WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Основні напрямки розвитку та модернізації дошкільної освіти в Україні Необхідність модернізації змісту дошкільної освіти зумовлюється реформуванням галузі згідно з національною ...»

Основні напрямки розвитку та модернізації

дошкільної освіти в Україні

Необхідність модернізації змісту дошкільної освіти зумовлюється реформуванням галузі згідно з національною доктриною розвитку освіти України у ХХI столітті, законами України „Про дошкільну освіту” та „Про охорону дитинства”, тенденціями розвитку цивілізації в нову епоху. Модернізувати зміст дошкільної освіти – означає вдосконалити його, змінивши відповідно до вимог часу, не зачіпаючи основ, сталих і таких, що не виправдали положень, збагативши їх новими, прогресивними ідеями. Зростання свідомості освітян, об’єктивна необхідність оновлення принципів, гуманізації цілей і завдань дошкільної освіти, оптимізації життя сучасної дитини відповідно до демократичних засад українського суспільства актуалізують проблему модернізації змісту першої ланки освіти, що виступає основою для подальшого культурного зростання особистості.

Метою розвитку дошкільної освіти є реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти; збільшення відсотка охоплення дітей дошкільними навчальними закладами; модернізація змісту дошкільної освіти; підвищення якості підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів.

Головна мета національної дошкільної освіти – створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до людей, самої себе, природи, культури, світу.

Дошкільна освіта ґрунтується на таких принципах:

- науковості, що передбачає опору на класичні та сучасні наукові здобутки у галузі педагогіки та психології дошкільної освіти;

- гуманізації та демократизації освітньої роботи, що передбачає орієнтацію на особистість дитини, максимальне розкриття її нахилів, здібностей та інтересів;

- визнанні особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти; самоцінності дошкільного дитинства;

- доступності освіти;

- визнанні пріоритету гармонійного розвитку дитини перших шести (семи) років життя;

- тісному зв’язку з реальним життям, його проблемами та суперечностями, розширенням життєвого простору дошкільника;

- єдності розвивальних, виховних та навчальних завдань;

- варіативності форм здобуття дошкільної освіти;

- наступності дошкільної та початкової освіти шляхом створення, розробки програм, відповідних форм і методів роботи тощо;

- єдності суспільного та сімейного виховання.

Пріоритетами державної політики в розвитку дошкільної освіти у ХХI столітті є:

її особистісна орієнтація;

формування гуманістичних цінностей;

оновлення принципів, змісту та освітніх технологій;

орієнтація на формування життєвої компетентності дитини;

забезпечення фізичного, психічного та морального здоров’я;

пріоритет інтересів дитини перед усіма іншими;

формування свідомого, відповідального ставлення до життя;

творча самореалізація педагога і дитини;

інтеграція науки та освіти;

соціально-педагогічний патронат сім’ї;

створення індустрії освітніх засобів;

інтеграція національної дошкільної освіти у світовий освітній простір.

Основні напрями розвитку дошкільної освіти:

- оновлення нормативно-правових актів;

- розробка науково-методичного забезпечення змісту, організації, діяльності та розвитку системи дошкільної освіти;

- зміна умов фінансування дошкільних навчальних закладів завдяки посиленню державного фінансування;

- розвиток та розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

- удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів;

- удосконалення роботи з сім’єю, широке залучення батьків до освітнього процесу.

Система дошкільної освіти має забезпечувати:

урахування індивідуальних особливостей дитини;

формування дитячої творчості, вміння не лише репродукувати, а й створювати та реалізовувати власні задуми;

заохочення дитини до розвитку здібностей загального, неспеціалізованого характеру;

розвиток почуттів, емоційної сприйнятливості, емпатії;

корекцію емоційної глухоти, нечутливості, байдужості, жорстокості, песимізму;

виховання у дошкільника почуття самовартісності, віри у свої можливості, своє значення для інших людей, формування оптимістичних життєвих перспектив;

надання пріоритету сьогоденним розливальним і виховним, а не навчальним завданням, відмову від погляду на дошкільний заклад як на школу для маленьких, переорієнтацію на соціальний розвиток дитини. Плекання її індивідуального обличчя;

інноваційний характер освітньої діяльності, використання сучасних виховних та навчальних технологій, належні умови для педагогічної творчості, вдосконалення майстерності вихователя, становлення рефлективності як важливого чинника модернізації дошкільної освіти;

формування елементарного дитячого світогляду особистості, реалістичного образу - „Я”;

розвиток у дошкільника цілісної наукової картини світу;

виховання моральності, здатності орієнтуватися на совість як внутрішню етичну інстанцію;

залучення дитини до системи цінностей, культури і традицій українського народу;

підтримку природного прагнення дошкільника до активності, здатності діяти за власним бажанням, самостійним вибором;

орієнтацію на доцільність, здоровий глузд, корисність життєвих впливів для розвитку дитини;

стимулювання м’язової активності дитини, зміцнення її фізичної витривалості, прищеплення уміння диференціювати корисне і шкідливе для свого організму та особистості;

виховання у дитини прихильного ставлення до людей, довіри до людського оточення, відчуття своєї захищеності ним, прагнення встановлювати та підтримувати з ним щирі стосунки;

розвиток образних форм пізнання світу (сприймання, наочно-образного мислення, уяви) через дитячі види діяльності;

формування довільної поведінки, виховання характеру, вправляння в умінні ставити мету, виявити цілеспрямованість й наполегливість, долати труднощі; досягати високих стандартів якості продуктів праці;

диференціацію „паспортного”, „біологічного”, „психологічного” та „соціального” віку дошкільника;

високу культуру педагогічної оцінки життєвих досягнень дошкільника; співвіднесення оцінних суджень педагога із самооцінкою дитини, об’єктивними якісно-кількісними показниками кінцевого продукту її праці та вкладеними в неї зусиллями;

наступність у змісті дошкільної та молодшої шкільної ланок освіти, збереження специфіки кожної.

Точкою відліку даної психолого-педагогічної концепції розвитку дошкільника як особистості є поняття психологічний вік, введене Л.С. Виготським для реалізації ідеї системного підходу до розвитку. Цим поняттям позначається новий для того чи іншого відрізка життєвого шляху дитини тип будови її особистості, вид діяльності, яких не існувало на попередньому етапі і які визначають характер свідомості малюка, систему його ставлень до світу та власного „Я”, особистості його внутрішнього і зовнішнього життя, співвідношення в його розвитку потенційного (резервного) і актуального (реалізованого).

Основними складниками триєдиного утворення під назвою психологічний вік виступають:

• соціальна ситуація розвитку (специфічні для кожного віку зв’язки дитини з дорослим як значущою особою, авторитетом, носієм суспільних функцій і вимог);

• діяльність (характер, структура, ієрархія видів діяльності, провідна діяльність);

• новоутворення (особливості свідомості та особистості, яких не було раніше).

Як єдність соціальної ситуації розвитку, провідної діяльності та особистісних новоутворень психологічний вік є віковим портретом немовляти, дитини раннього та дошкільного віку, сумою різнорідних явищ зростання організму, психіки, особистості. Базовою програмою «Я – у Світі» визначено, що орієнтація на психологічний вік як на основний критерій визначення змісту і темпів розвитку дошкільника передбачає диференціацію понять паспортний (хронологічний), біологічний (вужче — фізичний), психічний і соціальний вік. Кожне з них має свою специфіку й означає:

• паспортний (хронологічний, календарний) вік — кількість років, що минули з моменту народження конкретної дитини;

• біологічний вік указує на ступінь розвиненості організму дитини (гармонійність будови, тіла, рухової активності, стану здоров’я, витривалості організму, роботи внутрішніх органів, судинної системи, органів кровообігу й травлення, статевих органів тощо, відповідності середньостатистичним показникам паспортного віку);

• психічний вік фіксує розвиток психічних процесів (сприймання, уваги, пам’яті, уяви, мислення, мовлення, почуттів, волі);

• соціальний вік визначається основними соціальними характеристиками розвитку дошкільника, такими, як зрілість виконуваних ним соціальних ролей, відповідальність як базова якість особистості, вміння спілкуватися з різними людьми.

