WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 


Pages:   || 2 |

«Зміст Особливості культури ділового мовлення.2 Орфоепічна правильність українського професійного мовлення.8 Акцентуаційні норми сучасної ...»

-- [ Страница 1 ] --

Зміст

Особливості культури ділового мовлення…………………………………2

Орфоепічна правильність українського професійного мовлення…………8

Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови…………..11

Словотвірні норми та культура професійного мовлення…………………14

Лексикологічні норми. Синоніми у фаховому мовленні…………………18

Пароніми у фаховому мовленні…………………………………………….22

Фразеологія ділової української мови……………………………………..26

Морфологічні норми у професійному мовленні………………………….30

Норми вживання числівників у фаховому мовленні……………………..35

Специфіка вживання прийменникових конструкцій в офіційно-

діловому стилі………………………………………………………………39

Синтаксичні норми і культура фахового мовлення………………………42

Комунікативні ознаки культури мовлення………………………………..46

Фахова термінологія………………………………………………………..49

Вживання слів іншомовного походження у професійному мовленні…..54

Мовний етикет у сфері ділового спілкування…………………………….58

Культура діалогічного спілкування………………………………………..62

Тестові завдання…………………………………………………………….67

Культура фахового мовлення

Особливості культури ділового мовлення

Складовою професійної діяльності особистості є ділове спілкування, у якому послуговуються офіційно-діловим стилем. Він потребує чіткого дотримання загальноприйнятих літературних норм.

Офіційно-діловий стиль мовлення – функціональний стиль сучасної української літературної мови, яким послуговуються під час офіційного спілкування в державно-політичному, громадському, економічному житті, законодавчій, адміністративно-господарській діяльностях.

Основною функцією офіційно-ділового стилю є повідомлення. Оскільки цей стиль мовлення вимагає певної форми при письмовому викладі змісту, то висловлювання має характер документа.

Характерними ознаками офіційно-ділового стилю вважають документальність, стислість, чіткість, високу стандартизацію більшості висловів, сувору регламентацію тексту, офіційність.

Основним мовним засобом офіційно-ділового стилю мовлення є термін.

Термін (лат. terminus— рубіж, межа) — слово або словосполучення, що позначає поняття певної галузі науки, техніки тощо.

У термінології багатьох галузей існують наближені до термінів слова - професіоналізми.

Професіоналізми (франц. professionnel, від лат. professio -спеціальність) - слова, вживані групами,осіб на позначення предметів і понять, які безпосередньо пов’язані з їхньою професійну діяльністю або родом занять.

Їх можна згрупувати за сферою вживання: у мовленні учителів, лікарів, спортсменів, рибалок тощо. На. відміну від термінів основною сферою функціонування професіоналізмів є усне мовлення людей певної професії.

Основним видом офіційно-ділового стилю є документ.

Документ — засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини.

Будь-якому документу властиві такі характеристики: достовірність, переконливість, правильне оформлення,конкретність, змістовність пропозицій та вказівок. Його складають окремі елементи — реквізити.

Розрізняють такі підстилі офіційно-ділового стилю: дипломатичний, адміністративний, юрисдикційний, законодавчий. У межах підстилів називають жанри (види): інформаційно-ознайомлювальні (інструкція, інформація), власне інформаційні (записка, оголошення, запрошення, лист), документальні (наказ, протокол, угода, заява).

Культура ділової мови передбачає володіння двома видами норм: 1) текстовими, які регулюють закономірності побудови документа, розгортання його змістової схеми; 2) мовними, що встановлюють закономірності відбору мовного матеріалу для наповнення схеми документа.

Практичні завдання

1. Прочитайте текст. Чи згодні Ви з висловленою думкою? Відповідь обґрунтуйте.

Сьогодні культура і мова виявилися об'єднаними в царині духовних вартостей у кожної людини і всього суспільства. Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що в низькій культурі мови виявляються виразні ознаки бездуховності... Мовна неграмотність, невміння написати елементарний текст, перекласти його з української мови на російську і навпаки чомусь перестали сприйматися як пляма на службовому мундирі.

Мовна культура — це надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості людських почуттів, у вихованні діяльного, справжнього патріотизму. Культура мови передбачає вироблення етичних норм міжнаціонального спілкування, які характеризують загальну культуру нашого сучасника(В. Русанівський. Культура української мови).

2. Погрупуйте слова, пов'язані з професіями менеджера, бухгалтера, аудитора.

Менеджер— …

Бухгалтер —...

Аудитор —...

Персонал, цифрові показники, облік, аудит, кредит, конфлікт, звітність, грошовий обіг, ієрархія, баланс, прибуток, менеджмент, достовірність, виручка, продукт, об'єктивність, турбота, недостача, аванс, надлишок, цілі, партнерство, інвентаризація, розрахункові операції, обчислювання, маркетинг, кадри, податок, ризик, відомість, дебет, взаємини, бартер, етика, звіт, кошти, позичка, нарахування, персонал.

3. Доберіть антоніми до синтаксичних конструкцій, які притаманні мовленню менеджера.

Зразок:

Зовнішня торгівля — внутрішня торгівля.

Брати в оренду —...

Продаж продукції —...

Приватна власність —...

Прибутки підприємства —...

Високорентабельне господарство —...

Рентабельне господарство —...

Максимальна кількість —...

Зростання виробництва —...

Зміцнювати зв'язки —...

Організація фірми —...

Економічне зростання —...

Вивезення товарів —...

Розширювати експорт —...

Нестача сировини —...

4. З'ясуйте, чи відповідають назви термінів дефініціям. Якщо ні, доберіть правильне визначення.

1. Аудит — це фізична особа, яка здійснює перевірку і несе остаточну відповідальність за неї.

2. Експерт — це всі партнери, фахівці, задіяні в аудиторській практиці фірми.

3. Планування – перевірка арифметичної точності первинних документів і бухгалтерських записів або проведення незалежних підрахунків.

4. Запит – документує і підтверджує згоду аудитора з призначенням, метою та обсягом аудиту.

5. Аудитор – це перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів з метою визначення їх достовірності.

6. Персонал — це фізична особа або фірма, яка володіє спеціальними навичками, знаннями й досвідом роботи впевній галузі.

7. Обчислення — розроблення загальної стратегії та детального підходу щодо очікуваного характеру, часу, обсягу аудиту.

5. Перекладіть подані словосполучення українською мовою. Складіть з ними речення (на вибір).

Компания, специализирующаяся на...

Меры по увеличению сбыта товаров...

Деловые отношения...

Самый низкий показатель...

Текущие показатели...

Стабильное положение...

Товары, продаваемые за наличные...

Товары, являющиеся объектом мировой торговли...

Ограничительные мероприятия по сбыту...

Товары, не облагаемые пошлиной...

Пользоваться спросом...

Скоропортящиеся сельскохозяйственные продукты...

Совместная работа...

Общий обьем потребления...

Крупномасштабное производство...

Обслуживать потребительский рынок...

Юридический адрес...

Заключение коллективного соглашения...

Средства, поступившие из...

Снять деньги со счета...

Продавать за наличные...

6. Поміркуйте і дайте відповіді одним словом на запитання, що стосуються обліку предметів, товарів.

Як називають предмети, що не мають цінності?

Як називають предмети, які швидко зношуються?

Як називають товари, які реалізували?

Як називаються товари, які випробували?

ЯК називають заборгованість, яку погасили?

Як називаються ціни, за якими купують товар?

7. Вставте пропущені букви в дієсловах, частовживаних у професійному мовленні державних службовців.

Спр..яти, ро..кривати, забе..печувати, пр..міряти, ро..поряджатися, заре..струвати, д..монструвати, р..формувати, задовол..няти, затвер..жувати, допом..гати, економ..мо, аналізу..мо,поклада..мо, дорож..мо, бач..мо, експерт..менту..мо, захища..мо, вважа..мо, працю..мо, реагу..мо, створю..мо.

8. Укажіть правильний варіант визначення понять «професія», «спеціальність», «фах», «кваліфікація», «ремесло» інші пере класифікуйте.

Професія — окрема галузь науки, техніки, мистецтва, сфера чиєїсь діяльності або вивчення чого-небудь.

Спеціальність — рід занять, трудової діяльності, що вимагає знань і навичок; джерело існування.

Фах — вид заняття, трудової діяльності, що вимагає певної підготовки і є основним засобом до існування.

Кваліфікація — яке-небудь заняття, справа, робота.

Ремесло — ступінь придатності, підготовленості до якого-небудь виду праці; визначення, означення.

9. Оберіть єдино можливе в кожному випадку слово. Поясніть свій вибір.

1. Студенти успішно (склали, здали) семестрові екзамени. 2. Декан (відчинив, відкрив, розгорнув) чергове засідання ради факультету. 3. Я (рахую, вважаю, гадаю), що студенти Черкаського національного університету мають можливість (одержувати, здобувати, набувати) якісну вищу освіту. 4. (Відношення, відносини, стосунки) колег складалися упродовж кількох років. 5. У документах (зустрічаються, трапляються, стикаються) грубі граматичні помилки. 6. Ця пропозиція студентської ради (варта, годиться, гожа) на увагу. 7. (Уздовж, на протязі, протягом) навчального року студенти плідно працювали над науковим дослідженням. 8. Деканат підготував проект наказу про (відчислення, відрахування) студентів.

10. Прочитайте речення. Відредагуйте. Запишіть правильні варіанти.

1. На протязі довгого часу мені відмовляли в розгляді моєї справи. 2. Щоб покращити якість навчання дисципліни, на кафедрі вважають потрібним... 3. Прошу розглянути мою просьбу і прийняти міри стосовно цих студентів. 4. Я виходжу на слідуючій зупинці. 5. Абсолютна більшість цих наказів виконана. 6. Завдяки хворобі він відставати від інших. 7. Переверніть сторінку книжки. Він діяв згідно розпорядження. 9. Приймати участь устудентській конференції. 10. Люба речовина складається з дуже малих часток — так званих атомів. 11. Все, що є у природі, складається приблизно зі сто основних речовин які називаються елементами. 12. Атом — це сама дрібна доля елемента, яка ще залишається самим елементом (зберігає всі його властивості). 13. Атоми різних елементів можуть з'єднуватися разом, утворюючи вщент нові речовини. 14. В ядрі урана, одного з самих важких елементів, 92 протона.

11. Перекладіть текст, дотримуючись усіх норм культури української мови.

Причина успеха персональных компьютеров

В настоящее время индустрия производства компьютеров й программного обеспечения для них является одной из наиболее важных сфер экономики развитых стран. Ежегодно в мире продаются десятки миллионов компьютеров. Только в США объем продаж компьютеров, услуг й программного обеспечения составляет десятки миллиардов долларов й постоянно продолжает расти.

Это происходит по нескольким причинам:

простота й пользования;

возможность индивидуального взаимодействия с компьютером без каких-либо посредников й ограничений;

относительно высокие возможности по переработке информации;

наличие программного обеспечения, охватывающего практически все сферы человеческой деятельности.

12. Виправте помилки у словосполученнях. З'ясуйте причину таких помилок.

Нерозбірлива підпис, толкування заповіту, степінь здійснення злочинних намірів, фахівець по кримінальному праву, конституційно-правові відношення, відмова од замаху, оголошення обвинувачульного висновку, незатребований лист, змінена запис, безвідповідальне лице, особова власність, перехід на сторону ворога, головний воєнний прокурор, проголошення захисної промови, становище необхідної оборони.

13. Складіть текст захисної промови в суді, використовуючи слова з довідки.

Довідка: слушність, дотримуватися порядку, неосуд ний стан, повідомлення сторін про час розгляду справи, адекватне тлумачення закону, показання свідків, податкова реєстрація, валютний злочин, запобігання шкоді, право законодавчої ініціативи, економічна політика, поручительський підпис, привід до порушення кримінальної справи.

14. Дотримуючись норм культури мовлення, дайте юридичну оцінку статтям Конституції, які пов'язані:

а) із захистом прав і свобод національних меншин України;

б) з територіальним устроєм України;

в) з імміграційною політикою.

Орфоепічна правильність українського професійного мовлення

Висока культура усного ділового мовлення ґрунтується на дотриманні орфоепічних норм. Вони є зразком, яким потрібно користуватись у вимові.

Орфоепічна норма— науково обґрунтоване, соціально узаконене правило вимови звуків, звукових комплексів, організації звукового потоку.

