WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«МОДУЛЬ 1 ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (ВАРІАНТ 1) для контролю знань судента(курсу)(спеціальність) П.І.Пз дисципліни «Методика наукових досліджень» 1. Суб’єктами ...»

МОДУЛЬ 1

ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (ВАРІАНТ 1)

для контролю знань судента(курсу)(спеціальність)

П.І.Пз дисципліни «Методика наукових досліджень»

1. Суб’єктами науково-дослідної роботи є:

а) студенти, аспіранти, докторантиб) студенти, аспіранти, професори, доценти

в) викладачі, студенти, аспіранти, докторанти г) викладачі, професори, доценти, асистенти

2. Система управління науково-дослідною роботою складається з таких складових:

а) організація, контроль, мотивація, облік, аналіз б) планування, облік, аналіз, контроль

в) облік та контроль г) керівництво, облік, аналіз, планування

3. Облік та контроль за науково-дослідною роботою студентів здійснює:

а) кафедра та деканат б) науковий керівник в) науковий керівник та завідуючий кафедри г) кафедра

4. Який зв’язок існує між категоріями "освіта" та "наука":

а) прямий б) обернений в) обернено-кореляційний г) прямий та обернений

5. Що, з перелічено нижче, згідно з законом України "Про вищу освіту" не є одним з основних видів навчальних занять у вищих закладах освіти:

а) консультація б) самостійна робота студента в) лекція г) індивідуальне заняття

6. Які є види науково-дослідної роботи:

а) науково-дослідна компонента наукової роботи (навчального процесу)

б) самостійна науково-дослідна пошукова робота

в) науково-дослідна робота під науковим керівництвом

г) все перелічене вище

7. Наука – це:

А) системою знань; Б) форма суспільної свідомості;

В) сфера людської діяльності;Г) все перелічене вище.

8. До функції науки не належить:

А) пізнавальна функція; Б) культурно-виховна функція;

В) практична функція; Г) немає правильної відповіді.

9. За об’єктною ознакою наука поділяється на наступні блоки:

А) природничі науки, суспільні науки, науки про мислення;

Б) фундаментальна наука, прикладна наука, наукознавство;

В) технічні науки, історико-економічні науки, філософські науки;

Г) немає правильної відповіді.

10. Формами наукової діяльності є:

А) природничі науки, суспільні науки, науки про мислення;

Б) пізнавальна, культурно-виховна, практична;

В) фундаментальна наука, прикладна наука, наукознавство;

Г) немає правильної відповіді.

11. Наукознавство – це:

А) вивчення історії розвитку науки;

Б) комплекс наукових дисциплін, що узагальнюють і досліджують закономірності функціонування науки; В) дослідження системи методів у науці, складання моделей наукової діяльності і окремих її видів;

Г) розробка міжнародних і національних систем понять і термінології, стильових особливостей викладення результатів наукових досліджень.

12. Напрямками наукової інтеграції України у світове співтовариство є:

А) використання досягнень світової науки, наукове співробітництво, інтеграції української науки в світову;

Б) провадження спільних наукових досліджень, проведення міжнародних конференцій, взаємний обмін науковими кадрами;

В) взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією, взаємний обмін науковими кадрами, спільні дослідження у міжнародних колективах спеціалістів;

Г) немає правильної відповіді.

13. Що не є складовим елементом науки? А) постулат; Б) категорія; В) закон; Г) аналіз і синтез

14. Вищою науковою організацією України є:

А) Міністерство освіти і науки України;Б) Національна академія наук України;

В) Вищий навчальний заклад; Г) Вища атестаційна комісія України.

15. Наукове дослідження – це

а) робота, у якій сформульовано і обґрунтовано предмет і об’єкт

б) процес цілеспрямованого вивчення певного об’єкта (предмета або явища) використовуючи наукові методи з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення у практичній діяльності людей;

в) це сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур;

г) це дії, які конкретизують застосування методичних прийомів дослідження процесу відтворення необхідного продукту, забезпечують виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення та запобігання виникненню у підприємницькій діяльності.