Повноцінний особистісний розвиток дошкільника забезпечується при дотриманні таких принципів організації педагогічної діяльності:

• гуманізму та педагогічного оптимізму (ставлення до дитини як до цінності, визнання її права на вільний розвиток та реалізацію своїх природних здібностей, вироблення оптимістичної гіпотези розвитку кожної психічно нормальної істоти, вираз довіри до її можливостей, існування резервних сил, опора на її позитивні якості й здобутки);

• активності (розвиток у дошкільному віці самостійності, творчого ставлення до життя і різних видів діяльності, формування у дитини критичності, самокритичності, здатності робити власні вибори, приймати свої рішення й відповідати за їхні наслідки, надавати переваги комусь — чомусь, чинити опір негативним впливам, розширювати ступені своєї свободи, саморозвиватися);

• єдності розвитку, виховання і навчання (збалансованість у педагогічній роботі розвиваючих, виховних та навчальних завдань, їх спрямованість на формування у дитини елементарного світогляду, системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, самої себе);

• демократизації навчально-виховного процесу (означає посилення уваги педагога до використання різноманітних форм співробітництва всіх учасників освітнього процесу, встановлення між ними довірчих стосунків, поваги до суверенітету, запитів, інтересів, потреб кожного);

єдності інтелекту та афекту (цей принцип близький до принципу активного діяча, який пробуджує творчі сили, почуття, бажання до самовизначення, пошуків себе;

• історизму (опосередкованості дії загальних закономірностей розвитку особистості в ранньому онтогенезі впливом конкретних історичних умов життя суспільства, актуальними на даному етапі розвитку держави завданнями);

• об’єктивності й науковості (розвиток дошкільника здійснюється за об’єктивними законами, пояснюється науковими поняттями, не порівнюється з особливостями розвитку дорослої людини, спирається на знання вікової специфіки);

• системності (процес особистісного розвитку зумовлюється збалансованим поєднанням його взаємопов’язаних складників. Фрагментарність, однобокість, переоцінка значення однієї сторони за рахунок нехтування іншими, розвиток «по частинах» гальмує процес становлення дошкільника як особистості);

• єдності свідомості і діяльності (базується на врахуванні взаємозв’язку свідомості і діяльності в особистісному розвитку дошкільника, розумінні того, що свідомість спрямовує діяльність дитини і в ній формується);

• індивідуального та особистісного підходів (спільні, типові для всіх дітей певного віку закони особистісного розвитку виявляються в індивідуальній історії розвитку кожної конкретної дитини своєрідно, неповторно, втілюються в системі її цінностей, світогляді, життєвій позиції, волі, почуттях);

• природності (передбачає створення педагогом сприятливих умов для природного й поступового розвитку особистості дитини, орієнтацію на здоровий глузд, диференціацію того, що корисне, сприятливе, розвиваюче, а що - шкідливе, руйнівне, гальмівне, суперечить її природі; врахування в навчально-виховному процесі багатогранної природи дошкільника, його вікових та індивідуальних особливостей);

• культури (органічне поєднання особистісного розвитку з формуванням у дошкільника базису особистісної культури, його збалансованість з національною культурою українського народу, рідною мовою, традиціями, звичаями, забезпечення наступності й спадкоємності поколінь, інтегрованість національної культури у загальносвітову);

• наступності й неперервності (використання попереднього досвіду дитини на всіх етапах розвитку, його збалансованість з наступним, поступове ускладнення та урізноманітнення змісту і напрямів навчально-виховного процесу; рівноцінну представленість у всіх сферах життєдіяльності дитини)

Головна мета модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі розвитку держави — цілісний розвиток дитини як особистості. А це, зокрема, передбачає турботу про здоров’я дошкільника - стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, психічний комфорт, позитивне самопочуття, спокій, рівновагу, задоволення, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад. Турбота про фізичне здоров’я дитини дошкільного віку завжди була і лишається одним з пріоритетів педагогічної роботи. Cтворення сприятливих умов для духовного, психологічного і соціального благополуччя особистості. Тим часом усі три означені складники поряд з фізичним є рівноцінними, однаково важливими для процесу особистісного зростання. Часто життєдіяльність дитини в дошкільному навчальному закладі визначається високим темпом, жорсткою регламентацією, великою кількістю стресорів, орієнтацією на змагальність як обов’язковий складник сучасного життя, шумністю оточення, неможливістю дитини усамітнитися, повсякчасними оцінками її досягнень. Це зумовлює надмірну мобілізацію ресурсів, високу емоційну напругу, пов’язану з прагненням вихованця відповідати вимогам дорослих. Так виникає ризик не лише соматичних, а й психічних порушень, нервовості як хвороби особистісного зростання, прояву депресії, різних фобій, відчуття власної неповноцінності. Переважна більшість дошкільнят зазнає дефіциту руху, недостатньо загартована, характеризується низькою витривалістю. У надзвичайно відповідальний період для становлення організму, психіки, особистості життя дітей проходить в ускладнених умовах. Наприкінці дошкільного дитинства стійкі нервові розлади фіксуються приблизно у кожної п’ятої, а функціональні - у кожної третьої дитини. Робота, спрямована на підтримку, збереження та розвиток здорового способу життя дошкільника, має базуватися, з одного боку, на визнанні великих компенсаторних можливостей дитячого віку, розумінні тимчасового, скороминущого характеру багатьох розладів, з другого - на створенні умов, які запобігають дії шкідливих чинників, сприяють зміцненню захисно-пристосувальних механізмів дитини, соціально-педагогічній реабілітації та психологічній корекції поведінки малюків з розладами здоров’я. Оскільки фізичне здоров’я нерозривно пов’язане з психологічним, соціальним і духовним, його забезпечення можливе лише за умови поєднання медичних засобів, оптимальної системи педагогічних впливів, соціально-психологічної реабілітації та психокорекції, різних культурних заходів, чого можна досягти за чіткої координації дій медичного персоналу, вихователів, батьків, психологічної служби. Диспансеризація, профілактика і корекція у поєднанні з гуманізацією навчально-виховного процесу, створення належних розвиваючого предметно-ігрового, природного і соціального середовищ сприятимуть адаптації дитини до змінних умов життя.

Перебудову освіти пов’язують із широким застосуванням ідей гуманізму, демократії, які базуються на принципах особистісно-орієнтованого підходу до дитини та педагогіці співробітництва. Особистісно-орієнтована модель спілкування дорослого з дитиною виявляється у розумінні внутрішнього світу кожного з учасників освітнього процесу, гармонізації їх потреб, інтересів, бажань. Формування на кінець дошкільного віку ціннісних основ особистості дитини, розширення її інструментальних можливостей за рахунок використання сучасних навчальних і виховних технологій, сприяння становленню у зростаючої особистості життєвої компетентності. У контексті означеного підходу виховання дошкільника не зводиться до виправлення можливих відхилень поведінки або запобігання їм засобами навіювання, повчання, різних форм покарання. Виховувати — означає створити таке розвиваюче середовище, яке сприятиме повноцінній реалізації потенційних можливостей дитини. У ході оволодіння життєвим досвідом у підростаючої особистості формуються мотиви, потреби, розвиваються емоції. Вищі психічні функції, виникаючи у формі співробітництва з іншими людьми, стають індивідуальними функціями. Що саме стане для дитини цінним та близьким, наскільки гармонійно формуватиметься її особистість і реалізовуватиметься в діяннях, залежить від дорослих, які її оточують: батьків і педагогів. На жаль, емоційному вихованню не приділяється належної уваги, хоча саме воно є тим стрижневим компонентом виховання, який забезпечує осягнення дитиною самої себе і свого найближчого оточення, визначає цілі, заради яких використовуються набуті знання та вміння. Позитивні емоції мають домінувати в житті дитини, оскільки це є першоосновою для нормального розвитку її психіки. Найважливішими умовами виховання дошкільників мають бути збагачення та урізноманітнення емоційного досвіду, оволодіння навичками експресії, посилення позитивної орієнтації на іншу людину, озброєння вміння виявляти доброзичливе ставлення, керуватися гуманними мотивами у спілкуванні.

Збагачення духовного світу дитини ґрунтується на таких положеннях:

• наявності перспективи (дитина повинна мати можливість висловити свою думку, поділитися переживаннями, розраховувати на розуміння і своєчасну кваліфіковану підтримку. Отримувати нові відомості, сучасну інформацію, опановувати важливі для сьогодення та майбутнього уміння та способи діяльності);

• розширенні ступенів свободи: право вибору, активної участі у освітньому процесі ;

• використанні діалогічного мовлення яке поєднує бажання і прагнення дитини до активності, спілкування і пізнання — важливий здобуток даного вікового періоду);

• самостійної творчої діяльності, яка сприяє розвитку уяви і фантазії;

• навчання дитини в «зоні її найближчого розвитку» (Л.С.Виготський).

Важливими показниками ефективної організації навчально-виховного процесу є відносини між дітьми і дорослими, повноцінне спілкування та співробітництво; наявність динаміки, прогресивних змін в особистісному зростанні кожної конкретної дитини її життєвої компетентності.

У рамках особистісно-орієнтованого підходу інакше осмислюється і зміст навчання, що перестає класифікуватися як передача дитині знань, умінь і навичок, оскільки неправомірно переносити на дошкільне дитинство неспецифічну для нього шкільну модель навчання. Навчання дошкільника розглядається як формування пізнавального інтересу, озброєння дошкільника вміннями самостійно здобувати знання. Пошук умов, в яких дитина вчилася б сама, будучи суб’єктом власної діяльності, — основне завдання педагогіки розвитку. За особливу цінність педагогіка розвитку визнає здатність людини самостійно мислити, діяти, самостійно розвиватися. Ці здібності дозволяють багато чого досягти в житті.