Основою правильної, літературної вимови є наявність нормативної артикуляційної бази, уміння правильно вимовляти звуки, інтонувати звуковий потік.

В основі орфоепічних (вимовних) норм літературної мови — відповідні фонетичні закономірності, властиві українській мові.

Основні правила української літературної вимови такі:

1. Відсутність «акання». Отже, наголошений і ненаголошений голосний [о] в усіх позиціях не наближається до [а]: молоко, вода, додому, голова.

2. Ненаголошені [е]та [й] у вимові зближують і вимовгяють як [еи] або[ие]: [зеилении], [жиеве],[сеило],

[стеаповйй].

3. Дзвінкі приголосні перед глухими та в кінці слів вимовляють дзвінко: книжка, дуб, сім. Глухо вимовляють лише приголосний [г]: [вохко], [кіхті], [лехко], пишуть вогко, кігті, легко.

4.Звуки [дж], [дз] вимовляють злито: [джерело], [ходжу], [кукурудза], [саджу].

5. У небагатьох словах в українській мові вживаютьпроривний звук [ґ], який вимовляють подібно до російського [ґ]: ґанок, дзиґа, ґніт, ґудзик, ґрунт.

6.Твердо вимовляють усі шиплячі звуки в кінці словаі складу, а також перед голосними [а], [о], [у], [е], [й]: [курча], [ніж], [ніч], [чудо], [ручка], [жито].

7.. Приголосний [ц'] у кінці слова вимовляють м'яко:[с'т'ілец ], [молодец']; тверда вимова [ц] буває лише в словах іншомовного походження та деяких вигуках: [палац],[шприц], [бац], [клац].

8.Приголосний [р] вимовляють твердо в кінці складу іслова: [л'ікар], [пов'ірте], [з'в'ір]. На початку складу [р]буває м'яким: [говор'у], [бур'ак], [р'аст].

9.У закінченнях дієслів внаслідок асиміляції звукосполучення ться, -шся вимовляють як [-ц':а], [-с':а]: [усміхаjуц':а], [повертаjес':а].

10. Приголосний [в] не оглушується і не переходить у [ф]. Після голосних у кінці складів і перед приголосними та у кінці слова вимовляється як [у]: [зробиу], [дауно], [в'іуторок].

Українській мові властива милозвучність (евфонічність), яка виявляється в плавності, мелодійності, інтонаційній виразності мовлення. Потреба милозвучності зумовила спрощення груп приголосних, важких для вимови: [стн], [ждн], [здн], [стл], [рдц], [лнц]: вісник, тижневий, обласний, проїзний, серце, сонце.

Для милозвучності в сучасній українській мові вживають слова:

із початковим голосним і без нього: ржа — іржа,мла — імла;

із кінцевим голосним і без нього: знову — знов;

із приставним приголосним і без нього: вогонь —огонь.

Милозвучності сприяє існування в українській мові фонетичних варіантів окремих слів, які виникають

унаслідок чергування звуків [у] – [в], [і]– [й]: уперед – вперед, учений – вчений, іти – йти.

Для усунення важких для вимови збігів голосних і приголосних в українській мові використовують також прийменники з, із, зі (з підручника, зі сходу, із школи); у, ув, уві (ввійшов у квартиру, глянув ув очі, бачив уві сні).

Практичні завдання

1. З'ясуйте, у яких випадках сполучення літер дж і дз позначають африкати[дж], [дз], а в яких — окремі звуки.

Джаз, підживити, Джакарта, дзвінкий, джгут, джем, підзахисний, джемпер, підземелля, джентльмен, джерело, джеркотати, джиґнути, підзолистий, піджачок, піджарювати, підзаголовок, джиґун, джміль, джунглі, джура, дзвеніти, дзвіниця.

2. Перепишіть, добираючи із дужок потрібні букви. Обґрунтуйте свій вибір.

Легка атлетика є одним з основних видів спорту (в, у) системі фізичного виховання. (В, У) останні десятиріччя легка атлетика як вид спорту стрімко розвивається. Уявлення спеціалістів про техніку виконання численних легкоатлетичних (в, у)прав, про методику навчання постійно поповнюють результати наукових досліджень. (У, В) Стародавній Греції атлетами називали тих, хто змагався (у, в) силі (і, й) спритності. (У, В) підготовці спортсменів до виступів, (у, в) техніці (і, й) умовах змагань греки багато у чому випереджали свій час. Сучасний легкоатлетичний спорт (в, у) своєму розвитку пройшов довгий шлях. Раніше, ніж (у, в) інших країнах, легка атлетика почала культивуватися (в, у) Англії. (В, У) США атлетичний клуб організований був (у, в) Нью-Йорку (в, у) 1868 році. Широкий розвиток сучасної легкої атлетики пов'язаний з відродженням Олімпійських ігор (в, у) 1896 році.

3. Випишіть із орфоепічного словника по кілька слів із африкатами [дж], [дз] і стільки ж слів, де дж і дз становлять збіг двох приголосних. Поясніть характер вимови.

4. Запишіть слова у дві колонки: 1) ті, що вимовляються чітко; 2) ті, що вимовляють з наближенням.

Підписується, безпартійний, парламентський, нагорода, звинувачення, безпрецедентний, розкулачення, природжений, іммігрантський, розжитися, солдатчина, найближче, право, дзвіниця, злочин, презирство, звільняєшся рецидив, політика, навмисність, компетентно, відроджується, приречений, заблокований, конспірація, бойкотування, нагромадження.

5. Запишіть фонетичною транскрипцією. Відпрацюйте вимову. Запишіть на магнітофонну плівку найдосконаліший варіант вимови. Оцініть свою артикуляцію.

Дзвінкий, дзвіночок, дзюркіт, дзелень, дзвоник, дзеленчати, дзенькати, дзенькотіти, дзеркало, дзиґа, дзиґлик, дзижчати, дзьоб, приїжджати, попередження, відрядження, саджу, броджу, нагороджений, відзнака, підземний.

6. Запишіть прізвища українською мовою, дотримуючись чинних правил правопису. Повправляйтесь у вимові.

Грибачев, Тихонов, Беликов, Дворников, Пыркин, Татищев, Вениаминов, Чижиков, Марьянович, Мельников, Климук, Виноградов, Рьыбников, Тропкин, Широков, Фонкич, Ситник, Никитин, Ключиков, Таиров, Ярошевич, Масленников, Синицьш, Щипачев, Николаев, Голубьев, Соловьёв, Львов, Потёмкин, Нечаев, Хвостиков, Беляев, Гранкин, Жемчужников.

7. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. З'ясуйте, коли [о] наближається до [у].

Колорит, споруда, колун, цоколь, хомут, колонка, брошура, огудина, ропуха, повітряний, жолудь, вологість, монумент, горнути, модулятор, котушка, конфуз, сортувати, лопух,голубка.

8. Затранскрибуйте слова, звертаючи увагу на спрощення приголосних.

Студентський, гігантський, у звістці, шістдесят, п'ятсот, дилетантський, пропагандистський, у кістці, агентство, у пастці, колективістці, монополістський, парламентський, лаборантці, індивідуалістський, аспірантський, університетський, лауреатський, монополістський, форпостний, фашистський, журналістський.

Акцентуаційні норми сучасної української літературної мовиВажливе значення для правильності усного мовлення має правильне наголошування слів, тобто дотримання акцентуадійних норм.

Виділення у мовленні певного складу за допомогою фонетичних засобів називають наголосом.

Акцентуаційним зразком сучасної української літературної мови є мова акторів національних театрів та кіно, дикторів радіо й телебачення.

Джерелами спотворення акцентуаційних норм є необґрунтоване перенесення діалектних наголосів у літературну мову, неуважність до власного мовлення, незнання основних норм наголошування.

Українській мові властивий словесний динамічний, або силовий, наголос,коли наголошений склад виділяють більшою силою голосу.

Словесним наголосомназивають виділення в слові одного зі складів посиленням голосу, а також збільшенням тривалості й зміною тону звучання.

Для української мови характерний вільний, рухомий наголос, не фіксований на жодному складі. В одних словах він падає на перший склад, в інших — на другий, третій: вечір, політ, покоління. Крім того, наголос в українській мові може переходити з одного складу на інший, наприклад: земля — землі, кричати — кричите.

За допомогою наголосу часто розрізняють лексичне значення та граматичні форми слів: орган— орган, на березі — на березі, сестри — сестри, мука — мука, дорога — дорогатощо.

В українській мові є також слова з подвійним наголосом,

наприклад: алфавіт, весняний, договір, простий, зокрема, помилка, закінчититощо.

Правильність наголошування слів — обов’язкова ознака культури професійного мовлення особистості. Тим, хто прагне навчитися правильно, літературно наголошувати слова, потрібно багато читати й слухати твори видатних майстрів українського письменства, користуватися новими лексикографічними джерелами.

Перевірити наголошування слів та їхніх форм можна за орфографічними й орфоепічними словниками, а також за спеціальними словниками наголосів.

Практичні завдання

Розставте наголос у запропонованих словах.

Бесіда, верба, веретено, вітчим, дихання, дочка, дошка, дрова, живопис, загадка, колесо, коромисло, кропива літопис, обруч, вільха, параліч, петля, перепис, подруга показ, приріст, приятель, решето, рукопис, середина, спина, школяр, успіх, фартух, циган, локшина, морозище, бажаність, човгати, жага, шовковий, шелеснути, дощечка дощомір, щілина.

Порівняйте пари заперечних займенників ніхто — ніщо у відмінкових формах. Акцентуйте увагу на залежності відтінків лексичного значення від наголосу. Уведіть у речення 5—7 пар займенників.

Зразок:

Нікого нам звинувачувати в тому, що сталося в нашому колективі.

В аудиторії після дзвінка нікого не залишилось.

Нікого — нікого (жодної людини)

Нікому — нікому (жодній людині тощо)

Ніким — ніким

Нічого— нічого

Нічим — нічим

Ні з кого — ні з кого

Ні з ким — ні з ким

Ні на кому — ні на кому

Ні з чим — ні з чим

Ні на чому — ні на чому

Прочитайте текст. Поставте наголос у кожному слові.

Велика загадка природи

Те, що восени птахи відлітають, а навесні прилітають, — знають усі. Більшість людей над цим не замислювалася: ну, вміють птахи літати, от і відлітають із настанням холодів туди, де тепло і багато їжі, а потім, як прийде тепло в наші краї, повертаються. Але навіть той, хто цікавився цим питанням, не міг уявити собі, куди ж саме відлітають птахи.

Вивченням пташиних перельотів займаються спеціалісти-орнітологи, які кільцюють птахів. Це величезна робота, нелегкий труд. І тільки завдяки цій роботі багато чого дізналися про пташині перельоти.

Атласи і карти розказують про шляхи перельотів птахів, про маршрути, місця зимівлі й відпочинку птахів і ще багато дечого. Дивлячись на таку карту, ми вже зараз можемо простежити шлях дуже багатьох птахів. Завдяки кільцюванню можемо простежити, наприклад, переліт кібчика» який живе на Далекому Сході: він зимує у Південній Африці. Взагалі, в Африці зимує багато наших птахів. Але не всі. Деякі зимують значно ближче, наприклад, в Англії, Голландії, Німеччині. Це, звичайно, не жаркі країни, але там зима тепліша, ніж у нас. А до нас на зиму прилітають снігурі, омелюхи, чечітки — їм, що живуть у суворих північних краях, наші зими видаються теплими (За Ю. Дмитрієвим).

Виберіть та запишіть слова, які мають подвійний наголос.

Запитання, новина, подання, виразний, ненависть, алфавіт, літопис, листопад, випадок, помилка, чорнослив, кілометр, чотирнадцять, батьківщина, перепис, приязнь, черговий, розруб, фаховий, донька, гребелька, магістерський, зокрема, довідник, рукопис, одинадцять, показник, бавовниковий, договір.

Зі словника термінів Вашого фаху випишіть 10 слів із дублетним наголосом і 10 слів, наголос у яких є смислорозрізнювальним. Поясніть лексичне значення цих слів та введіть у самостійно складені речення.

Поставте наголоси у словосполученнях, що вживають в аудиторських документах та бухгалтерській справі.