16. Об’єкт наукового дослідження це:

а) те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника;

б) процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження;

в) навколишній матеріальний світ і його відображення в дійсності;

г) всі відповіді вірні.

17. У назві наукового дослідження завжди міститься:

а) предмет і об’єкт дослідження; б) предмет дослідження; в) об’єкт дослідження; г) методи дослідження.

18. Емпіричний рівень пізнання включає:

а) описування; б) вимірювання; в) порівняння; г) всі відповіді вірні.

19. Фундаментальним, узагальненим методом пізнання дійсності є:

а)історичний; б) діалектичний в) системний г) формалізація

20. До загальнонаукових методів не відносяться:

а) теоретичні; б) часткові; в) емпіричні; г) емпірико-теоритичні.

21. Методологія – це:

а) вчення про методи пізнання та перетворення дійсності;

б) сукупність прийомів, методів та процедур дослідження, що застосовуються в тій чи іншій соціальній галузі знань;

в) філософське вчення про методи пізнання

г) концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища.

22. Спостереження, обстеження, вибір критеріїв оцінки, збирання і групування інформації здійснюється на етапі:

а) вивчення; б) організації; в) дослідження; г) апробації.

23. Сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, які здійснюються за допомогою певних процедур, це:

а) об’єкт дослідження; б) метод дослідження; в) наукове дослідження; г) науково-дослідний процес.

24. На якому етапі науково-дослідного процесу здійснюється вивчення стану об’єкта дослідження: а) організація; б) узагальнення; в) апробація; г) реалізація.

25. Літературний виклад результатів дослідження це:

а) узагальнення; б) дослідження; в) апробація; г) реалізація.

26. Колективне обговорення дослідження, результатом якого є його схвалення, ствердження або визнання є: а) узагальнення; б) апробація; в) дослідження; г) реалізація.

27. Виконання досліджень не включає:

а) доведення гіпотез; б) формування висновків;

в) вивчення стану об’єкта дослідження; г) корегування попередніх результатів.

28. Визначення стану об’єкту дослідження і виконання організаційно-методологічної підготовки дослідження належить до:

а) організаційної стадії б) дослідної стадії в) узагальнення результатів дослідження г) стадії апробації

29. Створення нової інформації полягає у:

а) упорядкуванні сукупності елементів арифметичних і логічних операцій, записаних будь-якою вихідною мовою.

б) визначенні стану об’єкту дослідження і виконання організаційно-методологічної підготовки дослідж. в) у проведенні спостережень і виборі оціночних критеріїв, досліджуваних економічних процесів, а також збереженні і групуванні інформації.

г) виявленні недоробок, які потім усуваються дослідником.

30. Методи, що використовують абстрактні уявлення, ідеї, положення, які мають назву:

а) емпіричні; б) загальнонаукові; в) емпірико-теоритичні; г) теоретичні

МОДУЛЬ 1

ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (ВАРІАНТ 2)

для контролю знань судента(курсу)(спеціальність)

П.І.Пз дисципліни «Методика наукових досліджень»

1. Наукове дослідження – це

а) робота, у якій сформульовано і обґрунтовано предмет і об’єкт

б) процес цілеспрямованого вивчення певного об’єкта (предмета або явища) використовуючи наукові методи з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення у практичній діяльності людей;

в) це сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур;

г) це дії, які конкретизують застосування методичних прийомів дослідження процесу відтворення необхідного продукту, забезпечують виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення та запобігання виникненню у підприємницькій діяльності.

2. Об’єкт наукового дослідження це:

а) те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника;

б) процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження;

в) навколишній матеріальний світ і його відображення в дійсності;

г) всі відповіді вірні.

3. У назві наукового дослідження завжди міститься:

а) предмет і об’єкт дослідження; б) предмет дослідження; в) об’єкт дослідження; г) методи дослідження.

4. Емпіричний рівень пізнання включає:

а) описування; б) вимірювання; в) порівняння; г) всі відповіді вірні.

5. Фундаментальним, узагальненим методом пізнання дійсності є:

а)історичний; б) діалектичний в) системний г) формалізація

6. До загальнонаукових методів не відносяться:

а) теоретичні; б) часткові; в) емпіричні; г) емпірико-теоритичні.

