WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«РЭФЕРАТ Салаўёва Сяргея Пятровіча Тэма: Гісторыка-архітэктурная спадчына Барысаўскага раёна. Ключавыя словы: Барысаў, царква, касцёл, ...»

РЭФЕРАТ

Салаўёва Сяргея Пятровіча

Тэма: Гісторыка-архітэктурная спадчына Барысаўскага раёна.

Ключавыя словы: Барысаў, царква, касцёл, дойлідства, сядзіба-паркавы ансамбль, архітэктура.

Актуальнасць: гістарычныя архітэктурныя помнікі маюць найвялікшую патрэбу ў абароне і захоўванні найперш ад уздзеяння прыродных умоў. Архітэктурныя помнікі з’яўляюцца найлепшым узорам гістарычнай даўніны.

Мэта дыпломнай працы-даследаванне культавай і свецкай архітэктуры Барысаўскага раёна, выяўленне яе гісторыка-культурнай каштоўнасці.

Аб’ект працы-культавыя будынкі і сядзіба-паркавыя комплексы Барысаўскага раёна.

Прадмет працы-гісторыя, асаблівасці і сучасны стан касцёлаў, цэркваў і сядзіба-паркавых комплексаў Барысаўскага раёна.

Мэтадалагічнай асновай дыпломнай працы сталі прынцыпы аналізу, параўнання, гістарызму, аб’ектыўнасці. Падчас працэсу даследвання быў выкарыстаны кампаратыўны метад пры параўнанні каталіцкіх і праваслаўных святыняў.

Высновы і рэкамендацыі: культавая архітэктура Барысаўскага раёна мае свае характэрныя рысы нягледзячы на тыповы від будынкаў. Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на касцёл Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі у вёсцы Зембін, найперш для таго каб адрадзіць яго. З сядзіба-паркавых ансамбляў трэба адзначыць маёнтак Крычына з яго ангельскім паркам.

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з уводзінаў, трох раздзелаў, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры, дадатка. Агульны аб'ём працы – 74 старонкі. З іх: спіс літаратуры – 5 старонак (70 найменняў), рэферат на беларускай, расейскай і ангельскай мовах – 3 старонкі, дадатак – 28 старонак.

РЕФЕРАТ

Соловьёва Сергея ПетровичаТема: Историко-архитектурное наследие Борисовского района.

Ключевые слова: Борисов, церковь, костёл, зодчество, усадебно-парковый ансамбль, архитектура.

Актуальность: исторические архитектурные памятники имеют наивеличайшую нужду в защите и охране в первую очередь от воздействия природных условий. Архитектурные памятники являются наилучшим примером исторической древности.

Цель дипломной работы-исследование культовой и светской архитектуры Борисовского района, выявление её историко-культурной ценности.

Объект работы-культовые строения и усадебно-парковые комплексы Борисовского района.

Предмет работы-история, особенности и современное состояние костёлов, церквей и усадебно-парковых комплексов Борисовского района.

Методологической основой дипломной работы стали принципы анализа, сравнения, историзма, объективности. Во время процесса исследования был использован компоротивный метод при сравнении католических и православных святынь.

Выводы и рекомендации: культовая архитектура Борисовского района имеет свои характерные черты несмотря на типичный вид строений. Особенное внимание необходимо обратить на костёл Успения Пресвятой Девы Марии в деревне Зембин, в первую очередь для того чтобы возродить его. Из усадебно-парковых ансамблей нужно отметить поместье Кричино с его английским парком.

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа всостоит из введения, трёх разделов, заключения, списка использованной литературы, приложения. Общий объём работы - 74 страницы. Из них: список литературы - 5 страниц (70 наименований), реферат на беларуском, российском и английском языках - 3 страницы, приложение - 28 страниц.

SUMMARY

Siarzhuk SalavejSubject: Historical and architectural heritage of Barysauski district.

Keywords: Barysau, church, church, architecture, farmstead and park ensemble, architecture.

Relevance: historical architectural monuments have the greatest need in protection and protection first of all from influence of an environment. Architectural monuments are the best example of historical antiquity.

Purpose of degree work research of cult and secular architecture of Barysauski district, identification of its historical and cultural value.

Object of work - cult structures and farmstead and park complexes of Barysauski district.

Subject of work history, feature and current state of churches, churches and farmstead and park complexes of Barysauski district.

The principles of the analysis, comparison, historicism, objectivity became a methodological basis of the thesis. During process of research the komporotivny method when comparing Catholic and orthodox shrines has been used.

Conclusions and recommendations: the cult architecture of Borisovsky district has the characteristic features despite a typical type of structures. The special attention needs to be paid to a church of the Assumption of Blessed Virgin of Maria in the village of Zembin, first of all to revive it. From farmstead and park ensembles it should be noted Krychyna estate with his formal English garden.

Structure and volume of the thesis. The thesis vsostoit from introduction, three sections, the conclusion, the list of the used literature, the application. The total amount of work - 74 pages. From them: the list of references - 5 pages (70 names), the paper in Belaruskaja, russian and English languages - 3 pages, the application - 28 pages.

Похожие работы:

«Рабочая программа по русскому языку (русский язык и культура речи) для 10-11-го класса (68 ч.) Пояснительная записка Рабочая программа по русскому языку (русский язык и культура речи)  для 10-11-го клас...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФНОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра физического воспитанияРАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУНОВОСИБИРСК 2012 Рабочая программа курса "Физическая культура" переработана и дополнена в соответствии с федеральными государственными образов...»

«2929890-358140Согласовано с профсоюзным комитетом школы Председатель профкома /О.А. Нефедовская/ Приказ № 90-1 от 23.12.2014 года Положение об организации школьных перевозок учащихся МБОУ "Нижнекулойская средняя школа" I. Общие положения1.1.Положени...»

«Постулати здоров’я українських старожилів. Фахова стаття Друк. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред.кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид Чабаненко Ю.А., 2014. – Вип. 7. С. 196-198 (9 с.) Н.М. МартиненкоПОСТУЛАТИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНСЬКИХ СТАРОЖИЛІВ Статт...»

«7 4.264.5 Методика викладання біологічних наук 74.265.1 Методика викладання фізики 74.265.5 Методика викладання астрономії 74.265.7 Методика викладання хімії 74.266 Методика викладання мис...»

«План мероприятий, направленных на проведение массовых информационно-пропагандистских акций по продвижению ВФСК "ГТО", в МАОУ Черемшанская СОШ на 2016 год Всероссийские мероприятия Название мероприятия Дата Формат мероприятия Акция "Мы стартуем" январь-июнь 2016 г. Всероссийская акция среди обучающихся образовательных...»

«"СОГЛАСОВАНО" Заместитель Главы администрации Вольского муниципального района Т.А. ГаранинаИНФОРМАЦИЯ "О подготовке учреждений культуры к работе в осенне-зимний период" на постоянно действующем совещании...»

«2193290-374650Хаб АВИА 00Хаб АВИАМИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТАХАБАРОВСКОГО КРАЯКРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАБАРОВСКИЕ АВИАЛИНИИ" "УТВЕРЖДАЮ" ПОЛИТИКА И ЦЕЛИКГУП "ХАБАРОВСКИЕ АВИАЛИНИИ" В ОБЛАСТИ...»

«ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР о продвижении и предоставлении услуги спутникового телевещания "OTAU TV" Настоящий Публичный Договор (далее – Договор) определяет условия продвижения и предоставления услуги спутникового телевещания "OTAU TV" в кабельной сети ТОО "Компания Семсат", действующего...»
 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.