Договірні зобов’язання, надання аудиторських послуг, дотримуватися спеціальних вимог, відомості про користувачів, господарсько-фінансова діяльність, штрафні санкції, найважливіший чинник, аналіз показників, показник об’єктивності, дочірні підприємства, заняття аудиторською діяльністю, експертний висновок, громадська організація, неодноразові порушення, податкова інспекція, ринкові відносини, численні послуги, шляхом перерозподілу, придбання облігацій.

Випишіть зі словників слова, у яких наголос виконує смислорозрізнювальну функцію. Уведіть ці слова у речення попарно.

Зразок: приклад — приклад, замок — замок.

Користуючись орфоепічним словником, поставте наголоси у поданих словах.

Діалог, запитання, ознака, предмет, похвала, показник, корисний, вимоги,; компроміс, вигода, налагодження,найважливіший, співбесідник, партнер, сприйняття, завдання,різновид, визнання, обмін, новий, податковий приятель, завжди, винагорода, загальновизнаний, безпомилковий, джерело, експерт, квартал, договір, мережа, неприязнь, ознака, середина, примірник, хаос, центнер, посланець, пізнання, переїзд, маркетинг, випадок, помилка.

Утворіть словосполучення, додавши числівник два у називному родовому відмінках. Зверніть увагу на акцентування іменників.

Платник, закон, кредит, корпус, вакансія, експеримент, етап, штраф, право, вимога, референдум, підпис підсудний, відмова, інспектор, вигода, кілометр, експерт, бюлетень, варіант, автори, довідник, коледж, обмін, перепустка, інструктор, об’єднання, вказівка

Простежте і запам’ятайте залежність наголошення від лексичного значення кожної пари.

Зразок: духовий клавішний музичний інструмент — частина рослинного та тваринного організмів (орган — орган).

Зручність — користь (вИгода — вигОда); прийом їжі — TOC \o "1-5" \h \z частина колеса (обІд — Обід); зразковий — характерний(типОвий — тИповий); той, що довго триває, — незавершений (нескінчЕнний — нескІнчений); установа — парі (зАклад — заклАд); заборонений — недопустимий (недозвОлений — недозволЕнний); рослина з терпкуватими плодами — певне місце в суспільному процесі (тЕрен — терЕн); птах — іграшковий пістолет (пугАч — пУгач); досягнення злагоди — лагідність, умиротворенність (примИреність — примирЕнність); позвати — вигукувати (поклИкати — покликАти); порахований — який може бути перерахований (злІчений — злічЕнний).

Словотвірні норми та культура професійного мовлення

Вибір морфем, їх розташування і сполучення у складі нового слова регулюють словотвірні норми.

Словотвір — творення нових слів наявними в мові способами.

Існують такі способи словотвору: префіксальний, суфіксальний, суфіксально-префіксальний, безафіксний,лексико-семантичний, лексико-синтаксичний. При префіксальному способі слова творять за допомогою префіксів: день — переддень, автор співавтор;при суфіксальному – за допомогою суфіксів: газета — газетяр, учитель — учителька; суфіксально-префіксальним способомслова творять за допомогою суфіксів та префіксів: ґрунт — підгрунтя, цар — міжцарів’я; прибезафіксному способіморфеми не додають, а відкидають: молодий — молодь, написати— напис. Лексико-семантичний спосіб словотворуполягає в появі нових значень у слів, які здавна існують у мові. Наприклад, у слові батьківщина, первісне значення якого «спадщина від батьків, спадковий маєток», згодом з’явилося інше значення — «країна, де народився; місце зародження чогось. Лексико-синтак сичний спосіб словотвору — це конструювання слів шляхом лексикалізації словосполучень, тобто перетворення їх на слова: Перебийніс. Досить часто відбувається перехід з однієї частини мови в іншу. Найбільш поширеним є явище субстантивації — переходу прикметників та дієприкметників в іменники: хворий, учений, трудящі, черговий, загальне, конкретне.

Для офіційно-ділового стилю характерне використання суфіксів книжного забарвлення. До них належать ті, які утворюють загальні й абстрактні назви, назви опредме- ченої дії. Одним із шляхів поповнення лексики такого типу є творення віддієслівних іменників на -ння, -ття від питомих та запозичених основ: передоручення, становлення, повернення, відпрацювання, інформування, формулювання, каяття, здобуття тощо. Таке явище можна пояснити прагненням до стислості вислову, що сприяє вираженню узагальнення в мові: замість описових конструкцій, які відтворюють процес, дається назва його загалом, нерозчленовано, опредмечено.

Книжними є також слова з греко-латинським суфіксом -їзм (-изм, -ізм). Цей суфікс має властивість утворювати нові лексеми як від іншомовних, так і від українських основ: архаїзм, історизм, лібералізм, нігілізм; побуто- візм, українізм. Як правило, утворення з такими суфіксами — наукові терміни, слова з узагальненим значенням,

Жрма назви ідеологічних та наукових напрямів: Будизм – релігійно-філософська система, що виникла уVIдо н. е. в Індії. Основоположником її є Будда. Відтінок книжності мають старослов’янські за походженням суфікси -ств(о) з варіантами -зтв(о), -цтв(о) та -ість. Вони переважають у науковому, офіційно-діловому та публіцистичному стилях. Наприклад:Місіонерство — діяльність релігійних організацій з поширення свого вчення і навернення до нього іновірців(Словник іншомовних термінів).

Для творення нових слів в офіційно-діловому спілкуванні використовують запозичені префікси та префіксоїди анти-, архі-, екстра-, контр-, псевдо-, ультра- й под., які надають словам книжного відтінку: антидатування, контрнаступ, псевдопатріот, псевдонім, ультраправий.

При творенні складних слів шляхом з’єднання двох або кількох коренів в одну лексичну одиницю розрізняють основоскладання та словоскладання.

Основоскладання– поєднання компонентів із відмінною семантикою, часто належних до різних частин мови.

Цей засіб словотвору властивий усім функціональним стилям мови, але найбільше поширений він в офіційно-ділових, наукових і публіцистичних текстах. Як правило, книжно-термінологічний характер мають утворення з іншомовними складниками: гідроканал, демократія, макросистема, мікросвіт.Книжного (але менш інтенсивного) відтінку надають питомі компоненти само-, мало-, багато-: самозречення, самоаналіз, малозабезпечений, багатоплановість.Виразне книжне забарвлення характерне для слів з компонентами -лог, -філ,, -фоб, -ман, -знавство: філолог, палеонтологія, слов'янофіл, слов’янофільство, бібліофіл, графоманія, меломанія, суспільствознавство, антропологія.Питомі слова, утворені способом основоскладання, часто є кальками лексем іншомовного походження або їх семантичними відповідниками.

Словоскладання — спосіб утворення нових слів без інтерфіксів.

Цим способом творять наукові терміни на зразок: ракета-носій, кіловат-година, інженер-економіст, лікар- стоматолог, мовознавець-лексикограф, технік-механік, проте більшість таких утворень має яскраво виражену образність.

Практичні завдання

Утворіть від іменників прикметники з суфіксами –ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий) і поясніть різні морфологічні явища.

Прага, Сиваш, Запоріжжя, Кривий Ріг, Черкаси, Золотоноша, Монастирище, Дамаск, Польща, Чехія, таджик, волох, Гамбург, Мекка, Голландія, Рига, Париж, Чернівці.Київ, Лейпциг, словак, Ніцца, казах, тюрки, Овруч, Сиракузи, Лодзь, Ясси, Волга, Кавказ, Черемош, француз, студент, Вільнюс, Острог, латиш, Хортиця, моряк, ткач, птах, боягуз, залісся, парубок, молодець, Цюрих, киргиз, убогий, Случ.

Утворіть словотвірний ряд спільнокореневих слів.

Адаптація, активний, аналіз, воля, гра, група, дія, емоція, індивід, лідер, стереотип, уява, характер, створення, переріз, намагнічування, замкненість, стабільність, зв’язок, носій, бажаний, вихровий, обертальний, вищий, кінцевий, координатний, кутовий, тривалий, іскровий, дуговий, контрольований, невідоме, знаменник, вираз, порушення, множник, вигляд, добуток, перевірка, розв’язування, еквівалентність, рівняти.

Перекладіть текст українською мовою. Поясніть способи словотворення україномовних еквівалентів виділених слів.

Профессия дипломата является одной из старейших. История донесла до нас примеры того, как в древние времена решались вопросы войны и мира, какой соблюдался ритуал при приеме иностранных гостей, как оформлялись полномочия. Слова «дипломат», «дипломатия» происходят от греческого слова «диплом». Дипломат — сотрудник ведомства иностранных дел, который осуществляет внешнеполитические связи своей страны с другим государством или государствами (Ч. Далецкий. Риторика).

Утворіть складноскорочені слова від повнозначних слів, дотримуючись моделей творення абревіатур.

Міністерство внутрішніх справ, Рівненська атомна електростанція, Організація Об’єднаних Націй, Політичний консультативний комітет, Організація африканської єдності, Міністерство транспорту України, Академія педагогічних наук України, Національний авіаційний університет, Міжнародна фонетична асоціація, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Міжнародна спілка архітекторів, Ліберально-демократична партія, командний пункт, контрольно-пропускний пункт, коефіцієнт корисної дії, дорожньо-патрульна служба, дитячо-юнацька спортивна школа, електронно-обчислювальна машина, Всесвітня Рада Миру, Британська радіомовна корпорація, агропромисловий комплекс.

5. Поясніть, якими способами утворено слова, що входять до терміносполук.

Аудиторська перевірка, агентське діяльність, виїзна документальна перевірка, цільові виплати, бухгалтерська звітність, монопольне утворення, накопичувальний пенсійний рахунок, внутрішньобанківська платіжна система, зовнішньоекономічний договір, середньозважений валютний курс, антисубсидійне розслідування.

Утворіть від прикметників та прислівників вищий ступінь (де це можливо) і поясніть фонетичні явища на межі морфем.

Тяжкий, красивий, чудовий, легкий, глибокий, мідний, дужий, тонкий, вечірній, спеціальний, добрий, слизько, білий, сивий, далекий, молодий, темно, червоно, густий, вузько, модний, гармонійно, зелено, особливий, чорний, чисто, незрадливо, важливий, поширений, великий, високий, демократичний, зрілий.

Поясніть, чи можливі паралельні форми чоловічого і жіночого родів в назвах професій.

Менеджер, аудитор, бухгалтер, інженер, керівник, директор, адміністратор, учитель, секретар, дипломант, диспетчер, друкар, доцент, режисер, журналіст, лікар, кравець, швець, завідувач, професор, дипломник.

Від назв населених пунктів утворіть назви їх жителів.

Київ, Вінниця, Львів, Херсон, Донецьк, Житомир, Чернівці, Черкаси, Харків, Шпола, Гельмязів, Андрушівка, Звенигородка, Умань, Сміла, Єрківці, Бориспіль, Кіровоград, Луганськ, Рівне, Яремча, Трускавець, Глухів, Суми.

Від дієслів утворіть іменники, складіть з ними словосполучення.

Зразок: створювати — створення робочих місць.

Керувати, контролювати, доручати, вказувати, досягати, реалізовувати, актувати, створювати, заперечувати, планувати, встановлювати, атестувати, визначати, обробляти, призначати, рекомендувати, скорочувати.

Укажіть на способи творення запропонованих слів.

Важкоатлет, активність, вибірковий, тіло, виховання, неспроможність, військово-прикладний, міжнародний, суддівство, біг, випробування, вибраний, комплектування, півфінальний, неприбуття, спортзал, міні-футбол, екс-чемпіон, ФІФА, самозахист.

З’ясуйте значення іншомовних частин гідро-, агро-, аеро-, де-, екс-, космо-, обер-, супер-, -цид. Утворіть якомога більше слів з ними, перевірте себе за орфографічним та тлумачним словниками. Вибірково введіть слова у речення.

Лексикологічні норми.

Синоніми у фаховому мовленні

Серед найпоширеніших анормативів в усному та писемному мовленні особистості є лексичні помилки. Порушення лексичних норм, які регулюють вибір слова відповідно до змісту й мети висловлювання, часто пов’язане з нерозрізненням лексичного значення слова, помилковим використанням слів-синонімів та паронімів.

Синоніми(грец. synonymos — однойменний) — слова (переважно однієї частини мови) або їх окремі значення, а також стійкі словосполучення, афікси, словотворчі типи, граматичні форми, зокрема синтаксичні конструкції, що при повній чи частковій формальній відмінності мають тотожні або майже тотожні значення.