В Україні розроблено та затверджено урядом Концепцію розвитку дошкільної освіти на 2010-2017 роки на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 20.03.2008 р. № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні». Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття. У концепції зазначається,що нинішню ситуацію в дошкільній освіті України можна визначити як стадію між старою системою цінностей, установок, звичок і новою, що лише виформовується, і спрямовується на забезпечення оптимальних умов виховання і навчання особистості, яка розвивається. ХХІ століття висуває нові вимоги до цілей, завдань, структури та змісту дошкільної освіти України. Це пояснюється глобалізаційними процесами, зміною світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій, прагненням нашої країни інтегруватися до європейського простору. У цих умовах дошкільні навчальні заклади повинні набути нового статусу, розширити свої функції, стати обов’язковими для відвідування дітьми, особливо старшого дошкільного віку. Отже, визначено необхідність удосконалення та розширення мережі закладів різних типів, зміни режиму їх роботи; передбачення можливості соціалізації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; у дошкільній освіті повинні знаходити своє відображення моделі інтегрованої освіти.

Модернізація змісту дошкільної освіти України вимагає визначення чітких методологічних засад, що враховують сучасні світові та європейські тенденції розвитку дошкільної освіти і водночас ґрунтуються на національних надбаннях, вітчизняній культурі. Завдання охорони життя і збереження здоров’я дітей, їх розвитку повинні стати пріоритетними. У цих умовах дошкільна освіта України вимагає радикальних змін. Концепція передбачає теоретичні основи дошкільної освіти, визначає функції, стратегію, принципи, мету, завдання модернізації її змісту до 2017 року.

Зміни, що відбуваються в дошкільній освіті зокрема, знаходять своє відображення та регулюються відповідними законодавчими документами - Законом України “Про дошкільну освіту”, Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку. Вони визначають основні тенденції розвитку дошкільної освіти, відповідність змін, що відбуваються, світовим тенденціям; розкривають організаційно-змістові характеристики оновлення дошкільної освіти на сучасному етапі; об’єктивують існуючі проблеми та шляхи їх розв’язання; указують на закономірності й принципи, що мають консолідувати освітній простір України.

Основними завданнями дошкільної освіти є:

- забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти шляхом створення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, збереження та розширення мережі закладів, визначення змісту їх діяльності відповідно до освітніх запитів населення;

- зміна організаційної структури дошкільного навчального закладу відповідно до принципів варіативності, індивідуального підходу, доступності, співробітництва з сім’єю та соціальними партнерами;

- модернізація змісту дошкільної освіти шляхом забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- удосконалення науково-методичної і функціональної підготовки працівників дошкільної освіти.

Останніми роками спостерігається збільшення кількості дошкільних навчальних закладів та дітей в них. Відповідно збільшується і відсоток охоплення дітей дошкільними навчальними закладами.

Однак, враховуючи те, що протягом 1990-2004 років існували негативні тенденції в дошкільній освіті, що призвели до зменшення мережі дошкільних навчальних закладів, кількості дітей в них, відтоку педагогічних кадрів, обмеження фінансування (у 1990 році було 24,5 тис. закладів, у 1999 році – 16,3 тис., у 2004 році – 14,9 тис.), існуюча мережа не в повній мірі забезпечує освітні потреби населення, особливо у сільській місцевості, де відсутні дошкільні навчальні заклади. Через недостатню кількість дитячих садків спостерігається перевантаження груп дітьми у міських поселеннях.

За даними Державного комітету статистики на 100 місцях виховується 119 дітей. Також збільшилася кількість незадоволених заяв батьків щодо влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів. Окрім того, натепер 1,2 тис. дошкільних навчальних закладів не працює з різних причин. З них на капітальному ремонті перебувають лише 106 дитячих садків, решта не працюють з інших причин. Обмежене фінансування дошкільної освіти унеможливлює відновлення роботи дитячих садків, які призупинили свою діяльність на невизначений період під час реформування аграрного сектору економіки, та відкриттю нових. Розв’язанню зазначених проблем з метою забезпечення права дітей на здобуття дітьми дошкільної освіти може бути вирішене за умови:

- розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності шляхом побудови нових, відкриття нових закладів у пристосованих приміщеннях, реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховні комплекси, повернення у систему дошкільної освіти тих закладів, які раніше були знято з державного реєстру;

- розширення мережі груп у дошкільних навчальних закладах шляхом використання приміщень за прямим призначенням (відселення орендарів тощо);

- передачі відомчих дошкільних навчальних закладів до комунальної власності;

- розширення служби соціально-педагогічного патронату;

- запровадження різнотривалого режиму роботи закладів з урахуванням освітніх запитів населення.

Модернізація змісту дошкільної освіти передбачає:

- комплексний підхід до розвитку, виховання і навчання дитини дошкільного віку;

- посилення інтеграційних процесів в освіті;

- орієнтацію освітян на важливість урахування об’єктивних закономірностей фізичного, психічного, інтелектуального, емоційного, соціального та духовного розвитку дитини від народження до шести (семи) років життя;

- формування у дошкільників передумов реалістичної наукової картини світу, сприяння становленню дитячого світогляду, оптимістичного цілісного світобачення;

- формування передумов навчальної діяльності;

- створення і запровадження інноваційних технологій розвитку, навчання та виховання дитини дошкільного віку;

- підвищення рівня контролю за якістю освітньої роботи у дошкільних навчальних закладах, успішністю розвитку дітей дошкільного віку;

- сприяння формуванню особистісної зрілості дитини, презентованої базовими якостями, оптимальною для віку моделлю провідної діяльності та основними формами її активності;

- відмову від жорсткої регламентації буття дошкільника та педагогічної діяльності вихователя; надання суб’єктам освітнього процесу, у тому числі педагогам, батькам права на відповідальне самовизначення.

Розв’язання поставлених завдань сприятиме оптимізації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах України, збільшить долю здорового глузду в організації життєдіяльності дитини, наблизить атмосферу дошкільного закладу до сімейної, уможливить реалізацію індивідуального та диференційованого підходу до дітей перших шести (семи) років життя, забезпечить наступність у роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи.

Демократизація та гуманізація дошкільної освіти, нове бачення ролі дошкільного навчального закладу, як важливого соціокультурного інституту держави, визначають довготривалу стратегію її соціального розвитку. Консолідація потенціалу дошкільної освіти різних регіонів України, посилення інтеграційних процесів в її освітньому просторі здатні забезпечити реальний пріоритет компетентної особистості, як основного ресурсу, що визначає поступальний рух суспільства.

Об’єднання зусиль різних наукових шкіл, пошук нових шляхів розвитку дошкільної освіти найближчого майбутнього стає могутнім чинником їх інтеграції.

Особливостями інтеграції виступають:

- узгоджена освітня політика держави стосовно дітей перших шести (семи) років життя;

- взаємне зближення й взаємодоповнюваність освітніх систем різних регіонів України при збереженні їх регіональної своєрідності;

- синхронізація дій з регулювання освітньої політики всіх рівнів;

- формування єдиного освітнього простору як ефективної форми реалізації сучасних завдань дошкільної освіти на найближче десятиліття;

- визначення перспектив розвитку змісту, форм та методів дошкільної освіти з урахуванням специфіки різних регіонів України;

- внесення розумних коректив у подальший розвиток єдиного дошкільного освітнього простору;

- урахування народних традицій в освітній діяльності, вільне долучення дітей до цінностей національних культур свого регіону (народу);

- створення умов і можливостей для формування в дітей дошкільного віку основ культури міжнаціонального спілкування;

- обмін педагогічною інформацією щодо досягнень у сфері дошкільної освіти та перспективних моделей її організації на місцях;

- визначення умов оптимального розвитку дошкільних освітніх систем, їх наближення до освітніх потреб, що швидко змінюються в умовах ринкової економіки.

Інтеграція актуалізується на принципово новій основі – добровільності, доцільності, рівності, взаємної користі, збереження основ національної культури кожного регіону, етнічної групи. Точкою відліку в оцінці ефективності інтеграційних процесів в дошкільному освітньому просторі України має виступати благополуччя дитини, її захищеність, емоційний комфорт.

Головною тезою, вихідним науковим положенням, на якому базується процес оновлення змісту дошкільної освіти України ХХІ століття, є визнання пріоритету розвитку зростаючої особистості, цінності й смислу її буття. Саме аксіологічні, ціннісні засади покладено в основу модернізаційних процесів, пов’язаних з гуманізацією цілей і принципів дошкільної освіти. Найважливішими цінностями нашої національної культури є самостійність, самобутність, самосвідомість, самодіяльність, індивідуальність і унікальність дитини, її особистісний спосіб буття.

Процес модернізації змісту дошкільної освіти спрямовується на розвиток дошкільника, як активного, свідомого та компетентного суб’єкта життєдіяльності, виховання уміння жити у злагоді з довкіллям та згоді з собою, формування фізичної та психологічної готовності до навчання у школі. Оновлений зміст дошкільної освіти має розвивати у дитини перших шести (семи) років життя такі фундаментальні якості, як здатність конструктивно впливати на довкілля та самозмінюватися в ході своєї життєдіяльності; самовдосконалюватися в різних видах діяльності та формах активності; за сприяння авторитетних дорослих гармонійно і різнобічно розвиватися як індивід, суб’єкт, особистість та індивідуальність.

