WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Тема заняття: «Робота зі стрічками в мові С» Мета заняття: навчальна: ознайомити студентів із поняттям стрічки у середовищі С. Набути практичних навичок роботи зі стрічками. ...»

Тема заняття: «Робота зі стрічками в мові С»

Мета заняття:

навчальна: ознайомити студентів із поняттям стрічки у середовищі С. Набути практичних навичок роботи зі стрічками.

розвивальна: розвинути інтерес до предмету, стимулювати логічне мислення та пізнавальну активність студентів;

виховна: виховувати культуру ведення математичних записів, дисциплінованість, любов до предмету.

У результаті вивчення теми студенти повинні:

знати:

основні поняття та означення рядків;

основні функції для опрацювання рядків;

вміти:

будувати алгоритм для розв’язування задач з використанням рядків;

розв’язувати задачі з використанням функцій для опрацювання рядків.

Форма заняття: лекція.

Тип лекції: інформаційна.

Обладнання: проектор та екран.

Наочність: Комп’ютерна презентація з теми «Робота зі стрічками в мові С».

Базові поняття й терміни: стрічка, рядок, функція, масив, алгоритм.

Перелік літератури:

Литвиненко Н. А. - Технология программирования на С.

Энтони Уильямс-Параллельное программирование на С++ в действии.

Р. Лафоре - Объектно-ориентированное программирование в С++.

Хід заняття

… Питання про те, чи вміють комп’ютери думати,

схоже на питання — чи вміють плавати підводні човни.

Едсгер Дейкстра. Організаційний момент (2 хв.).

. Актуалізація опорних знань, перевірка засвоєних знань під час минулого заняття (10 хв.).

Перед тим, як перейти до нової теми дізнаємось наскільки добре ви засвоїли тему, яку розглядали на минулому занятті, а саме: «Масиви в мові С». Для цього проведемо невелику гру «Перевірка сусіда»:

Правила гри:

Групу ділимо на дві команди. По черзі кожен учасник команди задає запитання учаснику з протилежної команди, обираючи кожен раз іншого. Якщо студент відповів, то команда отримує 1 бал, якщо ні – відповідає будь-хто інший з команди, в такому випадку команда отримує 0,5 бала. Якщо жоден учасник з команди не відповів, відповідає студент, який задавав питання. Запитання задає по черзі кожна команда. Виграє та команда, яка набрала більше балів.

(В процесі гри запитання висвітлюються на слайдах.)

. Підведення підсумків перевірки засвоєних знань (1 хв.).

З результатів опитування робимо висновок, як студенти засвоїли пройдений матеріал і чи готові до опанування нового.

V. Повідомлення теми та мети уроку, мотивація навчальної діяльності студентів (2 хв.).

Тема заняття: «Робота зі стрічками в мові С».

Мета заняття: Ознайомитись із поняттям стрічки у середовищі С. Набути практичних навичок роботи зі стрічками.

V. Виклад нового теоретичного матеріалу (40 хв.).В мові програмування С рядок символів розглядається як масив елементів типу char, який закінчується символом ‘\0’ (нуль символ), що є ознакою кінця рядка. Такі рядки називають ASCII-рядками. Сталі типу рядок записують у лапках, наприклад “Технічний коледж”, “студенти”, “ ” – рядок, що містить один символ пропуск.

Зауваження! Більшості компіляторів мови С автоматично додає нуль-символ, тому зазначати його не обов’язково.

Масиви рядків оголошуються так:

сhar<назва рядка>[довжина рядка]

Приклад:

const char text1[] = “Ми вивчаємо програмування”;

сhar text2[] = “Коледж”;

char m1[7],m2[25];

Символьний масив text2 можна оголосити ще так:

сhar text2[7] = “Коледж”;

або так:

сhar text2[] = {‘К’, ‘о’, ‘л’, ‘е’, ‘д’, ‘ж’, ‘\0’};

Рядки можна опрацьовувати посимвольно за допомогою вказівників або назви масиву, наприклад, так:

for (int n=0; n<7; n++) (m1+n)= *(text2+n);

printf(“%s”,m1);

Змінній m1 надається значення “Коледжу” і ця фраза виводиться на екран.

У бібліотеці conio.h визначені стандартні функції введення-виведення рядків. (getc(), getchar() – зчитують по одному символу рядка, введеного з клавіатури, putc() та putchar() – виводять окремі символи рядка).

У бібліотеці stdio.h описані функції для введення gets() та виведення puts() усього рядка.