7. Методологія – це:

а) вчення про методи пізнання та перетворення дійсності;

б) сукупність прийомів, методів та процедур дослідження, що застосовуються в тій чи іншій соціальній галузі знань;

в) філософське вчення про методи пізнання

г) концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища.

8. Спостереження, обстеження, вибір критеріїв оцінки, збирання і групування інформації здійснюється на етапі:

а) вивчення; б) організації; в) дослідження; г) апробації.

9. Сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, які здійснюються за допомогою певних процедур, це:

а) об’єкт дослідження; б) метод дослідження; в) наукове дослідження; г) науково-дослідний процес.

10. На якому етапі науково-дослідного процесу здійснюється вивчення стану об’єкта дослідження: а) організація; б) узагальнення; в) апробація; г) реалізація.

11. Літературний виклад результатів дослідження це:

а) узагальнення; б) дослідження; в) апробація; г) реалізація.

12. Колективне обговорення дослідження, результатом якого є його схвалення, ствердження або визнання є: а) узагальнення; б) апробація; в) дослідження; г) реалізація.

13. Виконання досліджень не включає:

а) доведення гіпотез; б) формування висновків;

в) вивчення стану об’єкта дослідження; г) корегування попередніх результатів.

14. Визначення стану об’єкту дослідження і виконання організаційно-методологічної підготовки дослідження належить до:

а) організаційної стадії б) дослідної стадії в) узагальнення результатів дослідження г) стадії апробації

15. Створення нової інформації полягає у:

а) упорядкуванні сукупності елементів арифметичних і логічних операцій, записаних будь-якою вихідною мовою.

б) визначенні стану об’єкту дослідження і виконання організаційно-методологічної підготовки дослідж. в) у проведенні спостережень і виборі оціночних критеріїв, досліджуваних економічних процесів, а також збереженні і групуванні інформації.

г) виявленні недоробок, які потім усуваються дослідником.

16. Методи, що використовують абстрактні уявлення, ідеї, положення, які мають назву:

а) емпіричні; б) загальнонаукові; в) емпірико-теоритичні; г) теоретичні

17. Суб’єктами науково-дослідної роботи є:

а) студенти, аспіранти, докторантиб) студенти, аспіранти, професори, доценти

в) викладачі, студенти, аспіранти, докторанти г) викладачі, професори, доценти, асистенти

18. Система управління науково-дослідною роботою складається з таких складових:

а) організація, контроль, мотивація, облік, аналіз б) планування, облік, аналіз, контроль

в) облік та контроль г) керівництво, облік, аналіз, планування

19. Облік та контроль за науково-дослідною роботою студентів здійснює:

а) кафедра та деканат б) науковий керівник в) науковий керівник та завідуючий кафедри г) кафедра

20. Який зв’язок існує між категоріями "освіта" та "наука":

а) прямий б) обернений в) обернено-кореляційний г) прямий та обернений

21. Що, з перелічено нижче, згідно з законом України "Про вищу освіту" не є одним з основних видів навчальних занять у вищих закладах освіти:

а) консультація б) самостійна робота студента в) лекція г) індивідуальне заняття

22. Які є види науково-дослідної роботи:

а) науково-дослідна компонента наукової роботи (навчального процесу)

б) самостійна науково-дослідна пошукова робота

в) науково-дослідна робота під науковим керівництвом

г) все перелічене вище

23. Наука – це:

А) системою знань; Б) форма суспільної свідомості;

В) сфера людської діяльності;Г) все перелічене вище.

24. До функції науки не належить:

А) пізнавальна функція; Б) культурно-виховна функція;

В) практична функція; Г) немає правильної відповіді.

25. За об’єктною ознакою наука поділяється на наступні блоки:

А) природничі науки, суспільні науки, науки про мислення;

Б) фундаментальна наука, прикладна наука, наукознавство;

В) технічні науки, історико-економічні науки, філософські науки;

Г) немає правильної відповіді.

26. Формами наукової діяльності є:

А) природничі науки, суспільні науки, науки про мислення;

Б) пізнавальна, культурно-виховна, практична;

В) фундаментальна наука, прикладна наука, наукознавство;

Г) немає правильної відповіді.