Розвиток дошкільника, становлення його як особистості - кардинальна для дошкільної освіти проблема. Новий зміст освіти пропонує освітянам переглянути звичний погляд на дитину як “задану ззовні істоту”, як “проекцію” дорослих. Становлення особистості в дошкільному віці не можна класифікувати як виключно керований ззовні процес, оскільки це суперечить суті розвитку особистості як саморуху.

Особистісно орієнтована модель дошкільної освіти базується на розумінні процесу розвитку як свого роду єдиномножинності, яка охоплює такі основні форми:

- індивіда (складної природи організму дитини);

- суб’єкта (активного діяча рухової, ігрової, навчально-пізнавальної, елементарної трудової, предметно-практичної та комунікативно-мовленнєвої діяльностей);

- особистості (комплексного ставлення до оточуючого світу та себе);

- індивідуальності (унікальної своєрідності кожної дитини).

Свідомість, компетентність, спільність і діяльність – засадові характеристики особистісного способу життя дитини дошкільного віку, загальні способи її буття. Вихідною тезою у впровадженні в педагогічну практику особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти є діяльне буття дитини, її суб’єктність: у свідомості – самосвідомість; у спільності – самобутність; у діяльності – самодіяльність. Вони і є основними лініями розвитку дитини як суб’єкта власного життя, суб’єкта розвитку і саморозвитку.

Основними процесами, спрямованими на підвищення якості дошкільної освіти, виступають:

- стандартизація змісту дошкільної освіти на засадах узгодження із змістом державних стандартів початкової школи;

- модернізації змісту дошкільної освіти на засадах компетентнісної парадигми;

- впровадження в дошкільні навчальні заклади оновленого Базового компонента дошкільної освіти України та варіативного програмно – методичного забезпечення;

- використання додатково до Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку, що втілює інваріантну складову змісту дошкільної освіти, інших програм, що презентують його варіативний компонент, відбивають різномаїття України, поглиблюють, розширюють, уточнюють зміст інваріантної частини;

- удосконалення системи контролю та оцінювання якості дошкільної освіти, переорієнтація на гуманітарну експертизу діяльності дошкільного навчального закладу;

- забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти на дошкільній та початковій ланках освіти.

Реалізація принципу варіативності здійснюється в Україні різними шляхами і способами:

- через створення численних освітніх програм (комплексних, парціальних, регіональних, авторських тощо);

- завдяки різноманітним типам дошкільних закладів та групам із різним функціональним призначенням;

- через плюралізм і гнучкість програмно-методичного та навчально-дидактичного супроводу Базового компонента дошкільної освіти України;

- завдяки можливості педагогів обирати програми, їх методичне забезпечення, складати власні плани, використовувати класичні та новаційні освітні технології;

- через надання освітянам права на реалізацію свого творчого потенціалу.

Це стосується як різних регіонів України, так і окремих дошкільних навчальних закладів. Реальні можливості дитячих садків щодо надання тих чи інших освітніх послуг, їх відповідності замовленню батьків, високі результати у забезпеченні гармонійного розвитку дітей є одним з найважливіших показників якості дошкільної освіти.

Освітній процес у дошкільному закладі.

Освітній процес – це багатокомпонентна система, що містить у собі безліч суперечностей (зовнішніх, внутрішніх, об’єктивних і суб’єктивних), характеристик, функцій, рушійних сил, законів, закономірностей, принципів, що характеризує його як складну, відкриту і динамічну систему; спеціально організована взаємодія педагогів і вихованців, зміст освіти, що реалізується із застосуванням певних засобів і методів навчання та виховання, спрямованого на задоволення вимог суспільства і самої особистості. В освітньому процесі зливаються процеси розвитку (становлення, формування, саморозвиток), навчання, виховання, самовиховання і самоосвіти особистості разом зі всіма умовами, формами і методами їх протікання. Під час організації освітнього процесу враховуються досягнення психологічної і педагогічної науки, використовуються інноваційні педагогічні технології, що забезпечують індивідуальну освітню траєкторію розвитку кожної дитини і її готовність до переходу на нову ступінь розвитку. При цьому важливим є розширення арсеналу необхідних для подальшого життя та навчання у школі уявлень, знань, вмінь та навичок, становлення передумов навчально-пізнавальної діяльності дітей сьомого року життя.

Формування оптимальної для дошкільного віку міри життєвої компетентності охоплює два основних компоненти:

1) технологічний, спрямований на оволодіння дітьми життєво необхідними знаннями, уміннями і навичками, які проявляються у різних сферах життєдіяльності, провідних видах діяльності та основних формах активності;

2) особистісний, який визначається комплексом базових якостей, необхідних дитині для її повноцінного зростання, актуалізації своїх потреб, намірів, прагнень, бажань, мрій, обдарувань.

Відповідно до концептуальних засад модернізації змісту дошкільної освіти оновлюються напрями освітньої роботи дошкільного навчального закладу, актуалізується необхідність урахування вікових та індивідуальних особливостей зростаючої особистості, зокрема:

- стану здоров’я, фізичного розвитку дітей;

- системи цінностей, якими вона керується у життєдіяльності;

- особливостей її уявлень, ставлень до довкілля, культури, інших людей, себе самої;

- пізнавальних інтересів, можливостей, схильностей та здібностей.

Реалізація виховного потенціалу освітнього процесу передбачає стимулювання творчої пізнавальної діяльності вихованців і педагога, виховання особистісних якостей.

Освітній процес для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, повинен враховувати такі ключові моменти:

- забезпечення рівних можливостей для всіх дітей в отриманні освітніх послуг у поєднанні з корекційно-реабілітаційними послугами;

- надання допомоги сім’ї у виборі корекційно-освітньої підтримки дитини;

- забезпечення ранньої соціалізації та інтеграції дітей у суспільство;

- створення умов з перших днів життя дитини для формування максимально можливої її пізнавальної та соціальної компетентності;

- забезпечення особистісно орієнтованого підходу до дитини в процесі корекційно-розвивальної допомоги як в умовах дошкільного навчального закладу, так і в умовах сім’ї; систематичного психолого-педагогічного супроводу.

З огляду на це зростає потреба у відвідуванні дітьми дошкільних навчальних закладів, перевага яких полягає у забезпеченні соціальної адаптації дітей, формуванні готовності продовжувати освіту, навичок колективної праці, вміння розв'язувати спільні завдання, висловлювати власну думку та поважати думку товаришів тощо. Закон України «Про дошкільну освіту» визначив дошкільну освіту як обов'язкову первинну складову системи безперервної забезпечує різнобічний розвиток дитини відповідно до її задатків, нахилів, індивідуальних особливостей. На сьогодні батьки уже мають змогу обирати різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти, наприклад:

у дошкільних навчальних закладах;

у групах короткотривалого перебування;

у групах з підготовки дітей до навчання у школі при загальноосвітніх навчальних закладах.

Прийняття Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» забезпечує на рівні держави реалізацію права кожної дитини п'ятирічного віку на доступність і безоплатність дошкільної освіти, її повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний і соціальний розвиток, сприяє поліпшенню якості дошкільної освіти, формуванню передумов навчальної діяльності.

Внесення змін до законодавства про обов'язковість дошкільної освіти не означає, що діти повинні сісти за парти, як першокласники у школі, навчатися писати, читати тощо. Основним завданням є розвиток особистості, формування дитячого світогляду, культури поведінки, моральних почуттів, психологічної готовності до майбутнього навчання в школі тощо. Усі новоутворення формуються у різних видах діяльності дитини, зокрема ігровій, що є провідною. З метою задоволення потреб громадян на здобуття дошкільної освіти органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування проводять облік дітей дошкільного віку і створюють банки даних із зазначенням місця здобуття дітьми дошкільної освіти. На першому етапі реалізації Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» необхідно: познайомитися із сім'ями дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади;

з'ясувати, чому діти виховуються вдома;

поінформувати батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти;

організувати зустрічі батьків з фахівцями (лікарями, практичними психологами, вихователями дошкільних навчальних закладів, учителями шкіл та іншими), які мають переконати батьків у важливості здобуття дитиною дошкільної освіти.

До такої роботи залучаються практично всі соціальні структури: органи місцевої виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, соціальні служби, дошкільні навчальні заклади, наукові установи тощо.

Форми залучення до дошкільної освіти дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, можуть бути різними. Зокрема, це може бути організація короткотривалих, прогулянкових, консультативних груп, груп вихідного дня, груп з підготовки дітей до навчання у школі, гуртків, центрів, які розміщуються на базі приміщень загальноосвітніх навчальних, позашкільних закладів, клубів, сільських рад і відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Групи комплектують за одновіковим чи різновіковим принципом керівники закладів, на базі яких вони працюватимуть, або органи управління освітою.

Кількість дітей у групах визначає засновник (власник) залежно від демографічної ситуації.