Вони об’єднуються у групи і творять синонімічні ряди. У складі синонімічного ряду одне слово є основним (домінанта), а всі інші групуються навколо нього. Домінанта — найбільш уживане та стилістично нейтральне слово, яке не має додаткових конотацій. Наприклад, у синонімічному ряді демократія, народовладдя, народоправство домінантою є слово демократія, що не має будь-яких додаткових відтінків значення.

Розрізняють абсолютні та відносні синоніми. Абсолютні синоніми виявляють повний збіг значення, а відносні часто вирізняють лише їх відтінки. Слова лінгвістика та мовознавство, азбукаіабетка, правознавство таюриспруденція, юристіправник, громадянствотапідданство вважають абсолютними синонімами. Відносні синоніми можуть різнитися за сферою використання (наприклад, адвокат — захисник,оборонець; вада, недолік — дефект) та за відтінками значень (наприклад, бандит —гангстер або говорити – ректи, виголошувати). Для текстів книжного мовлення (офіційно-діловий та науковий стилі) характерне використання таких слів, що забезпечують нейтральність викладу и допомагають точно висловити думку. Отже, при використанні синонімів слід зважати на семантико-стилістичні особливості цих слів, оскільки деякі з них можуть мати додаткові експресивні відтінки. Книжне мовлення позбавлене експресивності та емоційності.

Практичні завдання

Перепишіть текст, вибравши нормативний варіант лексем. Обґрунтуйте свій вибір.

Доручення

Письмове право (повноваження), за яким організація чи окрема людина (особа, особистість, індивід) надає право іншій особистості (особі, індивіду) від її імені вчиняти (здійснювати, робити, виконувати) певні (які-небудь) юридичні дії або одержувати (отримувати) матеріальні цінності, називають дорученням.

Доручення можна видавати на розпорядження майном (речами, власністю), одержання (отримання, приймання) грошових і товарно-матеріальних цінностей, на ведення справ (роботи) у судових органах.

Залежно від того (в залежності від того), хто оформлює повноваження — підприємство чи окрема особистість (особа, індивід, людина), — доручення поділяють (розділяють, розподіляють, ділять) на офіційні та особисті.

Визначте умови вживання в офіційно-діловому та інших стилях мовлення присвійного займенника їхній (їхня, їхнє, їхні) та форми родового відмінка займенника вони — їх. Відповідь обґрунтуйте, добираючи приклади.

Зі словника синонімів української мови випишіть 5 груп слів-синонімів, що стосуються Вашої майбутньої професії.

Доберіть синоніми до лексем на позначення понять, які часто і використовують у діяльності економістів.

Перевірка, конфіденційність, компетентність, об’єктивність, достовірність, незалежність, ймовірність, ерудованість, адекватність, доброзичливість, ефективність,ідентичний, лаконічний, неординарний, хронічний, повідомляти, рекомендувати, ліквідувати, стимулювати, гарантувати, лімітувати.

5. Замініть синоніми стрижневим словом, яке е носієм основного значення, спільного для всього синонімічного ряду, використовуючи слова з довідки.

Ощадливість, бережливість —....

Хотіння, жадання, прагнення —...

Цінність, значущість, ціна, значення —...

Притаманний, характерний —...

Злагоджений, одностайний —...

Самозадоволений, гордовитий, самозакоханий —...

Неодмінний, неухильний, неминучий —...

Спеціаліст, професіонал, майстер —...

Поліпшувати, підвищувати —...

Довідка: властивий, обов’язковий, фахівець, вартість, зарозумілий, бажання, економія, дружний, удосконалювати, експеримент.

Перепишіть слова, групуючи їх за синонімічними рядами.

Рахування, агресивний, абсолютний, безпідставний, випадок, відмінність, цілковитий, різниця, лічба, випадковість, експансіоністський, необґрунтований, пригода, відхилення, інтервенціоністський, лік, несхожість, загарбницький, недоказовий, всеосяжний, всеохоплюючий, голослівний, несхожість, інцидент, завойовницький, числення, завойовний, лічення, повний, невмотивований, тотальний, неаргументований, подія.

Доберіть до прикметників синоніми, використовуючи слова з довідки. Складіть декілька речень, зміст яких має бути пов’язаний з професією менеджера.

Абстрактний підхід —...

Ґрунтовні знання —...

Відповідальний крок —

Благородна людина —...

Глибокі думки —...

Економна людина —...

Надійний партнер —...

Пильний погляд —...

Постійне бажання – …

Систематичний контроль —...Складна людина...Довідка:уважний, глибокий, важливий, важкий, постійний, вірний, ощадливий, мудрий, порядний, незмінний, неконкретний.

8. Погрупуйте синоніми за розрядами (лексичні, стилістичні, абсолютні).

Здобуток — досягнення, завоювання; розуміти — осягати, метикувати; іти — ступати, прямувати; площа — майдан; процент — відсоток; стислий — короткий; аплодисменти — оплески; оскільки — тому що, через те що; шеф — керівник; століття — сторіччя; відомий — видатний; тільки — лише; атлет — силач; змагання — чемпіонат.

До слів доберіть синоніми, використовуючи слова з довідки. Підкресліть ті слова, які можуть уживатися в офіційно-діловому стилі.

Юрист, формально, екземпляр, інвентар, дикція, недолік, вигідний, мешкати, приголомшувати, інструкція, конфронтація, монумент, рівнозначний, адвокат, зустріч, кидати, гарантія, інцидент, ознаки, батьківщина.

Довідка: жити, побачення, запорука, симптоми, деюре, жбурляти, захисник, правник, примірник, реманент, вада, зручний, вимова, вражати, пам’ятник, протистояння, пам’ятка, еквівалентний, випадок, вітчизна.

Перепишіть речення, підкресліть іншомовні слова та з'ясуйте доцільність заміни цих слів власне українськими синонімами.

1. Парламентська асамблея Ради Європи, що відбулася 25—29 січня 1999 року, розглянула проблему адаптування України до правових принципів. 2. Останнім часом активізувалися українсько-британські стосунки. 3. Відсутність власної держави, прогресуюча втрата національної еліти, церковний розкол, наростаюче закріпачення селянства не лише помітно гальмували в середині XVII ст. суспільний розвиток українського народу, а й робили цілком реальною загрозу втрати ним національної самобутності, асиміляції та зникнення. 4. Участь української сторони в міжнародній акції «Дзвони для собору Св. Мартіна» проходила під патронатом Президента України. 5. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького було організовано презентацію нового посібника а історії України. 6. Форс-мажорні обставини стали причиною перенесення зустрічі між керманичами держав. 7. Систематичні пропуски занять, як правило, впливають на показникиуспішності та створюють проблемні ситуації для байдужихстудентів.

11.Встановіть синонімічну відповідність між словами та словосполученнями із першої та другої колонки.

Приходити до висновку Згідно з

Ознайомитися Надмір

Знаходити прискорення Зауважити

Не можна Благодійність

З огляду на викладене вище Обчислювати прискорення

Дійти взаєморозуміння Робити висновок

Зробити зауваження Здійснити знайомство

Доброчинність Порозумітись

Надлишок Зважаючи на викладене

Відповідно до Неможливо

12. Слова погрупуйте в синонімічні ряди та запишіть. У кожному ряду підкресліть опорне слово.

Змагання, енергійний, силач, ввічливий, правдивий, небокрай, з’являтися, веселий, виднокруг, рухливий, виникати, чемний, горизонт, істинний, гречний, чемпіонат, богатир, овид, жвавий, непідробний, мажорний, небосхил, життєрадісний, турнір, утворюватися, бадьорий, справжній, раунд,здоровило.

Пароніми у фаховому мовленні

Одну із семантичних груп української лексики становлять пароніми. У мові їх вживають переважно для словесної гри та каламбурів або створення музичності, милозвучності фрази. Вони допомагають увиразнити думку.

Пароніми (грец. para— префікс, що означає суміжність, і onyma — ім’я)— слова, фразеологічні одиниці й синтаксичні конструкції, що при повній або частковій семантичній відмінності подібні за формою.

Через подібність пароніми можуть сплутувати в мовленні або спеціально обігравати зі стилістичною метою.

Розрізняють пароніми різнокореневі(абонент абонемент, степінь — ступінь, компанія — кампанія, спільнокореневі(людський — людний, дружний- ждужній). Спільнокореневі пароніми відрізняються префіксами суфіксами, закінченнями (професійний —- професіональний, нагода — пригода, вдача — удача, ефективний — ефектний, фамільний — фамільярний, дефективний — дефектний).

Більшість паронімів близькі за походженням, наприклад, підслідний («який перебуває під слідством») — підслідчий («призначений для тих, хто перебуває під слідством»).

Деякі пароніми в окремих значеннях можуть уживатися як синоніми. Дієслова відзначати і зазначати об’єднуються значеннями «виділяти позначками» або «звертати увагу на щось»: відзначати/зазначати на полях, промовець відзначив/зазначив щось.

В офіційно-діловому мовленні виокремлюють пароніми, що об’єднані антонімічними зв’язками, наприклад: персона ґрата — персона нон ґрата (особа, кандидатуру якої на посаду дипломатичного представника схвалює уряд країни, у якій її мають акредитувати; особа, кандидатура якої на посаду дипломатичного представника викликає заперечення уряду держави перебування).

Перевірити значення паронімів можна за тлумачним словником, спеціальним словником паронімів, а також за довідниками з культури української мови.

Практичні завдання

1. З’ясуйте лексичне значення паронімів. Із декількома з них складіть речення.

Корінний/докорінний;коректувати/коригувати; лавровий/лаврський;ли-стопадний/листопадовий; лікарський/лікарняний; натуралістичний /натура-лістський; музикальний/музичний; комфортабельний/комфортний; ополо-нка/ополоник; особовий/особистий; пам’ятник/пам’ятка; погідний/погодний; дипломант/дипломник; упроваджувати / запроваджувати.

2. Замініть визначення словами-паронімами. Користуйтеся довідкою.

1. а) Найважливіший, головний, вирішальний, остаточний; б) який стосується генерала, належний, влестими йому. 2. а) Який сильно звучить, якого добре чути тощо; б) який має сильний, дзвінкий голос; дзвінкий, гучний. 3. а) Відчувати перевагу в чомусь над кимось, пишатися; б) бути гордим, вихналятися, гордитися, з погордою ставитись до інших. 4. а) Агресивний рух епохи Відродження; б) Властивість гуманного. 5. а) Призначений для оздоблення, прикрашання; б) який стосується декоратора, належний йому. 6. а) Який міститься живе, здійснюється за рубежем; б) який стосується закордону. 7. а) Наповнений Інформацією, відомостями; б) який містить, опрацьовує, видає інформацію. 8. а) Той, кого намічено для обрання, призначення або прийому кудись; учений ступінь; б)особа, названа або висунута як кандидат;право або можливість для когось виступати як кандидат. 9. а) Який стосується комунікації — шляхів сполучення, транспорту; б) який стосується комунікації як, спілкування, інформації. 10. а) Який дає добрі наслідки, користь; який використовується за певним призначенням; б) який прагне власної вигоди, наживи; який ґрунтується на користі.

Довідка: комунікативний/комунікаційний; закордонний, зарубі-жний; кандидатура/кандидат; інформаційний/інформативний; корили-вий/корисний; гордувати/гордитися; декоративний/декораторський; генеральний генеральський; гуманність/гуманізм; голосистий/ голосний.

Визначте помилки у словосполученнях у використанні паронімів.Виправте їх і запишіть правильний варіант.

Бавовникова фабрика, бавовняне поле; олійна барва, симфонія фарб; бджолиний рій, бджільницькі крила; больова рана, болісний удар, болючий зуб; болотна вода, болотисте поле, болотяна трава; будинок посольства, будівля книги; відділ міліції, відділення кадрів; військовий потенціал, воєнний оркестр; вітамінний мед, вітамінізована продукція; гармонічний голос, гармонійний слух.

Розподіліть слова на дві колонки: 1) синонімічні пари; 2) паро-німічні пари.

