад.). — 1 вид. — К., 1998. — 560 с.

Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи / С.В.Шевчук. — 2-ге вид., переробл. і доп. — К.: Вища школа, 2008. — 487 с.

Термінологічні мистецтвознавчі словники

Антонович Є. А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури : для використ. у навч. процесі студ. вищ. навч. закл. / Є. А. Антонович, Я. В. Василишин, В. А. Шпільчак. — Л. : Світ, 2001. — 240 c.

Безклубенко С. Д. Мистецтво : терміни та поняття : енциклопедичне видання : у 2-х т. / Сергій Данилович Безклубенко ; Ін-т культурології Академії мистецтв України. — К., 2008.

Ванін В. В. Російсько-український словник з нарисної та прикладної геометрії, загального машинобудування, комп’ютерної графіки [Текст] / В. В. Ванін, В. А. Герасимчук. — К. : Либідь, 1994. — 216 с.

Вовк А. Англійсько-український словник назв кольорів і кольорознавства = English-Ukrainian dictionary of color names and color science / А. Вовк, Б. Струмінський. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто : UKRAPRINT, 1986. — 94 с.

Герасимчук Л. ArtLex. Англійсько-український мистецтвознавчий словник [Текст] : понад 5 000 слів і понять / Л. Герасимчук. — К. : Криниця, 2004. — 96 с.

Глушко В. П. Словник іншомовних соціокультурних термінів / В. П. Глушко. — Суми : Сум ДУ. — 2004. — 38 с.

Гурко О. В. Словник термінів графічного дизайну / О. В. Гурко, І. С. Попова. — Д. : Пороги, 2009. — 157 с.

Декоративно-ужиткове мистецтво : словник в 2-х томах. Т. 1 / Я. П. Запаско, І. В. Голод, В. І. Білик. — Львів : Афіша, 2000. — 364 с.

Декоративно-ужиткове мистецтво : словник в 2-х томах. Т. 2 / Я. П. Запаско, І. В. Голод, В. І. Білик. — Львів : Афіша, 2000. — 400 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. — К. : Довіра, 2006. — 703 с.

Клименюк Т. Ілюстрований словник архітектурних термінів / Т. Клименюк, В. Проскуряков та ін. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 180 с.

Климишин О. С. Природнича музейна термінологія [Текст] : словник-довід. / О. С. Климишин ; відп. ред. Ю. М. Чорнобай ; НАН України, Держ. природознав. музей. — Л. : [б.в.], 2003. — 244 с.

Короткий словник понять і термінів образотворчого мистецтва / укл. Л. О. Орел. — К. : ДАКККіМ, 2004. — 46 с.

Матейко К. Український народний одяг : етнографічний словник / К. Матейко. — К. : Наукова думка, 1996. — 195 с.

Мистецтво України [Текст] : біогр. довідник / упоряд. : А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. — К. : УЕ ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с.

Мистецтво України : енциклопедія : в 5-ти т. / відп. ред. А. В. Кудрицький. — К. : Українська енциклопедія, 1995.

Митці України [Текст] : енцикл. довідник / упоряд. : М. Г. Лабінський, В. С. Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького. — К. : УЕ ім. М. П. Бажана, 1992. — 848 с.

Нелюба А. М. Словник образотворчого мистецтва [Текст] / А. М. Нелюба. — Х. : [б.в.], 1996. — 167 с.

Ничкало С. А. Мистецтвознавство [Текст] : короткий тлумачний словник / С. А. Ничкало. — К. : Либідь, 1999. — 207 с.

Образотворче мистецтво : енциклопедичний ілюстрований словник-довідник / упорядник Анатолій Пасічний. — К. : Факт, 2007. – 680 с.

Попов П. Матеріали до словника українських граверів [Текст] / П. Попов. — К. : Укр. наук. ін–т книгознавства, 1926. — 140 с.

Попов П. Матеріали до словника українських граверів [Текст] Додаток 1 / П. Попов. — К. : Укр. наук. ін–т книгознавства, 1927. — 34 c.

Пошивайло О. М. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України : (Гетьманщина) [Текст] / О. М. Пошивайло. — Опішне : “Українське Народознавство”, 1993. — 235 с.

Російсько-український практичний словник реставратора [Текст] / Національний науково-дослідний реставраційний центр України ; ред. Н. Є. Лозова. — К. : УАІД “Рада”, 2004. — 264 с.