Статтею 9 Закону України «Про дошкільну освіту» передбачено, що діти можуть здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування і форм власності, у сім'ї за допомогою фізичних осіб тощо. Для батьків, які вирішили виховувати дитину самостійно, бажано організовувати консультаційні пункти, центри роботи з батьками, де вони могли б отримати кваліфіковану консультацію педагогів та інших спеціалістів з питань виховання і навчання дітей удома тощо.

Статтею 11 Закону України "Про дошкільну освіту" визначено, що повноваженнями дошкільного навчального закладу є задоволення потреб громадян, які проживають на відповідній території, в здобутті дошкільної освіти, здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодія з сім'єю, поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку. Враховуючи необхідність забезпечення вчасного і повноцінного фізичного, інтелектуального, морального, естетичного і соціального розвитку дітей дошкільного віку відповідно до задатків, нахилів, здібностей, психічних і фізичних особливостей, на сучасному етапі здійснення соціально-педагогічного патронату набуває ще більшої актуальності. Окрім цього, і специфіка сімейного виховання дитини передбачає достатній рівень готовності батьків до такої діяльності, сформованість їхньої педагогічної культури і чітке усвідомлення мети і завдань розвитку відповідно до віку та індивідуальних можливостей дитини.

Здійснення соціально-педагогічного патронату допоможе уникнути численних проблем, що призводять до напруження та загострення міжособистісних стосунків, порушення родинних зв'язків, послаблення інституту сім'ї в цілому.

Основними формами роботи з дітьми можуть бути гра, спілкування, малювання, конструювання, музична діяльність. У процесі заняття та поза ним більшої питомої ваги має набувати спілкування як одна з провідних діяльностей. Важливою ланкою педагогічної роботи має стати збагачення індивідуального досвіду дитини новими життєвими враженнями. Вправляння її в умінні самовизначатися, допомагати собі, уникати негативних подразників. Робота з сім'єю передбачає врахування сучасних тенденцій розвитку стосунків між батьками і дітьми, їхніх типологій, ціннісних орієнтирів, особистісних якостей батьків і дітей, особливостей впливу сім'ї на становлення особистості дошкільника.

Зміст даної роботи забезпечується:

• знанням соціально-педагогічних проблем конкретних сімей, виявленням їхніх причин і пошуком шляхів розв'язання в процесі пізнання та самопізнання сім'єю своїх внутрішніх резервів стабільності;

• вивченням родинних традицій, чинного законодавства;

• спрямованістю на індивідуальні та міжособистісні зміни;

• вдосконаленням виховної функції сім'ї та функції первинної соціалізації дитини;

• залученням сім'ї до активного соціального життя.

Предметно-ігрове середовище вважається розвивальним, якщо воно розширює, поглиблює та систематизує елементарні уявлення дошкільника про знайоме-незнайоме, схоже-несхоже, безпечне-небезпечне, своє-чуже, про особливості людського житла; вдосконалює вміння дитини використовувати за призначенням предмети та знаряддя, виготовляти найпростіші вироби; вправляє в умінні самостійно визначати ігровий сюжет, робити його змістовним, використовувати й розподіляти іграшки та ігрові атрибути.

Соціальне середовище є розвивальним, якщо сприяє усвідомленню дошкільником змісту поняття "сім'я", основних функцій членів родини, особливостей взаємин рідних людей між собою, допомагає набути елементарних уявлень про державу, народи, людство.

Середовище власного "Я" дитини можна вважати розвивальним, якщо дитина має уявлення про своє тіло та органи чуття, орієнтується в умовах свого розвитку, дотримується гігієни тіла й діяльності, зацікавлена у здоровому способі життя, орієнтується у правах та обов'язках, характеризується комунікативними здібностями, вміє налагоджувати спільну діяльність, розв'язувати конфліктні ситуації.

З метою забезпечення прав дітей на доступність і безоплатність дошкільної освіти та враховуючи, що відповідно до статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту» повноваженнями місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є створення умов для цього, Міністерством освіти і науки України головам обласних державних адміністрацій направлено лист «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів» від 13 травня 2010 року № 1/9-316, яким органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендовано:

створити необхідні умови для функціонування і розвитку системи дошкільної освіти відповідно до потреб громадян відповідної території;

вжити дієвих заходів щодо використання приміщень дошкільних навчальних закладів за прямим призначенням;

не допускати випадків їх безпідставного закриття, перепрофілювання тощо.

У силах дорослих допомогти своїм дітям пізнати світ і себе, знайти своє місце у житті. Своєчасність та успішність розвитку дітей дошкільного віку залежить від усвідомлення батьками важливості правильного вибору доступних форм здобуття дошкільної освіти та небайдужості, активності, компетентності місцевих органів влади, на які покладається основна відповідальність за охоплення всіх дітей дошкільною освітою

Нормативно-правова база дошкільної освіти в Україні складає:

Закони України:

Про освіту

Про дошкільну освіту

Про охорону праці

Про дитяче харчування

Про фізичну культуру і спорт

Конвенція про права дитини

Про мови в Українській РСР

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Укази Президента України:

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

Про Державну премію України в галузі освіти

Акти Кабінету Міністрів України:

від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року"

від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"

від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"

від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

№311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

Накази Міністерства освіти:

від 05.10.2011 № 1152 "Організаційний комітет Всеукраїнського конкурсу «На кращий Інтернет – сайт дошкільного навчального закладу»"

N 32 від 30.01.98 "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"

від 15 квітня 1993 р. N 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

від 17.04.2006 N 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

від 06.09.2011 р. № 1020 "Про організацію заходів щодо впровадження програми «Навчання через дію» у 2011-2012 навчальному році"

від 23 листопада 2010 року № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

від 16.08.2004 N 658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"

від 02.08.2005 N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України"

від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"

від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

від 30 червня 2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї"

від 13.05.93 N 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"

від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

від 11 травня 2011 року №436 "Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року"

від 16. 05 2011р. № 446 "Про підсумки перших Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників"

від 25.06.2011 р. №659 "Про підсумки Всеукраїнського фестивалю «Колискова пісня»"

від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу"

від 13.07.2007 N 605 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України"

від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників"

від 06.10.2010 N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

від 05.05.2005 N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"

від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

від 20.12.93 N 455 "Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України"

від 28.03. 2011 р. № 286 "Про проведення Всеукраїнської естафети педагогічних інновацій «Нові горизонти української школи»"

від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів"

від 25.11. 2011 р. № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"

від 05.10. 2011 р. № 1152 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу"

Листи Міністерства освіти:

Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах "

Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10 "Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"

Лист Міністерства № 1/9-482 від 20.06.11 "Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році"

Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"

Лист Міністерства "Роз’яснення щодо внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "

Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

Лист Міністерства № 1/9-446 від 16.05.11 "Про проведення Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників"

Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."

Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"

Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"

Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"

Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»."

Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10 "Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"

Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

Лист Міністерства № 1/9-482 від 20.06.11 "Інструктивно-методичний лист «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році» "

Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "

Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів, що вводяться в експлуатацію"

Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Лист Міністерства № 1/9-446 від 16.05.11 "Про проведення Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників "

Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"

Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/11-1236 від 01.02.12 "Про конкурс на кращий архітектурний проект дошкільного навчального закладу "

Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"

Лист Міністерства від 25.04.2012 № 1/9-317 "Про підготовку та проведення Всеукраїнського Дня дошкілля"

Лист Міністерства від 14.05.2012 № 1/9-358 "Про організацію та проведення Всеукраїнського фестивалю дитячої поезії"

Лист Міністерства від 15.05.2012 № 1/9-363 "Щодо проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів"

Накази інших Міністерств:

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"

Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу

Листи інших Міністерств:

Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады)

Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77-і

Розпорядження Міністерства освіти :

від 14.03.2011 № 24-р "Про проведення Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників"

Додаток 1.

Інструктивно-методичні рекомендації

«Про організацію роботи в дошкільних

навчальних закладах у 2012/2013

навчальному році»

На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості з раннього дитинства.

Нормативно-правове підґрунтя функціонування сучасної системи дошкільної освіти визначається основними положеннями Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства» та інших чинних актів вищих органів державної влади.

Основні механізми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року окреслено у Державній цільовій соціальній програмі розвитку дошкільної освіти па період до 2017 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 629. На її виконання розроблено План заходів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 липня 2011 р. № 905, яким передбачено створення належних умов для функціонування дошкільної освіти, а саме:

-забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступностіздобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

популяризація обов'язкової дошкільної освіти для дітей 5-річного віку через різні форми її здобуття;

-зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

поліпшення якості дошкільної освіти через розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

-збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства;

модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

проведення наукових досліджень у галузі дошкільної освіти, спрямованих на забезпечення розвитку дитини, подальшого становлення її особистості;

-урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

З огляду на це, пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році є спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти - Державного стандарту дошкільної освіти, схваленого на колегії Міністерства від 4 травня 2012 року, в якому визначено вимоги до рівня розвиненості, вихованості та навченості дитини 6 (7) років перед вступом до школи. Актуальність нової редакції Базового компонента обумовлена соціальною необхідністю зміни знаннєвої орієнтації при організації педагогічного процесу на особистісно-ціннісну та його узгодження із новим Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462.

