WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Секція соціологія ТИПОЛОГІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Н.І.Грищенко Старший викладач кафедри соціології та ...»

Секція соціологія

ТИПОЛОГІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Н.І.Грищенко

Старший викладач кафедри

соціології та політології Національного

авіаційного університету

Феномен молодіжної субкультури вперше був досліджений західною наукою і тому розроблення сутнісних характеристик та моделей динаміки молодіжної субкультури якнайповніше відображені у працях зарубіжних авторів таких, якДж.Хілл, Дж.Шелтон, Ф.Коен, М.Брейк, С.Куель, Міллер, Д.Хебдідж, С.Фрітт [1, с. 52].

Актуальність дослідження теми типології молодіжних субкультур полягає в тому, що молодь як найбільш динамічна та прогресивна частина сучасного суспільства досить часто проявляє себе та спрямовує свою діяльність в рамках тих чи інших субкультурних утворень.

Метою статті є розкриття типологій сучасних субкультур них утворень молоді.

Найпоширенішим способом вивчення молодіжних субкультур вважається їх типологізація, яка, в свою чергу, допомагає виявити сутнісні характеристики досліджуваного явища. Але тут є певна складність, оскільки феномен молодіжної субкультури зазвичай проявляється через різні форми, які хоч і допомагають виявляти нові молодіжні субкультурні утворення, але можуть і бути прихованими, якщо зважати тільки на одну типологію. Тому можна припустити, що розглядаючи та порівнюючи різні типології субкультур, знайдемо ті критерії, які допоможуть якнайглибше дослідити сам феномен молодіжної субкультури.

Ще у 1988 році О.Толстих у своїй праці «Взрослые и дети: парадоксы общения» пропонує типологізувати молодіжні субкультури за напрямками діяльності:

суспільно-політичні групи, які базуються на пропаганді окремих суспільно-політичних поглядів;

радикали, яких очолюють переважно представники старшого покоління;

еколого-етичні групи, до яких автор відносить неформальні молодіжні утворення такі, як панки та хіпі;

нетрадиційно-релігійні групи такі, як сатаніти;

групи за інтересами, до яких відносить спортивних та музичних фанатів [3].

Звичайно, на той час дана типологія якнайкраще могла пояснити прагнення молоді до прихильності тієї чи іншої субкультури. Одначе насьогодні дана типологія в неповній мірі охоплює всі різновиди та форми молодіжних субкультур них утворень.

Вчений М. Брейк розглядає молодіжні субкультури з точки зору девіантності та виділяє чотири їх типи:

нормальна (молодіжна група, яка не потребує спеціальної субкультури для вирішення своїх соціальних проблем);

делінквентна (група, що об'єднує тих, хто потенційно здатний вчинити протиправні дії);

культурні бунтарі (вихідці із середнього класу, які мають вищу освіту і є шанувальниками мистецтва);

політично активна молодь (група, що включає широкий спектр політичних уподобань, від екологічних рухів до прямих політичних актів) [4, с. 23].

Ця типологія базується на психологічних характеристиках особистості, які теж не можна вважати вичерпними і такими, що в повній мірі пояснюють виникнення та існування субкультур них утворень.

У сучасній науці домінує традиція дослідження молодіжної субкультури в контексті ціннісної та світоглядної диференціації у молодіжному середовищі (Ф.Коен, М.Брейк, С.Куель).

Оскільки молодіжні субкультурні утворення є настільки динамічними, що всі типології є правомірними для конкретного історичного часу та соціуму.

С.І. Левікова при типологізації врахувала частку участі молоді в тій чи іншій субкультурі та запропонувала виділити:

1) чисті молодіжні субкультури, які є закритими для представників інших поколінь і є самоціллю для будь-якої молодої людини;

2) змішані, які є доповненням, а не самоціллю.

На основі даної типології російська вчена С.С. Карпіленя створює свою типологію та розширює її ступенем «відкритості» молодіжних субкультур для інших молодих людей [2, с. 29].

Часто молодіжні субкультури виникають як реакція на ті чи інші соціальні явища та процеси, коли молоді люди, перебуваючи у періоді особистісного становлення, через неформальні об'єднання висловлюють протест проти бідності, безробіття, неможливості здобути освіту, жорстко стратифікованої соціальної системи. У той же час, формування субкультурних течій асоціальної спрямованості сигналізують про існуючі або назріваючі у суспільстві проблеми, вивчення яких сприяє їх більш ефективному вирішенню.