Функції для опрацювання рядків:

strlen(<рядок>) – визначає фактичну кількість символів у рядку, застусовується у виразах;

strcat(C, r2) – команда з’єднання рядків C, r2 в один рядок, результат присвоює змінній С;

strncat(C, r2, n) – до змінної С додає перших n символів рядка r2 в рядок С, команда;

strcpy(C, r2) – копіює символи з рядка r2 в рядок С, команда;

strcpy(C, r2, n) – копіює перших n символів рядка r2 в рядок С, команда;

strchr(C, <символ>) – визначає перше входження деякого символу у рядок С так: повертає рядок, який починається від першого входження заданого символу до кінця рядка r2, застосовується у виразах;

strrchr(C, <символ>) – визначає останнє входження заданого символу у рядок, застосовується у виразах;

strspn(C, r2) – визначає номер першого символу, який входить у рядок С, але не входить у рядок r2, застосовується у виразах;

strstr(C, r2) – визначає у рядку С підрядок, що починається з першого входження рядка r2 у рядок С, застосовується у виразах.

strtok(C, r2) – визначає частину рядка С, яка закінчується перед першим однаковим символом рядків С та r2;

strnset(C, <символ>, n) – вставляє n разів заданий символ перед рядком С, застосовується у виразах;

strupr(C) – перетворює усі малі літери рядка у великі;

strlwr(C) – перетворює усі великі літери рядка на малі;

strrev(C) – записує рядок у зворотньому порядку.

Розглянемо результат застосування функцій до таких змінних:

char A[]= “Технічний коледж”,

B[30]= “ТДТУ”,

C[30]=””;

Char *p; int n;

Застосування функцій Результат

n = strlen(A) n=15

strcat(B,A) B=” ТДТУ Технічний коледж”

strncat(B,A,9) C=” ТДТУ Технічний”

strcpy(C,A) C=” Технічний коледж”

strncpy(C,A,9) C=” Технічний”

p= strchr(A,K) p=”коледж”

P=strrehn(A,’e’) p=”кДж”

n=strson(A, “Техніка”) n=5

p=strstr(A, “кол”) p=”коледж”

p=strtok(A, “КЛ”) p=” Технічний”

P= strnset(A, ‘x’,10) p=”хххххххххколедж”

p=strupr(“I Love You”) p=” і Іove уou”

p=strlwr(“I Love You”) p=” I LOVE YOU”

p=strew(“коледж”) p=” жделок”

Зауваження! Функції перетворення літер strlwr і strupr діють лише для латинського алфавіту. У бібліотеці stdlib.h є стандартні функції перетворення типів даних. Зокрема функція atoi(С) перетворює рядок символів C у дане цілого типу int, а функція itoa(<числове дане>, C, <система>) – дане цілого типу int у рядок С. Для перетворення даних типу double у рядок символів визначена функція gevt(<числове дане>, <кількість знаків у числі>, C), а обернену дію виконує функція strtod.

Розглянемо результати дії цих функцій для оголошених нижче змінних.int n;double f;char C[5],*p;

Застосування функцій Результат

n=atoi(“10”) n=10

Itoa(12,C,10) C=”12”

gevt(-3,14,4,C) C=-3.14

f=strtod(“-3.1415”,&p); f=-3.1415

Рядки символів можна порівняти між собою. Два рядки порівнюють зліва направо посимвольно, причому ‘A’ < ‘B’, ‘B’<’C’ тощо. Більшим уважається символ, який розміщений в алфавіті дальше (він має більший номер у таблиці кодів ASCII, див. далі). Для порівняння рядків у модулі string.h надані такі функції:

strcmp(C,r2) – порівнює рядки символів С і r2 з урахуванням регістра для латинського алфавіту;

strcmp(C,r2) – порівнює рядки С і r2, не розрізняючи великих і малих літер латинського алфавіту.

Результатом виконання цих функцій є від’ємне число (якщо рядок її менший від рядка r2), 0 (якщо рядки однакові) або додатне число (рядок C більший рядок за рядок r2).

Розглянемо результат виконання наступних функції

Функція Результат

n=strcmp(“Весна”,”весна”) n=-32

n=strcmp(“весна”,”Весна”) n=32

n=strcmp(“Весна”,”Весна”) n=0

n=strcmp(“Весна”,”весна”) n=32

n=strcmp(“Vesna”,”vesna”) N=0

Розглянемо програму пошуку слова у фразі Нехай задано рядок “Скоро будуть канікули”. Визначити довжину рядка. Вивести на екран друге слово цього рядка.

#include <sdio.h>#include <string.h>main(){char C [] =” Скоро будуть канікули”;char*p:printf(“%s”,C);printf(“%d”,strlen(C));p=strchr(C,””);strtok(p,””);printf(“%s”,p);}

Розглянемо ще один спосіб, в яку рядок розглядається як масив символів для роботи з рядками.