Базовий компонент дошкільної освіти в новій редакції скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Новою редакцією Базового компонента передбачено визначення змісту дошкільної освіти через інваріантну і варіативну складові. Інваріантна складова є обов'язковою для реалізації в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти. її систематизовано за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Варіативна складова Базового компонента може бути реалізована за чинними комплексними і парціальними програмами з урахуванням особливостей регіону, навчального закладу, індивідуальних можливостей, здібностей, потреб розвитку дітей та (або) побажань батьків чи осіб, які їх замінюють. її складають освітні лінії «Комп'ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія» та ін.

Вищезазначені нововведення не скасовують звичні для практиків підходи до організації життєдіяльності дітей та планування освітньої роботи. Педагоги можуть використовувати посібники та інші види навчальної літератури, які укладено у відповідності із вимогами попереднього варіанту Базового компонента та чинних програм. Як і раніше, вони мають право обирати зручні для себе форми графічного або текстового планування за режимними процесами, тематичними блоками, лініями розвитку, видами діяльності, формами дитячої активності з урахуванням освітніх ліній нової редакції Базового компонента.

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента реалізується через програми та навчально-методичне забезпечення, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. На сьогодні при організації освітнього

процесу в дошкільних навчальних закладах, за рішенням педагогічної ради можна використовувати такі програми:

- програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», за наук. ред. Кононко О.Л. (затверджена наказом МОН від 29.01.2009 № 41);

-програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», кер.проекту Жебровський Б.М. (схвалена рішенням колегії МОНмолодьспорту від 01.03.2012, затверджена наказом МОНмолодьспорту від 21.05.12 р. № 604);

-освітня програма «Дитина в дошкільні роки», наук. кер. проф. Крутій К.Л. (лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 08.12.2010 № 1/11-11178);

-програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», наук. кер.ІПроскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. (лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 08.12.2010 № 1/11-11177);

-регіональна програма розвитку дітей дошкільного віку «Українськедошкілля», авт.-упор. Білан О.І. (лист МОНмолодьспорту про надання грифа«Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» від09.12.2011 №1/11-11601).

В усіх навчальних закладах, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, при організації освітньої роботи можна керуватися концептуальними засадами вищезазначених програм, їхніми пріоритетними завданнями та обсягами програмового матеріал}' у відповідності із віковими особливостями вихованців, забезпечуючи таким чином безперервність та наступність у здобутті дошкільної освіти на різних етапах розвитку дитини, починаючи із раннього і закінчуючи старшим дошкільним віком. Такий підхід сприятиме оптимальному використанню можливостей кожного вікового періоду для повноцінного розвитку дитини, створенню сприятливого розвивального середовища, передбачатиме застосування доцільних форм, методів і прийомів педагогічної діяльності, спрямованих на задоволення потреб та інтересів самої дитини.

З метою поліпшення якості освітнього процесу та уточнення, розширення, поглиблення змісту дошкільної освіти, в тому числі при наданні додаткових освітніх послуг, у роботі з дітьми можна використовувати й парціальні програми, що були схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Зокрема, це такі програми: «Англійська мова для дітей дошкільного віку», автор Шкваріна Т.М.; «Дитяча хореографія», автор Шевчук А.С.; «Кольорові долоньки», автор Ликова І.О.; «Українотворець», керівник авторського колективу Кононенко П.П.; «Лего-конструювання», автор Пеккер Т.В.

Крім вищезазначеного програмового забезпечення, при організації роботи з дітьми дошкільного віку педагогам необхідно керуватися Переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році, з яким можна ознайомитися на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та у фахових періодичних виданнях.

У 2012/2013 навчальному році педагогічним колективам дошкільних навчальних закладів особливу увагу необхідно акцентувати на вирішення таких питань:

забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку;

збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей з раннього віку;

підвищення якості дошкільної освіти.

Проблема забезпечення рівних стартових можливостей усім дітям старшого дошкільного віку має розглядатися в контексті визнання обоє 'язковості дошкільної освіти для цієї вікової категорії.

З огляду на це, управлінським та методичним службам необхідно забезпечувати доступність освіти всім дітям старшого дошкільного віку через запровадження різних варіативних форм її здобуття (дошкільний навчальний заклад, центр розвитку, групи короткотривалого перебування дітей, підготовчі до школи групи, соціально-педагогічний патронат тощо). При цьому створювати умови для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей за рахунок розширення мережі не лише дошкільних закладів загального розвитку, але й профільного, компенсуючого, інтернатного, сімейного, комбінованого типів, центрів розвитку дітей, навчально-виховиих комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний; «заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад».

Орієнтири змістового наповнення освітньої роботи із старшими дошкільниками в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти подано у програмі розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Програма базується на засадах особистісно-орієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів, взаємодії навчального закладу і родини. Ключові освітні завдання, показники розвитку та поради батькам викладено у розділах «Фізичний розвиток», «Пізнавальний розвиток», «Мовленнєвий розвиток», «Художньо-естетичний розвиток», «Ігрова діяльність», «Трудова діяльність».

При роботі з дітьми старшого дошкільного віку педагогам варто спрямовувати свої зусилля не лише на формування навичок навчальної діяльності, а й на створення умов для розгортання і збагачення специфічних видів дитячої діяльності (ігрової, рухової, художньої, предметно-практичної, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої), передбачати різноманітні форми і методи освітнього впливу. Рекомендації щодо особливостей здійснення педагогічної діяльності з дітьми цієї вікової категорії даються в інструктивно-методичному листі МОН «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» від 27.09.2010 № 1/9-666 та в збірнику методичних матеріалів «Обов'язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи», автори-упорядники Долинна О.П., Бурова А.П., Низковська О.В., Носачова Т.П. – Тернопіль: Мандрівець, 2011 («Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах», лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт від 12.04.2011 № 1.4/18-Г-229).

З метою створення сприятливих умов для збереження фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей, забезпечення їх своєчасного та повноцінного, гармонійного фізичного розвитку з перших років життя необхідно скоординувати зусилля всіх інституцій, причетних до справи охорони життя і зміцнення здоров'я (медичні, управлінські, методичні служби різних рівнів, педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів, родини вихованців) у таких напрямках:

забезпечення збалансованого харчування, медичного обслуговування дітей різних вікових категорій відповідно до потреб розвитку, оснащення освітнього процесу необхідним фізкультурним, ігровим інвентарем та обладнанням;

використання у практичній роботі дошкільних закладів сучасних засобів оздоровлення, фізичного розвитку і виховання: обладнання фізіотерапевтичних і медичних кабінетів, фізкультурних, ігрових майданчиків, залів, спортивних комплексів, тренажерів для групових кімнат з метою проведення занять, рухливих ігор, фізкультурних свят, розваг, днів здоров'я, дихальної та лікувальної гімнастики тощо;

розроблення та впровадження у педагогічний процес новітніх методик профілактики та лікування дитячих захворювань, здоров'язбережувальиих та здоров'яформувальних технологій, соціально-оздоровчих проектів:

активне використання традиційних і нетрадиційних форм, методів, засобів фізичного виховання, які б сприяли оптимізації рухового режиму в дошкільному навчальному закладі;

-впровадження наукових новацій, кращого досвіду з питань фізичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку в практику роботи навчальних закладів, соціальних, психологічних служб та родинного виховання;

-максимальне забезпечення потреб дошкільних навчальних закладів у висококваліфікованих спеціалістах (лікарях, медичних сестрах, вихователях, в т.ч. з фізичної культури, психологах, при потребі - логопедах, дефектологах тощо). При цьому слід орієнтуватися на Типові штатні нормативи для дошкільних навчальних закладів, які затверджені наказом МОН від 04.11.2010 № 1055;

сприяння доступності здобуття дошкільної освіти для дітей з особливими потребами (вадами фізичного, психічного розвитку), впровадження інклюзивної освіти у практику роботи дошкільних навчальних закладів/груп загального розвитку;

популяризація ідей здорового способу життя, безпечної поведінки у довкіллі, спеціальних знань серед дітей та батьківської громадськості.

Задля підвищення якості освіти при організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах необхідно урізноманітнювати форми цілеспрямованого навчально-виховного впливу, зокрема, шляхом організації індивідуальних занять, проведення гурткової (секційної, студійної) роботи; застосовувати в освітній роботі педагогічні інновації, сучасні психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології; вивчати, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід місцевого, обласного, всеукраїнського рівнів; активізовувати взаємодію з батьками; удосконалювати механізми моніторингу освітнього процесу та ін.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них. загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільних навчальних закладах можуть функціонувати такі гуртки: художньо-естетичні (образотворчі, хореографічні, музичні, театральні), фізкультурно-спортивні, логіко-математичні, пізнавальні, мовленнєві та ін. Діяльність гуртка потребує наявності відповідної матеріальної бази (спеціальних приміщень, матеріалів, обладнання, інвентарю, технічних засобів) та кадрового забезпечення (фахівці із педагогічною освітою певної спеціалізації - керівники студії образотворчої діяльності, хореографи, хормейстери, вчителя іноземної мови, тренера з різних видів спорту тощо).