Основними тенденціями субкультурного розвитку у сучасній Україні є:

формування субкультур, цінності яких будуть відповідати соціокультурній реальності іншого типу суспільного розвитку (постіндустріального суспільства), у основі якого лежить усвідомлення цінності кожної людини, толерантності до інших норм, моделей поведінки; розвиток субкультур, які пропагують перехід від цінностей споживання до цінностей творення;

вихід більшості субкультур у віртуальну сферу, яка сприяє розсовуванню кордонів сприйняття світу;

формування єдиного субкультурного простору, у рамках якого представники різних субкультурних течій сприймають світ у контексті «ми - представники глобального суспільства, що мають різні погляди на життя і поважають один одного» [1, с. 52-53].

Аналізуючи різні типи молодіжних субкультур можна зробити висновок, що дане явище динамічне і постійно розвивається. Молодь в пошуках своєї ідентичності може певний час належати до кількох молодіжних субкультур. Тому величезне різноманіття типологій молодіжних субкультурних утворень не можна охарактеризувати з позицій якоїсь однієї із типологій.

Література:

Грищенко Н.І. Сучасні субкультурні утворення молоді як транслятори цінностей постіндустріального суспільства// Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства». 2014. – С. 51-54.

Карпиленя С.С. Молодежная субкультура как способ социализации молодежи в условиях модернизации российского общества: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» / С.С. Карпиленя. – Ростов-н/Д., 2009. – 34с.

Толстых А.В. Взрослые и дети: парадоксы общения / А.В. Толстых. – М.: Педагогика, 1988. –128с.

Brake M. The Sociology of Youth Cultures and Youth Subcultures in America, Britain and London / M. Brake. RouledgeandKeganPaul, 1995. P.23.


Похожие работы:

«Российский и мировой рынок зерновых и масличных культурЗЕРНОВЫЕ Текущая ситуация на рынке зерна Объем биржевых торгов при закупке зерна в интервенционный фонд за период (с 30 сентября 2014 г. по 3 июня 2015 г.) составил 1 036,8 тыс. тонн на общую сумму 8 858,2 млн. руб. На прошедшей неделе с 1 по 7 июня 2015 года на российском зерно...»

«Практические задания и упражнения К теме 1 "Язык. Речь. Речевая деятельность" Приведите примеры искусственных знаковых систем.Определите, какие функции языка реализуются в следующих высказываниях:а) Боровая (вывеска на здании железнодорожной станции);б) Переучет (табличка на двери магазина);в) Здравствуйте! Меня...»

«Утверждаю: Председатель Правления МБФ "Мир на ладони" Чиркова Наталья Борисовна Благотворительный Фонд поддержки и развития культуры и образования "Мир на ладони" Много...»

«Лекция Начало европеизации русской культуры (XVII в.). Феномен старообрядчества На предыдущих занятиях шла речь о церковном характере русской культуры. Все составляющие культуры были религиозными по своему характеру. Если живопись, то икон...»

«Путешествие по языковой картине мира:народы, страны, языки Л. Ф. Гербик (Минск) Проектная деятельность при изучении русского языка как иностранного. Современное общество стремится к многополярности, поликультурности. Модель успешного поликул...»

«Бергман И. Исповедальные беседы / Перев. со швед. и комм. А. А. Афиногеновой. М.: РИК "Культура", 2000. 432 с. Латерна магика5ЧитатьДети воскресенья253ЧитатьИсповедальные беседы338ЧитатьБеседа первая (июль 1925 года)338ЧитатьБеседа вторая (август 1925 года)357ЧитатьБеседа третья (март 1927 года)379Ч...»

«Приложение к распоряжению Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. N 615-р Основные направления развития туризма в Республике Коми до 2020 года Основные направления развития туризма в Республике Коми до 2020 года TOC \o 1-3 Введение3 Раздел 1. Туристический потенциал Республ...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ФГБОУ ВПО "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Факультет журналистики Кафедра теории и практики журналистики "Типология мифов о действительности в мужских и женских журналах" (курсовая работа) Содержание Введение..3 1 Глава Мифы в глянцевых жур...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.