Аргументувати/аргументація; апостроф/апострофа; асиміляційний/асим-ілятивний; бавовна/бавовник; базар/ринок; батьківщина/рідний край; бережливий/бережний; банкет/бенкет; верес/вереск; вимикач/вмикач; декоративний/декораційний; комунікативний/комунікаційний; дельфіна-рій/дельфіній; діалект/говірка; екзальтація/збудження; друк/преса; жирний/жировий; звичайний/звичний; кабінетний/кабінетський; птах/птиця.

Користуючисьсловником паронімів української мови, поясніть значенняблизьких за звучанням слів.

Фанатичний, фантастичний; світило, світоч; розумний, розумовий; міфічний, міфологічний; ефективний ефектний; дружний, дружній; досвідчений, освічений; громадський, громадянський.

У документах із бухгалтерського обліку часто сплутують поняття: «нестача» і «недостача»; «виручка» і «виторг»; «лишок» і «надлишок»; «становить» і «складає»; «закупка» і «закупка». Дайте письмові відповіді на запитання, зробивши правильний вибір вказаних вище слів.

Що було виявлено під час перевірки бухгалтерією низки продовольчих магазинів?

Як називають письмовий перелік когось, чогось або книгу для записування обліку?

Як Ви назвете гроші, одержані від продажу продукції? Як називають надмір товару, що потребує реалізації? Яке з двох слів «становить» чи «складає» Ви поставите на місці крапок у такому реченні: Прибуток від реалізації... суму, що...475 тис. грн.

Ви написали звіт про закупку чи закупку сільськогосподарської продукції?

Запишіть на місцях пропусків у реченнях один із наведених синонімів або паронімів.

У виконанні цього завдання активну участь повинні... всі члени колективу (брати, прийняти, взяти).

Лекція була цікавою, і всі присутні... її до кінця (вислухати, заслухати, прослухати).

Слід... темпи виробництва продукції (підвищити, збільшити, підняти).

Згідно з договором ви повинні... за навчання до початку наступного семестру (заплатити, сплатити, оплатити).

Керуючись наказом № 56 від 15.10.08, комісія … перевірку наявності будівельних матеріалів на складі (здійснити, зробити).

Просимо... нам інформацію про зміни умов договору (вислати, прислати, надіслати, послати).

7. Нарешті ми... будівництво головного корпусу університету (завершити, закінчити).

8. Було вирішено … курси для поглибленого вивчення українськоїмови (утворити, створити).;

8. Перепишіть речення, вибравши э дужок правильний варіант слова.

1. В акціонерному товаристві посада голови (виборна, виборча). 2. Злочин було скоєно у стані (ефекту, афекту). 8. Студенти нашої групи охоче виконували (громадянські, громадські) доручення. 4. Мій товариш працює в страховій (компанії, кампанії). 5. Ця земельна (дільниця, ділянка) передана у власність громадянам. 6. Ми повинні дотримуватися не лише правил, але й знати (виключення, винятки) з них. 7. Після перемоги над фашистськими загарбниками цю людину (ославлювали, уславлювали) всі селяни. 8.Для проведення перевірки було створено (авторитарну, авторитетну) комісію. 9. У столиці України дуже багато (пам'ятників, пам’яток) архітектури. 10. Рятувальниками було запропоновано (виключити, вимкнути) двигун.

9. Перекладіть словосполучення українською мовою, поясніть відмінності вживання паронімів в українській та російській мовах.

Отношение к судебному делу — гражданско-правовые отношения — взаимоотношения; перевод в другую местность — перевод с русского языка — денежный перевод; определение меры наказания — кассационное определение, — определение (как термин); осведомлять подзащитного — осведомляться (справляться) о чем-либо; военная кафедра — военный конфликт — воинские почести; документы в личном деле — личные привязанности.

10.Виправте помилки, допущені внаслідок сплутування паронімів.

1.Цей університет був оснований у 1948 році й дав країні понад 200 докторів наук та близько 300 кандидатів наук. 2. У день виборів на виборній ділянці було досить людяно. 3. Покажчиком успіхів наших студентів стала відмінно складена сесія. 4. На засіданні кафедри Степаненкові Віталію Сергійовичу було вручено вітальну адресу з нагоди ювілею. 5. На думку фахівців, цей метод дуже ефектний. 6. Під час проведення судово-медичної експертизи є досить важливим встановлення степіня і виду отруєння. 7. Досить часто процес у справах про стягнення недоїмок і штрафів навмисне затягується, тому в нагоді стає досвід попередніх поколінь.

11.Доберіть до слів-паронімів синоніми, складіть з нимиречення

Авторитарний — авторитетний, гармонійний —гармонічний, фамільний — фамільярний, виборний – виборчий, вдача — удача, відносини — відношення, привітальний — привітний, настійливий — настійний, розбещений — розпещений, здатний — здібний, економний — економічний, тактовний — тактичний, таємний — таємничий.

Фразеологія ділової української мови

Фразеологія тісно пов’язана з соціально-економічними, політичними, культурними умовами життя. У ній відображено багатовіковий життєвий досвід народу, вона є багатою скарбницею людського духу, що передається від покоління до покоління.

Фразеологія (грец. phrasis — вираження і logos — вчення) — розділ мовознавства, у якому вивчають лексично неподільні поєднанняслів; сукупність властивих мові усталених зворотів і висловів.

Одиницю фразеологічної системи називають фразеологізмомі визначають як лексико-граматичну єдність двох і більше окремо оформлених компонентів, впорядкованих за принципом словосполучення чи речення. Він має цілісне значення, тому відтворюється у мові за традицією.

Основними ознаками фразеологізмів є:

відтворюється як готова значеннєва одиниця;

має стійку структуру;

значення фразеологізму єдине, узагальнене й експресивне;

характеризується стійкістю граматичної форми й сталим порядком слів;

слова у складі фразеологізму часто мають переносне значення.

Є кілька класифікацій фразеологізмів, найпопулярнішою залишається класифікація В. Виноградова:

а)фразеологічні зрощення — стійкі сполучення слів, значення яких не виводиться зі значень компонентів: дати драла, точити ляси, терпець увірвався;

б)фразеологічні єдності – цілісні сполучення слів, у яких значення частково мотивується значеннями окремих слів: мілко плавати, товкти воду в ступі, стерти в порошок;

в)фразеологічні сполучення — стійкі мовні звороти, у яких кожний компонент має власне значення: нічого в рот небрати, брати близько до серця, насупити брови.

До фразеологізмів також належать такі сталі словосполучення, як прислів’я, приказки, крилаті слова і вислови.

Прислів'ями називають влучний вислів, який у стислій формі узагальнює різні явища життя: Не все те золото, що блищить. Влучний, часто римований вислів, близький до прислів’я, але без повчання називають приказкою:міряти на свій аршин. Крилаті слова і вислови — це стійкі образні вислови з фольклорних, літературних, наукових джерел, вислови видатних людей: Гроші не пахнуть (Веспасіан).

Практичні завдання

Напишіть текст офіційно-ділового стилю мовлення, використавши в ньому запропоновані фразеологічні сполуки.

Таким чином; точніше кажучи; мається на увазі; при цьому; річ у тім, що…; немає ніяких сумнівів у тому, що…; зрозуміло, що…; перш за все…; надалі…; у зв’язку з цим…; поділяємо точку зору…; якщо можна так висловитися…; на відміну від…; в цілому….

Підкресліть у запропонованому тексті фразеологічні засоби зв’язності офіційно-ділового тексту. З’ясуйте, чи є фразеологія характерною ознакою офіційно-ділового стилю мовлення.

Як організувати прийом закордонної делегації

Мета візиту в цілому може бути такою: з’ясування можливостей встановлення контактів; проведення переговорів; підписання документів; організація семінару, ярмарку, виставки. Зрозуміло, що під час перебування делегації з офіційним візитом організовують також неофіційні зустрічі.

Основними протокольними правилами зустрічі закордонної делегації є такі: по-перше, ранг і посада голови делегації, що зустрічає, повинні відповідати рангові й посаді керівника делегації, що приїжджає. По-друге, якщо гість приїжджає разом із дружиною, то його зустрічає голова нашої делегації також із дружиною. Голова делегації, що приймає, звичайно прибуває у супроводі 2—3-х осіб. Зрозуміло, що першим представляється голова делегації, що приймає. Далі представляється гість.

3. поясніть лексичне значення фразеологізмів. Складіть речення з фразеологізмами (на вибір).

В один голос, накивати п'ятами, як дві крапліводи, бабине літо, повісити носа, аби день до вечора, крокодилячі сльози, берегти як зіницю ока, без року тиждень, бути на сьомому небі, біла ворона, битися об заклад, грати роль, мати значення, зелена вулиця, водою не розіллєш, зарубати на носі, ґедзь кусає, грати (ламати) комедію, гратися з вогнем, давати по шапці, кидати якоря, пальця в рот не клади, клепати язиком, кований на всі чотири ноги, ламати списи, погано лежить, лити воду, не лишилося каменя на камені, мазати медом по губах, набити оскому, оббивати пороги, підносити на блюдечку, по своєму пір’ю, плавати мілко, показати пазурі, придавити комара, протерти з пісочком, пускати ману, рвати вудила, підбитий риб’ячим пухом, розпустити пір’я, сидіти на шиї, підводна течія, укоротити язика, шитий білими нитками, язик свербить.

4.Знайдіть українські відповідники до російських фразеологізмів.

Бабьи сказки, белыми нитками шито, важная шишка, вогнать в краску, гроша ломаного не стоит, длинный рубль, крутиться как белка в колесе, лыка не вяжет, не видеть дальше своего носа, плакать в три ручья, бить баклуши, камень преткновения, ни к селу ни к городу, с глазу на глаз, с глаз долой из сердца вон, рука дающего не оскудеет, где много слов, там мало дела, на всякий случай, старый друг лучше новых двух, бабка надвое гадала, два сапога пара.

5.Розподіліть фразеологізми за стилями мовлення, у яких вониможуть вживатися.

На адресу, вивести на орбіту, закладати основу, очна ставка, сфера визначення, лакмусовий папір, провести паралель, стати на фініш, від’ємний знак, згідно із законом, бути в нокауті, перевести мову, сіли за стіл переговорів, стояти рангом вище, мати рацію, дати реванш, побити рекорд, зняти з порядку денного, дійсний спосіб, рівнобедрений трикутник, прийняти рішення, взяти до уваги, оголосити догану, єнотовидний собака, ланцюгова реакція, вийти на фінішну пряму, передати естафету, абсолютний нуль, вийти в тираж, хід конем, гра за правилами.

6. Випишіть нормативні варіантистійких словосполучень, часто вживаних у професійному мовленні.

Брати участь, розділяти думки, складати іспити, користуватися авторитетом, продовжити контракт, дотримуватися правил, договірні обов’язки, об’єм виробництва, підводити підсумки, взяти до уваги, мати за мету, рахувати за необхідне, вступити в переговори, приймати участь, поділяти думки, здавати іспити, мати авторитет, подовжити контракт, дотримувати правил, договірні зобов’язання, обсяг виробництва, підбивати підсумки, прийняти до уваги, мати на меті, вважати за необхідне, розпочати переговори.

7.Стійкі словосполучення (термінологічні, офіційно-ділові і фразеологічні) розподіліть відповідно до класифікації.

Поточний рахунок, доводити до відома, пропускати повз вуха, брати участь, точити ляси, орендна плата, додана вартість, узяти верх, вжити термінових заходів, штрафні санкції, дебіторська заборгованість, згідно з графіком, пекти раки, наріжний камінь, піймати облизня, мати на меті, розрахувковий рахунок, трудові спори, довготерміновий кредит, содом і гоморра, внести пропозицію, мати авторитет.

8.Утворіть стійкі словосполучення, дібравши до дієслів потрібні іменники. Користуйтеся довідкою.

Докласти, ставити, взяти, приділяти, навести, поділяти, завдати, доходити, брати, підбивати, надавати, складати, надсилати, мати, укладати.

Довідка: участь, висновок, іспит, договір, запитання, перевага, приклад, увага, зусилля, слово, лист, підсумки, думка, нагода, шкода.

9.Перекладіть стійкі словосполучення українською мовою.