Робота гуртків має будуватися на основі чинних парціальних авторських програм або варіативної частини чинних комплексних програм, які конкретизують, розширюють, а в окремих випадках перевищують вимоги до рівня обізнаності, життєвої компетентності дітей, окресленого інваріантною складовою цих програм.

Забезпеченню своєчасного і повноцінного розвитку дитячої особистості з перших років життя сприятиме впровадженню в педагогічний процес дошкільних навчальних закладів сучасних експериментально апробованих освітніх технологій. Зокрема, таких:

-«Психолого-педагогічне проектування взаємодії дорослого і дитини, автор - доктор псих, наук, професор Піроженко Т.О.;і

-«Інтегрована особистісно-орієнтована освітня технологія у дошкільномунавчальному закладі та загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня», автор - доктор пед. наук, професор Якименко СІ.;

-«Поступально-висхідне формування особистості від дошкільного віку до випускних класів школи», автор - доктор пед. наук, академік Богуш А.М.,

З метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи дошкільних навчальних закладів управлінським та методичним службам різних рівнів необхідно створювати умови для комп'ютеризації освітнього процесу та підвищення рівня інформаційної компетентності, комп'ютерної грамотності педагогічних працівників дошкільної освіти; сприяти розробленню власних сайтів дошкільних закладів для обміну досвідом, участі у різних проектах, контактів з батьківською громадськістю тощо.

При організації спільної роботи з батьками вихованців необхідно передбачати різні форми взаємодії з ними: як традиційні (батьківські збори, консультації, бесіди, семінари, семінари-практикуми, майстер-класи, дні «відкритих дверей», показові заняття, спільні свята, розваги, інформаційні стенди, тематичні папки-пересувки, родинні газети, «скриньки» запитань і пропозицій, звукові листи, бібліотеки відеоматеріалів із різних проблемних питань, школи взаємодопомоги), так і нові (електронні міні-бібліотеки, інтернет-сайти для батьків тощо). Ефективність такої взаємодії досягається через реалізацію важливих завдань:

забезпечення максимального використання виховного потенціалу педагогів і родини у формуванні особистості дитини;

підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей;

заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерства і взаємоповаги;

залучення батьків до створення належних умов для успішної життєдіяльності та розвитку дітей у сім'ї та дошкільному навчальному закладі.

Тісна співпраця всіх служб дошкільного навчального закладу, батьківської громадськості, керівних інстанцій, їх націленість на досягнення спільної мети стане запорукою успішної організації освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.

Додаток 2.

ПЕРЕЛІК

навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки

для використання в дошкільних навчальних закладах

у 2012/13 навчальному році

№ п/п Назва Автор Мова видання Видавництво Рік видання

1 2 3 4 5 6

Програми

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні Наук. керівник

Кононко О.Л. укр. Світич 2003

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” Наук. керівник

Кононко О.Л. укр. Світич 2008

Програма виховання дітей дошкільного віку "Українотворець" Кононенко П.П., Касян Л.Г.,

Семенюченко О.В. укр. УаІтаД"Рада" 2008

Програма з художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років. Кольорові долоньки Ликова І.О. укр. Ранок 2008

Дитяча хореографія. Програма та навчально-методичне забезпечення хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років Шевчук А.С укр. Шкільний світ

2008

Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма, методичні рекомендації Шкваріна Т.М. укр. Шкільний світ 2009

Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації

Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Наук. керівник

Кононко О.Л. укр. Світич 2009

Керівництво дошкільним навчальним закладом Майор Н.С.,

Манилюк Ю.С.

Тимофеєва О.О. та ін. укр. Мандрівець 2006

Індивідуалізація виховання в дитячому садку Наук. керівник ЛадивірС.О. укр. АПН України 2007

М.Монтессорі: теорія і технологія Дичківська І.М.,

Поніманська Т.І. укр. Слово 2006

Інтегроване планування. Середня група Голян Л.П., Якименко С.І. укр. Навчальна книга - Богдан 2007

Інтегроване планування. Старша група Якименко С.І., Голян Л.П. укр. Навчальна книга - Богдан 2008

Дивокрай. Вибрані дидактико-методичні матеріали у 2-х книгах Калуська Л.В. укр. Мандрівець 2007

Родинне сонцеколо Калуська Л.В. укр. Мандрівець 2007

У сім’ї росте дитина Щербакова К.Й.,

Григоренко Г.І. укр. Неопалима купина 2006

Довідник для батьків дошкільників. Психологія дитини від А до Я. Чуб Н.В. укр. Ранок 2007

Материнська школа Ліщук В.С. укр Золоті літаври 2008

Соціально-педагогічний патронат у системі дошкільної освіти Машкіна Л.А.,

Зданевич Л. В. укр. ХГПА

2008

Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку Автор-упорядник

Бурова А.П. укр. Мандрівець 2010

Розвивальні ігри для дошкільників Нечипорук Н.І., Томей О.П. укр. Ранок 2007

Ігри упродовж дня Чуб Н.В. укр. Ранок 2007

Дошкільникам про основи здоров’я Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. укр. Мандрівець 2008

Організація рухового режиму дітей дошкільного віку у закладах освіти, Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. укр. Мандрівець 2008

Фізичне виховання дошкільників. Фізкультурно-оздоровча робота. Лущик І.В. укр. Ранок 2007

Фізична культура – дошкільникам. Планування роботи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Сварковська Л.А.,

Єршова О.О.,

Галичина М.В.,

Чабанська Ю.А. укр. Мандрівець 2009

Через рух до здоров’я

Денисенко Н.Ф.,

Аксьонова О.П. укр. Мандрівець 2009

Витоки здоров’я дитини Денисенко Н.Ф.,

Лупінович С.В., Лиходід Л.В., Михайліченко А.Ф. укр.

Мандрівець 2010

Бережи себе, малюк! Бойченко Т.Є. укр. Ґенеза 2008

Виховуємо соціально компетентного до-шкільника (до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”) Кононко О.Л. укр. Світич 2008

Абетка чеснот української дитини. Калуська Л.В. укр. Мандрівець 2007

Українське народознавство дітям дошкільного віку Лозинська Є.Ф. укр. Оріяна-Нова 2005, 2008

Виховання людяності Поніманська Т.І.,

Козлюк О.А., Марчук Г.В. укр. Міленіум 2008

Формування логіко-математичної компетентності у старших дошкільників (до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” ) Старченко В.А. укр. Світич 2009

Формування математичної компетентності старших дошкільників Зайцева Л.І. укр. Ранок 2008

Чарівний світ чисел - комплект (інтегрований навчально-корекційний посібник гармонійного розвитку дитини ) ч. 1,2,3 Яновська Н.М. укр. ПП «Н.М.Яновська» 2009

Екологічне виховання дітей (практикум для педагога) Вербицький В.В. укр СМП «Аверс»

2009

Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників (до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”) Гончаренко А.М. укр. Світич 2009

Готуємо руку до письма Богуш А.М. укр. Мандрівець 2009

Розвиток творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності (до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”) Терещенко О.П. укр. Світич 2009

Образотворче мистецтво Федієнко В.В,

Чемеренко О.Ю. укр. ВД Школа 2008

Образотворча діяльність в дитячому садку. Молодша група. Ликова І.О. укр. Ранок 2008

Образотворча діяльність в дитячому садку. Середня група. Ликова І.О. укр. Ранок 2008

Образотворча діяльність в дитячому садку. Старша група. Ликова І.О. укр. Ранок 2008

Зображувальна діяльність у дошкільному навчальному закладі Горошко Н.А. укр. Ранок 2007

Розвиток дошкільнят у музично-руховій діяльності Шевчук А.С. укр. Шкільний світ 2006

46. Англійська мова для дітей дошкільного віку (книга для вчителя) Шкваріна Т.М. укр. Шкільний світ 2009

47. Як навчити дитину правильно розмовляти: від народження до 5 років Тищенко В., Рібцун Ю укр. Літера ЛТД 2006

48. Особлива дитина: від народження до 6 років Сак Т. укр. Літера ЛТД 2008

49. Розвиваємо у дитини вміння бачити: від народження до 6 років Вавіна Л., Ремажевська В укр. Літера ЛТД 2008

50. Мовленнєві намистинки для маленької дитинки: від народження до 3 років Рібцун Ю.В. укр. Літера ЛТД

2010

Навчальні посібники, хрестоматійні збірки для дітей

51. Веселка здоров’я (хрестоматія) Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. укр. Мандрівець 2007

52. Навчи мене бути здоровим! Зошит з основ здоров'я (старша група) Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. укр. Мандрівець 2007

53. Українська мозаїка. Книга для читання в дошкільному закладі та родинному колі (до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” ). Вакуленко Н.І.,

Долинна О.П.,

Копєйкіна О.А., Низковська О.В. укр. АВДІ 2008

54. Криничка. Для читання наймолодшим (до програми „Зернятко”). Грицюк Л.А.

