WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Халепа Олександра Сергіївна аспірантка Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України м. Київ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК У ...»

Халепа Олександра Сергіївна

аспірантка Інституту проблем

сучасного мистецтва НАМ України

м. Київ

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК

У статті розкривається тема історико-культурних особливостей формування простору індустріальних пам’яток. Виділяються і описуються характерні особливості формування середовища промислових пам’яток під впливом соціокультурних процесів.

Постіндустріальна доба позбавила первісної виробничої функції тисячі заводів та фабрик в усьому світі. В багатьох країнах визначальні функції інформаційного /постіндустріального суспільства (торговельні, розважальні, мистецькі, офісні тощо) виявили здатність до розгортання на значних територіях й започаткували освоєння спустошених промислових об‘єктів. Цьому визначально сприяють головні морфологічні особливості останніх, оскільки гнучкість органічно притаманна динамічним виробничим процесам.

В Україні спустошені промислові зони являють собою значний просторовий резерв, який необхідно залучати з метою виправлення диспропорцій урбаністичного розвитку. Йдеться про значні промислові території, про стабільні впродовж десятиліть елементи містобудівної структури, більшість з яких бере початок з дореволюційних фабрик і заводів.

Світовий досвід виваженої роботи зі «старим промом» свідчить про те, що збереження унікального шару спадщини міста — це заповнення його новим змістом, оскільки виробничі будівлі вельми придатні до перепланування. В історичних промислових будівлях і спорудах сконцентровано величезний потенціал, який потребує іншої функціональної реалізації, притаманної буттю нормальних постіндустріальних міст.Серед промислових споруд окрему категорію становлять індустріальні пам’ятки з відповідним охоронним статусом. Індустріальні пам’ятки є особливою категорією споруд, що охороняються державою, трансформація простору яких суворо регламентується законодавством, а захист є стратегічним питанням на шляху збереження ідентичності народу і духу певного місця, що несуть в собі як культурно-історичну, архітектурну так і генетичну пам'ять.

У даному випадку об’єкти промислової культурної спадщини репрезентують індустріальну епоху, що зазнала особливого розквіту в колишньому СРСР. Історичним підґрунтям для виникнення індустріальних споруд слугувала перехідна епоха у XVI-XVIII століттях, коли підчас промислового перевороту в Англії і Французької буржуазної революції відбувся перехід від феодального до індустріального суспільства. Перехідному періоду притаманні значні досягнення в галузі науки і техніки. Посилився між- і внутрішньогалузевий поділ праці, що особливо простежується на прикладі СРСР. Тут індустріалізація, як керована урядом зверху реформа, була оголошена і проведена у 30-х роках 20 століття і означала, на відміну від загальноприйнятого значення поняття — комплекс заходів з прискореного розвитку промисловості у період другої половини 1920-х до кінця 1930-х років. Надмірна індустріалізація України, яка перебувала у складі СРСР, кардинально трансформувала соціально-економічні процеси, а також у великій мірі менталітет українського народу в ХХ столітті.

Україна визначалася як основний плацдарм проведення індустріалізації в СРСР, оскільки саме в Україні знаходилися основні вугільні родовища і підприємства металургії. Ставилася основна мета — забезпечити перевершуючий і першочерговий розвиток паливної, енергетичної, хімічної, машинобудівної та інших галузей.

Індустріалізація України, як і всього Радянського Союзу, відбувалася за рахунок крайнього перенапруження трудових і промислових ресурсів. Матеріальні стимули часто замінювалися моральними, політико-ідеологічними. Індустріалізація супроводжувалася активною політичною пропагандою. Одним із аспектів такої політики стало «соціалістичне змагання» у всіх галузях народного господарства. З кінця 1920-х років до 1941 р. в Україні були побудовані сотні нових промислових підприємств та обслуговували всю територію СРСР.

Радянська доба минула, міські території збільшилися і промислові зони, що знаходились на околицях міст, опинилися в центрі, нерідко в історичному ареалі. Це накладає на будівлі, промислові зокрема, особливий регламент щодо поводження з ними та утримання з метою збереження традиційного характеру середовища. Існує кілька основних методів збереження традиційного характеру історичного середовища, а саме: реабілітація, ревалоризація, регенерація, музеєфікація.