Ввиду того, что; согласно инструкции; в связи с изложенным; в соответствии с графиком; довести к сведению; должен соответствовать; надлежащее исполнение; направление деятельности; немедленно известить; несвоевременное исполнение; нести ответственность; окончательное решение; о нижеследующем; подвести итоги; по согласию; по этому договору; с согласия; является неотъемлемой частью; в порядке вещей; повестка дня; сойти на нет; будьте любезны; нанести удар; потерпеть поражение; занять первое место; верный проиграш; сбиваться с толку; значительное большинство; брать (одержать) верх; одним махом; указанное время; вниз головой; переводить дыхание; ехать рысью; как можно быстрее; приобрести известность; задачи механики; сводиться к движению; вокруг некоторого центра; материальная точка; центр выделен тем...; направлены к центру; центральные силы; пример движения; движение планет вокруг Солнца; изучение движения; под действием сил; механический вращательный момент.

10.Запишіть слова-синоніми до стійких словосполучень.

На лопатки покласти, носом рибу вудити, їздити верхи, скрутити в’язи, зловити на гачок, метати іскри, ловити рибу в каламутній воді, на кулачки битися, птах високого польоту, брати за душу, ловити гав, відбитися від рук, хоч у око стрель, кіт наплакав, на сьомому небі, пройти крізь вогонь і воду, давати березової каші, обливатися потом, одним миром мазані, купатися в золоті, нога за ногою, не бачити смаленої сови, дерти кирпу, як на пожар, як чорна хмара, попасти в тенета, хоч свічки ліпи.

11.Запишіть фразеологізми у три колонки: 1)іменні, 2) дієслівні,3) прислівникові.

Гра з вогнем, смертельний бій, переймати естафету, хоч греблю гати, оббігати очима, холодний прийом, втрачати форму, хоч у воду стрибай, перша ракетка, гонки за лідером, метати іскри, держати першість, олімпійський спокій, мов по команді, натискати на всі педалі, як з гори бігти, китайські церемонії, хоч гопки скачи, покласти на обидві лопатки, стиль гри, прохід під кільце, взяти висоту.

Морфологічні норми у професійному мовленні

Рівень культури мовлення особистості залежить від правильного та нормативного послуговування морфологічними нормами української літературної мови. Порівняно з лексичними похибками, на морфологічному рівні помилки менш поширені, проте слід бути уважними у процесі творення різних граматичних форм іменників, прикметників, числівників, активних та пасивних дієприкметників тощо.

Іменник

Давальний відмінок

У давальному відмінку іменники чоловічого роду ІІ відміни мають паралельні закінчення -ові, -еві (-єві) і -у, -ю: писати ректорові (ректору ), рекомендувати деканові (декану) відповісти директорові (директору ).

Якщо в тексті поряд розташовано кілька іменників чоловічого роду у формі давального відмінка однини, то рекомендують варіювати закінчення; Надсилаємо керівникові навчального закладу Петру Олександровичу Шевченку повідомлення.

Кличний відмінок

В українській мові використання у звертаннях форм називного відмінка, що властиво російській мові, і ненормативним, отже, варто послуговуватися кличним відмінком: Василю Васильовичу, Петре Пилиповичу, Анатолію Івановичу, Ганно Василівно, Наталю Олександрівно, Тетяно Володимирівно тощо.

Прикметник

Часто порушення морфологічних норм у сучасній українській мові трапляється через неправильне творення якісних прикметників.

Ступенювання прикметників

Прикметники мають вищий і найвищий ступені порівняння.

Вищий ступінь прикметників утворюють додаванням:а)суфікса -іш- або -ш- до основи чи кореня звичайної форми якісного прикметника: нов-іш-ий, повн-іш-ий, син-іш-ий, дешев-ш-ий, солод-ш-ий; б) слів більш, менш до звичайної форми якісного прикметника: більш вдалий, більш глибокий, менш вередливий.

Найвищий ступінь прикметників утворюють додаванням: а) префікса най- до форми вищого ступеня: найбільший, найкраща, найменше; б) слів найбільш, найменш до звичайної форми якісного прикметника: найбільш зручний, найбільш стійка, найменш приємне.

Для підсилення вживають при формах найвищого ступеня прикметників частки що і як. Пишуть їх з прикметниками разом: щонайсильніший, якнайбільший, якнайшвидший.

Для офіційно-ділового стилю мовлення характерна складена форма ступенів порівняння прикметників.

Активні та пасивні дієприкметники

Переклад з російської та польської мов дієприкметників і дієприкметникових зворотів українською мовою Підпорядкований таким правилам:

Пасивні дієприкметники російської мови на -м(ий) в українській мові змінюють дієприкметники на -н(ий). Наприклад: производимый (рос.) — вироблюваний (укр.); недостижимый (рос.) — недосяжний (укр.).

Активні дієприкметники теперішнього часу російської мови відтворюють прикметники українською мовою: навколишній, життєствердний, руйнівний.

Активні дієприкметники минулого часу пишуть із суфіксом -л:посивілий, завислий.

Російські активні дієприкметники перекладають в українській мові як іменники: работающий — працівник; играющий — гравець.

Практичні завдання

1.Поставте іменники у формі місцевого відмінка однини, вкажіть варіанти. З’ясуйте, чи змінюється форма при використанні різних прийменників (в, на, по, при).

Проект, бік, будинок, документ, край, селище, місто, море, стіл, пальто, журнал, ворота, сусіди, доповіді, вікна, конференція, річка, серце, факультет, університет, довідник, службовець, протокол, інструкція, положення, установа, статут, звіт, контроль, мета, гриф, діяльність, ліквідація, апарат, адреса, підпис.

2.Утворіть (де можливо) від форм однини іменників множинні форми.

Політика, глибина, біль, нежить, реакція, згода, земля, асфальт, шлях, співробітництво, дисципліна, погляд, вогонь, ватра, освіта, центр, поезія, якість, покіс, здібність, нахил, хід, відпочинок, допомога, бавовна, століття, бюлетень, інформація, конституція, інструмент, цвіт, радість, страх, хвилювання, вистава, час, малюнок, музей, турбота, газон, жир, оксамит, асортимент, читач, покриття.

3.Провідміняйте прізвища, імена, по батькові.

Наталя Миколаївна, Тетяна Володимирівна, Олесь Петрович Боженко, Ілля Васильович Нестеренко, МиколаДерійко,Олег Ернестович Поташ, Любов Сергіївна Балануха, Андрій Вікторович Вереміїв, Галина Василівна, Ігор Дмитрович, Анатолій Іванович, Юрій Пантелеймонович, Марія Фролівна, Тарас Лаврентійович.

4.Утворіть форми ступенів порівняння прикметників.

Гарячий, близький, гарний, демократичний, дужий, радісний, успішний, крислатий, тонкий, блакитний, дешевий, теплий, спокійний, вишуканий, серйозний, розкішний, ошатний, легковажний, головний, коштовний, синій, темний, солодкий, активний, прибутковий.

5.Поставте слова у формі орудного відмінка однини, правопис поясніть.

Височінь, вісь, вість, галузь, доповідь, жовч, загибель, любов, мідь, подорож, промисловість, радість, тінь, черствість, цілісність, якість.

6.Поставте слова у формі родового відмінка однини і погрупуйте за двома колонками: 1) із закінченнями -а,-я; 2) із закінченнями -у,-ю.

а)Ансамбль, апарат, барельєф, батальйон, вид, віск, гвинт, город, долар, мед, міст, замок, землетрус, іменник, іменинник, інструмент, інтерес, карниз, коридор, магазин, малюнок, мільйон, настрій, ніж, овес, оратор, оркестр, понеділок, півень, пісок, принцип, рис, ритм, сад, синтаксис, спорт, текст, учитель, хлопець, хор, футбол;

б)Андрій, Байкал, Берлін, Богдан, Вашингтон (штат), Відень, Вовк (прізвище), Воронеж, Донець, Дунай, Єгипет, Ірак, Іртиш, Казахстан, Каїр, Київ, Китай, Миргород, Мороз (прізвище), Нью-Йорк (місто), Остап, Париж, Санкт-Петербург, Тетерів, Харків.

7.Від поданих прикметників утворіть вищий і найвищий ступені порівняння.

Авторитетний, активний, багатий, бадьорий, високий, вірний, вразливий, грубий, густий, дешевий, довгий, дрібний, люб’язний, малий, міцний, ніжний, обдарований, радісний, розумний, тихий, урочистий, хороший, цікавий, чистий, широкий, щасливий, яскравий.

8. Випишіть словосполучення. Іяких правильно утворено форму родового відмінна в іменниках чоловічого роду.

Відкриття рахунку — відкриття рахунка; до акту додається – до акта додасться; вручення диплому — вручення диплома; пам’ятного знаку — пам’ятного знака; до призначеного терміну — до призначеного терміна; структурного підрозділу — структурного підрозділа; переїхати до Нового Бугу — переїхати до Нового Буга; направити до Львову — направити до Львова; політичного блока — політичного блоку; незаперечного факту — незаперечного факта; працівники апарату працівники апарата; важливого об’єкта — важливого об’єкту; своєчасного контролю — своєчасного контроля; ділового папера — ділового паперу.

9.Утворіть від поданих дієслів усі можливі форми дієприкметників.

Цікавитися, говорити, співати, бігати, стрибати, білити, червоніти, встигати, терпіти, довіряти, виконувати, писати, усміхатися, висунути, заганяти, допомагати, реалізовувати, зберігати, планувати, гріти, сідати, дякувати, їсти, повідомляти, вишивати, звертатися, вживати, звільнити, споживати.

10.Уважно прочитайте текст, перепишіть. Виберіть правильні граматичні форми прикметників, подані в дужках.

Ринкова економіка є (більш складнішою, більш складною) й (більш вимогливішою, більш вимогливою), ніж адміністративна. За умов вільного потоку капіталу, ресурсів, ноу-хау і сучасної продукції більшості наших підприємств із (застарівшими, застарілими) системами управління, технологіями, товарами на ринку робити нічого. Тому керівникам у (самі короткі, найкоротші) строки треба буде пройти шлях через науку, практику до (найвищого, самого високого) мистецтва управління. Без опанування сучасної теорії та мистецтва менеджменту вітчизняними підприємствами не зупинити наростання (кризисних, кризових) процесів в Україні.

11.Доповніть речення дієсловами.

1. Юридичні сторони... відповідальність згідно із законодавством. 2. Фахівець … участь у виконанні взятих зобов’язань. 3. Матеріально відповідальна особа… на себе відповідальність за збереження матеріальних цінностей.. 4. Цей Зговір ….чинності з моменту його підписання.5. Для проведення ревізії … спеціальну комісію.6.Доповідач чимало переконливих фактів. 7. Ми …на вашу підтримку.

12.Перекладіть словосполученняукраїнською мовою.

Исполняющий обязанности директора; нашумевшее дело; неосознаваемый поступок; штраф, взыскиваемый на месте; эксплуатируемый в течении длительного времени; функционирующий два месяца; присвоенный товар; привлеченный к ответственности; прерванный отпуск; потерпевший поражение; потребляемый населением; востребованная профессия; действующее законодательство; смягчающие обстоятельства; руководящий состав; занимаемая должность; недостающие документы.

13.До поданих іменників доберіть прикметники, узгоджуючи їх у роді, числі та відмінку.

Авеню, Ай-Петрі, конферансьє, ДАІ, цунамі, рефері, торнадо, торі, аташе, кюре, ДПА, міс, протеже, ЗМІ, альма-матер, поні, бандероль, дріб, путь, нежить, шампунь, покуть, ступінь, Сибір, біль, рукопис, ярмарок, криза, розкіш, тюль, барель, адрес, тунель, псалтир, папараці, МЗС, ЮНЕСКО.

14.Утворіть чоловічі та жіночі імена і по батькові від поданих імен. Поставте їх у кличному відмінку. Доберіть моделі офіційних звертань з цими іменами.

Зразок:Оксана, Петро — Оксано Петрівно.

Марія, Володимир; Ігор, Степан; Олександра, Ігор; Михайло, Леонід; Євген, Ярослав; Валентина, Микола; Оксана, Григорій; Віталій, Іван; Олександр, Віктор; Леонід, Данило; Валерій, Андрій; Марія, Кузьма; Інна, Яків.

15Перепишіть речення, займенники в дужках поставте у правильній формі.