Каратаєва М.І. укр. Мандрівець 2008

55. Скарбничка ігор і віршованої мозаїки для дітей раннього та дошкільного віку Іванюк Г.І. укр. ТОВ «Сім кольорів» 2009

56. Буквар «Читайлик» Федієнко В.В. укр. ВД «Школа» 2008

57. Навчаймо читати українською мовою (за методикою М.Зайцева) Зайцев М.О.,

розробник Біла Е.П. укр. ПП «СВЕНА»

2009

58. Букварик для дошкільнят Луценко І.О. укр. Аконіт 2006

59. Вчимося читати (для дітей 4-5 років). Шелестова Л.В. укр. Фенікс 2006

60. Веселі пальчики (зошит для підготовки руки дитини до письма) Цимбалару А.Д., Онопрієнко О.В. укр. Клас 2007

61. Зошит дошколярика: крапка, риска, завиток–ще до школи один крок Тимофеєва О.О., Пензилик М.Є. укр. Мандрівець 2005

62. Раз–лічилка, два - лічилка Яловська О.О. укр. Мандрівець 2007

63. Навчально-наочний комплект «Готуємось до школи»

- Веселі літерки;

- В гостях у бабусі;

- Для хлоп’яток і дівчаток;

- Для дівчаток і хлоп’яток Шевчук Л.М. укр. «Торсінг-плюс» 2008

64. Лічилочка. Математика для дошкільнят від 4 років Ігнатьєва С.А., Авдєєва Р.Г.,

Калмикова А.Л., укр. Ранок 2007

65. Знаки-задаваки. Математика для дошкільнят від 5 років Ігнатьєва С.А.,

Яковлєва О.П. укр. Ранок 2007

66. Логіко-математична палітра Старченко В.А. укр. Світич 2008

67. Математика в світі казок Зайцева Л.І. укр. Ранок 2008

68. Комплекти розвивальних ігрових вправ: „Увага”, „Уява”, „Сприйняття” та ін. Укл. Бистров О.Л.,

Бистрова О.С. укр. Торсінг 2006

69. Гра-Дія-Гра

Коваль О.Н., Коваль Н.Г.,

Коваль О.А. укр. Черкаси:

ТОВ «ФР Рената» 2009

70. Пізнай природу і себе в ній (зошит з екології для розвитку дітей 3-4 років) Плохій З.П. укр. Світич 2010

71. Пізнай природу і себе в ній (зошит з екології для розвитку дітей 5-6 років) Плохій З.П. укр. Світич 2010

72. Незвичайний календар для спостережень за погодою Тимофеєва О.О. укр. Мандрівець 2007

73. Навчи мене малювати.

Альбом 1. Сірченко Л.

І., Самарець С.В.,

Дядищева В.М., укр. Мандрівець 2007

74. Навчи мене малювати.

Альбом 2. Сірченко Л.

І., Самарець С.В.,

Дядищева В.М. укр. Мандрівець 2007

75. Навчи мене малювати. Альбом 3. Сірченко Л.І., Самарець С.В.,

Дядищева В.М. укр. Мандрівець 2008

76. Навчи мене малювати. Альбом 4. (декоративне малювання) Сірченко Л.І. укр. Мандрівець 2009

77. Права та обов’язки дітей і доросих за педа-гогічними принципами В.Сухомлинського Туник І. укр. Шкільний світ 2009

Устименко В.Г., Цехмістер О.М.,

методисти з дошкільного виховання ЛОІППО


Похожие работы:

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ЗабГУ") Факультет филологии и массовых коммуникаций Кафедра теоретической и прикладной лингвистикиУЧЕБНЫЕ МА...»

«УТВЕРЖДЕНО Президент ОФСОО "Федерации Современного мечевого боя России" Давыдова М.В. _ 2017 г.УТВЕРЖДЕНО Руководитель МОО "Доблесть веков" Галушин Е. _ 2017 г.УТВЕРЖДЕНО Директор Минского государственного дворца детей и молодежи Шкляр Г.Л. _ 2017 г....»

«Приложение № 2 Теоретический раздел дисциплины "Физическая культура" Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, творч...»

«БУШИНКАН ДЗЮ-ДЗЮЦУ АТТЕСТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 2015 Цель формирования аттестационной программы. Задачей данной программы является последовательная системная подготовка адепта Бушинкан дзю-дзюцу в соответствии с правилом "от простого к сложному" следуя...»

«Современная деятельность библиотеки: приоритеты планирования 2016 — 75 лет назад – Начало Великой Отечественной войны (22 июня);— 30 лет назад – Авария на ЧАЭС (26 апреля).Международный день пожилых людей (1 октября);День библио...»

«Министерство культуры Российской Федерации Россия Федерациясенен Мдният министрлыгыКАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ КАЗАН ДЛТ МДНИЯТ ИНСТИТУТЫ 420059, Казань-59, Оренбургский тракт, 3 Телефон: 277-05-54, факс 277-59-07 Положение о проведении...»

«Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть Кричевского района" Отдел библиотечного маркетинга Методические рекомендации библиотекам сети по организации виртуальных выставок Кричев 2015 Виртуальная выставка: технологии, отличия, перспективы : методические рекомендации библиотекам се...»

«Відділ культури та туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека ім. Л.Забашти Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького-Носенка Пам’ятки історії та культури Прилук ( Бібліографічний покажчик ) Прилуки 2012...»

«Министерство культуры Российской Федерации ФГБОУ ВПО Красноярский государственный художественный институтУТВЕРЖДАЮ: Ректор А.А. Покровский 02 июля 2014 г. Протокол Ученого совета № 4 от 02.07.2014 Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление подготовки (специальности) 0710...»

«ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕРТНОГО СИРОПУ В ТЕХНОЛОГІЇ БІСКВІТНОГО ПЕЧИВА "МАДЛЕН" Шелудько В.М., к.т.н., доцент ВНЗУ "Полтавський університет економіки і торгівлі" Систематичне споживання висококалорійної їжі призводить...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури 2015 Бакалавр культурології Антонова Вікторія Віталіївна Багінська Ольга-Анна Юріївна Бедь Іванна Юріївна Бойчук Степан Іванович Бондар Крістіна П...»

«Экзаменационные вопросы к курсу " Деловой русский "7.1. Теоретическая часть Какова роль речеведческих дисциплин в формировании социально-культурной среды? Почему культура речи является обязательным компонентом эффективной профессиональной деятельности специалиста? Что такое язык? Каковы основные...»

«HYPERLINK http://rostov-sport.ru/wp-content/uploads/2012/09/edu_athletics.pdf \l page=29 \o Страница 29 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Бугульминского муниципального района Детско-юношеская спортивная школа №1 "Утверждаю" Директор МБОУ ДОД ДЮСШ -1 В.И.Козлов Пауэрлифт...»

«ПОЛОЖЕНИЕ о XI международном фестивале фольклора и ремесел "Двенадцать ключей" XI международный фестиваль фольклора и ремесел "Двенадцать ключей" в 2017 году приурочен к празднованию 500–летия возведения Тульского Кремля в рамка проекта "Большая засечная черта", который будет включать создания туристических маршрутов (Тульск...»

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ "МЫ ВМЕСТЕ!" 2015-2016 Цель – развитие межкультурного взаимодействия в молодежной среде, пропаганда межкультурного мира и согласия.Задачи: воспитание у молодежи уважения к культуре различных народов, их традициям, обычаям; формирование у молодежи чувства гражданств...»

«Творчий портрет Лесі Українки (1871-1913) Лариса Петрівна Косач (Косач-Квітка, літературний псевдонім —Леся Українка) народилася 25(13) лютого 1871 року у Новограді-Волинському. Мати її — письменниця Олена Пчілка ((29 липн...»

«Самоконтроль студентов СПбУУиЭ(дневник самоконтроля) Под самоконтролем понимается ряд мероприятий, проводимых спортсменом в целях активного наблюдения за состоянием своего здоровья во время занятий различными видами физических упражнений. Занимаясь самостоятельно...»

«ПРОЕКТ Приложение к постановлению администрации города Сочи от_№ Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"ПАСПОРТ Муниципальная программа в городе Сочи "Доступная среда" (далее муниципальная программ...»

«План социально-значимых и культурно-досуговых мероприятий управления культуры муниципального образования город Краснодар, посвященных 80-летию основания Краснодарского края и 225-летию освоения казаками кубанских земель№ Мероприятие Сроки проведения Место проведения Ответственный...»

«Департамент культуры и архивного дела Воронежской области Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина" Научно-методический отделЛИТЕРАТУРА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ Методические рекомендации в помощь б...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ фЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТвЕННОЕ БюджетноеОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Институт философии Председатель ГАК _ Богема в России:...»

«Кіровоградська область Кіровоградський район Степовий НВК вчитель зарубіжної літератури Слободенюк Людмила Анатоліївна ТЕМА:  Луїс де Гонгора-і-Арготе (1561–1627). "Галерник". Утілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, зал...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.