Реклама : Словник термінів / Упорядник Р. Г. Іванченко — К. : Фонд сприяння розвитку книговидання та преси, 1998. — 208 с.

Словник-довідник термінології музейництва [Текст] / Р. Б. Микульчик [та ін.] ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології. — Л. : Львів. політехніка, 2012. — 126 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM).

Словник українського сакрального мистецтва [Текст] / М. Станкевич [та ін.] ; наук. ред. М. Станкевич ; Інститут народознавства НАН України. — Л. : [б.в.], 2006. — 288 с.

Словник художників України [Текст] / редкол. М. П. Бажан (відп. ред.) [та ін.] ; АН УРСР. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1973. — 291 с.

Тимофієнко В. І. Архітектура і монументальне мистецтво : терміни та поняття / В. І. Тимофієнко. — К. : Вид-во “Головкиївархітектура”, 2002. — 472 с.

Українські радянські художники [Текст] : довідник / [упоряд. Р. О. Даскалова та ін.]. — К. : Мистецтво, 1972. — 564 с.

Художники України : енцикл. довід. / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський ; Академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. — К. : Інтертехнологія, 2006. — 640 с.

Шкаруба Л. М. Російсько-український словник художніх термінів [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. М. Шкаруба, Л. С. Спанатій ; М-во освіти і науки України. — Київ : Каравела, 2012. — 320 с.

Шевченко Є. І. Народна деревообробка в Україні [Текст] : словник народної термінології / Є. І. Шевченко. — К. : Артанія, 1997. — 262 с.


Похожие работы:

«ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССОТРУДНИЧЕСТВА НА 2017 ГОД № Основное мероприятие Программные действия и события Месяц Страна 1. Поддержка российского культурно-гуманитарного присутствия за рубежом – Проведение комплексных мероприятий по представлению лучших практик российской...»

«24 листопада 1805 р. – народився Олекса Петрович Стороженко, український письменник, етнограф, художник. Проводив на Катеринославщині етнографічні дослідження (205 років від дня народження). Олекса Петрович Стороженко (1805–1874) 415861519685Олекса Петрович Стороженко – український пись-менник етнограф, художник і поет, був яскр...»

«УДК 81 – 81:3/881.111(73)/82 – 312.6:82-98 С. В. Волкова докторант III курса Киевского национального лингвистического университета, доцент, г. Херсон, Украина e-mail: volkovasvetlana@yandex.ruНаучный консультант – д. ф. н., профессор Л. И. БелеховаМифолорно-авторский образ как этнокультурный типаж В данной статье уточн...»

«Классный час – 6 класс Тема: Одежда делового стиля – это модно" Форма проведения: час общения Цели классного часа: воспитание вкуса в одежде и умение правильно одеваться. Оборудование: компьютер, презентационный материал. Ход к...»

«ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР о продвижении и предоставлении услуги спутникового телевещания "OTAU TV" Настоящий Публичный Договор (далее – Договор) определяет условия продвижения и предоставления услуги спутникового телевещания "OTAU TV" в кабельной сети ТОО "Компания Семсат...»

«Е. А. ГОЛОВАНОВА. КЛАСС: 4. ТЕМА УРОКА: Русская народная плясовая песня. ЦЕЛЬ: расширять представления детей о русской народной музыкальной традиции.ЗАДАЧИ:Предметные: осваивать понятия "вариант" и "вариации" в разных видах музыкальной деятельности учащихся; самостоятельно раскрыть смысл применения прин...»

«Современная деятельность библиотеки: приоритеты планирования 2016 — 75 лет назад – Начало Великой Отечественной войны (22 июня);— 30 лет назад – Авария на ЧАЭС (26 апреля).Международный день пожи...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТНАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ та ІНОВАЦІЙ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманіта...»

«СОДЕРЖАНИЕ Содержание.. 2 1 Пояснительная записка.. 3 2 Учебный план.. 8 3 Методическая часть.. 17 4 Система контроля и зачетные требования. 42 Список литературы.. 43 Приложения.. 451....»

«Відділ культури та туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека ім. Л.Забашти Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького-Носенка Пам’ятки історії та культури Прилук ( Бібліографічний покажчик ) Прилуки 2012...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.