27. Наукознавство – це:

А) вивчення історії розвитку науки;

Б) комплекс наукових дисциплін, що узагальнюють і досліджують закономірності функціонування науки; В) дослідження системи методів у науці, складання моделей наукової діяльності і окремих її видів;

Г) розробка міжнародних і національних систем понять і термінології, стильових особливостей викладення результатів наукових досліджень.

28. Напрямками наукової інтеграції України у світове співтовариство є:

А) використання досягнень світової науки, наукове співробітництво, інтеграції української науки в світову;

Б) провадження спільних наукових досліджень, проведення міжнародних конференцій, взаємний обмін науковими кадрами;

В) взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією, взаємний обмін науковими кадрами, спільні дослідження у міжнародних колективах спеціалістів;

Г) немає правильної відповіді.

29. Що не є складовим елементом науки? А) постулат; Б) категорія; В) закон; Г) аналіз і синтез

30. Вищою науковою організацією України є:

А) Міністерство освіти і науки України;Б) Національна академія наук України;

В) Вищий навчальний заклад; Г) Вища атестаційна комісія України.

Правильні відповіді на варіант 1 модуль 1 МЕТ.НАУК.ДОСЛІДЖЕНЬ

1 в 7 г 13 г 19 б 25 а

2 б 8 г 14 б 20 б 26 б

3 а 9 а 15 б 21 г 27 в

4 г 10 в 16 г 22 в 28 а

5 б 11 б 17 а 23 г 29 в

6 г 12 а 18 г 24 а 30 г

Правильні відповіді на варіант 2 модуль 1 МЕТ.НАУК.ДОСЛІДЖЕНЬ

1 б 7 г 13 в 19 а 25 а

2 г 8 в 14 а 20 г 26 в

3 а 9 г 15 в 21 б 27 б

4 г 10 а 16 г 22 г 28 а

5 б 11 а 17 в 23 г 29 г

6 б 12 б 18 б 24 г 30 б


Похожие работы:

«Здоровьеформирующий подход как средство формирования культуры здорового образа жизни учащихся 5-9 классов в процессе обучения Автор опыта: Ивашина Наталья Борисовна, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №2 г. Нарьян-Мара Тема опыта: "Здоровьеформирующий подход как средство формирования к...»

«-450215-46084800ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Спартакиада пенсионеров Московской области 2017 года (далее – Спартакиада) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2017 г.Спартакиада проводится в целях:пропаганды и популяризации ц...»

«РЭФЕРАТ Салаўёва Сяргея Пятровіча Тэма: Гісторыка-архітэктурная спадчына Барысаўскага раёна. Ключавыя словы: Барысаў, царква, касцёл, дойлідства, сядзіба-паркавы ансамбль, архітэктура. Актуальнасць: гістарычныя архітэктурныя помнікі маюць найвялікшую патрэбу ў абароне...»

«Календарно-тематическое планирование. № тема Содержание Дата проведения Древние цивилизации (6 ч) По плану фактически 1 Первые художники Земли. Понятие о МХК. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Живопись Альтамиры. Символика геометрического орнамента в произведениях изобразительного искусства. Заро...»

«Тема уроку. Загальна економіко-географічна характеристика Італії. "Лексикологія. Створення власних висловлювань". (Соціокультурна лінія: "Культура та традиції Італії") Мета уроку. Навчальна: сформувати в учнів систему знань про особливості ЕГП, населення, господарства Італії; навчити учнів розрізняти власне українські та іншомо...»

«Событийные мероприятия в Уральском федеральном округе (сентябрь-декабрь 2017 года) № Название мероприятия, организаторы Место проведения, дата Краткое описаниеСЕНТЯБРЬ Курганская область 1...»

«-107649066444Девіз : На степ-платформах танцювали, Своє сердечко укріпляли,Красивий крок, красивий рух Степ-аеробіка зміцнює дух! Степ – аэробика – комплекс ритмічних рухів під музичний супровід...»

«878205-452755443865-453390135890222885АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ00АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 993140-50101500296799...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.