# include<sdio.h># include<conio.h># include<string.h>main(){clrscr();char C [] =” Скоро будуть канікули”;char*p:int n1, n2, k, m;m=0;k=strlen(C);printf(“%d”,k)for (int i=0; i<k; i++)if(C)[i]==”){m++if(m==1) n1=i;if(m==2)n2=I;}for(i=n1+1;i<n2-1;i++)getch();}.

V. Систематизація та узагальнення матеріалу (12 хв.).

Для визначення рівня засвоєння вивченого матеріалу кожен із студентів(по порядковому номері в списку жулналу) отримує індивідуальне завдання. Завершивши роботу, студент демонструє викладачеві отриманий результат. Правильна відповідь відповідно оцінюється.

V. Підсумкова частина заняття (10 хв.).

Для узагальнення засвоєння матеріалу проведемо бліц-опитування з використанням Інтерактивної гри «Так-Ні» (Запитання для гри висвітлюються на слайдах).

Гра проводиться за наступними правилами: викладач формулює твердження, а хтось із студентів погоджується – «Так», або заперечує – «Ні». (якщо відповідь «Ні», тоді потрібно вказати правильне твердження).

Оголошення студентам результатів роботи (оцінювання).

V. Рефлексія (2 хв.).

Чи досягли ми мети поставленої на початку заняття?

Під час заняття мені найбільше запам’яталось…

Що було легким, що було складним?

Який у вас настрій після заняття?

А) Б) В)

Х. Домашнє завдання (1 хв.). Опрацювати теоретичний матеріал. Розв'язати індивідуальне завдання відповідно до свого номера варіанту.


Похожие работы:

«Спортивная карта города Кызыла по состоянию на 01.11.2016 г. № Наименование спортивного объекта Адрес места нахождения Вид спорта 1 "Фитнес клуб" г. Кызыл ул. Кечил-оола, 18, Фитнес 2 Тренажерный зал "Качалка" г. Кызыл ул. Красно...»

«"СОГЛАСОВАНО" Заместитель Главы администрации Вольского муниципального района Т.А. ГаранинаИНФОРМАЦИЯ "О подготовке учреждений культуры к работе в осенне-зимний период" на постоянно действующем совещан...»

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕОсновная литература: Введенская, Л.А. Культура и искусство речи. Современная риторика: Для высш. и сред. учеб. заведений / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. – Ростов-на-Дону:...»

«Приложение к распоряжению Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. N 615-р Основные направления развития туризма в Республике Коми до 2020 года Основные направления развития туризма в Республике Коми до 2020 года TOC \o 1-3 Введение3 Раздел 1. Туристический потенциал Республики Коми...»

«Бесплатное высшее образование в России Продолжается онлайн регистрация кандидатов для поступления в 2017/18 учебном году в российские высшие учебные заведения за счет средств федерального бюджета Российс...»

«Отчет о работе отряда ЮИД по итогам первого полугодия 2014-2015 учебный год МБОУ "Староильдеряковская СОШ" В МБОУ "Староильдеряковская СОШ" отряд ЮИД функционирует уже более 10 лет. Членами отряда являются учащиеся школы. Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, девиз. Цель создания отряда ЮИД воспитания...»

«ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА ЗЮЗИНО ГОРОДА МОСКВЫ НА 2014 ГОДСОДЕРЖАНИЕ1. ОБРАЗОВАНИЕ 2-32. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4-53. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 6-74. КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 85. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛ...»

«Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Отдел специализированная библиотека №1 "Мир искусств" Урок № 7 Н.М.Карамзин. Страницы жизни. (Детство и юность Н.М.Карамзина). Краеведческий урок. Подготовила ведущий библиотекарь Манцурова Н.Г. Н.М. Карамзин. Страницы жизни. Детство и...»

«2193290-374650Хаб АВИА 00Хаб АВИАМИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТАХАБАРОВСКОГО КРАЯКРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАБАРОВСКИЕ АВИАЛИНИИ" "УТВЕРЖДАЮ" ПОЛИТИКА И ЦЕЛИКГУП "ХАБАРОВСКИЕ АВИАЛИНИИ" В ОБЛАСТИ...»

«"СОГЛАСОВАНО" Ректор ИДПО (ПК) ССКС и И Р.И.Садриев"УТВЕРЖДАЮ" Начальник Управления культуры Исполнительного комитета г.Казани А.И.АбзаловПОЛОЖЕНИЕ об открытом Республиканском конкурсе скрипачей и виолончелистов "Presto"Учред...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.