(Наше) університет має (свій) базу відпочинку, оздоровчо-профілактичний санаторій. Експеримент (ваш) фірми не дав (жодний) результатів. Інформація — це відомості про (чому-небудь), стан і хід подій, нові відомості про навколишній світ, передані в часі й просторі. Інформація —це здобування чи передавання відомостей або (вони) різноманітностей; пізнання суті, що береться (ми) із зовнішнього світу. Інформація — це довільна фізична дія, яку супроводжує дія психічна, або процеси, у яких (їй) задіяна: передання, перетворення та збереження або спосіб і системиоброблення даних. Досить власникам японських мінікомп’ютерів потиснути руки або поплескати один одногопо плечу — і (цих) комп’ютери обмінюються інформацієюпро імена (свій) власників, електронні адреси, номери телефонів тощо.

Норми вживання числівників у фаховому мовленні

За значенням та граматичними ознаками числівники поділяють на кількісні й порядкові. Кількісні числівники відповідають на запитання скільки? і означають назви абстрактних чисел чи кількість предметів. Розрізняють такі групи кількісних числівників: власне кількісні (сім, дванадцять, тисяча), збірні (двоє, восьмеро, де сятеро), дробові (одна третя, дві сьомих), неозначено-кількісні (чимало, кільканадцять).

Порядкові числівники відповідають на запитання котрий? і означають порядок предметів при лічбі або їх місце в ряду однорідних.

За будовою числівники поділяють на прості (вісім, тре тій, двоє), складні (п’ятдесят, шістсот) та складені, утворені з кількох слів (сто вісімдесят шість, двадцять три).

Відмінювання числівників

Кількісні числівники

Числівники один, одна (одне) змінюються за родами і числами, відмінюються за таким зразком:

Однина Множина

Н. один,одне(одно) одна Одні

Р. одного однієї(одної) одних

Д. одному одній одним

Зн. =Н. абоР. одну =Н. абоР.

Ор. одним однією(одною) одними

М. …одному(однім) …одній …одних

2. Числівники два, дві, три та чотири відмінюють за такимзразком:

Н. Два, дві Три чотири

Р. двох трьох чотирьох

Д. двом трьом чотирьом

Зн. = Р. або Н.

Ор. двома трьома чотирма

М. …двох …трьох …чотирьох

3.Числівники від п’яти до двадцяти: назви десятків, крім сорок, дев’яносто, сто відмінюються за єдиним зразком:

Н. П’ять Н. Вісім

Р. П’яти, п’ятьох Р. Восьми, вісьмох

Д. П’яти, п’ятьом Д. Восьми, вісьмом

Зн. П’ять або п’ятьох Зн. Вісім або вісьмох

Ор. П’ятьми, п’ятьома Ор. вісьма або восьмома

М. …п’яти, …п’ятьох М. …восьми, …восьмох

Складні числівники п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюють за таким зразком:

Н. Сімдесят

Р. сімдесяти, сімдесятьох

Д. сімдесяти, сімдесятьом

Зн. сімдесят або сімдесятьох

Ор. сімдесятьма, сімдесятьома

М.... сімдесяти,... сімдесятьох

Складні числівники двісті, триста, чотириста, п’ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев’ятсот відмінюють за такими зразками:

Н. чотириста вісімсот

Р. чотирьохсот восьмисот

Д. чотирьомстам восьмистам

Зн. чотириста вісімсот

Ор. чотирмастами вісьмастами, вісьмомастами

М.... чотирьохстах... восьмистах

У складених кількісних числівниках відмінюються всі частини: (погоджено) з двомастами тридцятьма тисячами чотиристами (працівниками).

Числівники сорок, дев’яносто, сто в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках уживають із закінченням -а: сорока, дев'яноста, ста.

Збірні числівники двоє, обоє, троє в непрямих відмінках мають форми, спільні із власне кількісними: двох, двом..., обох, обом..., трьох, трьом....

Збірний числівник обидва (обидві) має в непрямих відмінках такі форми: обох, обом, обома, на обох.

Збірні числівники четверо, п’ятеро, шестеро, семеро, восьмеро, дев’ятеро, десятеро, одинадцятеро в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: п’ятьох, п'ятьом..., шістьох, шістьом, десятьох, десятьом та ін.

Числові назви тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники.

Неозначено-кількісні числівники кільканадцять, кількадесят відмінюють як числівник п’ять: кільканадцятьма й кільканадцятьома, кількадесятьох й кількадесяти.

Порядкові числівники

Числівники, що мають закінчення -ий, відмінюються як прикметники твердої групи: перший (перша, перше), другий, четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий, десятий, одинадцятий, тридцятий, сороковий, п’ятдесятий, шістдесятий, вісімдесятий, дев’яностий, двохсотий, трьохсотий.

Числівник третій відмінюється як прикметник м’якої групи: третій, третього, третьому.

У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова: тридцять сьомий, тридцять сьомого, тридцять восьмому тощо.

Практичні завдання

Утворіть словосполучення числівників з іменниками.

2 (завідувач); 4 (директор); 5 (секретар); 3,5 (грам); 6,8 (кілограм); 2,7 (тиждень); 7 (документ); 6,89 (тонна); 29 (підручник); 543 (метр); 68 (аркуш); 4 (відсоток); 2,4 (мільярд).

Перепишіть, замінивши цифри словами.

а)На 37 кілометрі; 12 класу; 37 учня; 69 дня; 36-го року; на 235 аркушах; у 567 документах; 894 сторінка; 13 жовтня 1978 року; 49-мільйонний народ; 120-тисяч ний дохід; 78-ма хвилина; у II половині XX століття;45 місяць; 59 метр; зустрівся з 5 друзями; у 36 номері; на 27 га посаджено пшеницю; у 117 книгах; з 9 спроб; посаджено приблизно 500 дерев; згідно з наказом № 94; працювали приблизно 2,5 млн. осіб; впроваджено у 138 вузах; на відстані 4—5 метрів;

б)до 376 додати 7; від 292 відняти 24; до 3624 додати 9; від 3 112 383 відняти 11; від 1632 відняти 4; скласти 23 з 2873; сума чисел дорівнює 203; визначити добуток від множення 535 на 7; скільки разів 8 міститься в 72; скільки разів 11 міститься в 187.

Складіть таблицю «Вживання відмінкових форм іменників у сполученні з числівниками (кількісними, збірними, дробовими)». Доберіть власні приклади.

Перекладіть речення українською мовою. Поясніть уживання числівників.

1. Обычно продолжительность пребывания в гостях составляет 2—2,5 часа, когда приглашают к завтраку, обеду или на чашечку кофе, и 3—4 часа — к ужину. 2. Английская система расстановки посуды — линия рюмок образует тупой угол (более 90°) с краем стола. 3. Белое вино в бокал наливают на 3/4, а красное на 2/3 бокала. 4. Если фуршет происходит в зале или большой комнате, то столы ставят так, чтобы расстояние между столами и от столов до стен было не менее 1,5 м для свободного перемещения гостей (Энциклопедия этикета).

Випишіть словосполучення, у яких ужито числівники. Складіть із ними речення.

П’ять комбайнів, п’ятеро комбайнерів; десяток фірм, десятки господарств, десять бригад; два комплекси, другий комплекс; дванадцятигодинний робочий день, чотириповерховий будинок; п’ятирічний план; перша сотня; троє практикантів; у двох школах, виконати удвох, по друге липня, по-друге.

Виберіть правильне словосполучення.

Приблизно сто виробів, біля ста виробів; половина працівників, одна друга працівників; троє фірм, троє установ, три фірми, три установи; два фахівця, два фахівці; чотири відсотка, чотири відсотки; п’ятдесятирічний стаж, п’яти-десятирічний стаж.

Відредагуйте речення, у яких порушено правила сполучення числівників з іменниками.

1. Зібрали всього по 23 центнера зернових з гектара. 2. За пару днів розпочнуться жнива. 3. Приблизно 1/3 студентів першого курсу поїхала на практику в ЗАТ «Ольвія». 4. Одна друга випускників школи вступила до вищих навчальних закладів. 5. Дирекція привітала всіх жінок з Восьмим березням. 6. Передбачається перевиконання плану у два з половиною раза. 7. За півтора роки ми досягли бажаних результатів. 8. Ювіляра привітали з шестидесятиріччям.

Перепишіть речення. Числа і скорочення запишіть словами, поставивши числівники у потрібному відмінку.

У людини більше 600 м’язів. 2. Глибина дихання у спортсменів у стані спокою становить від 700 до 800 мл, хвилинний об’єм дихання — від 6—8 л/хв. 3. Біологічна еволюція людини зупинилася на рівні кроманьйонської людини, яка жила понад 100 тисяч років тому до кам’яного віку. 4. Рекорд Черкащини на 10 000 м, установлений Іваном Єремійовичем Чернявським у 1955 році, досі не перевершений. 5. Дистанцію 110 м з бар’єрами спортсмен долає за 51—52 кроки. 6. Висококваліфікований бар’єрист може пробігти дистанцію за 49 бігових кроків, вигравши тим самим 0,15—0,18 с; для цього необхідно виконати 7 кроків бігу зі старту до першого бар’єра і подолати фінішні 14,02 м за 5 кроків. 7. Земля разом з іншими планетами рухається навколо Сонця; відстань її до Сонця змінюється від 147,1 млн кілометрів на початку січня до 152,1 млн кілометрів на початку липня.

Прочитайте хронологію винаходів, нормативно виголошуючи історичні дати.

3200 років до н. е. з’явились найперші колісні візки.

Приблизно 450 років до н. е. з’явились рахівниці на основі десяткової системи.

85 років до н. е. було застосовано водяні млини для помолу зерна на борошно.

Приблизно 1300 року з’явився перший механічний годинник, що рівномірно відраховував час.

Приблизно 1642 року Блез Паскаль винайшов першу механічну обчислювальну машинку.

1877 року Томас Едісон виготовив фонограф для запису звуку.

1994 року відкрито рух найдовшим підводним тунелем завдовжки 50 км, прокладеним під Ла-Маншем.

2001 року створено нове покоління атомних годинників, точність яких у 100 або навіть 1000 разів перевищує існуючі аналоги.

10.Відредагуйте запропоновані речення.

1. Студенти один за другим залишили аудиторію.Під час перегонів вони вийшли один на один, забувши, що колись разом здобували освіту і працювали на одному підприємстві. 3. Всі колеги вважали, що одне другому не заважає, і вони можуть продовжити проведення експерименту. 4. Наше видавництво може налагодити випуск трьох мовних словників. 5. Сьогодні колеги привітали пана Семенова М. С. із шестидесятиріччям. 6. У прес-конференції взяли участь двоє президентів. 7. Ректор виступив перед стами тисячами студентів. 8. Цими днями наше місто святкує восьмисотлітній ювілей.

Специфіка вживання прийменникових конструкцій в офіційно-діловому стилі

У діловому стилі мовлення існують сталі правила вживання прийменникових конструкцій. У більшості випадків вибір прийменника визначають за традицією, наприклад: відпочивати в санаторії — відпочивати на туристичній базі, їхати на вокзал — їхати в метро тощо. Часто в мовленні послуговуються неправильними прийменниковими конструкціями: вітер п’ять метрів на секунду, дотичний з проблемами замість нормативних словосполучень: вітер п’ять метрів за секунду, дотичний до проблем.

Уживаючи прийменники, важливо враховувати їхню стилістичну характеристику. Так, прийменникивнаслідок, у зв’язку з, згідно з, відповідно до, у справі, у питанні, по лінії властиві діловому мовленню; сфера функціонування прийменників проміж, побіч, насупроти, попри — розмовне мовлення.

Поширеною помилкою є застосування прийменникових конструкцій замість безприйменникових і навпаки: користуватися з відеокамерою (замість користуватися відеокамерою), оплатити за проїзд(оплатити проїзд) тощо.

Трапляються випадки, коли у прийменникових конструкціях іменник ставлять у неправильному відмінку. Найчастіше спостерігається порушення керування при прийменнику (головне слово), що вимагає від залежного давального відмінка: всупереч негараздів, наперекір випробувань (всупереч негараздам, наперекір випробуванням).

Основні правила вживання прийменників при однорідних членах речення

Перед однорідними членами речення можуть повторюватися однакові прийменники, наприклад: Кишенькові калькулятори працюють іна гальванічних, інасонячних батарейках.

Прийменники не повторюються:

а)якщо однорідні члени речення вимагають різних прийменників (сховатись у лісі, на галявині);

б)при однорідних членах речення, пов’язаних повторюваними сполучниками (і...і, ні...ні, то...то, або...або, хоч...хоч, чи...чи) або парними (не тільки...але й, не стільки...скільки, чим...тим, хоч...але, якщо...то);

в)при однорідних членах речення, значно поширених залежними словами.