Наявні методи є лише опрацьованими фаховими інструментами і не вирішують головної проблеми – проблеми дійсної інтеграції цінних історичних промислових будівель та їх комплексів у процеси сучасного життя міста. Йдеться, перш за все, про докорінну зміну їх первісних функцій (великомасштабне виробництво), які довгі десятиліття визначали в Україні головний зміст життя міст, адже за радянської доби промисловість була провідним (та єдиним) містоутворюючим чинником. Виробництво, перш за все, – це споживання сутнісних сил людини, а створюються вони (сутнісні сили) під час відпочинку, занять наукою, мистецтвом та іншими видами креативної діяльності. Історично міста з розмаїттям соціокультурних форм буття – це місця невичерпних можливостей розвитку людини. Зокрема, культурно-мистецький простір індустріальних пам’яток в даному контексті постає як середовище взаємодії соціальних, культурних та мистецьких заходів на території індустріальних пам’яток.

Враховуючи сучасні процеси урбанізації, зростаючу роль людського капіталу, світові тенденції конкуренції міст за створення привабливих умов для життєдіяльності креативних людей, сьогодні необхідно вирішувати проблему принципової зміни призначення індустріальних пам‘яток: від споживання – до сприяння творенню сутнісних сил людини. Таким чином залучення потенціалу промислових пам’яток може стати стимулом для урбаністичного та культурного розвитку України.

В статье раскрывается тема историко-культурных особенностей формирования пространства индустриальных памятников. Выделяются и описываются характерные особенности формирования среды промышленных памятников под влиянием социокультурных процессов.

The article reveals the theme of historical and cultural features of space organization in industrial sites. It allocates and describes the characteristics of the formation environment under the influence of sociocultural processes which are taking place in industrial monuments.

Похожие работы:

«Бергман И. Исповедальные беседы / Перев. со швед. и комм. А. А. Афиногеновой. М.: РИК "Культура", 2000. 432 с. Латерна магика5ЧитатьДети воскресенья253ЧитатьИсповедальные беседы338ЧитатьБеседа первая (июль 1925 года)338ЧитатьБеседа вторая (август 1925 года)357ЧитатьБеседа третья (март 1927 года)379ЧитатьБеседа...»

«Институт географии РАН Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН Институт Востоковедения РАН Научный совет по изучению и охране культурного и природного наследия РАН Высшая школа ландшафтного дизайна МАРХИ Информационное письмо № 2 Уважаемые друзья,...»

«АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Етикет і культура спілкування1. Етикет і культура спілкування — частина культури поведінки людини — сукупність форм її щоденної поведінки (у побуті, у спілкува...»

«Современная деятельность библиотеки: приоритеты планирования 2016 — 75 лет назад – Начало Великой Отечественной войны (22 июня);— 30 лет назад – Авария на ЧАЭС (26 апреля).Международный день пожилых людей (1 октября);День библиотек (15 сентября);Международный день семьи (15 мая);Ден...»

«II. Теоретико-методический тур Юноши и девушки (7-8 классы) Инструкция по выполнению задания. Вам предлагаются тестовые задания по предмету "Физическая культура". Задания представлены в закрытой форме, то есть с предложенными вар...»

«ЗВІТ "Про роботу сільського голови за 2013р." Шановна громадо, шановна президія! Відповідно до пункту 6 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною...»

«А.А. Попов, генеральный директор АНО Открытое Образование, профессор ФИРО МОН РФ, доктор философских наук Методологические конструкции в структуре Открытого Образования (тезисный план) Введение. Открытое Образование как реализация "проекта неклассичского рационализма".Концепт Открытого Образования опирается на следующие подх...»

«Содержание: "Темная сторона медали" "Здесь алчность правит бал" "Искоренять договорняки как сорники" "Вооружены и опасны" "Темная сторона медали" Авторский проект Владимира Сараева. Почему я начал авторский проект "Антиспор...»

«Тема: Дифференцированный подход к детям 5-7 лет при организации физкультурно-оздоровительных мероприятий Очередько Татьяна Александровна г. Томск. МАДОУ99, руководитель по физическому воспитанию: e –...»

«ВИХОВНИЙ ЗАХІД "Толерантність врятує світ" Мета: спонукати дитину до роздумів про унікальність та цінність людей, свою власну; створити ситуацію, в якій одна дитина змінила б думки про рівноцінність інших людей і відчула б...»
 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.