Прийменникові конструкції російської мови та їх українські відповідники

Найчастіше припускаються помилок у перекладах конструкцій з російської мови з прийменником по. У кожному окремому випадку цей прийменник має в українській мові різні відповідники:

для: комісія для складання резолюцій, курси для вивчення (чогось);

з: курс лекцій з української мови, реферат з інформатики, з нагоди (чогось);

за: за вказівкою, за свідченням;

на: назвати на прізвище, на замовлення;

після: після одержання телеграми, після прибуття автобуса;

у (в): у вихідні, працювати в галузі техніки;

Прийменник по вживають на позначення шляху руху або місця, де відбувається дія: знайомий по інституту, бігати по стадіону, наказ по армії, йти по воду.

Практичні завдання

Запишіть паралельні форми вживання прийменникових конструкцій.

Більш від норми —…; про всякий (всяк) випадок —…; відповідно до закону —...; порівняно з минулим роком —...; за браком доказів — …; щодо кадрових питань —…; з ініціативи керівника —…; у звітний період —…; з дня опублікування —...; відпустка через хворобу —...; від початку роботи —…; з наказу директора — …;на кінець року —…; згідно зі штатним розписом —...; за допомогою дослідів —...; у зв’язку зі скороченням штатів —…; під редакцією Іванчука —…; після закінчення терміну —....

Перепишіть речення, з'ясуйте смислові відношення, на які вказують прийменники.

1. Ця угода, щойно вона набере чинності, залишиться відкритою так довго, скільки буде потрібно для приєднання до неї інших країн світу. 2. Предметом дослідження історії первісного суспільства є початковий період історії людства з часу виникнення самої людини і суспільства до створення перших політичних структур. Повідомлення греко-римських авторів про Єгипет не завжди достовірні, тому ставитися до них потрібно критично. 4. Релігійне життя в Давньому Єгипті не було безхмарним, вільним від єретичних учень, навіть елементів релігійного скепсису. 5. Зміни, що відбулися у суспільному житті східних слов’ян у VI—IX ст., сприяли створенню фундаменту, на якому у IX ст. зросла могутня будова Давньоруської держави. 6. Наукове товариство імені Тараса Шевченка співпрацювало з Інститутом археології України для ретельнішого вивчення знахідок зарубинецької культури.

Відредагуйте словосполучення.

Працювати по сумісництву; посол по особливим дорученням; по способу утворення; по стану здоров’я; по власному бажанню; по старій звичці; по тарифу; по телеграфу; по тій причині, що...; по умові; по статуту; по запрошенню; по професії; працюю по гнучкому графіку; магазин по продажу молокопродуктів; проректор по навчальній роботі; екзамен по українській мові; зупинка по вимозі; некоректно по відношенню до мене; учитель по покликанню.

Перекладіть українською мовою іменники з прийменниками і складіть з ними речення.

По собственному желанию; по вине директора; комиссия по вопросам контроля; благодаря общим усилиям; в случае невыполнения; в противном случае; по истечении срока; согласно графика; принять во внимание; принять к сведению; в адрес дирекции; не по силам выполнение задания; прийти по делу; по поручению инспекции; по требованию комиссии; на следующий день; на протяжении дня; несмотря на трудности; оценить по достоинству; по возможности скорее; победа по преимуществу; не по адресу; по имеющимся сведениям; передвигаться по рингу; по настоянию; инструкция по использованию; по обоюдному согласию; по поручению; по усмотрению начальства; по болезни; выслать по почте; по всем правилам; по истечении времени; работать по схеме; прийти по делу; не по силам.

Порівняйте вживання словосполучень із прийменником по в російській і українській мовах. Складіть із україномовними словосполученнями речення.

Комиссия по спорту — комісія зі спорту; лыжня по кругу — лижня колом; маневр передвижения по ковру — маневр пересування по килиму; лазанье по канату без помощи ног — лазіння по канату без допомоги ніг; мастер по шахматам — майстер із шахів; попасть по мячу головой — вдарити м’яч головою; передвижения по дну бассейна — пересування по дну басейну; перевес по количеству бросков — перевага за кількістю кидків.

Перекладіть речення українською мовою, зауваживши особливості перекладу прийменників.

Любовь к механике определила судьбу Джеймса Ватта. По наставлению руководства университета в Глазго Д. Ватту поручили отремонтировать модель паровой машины.

Кросс и велогонки по горным дорогам обычно проводят в сельской местности.

Виртуальная реальность — это способ иммитации мира с помощью видеоряда и звуков, воспроизводимых компьютером. Для компьютерных игр и прогулок по специальным тематическим паркам можно создать фантастический виртуальный мир.

Кроме нашей Галактики, есть еще много других галактик, рассыпанных по всей Вселенной.

Древние египтяне узнавали время по водяным часам.

В 1826 г. Г. Ом в работе «Определение закона, по которому металлы проводят электричество» сформулировал основной закон электрической цепи.

Синтаксичні норми і культура фахового мовлення

Офіційно-діловий стиль передбачає точний, чіткий, логічний виклад думки шляхом використання синтаксичних конструкцій (словосполучень і речень).

Вибір варіантів побудови простих і складних речень регулюють синтаксичні норми. їх вивчають у межах такого мовознавчого розділу як синтаксис.

Синтаксис— розділ граматики, що вивчає будову простих і складних речень, їх типи, форми та умови вживання.

Мовним засобам офіційно-ділового стилю властиві консерватизм і сталість через його незначну експресивність. Тому мова ділових паперів характеризується великою кількістю словосполучень, які є мовними кліше: доводжу до вашого відома, у зв'язку з, прошу надати.

Комунікативній функції ділового мовлення притаманний іменний характер (вживання іменникових словосполучень). У діловому професійному мовленні широко використовують віддієслівні іменники, основним завданням яких є уникнення двозначності: з метою створення — створити, шляхом відновлення — відновити.

Для офіційно-ділового стилю характерне використання простих речень. Речення ділових паперів має прямий порядок слів, що передає загальний зміст без спеціального виділення окремих його елементів. Підмет завжди стоїть перед присудком, узгоджене означення — перед означуваним словом, неузгоджене — одразу після нього. Вставні слова стоять на початку речення, оскільки вказують на висловлену раніше думку, систематизують виклад, пояснюють окремі слова та словосполучення.

Непрямий порядок слів у ділових паперах доцільний лише в тому разі, коли логічний наголос падає на присудок.

Присудок вживають здебільшого у формі теперішнього часу зі значенням позачасовості, постійності. Поширені пасивні конструкції, у яких вибір присудка обмежується лексичним значенням підмета:показники плану — встановлюються, розраховуються; вимоги до якості — задовольняються.

Ознакою офіційно-ділового стилю є розміщення кількох слів підряд в одному відмінку, найчастіше в родовому чи орудному.

Синтаксис ділової документації характеризується наявністю узвичаєних інфінітивних конструкцій, неозначено-особових та безособових речень резолюційного змісту: допускаються до захисту роботи, оформлені відповідно до Положення про....

Із метою економії висловлювання й точності відтворення думки в документах поширені дієприслівникові та дієприкметникові звороти. Дієприслівникові звороти не вживають на позначення умови, часу і причини. У таких випадках їх замінюють підрядними конструкціями. Дієприкметникові звороти в офіційно-діловому стилі використовують з метою уточнення інформації.

Для ділових паперів характерне використання непрямої мови. Пряма мова має місце тоді, коли цитують розпорядчий документ, законодавчий акт тощо.

У простому реченні не завжди можна відобразити складність взаємозв’язків між фактами, ієрархічну послідовність, тоді послуговуються складними реченнями.

У діловому мовленні складне речення використовують обмежено, оскільки офіційно-діловий стиль тяжіє до системності й лаконічності. Різні типи синтаксичних структур сприяють якнайточнішому вираженню змісту ділових паперів та передаванню різноманітних логічних відношень.

Для зв’язку компонентів думки у складних реченнях найчастіше з-поміж різних типів синтаксичних одиниць обирають займенникові зв’язки (цей, такий, той тощо).

Поширеними синтаксичними конструкціями у ділових паперах є складносурядні речення зі сполучниками а, але, і.

Практичні завдання

Запишіть синтактичні синоніми до словосполучень.

Зразок: вхід заборонено — вхід заборонений.

Роботу виконано; площу відреставровано; вхід заборонено; завдання вказано; думку висловлено; план перевиконано; рішення прийнято; техогляд пройдено; за дітьми доглянуто; уроки зроблено; район забудовано; звіт підготовлено; страву подано; борщ зварено; гостей запрошено; яблука продано; нараду проведено; виставку підготовлено; ухвалу скасовано.

2. Відредагуйте речення, де порушений порядок слів.

1. Наведені в цьому розділі, типові форми документів використовуватися можуть для укладання науково-технічної продукції. 2. За цим договором несе відповідальність за неналежне виконання обов’язків орендар. 3. Через свого представника з числа співавторів ознайомитися з усіма матеріалами мають право автори. 4. Сторони за взаємною згодою достроково мають право розірвати договір. 5. Під час перебування делегації з офіційним візитом неофіційні зустрічі організовують також. 6. За взаємною домовленістю визначається місце і час проведення переговорів. 7. Якщо цього не вимагає ситуація, ділові листи не повинні бути надто довгими.

3. Уведіть у речення нормативний варіант фразеологічної сполуки.

Кидатися в очі (впадати в очі); день у день (з дня у день); ніякої поблажки не давати ледарям (ні в чому не потурати ледарям); спало на думку (прийшло в голову); збити з толку (збити з пантелику); як торішній сніг (як вчорашній сніг); на всі чотири дороги (на всі чотири сторони); хоч лобом в стіну вдарятися ( хоч лобом в стіну битися); переливати з пустого в порожнє (переливати з пустого в пусте); пильнувати очима (нишпорити очима); ледве дихати (на ладан дихати).

4.Випишіть словосполучення, у яких слова пов'язані зв'язком узгодження. Вибір обґрунтуйте.

1. Американський і український славісти [Ю. Шевельов і Г. Півторак] займають спільну позицію щодо використання мовознавчих досліджень, підкреслюючи важливість матеріалів писемних пам’яток. 2. Принесена християнством візантійська перекладна література заклала перші підвалини для виникнення в У країні-Русі своєї оригінальної літератури. 3. Крім сюжетів, на становлення руської літератури й літературної мови помітний вплив справляли також багаті виражальні можливості старослов’янської мови і її лексичне багатство. 4. З багатьох малюнків, присвячених Києво-Печерській лаврі, збереглася чудова сепія «Церква всіх святих у Києво-Печерській лаврі».

Відредагуйте речення.

1. По відношенню до усього сказаного я хочу сказати, що не треба вмішуватися в особові справи кожного з нас. 2. Думки майже всіх присутніх на засіданні співпали, обговорюючи проблему текучості кадрів. 3. По відзначенню цього свята серед міроприємств були слідуючі: конкурси, вікторини, виступи цікавих музикантів. 4. За порушення конфіденційності фізичними та юридичними особами сторони також несуть відповідальність. 5. Про готовність виготовлених зразків виконавець зобов’язаний повідомити замовника у термін.

Поясніть типи синтаксичного зв’язку у виділених словосполученнях.

1. Г. Півторак стверджує, що давньоруська моваі справді існувала, але тільки на літературно-писемному рівні. 2. Виникнення руської оригінальної літератури київського періоду розпочалося з різноманітних за змістом і способом творення компіляцій: одні з них робилися на основі вже відомих творів, інші — під час перекладання з грецьких оригіналів шляхом додавання сцен та сюжетів з інших книг або своїх власних домислів (Г. Півторак). 3. Народ стояв купками і гуторив усюди на одну тему: цього дня мав приїхати до Нового Самбора черемиський владика Стецько Брилинський із Спаського монастиря, куди він у той час, не почуваючи себе безпечним на владичому престолі у Перемишлі, перебрався жити (А. Чайковський). 4. Саме за твори, що увійшли до збірки «Три літа», Шевченка було покарано: за вироком, підписаним царем, його відправили з України рядовим солдатом у казахські степи, заборонивши писати і малювати (за книгою «Вічний як народ»). 5. Виникнення письма значною мірою вплинуло на подальший розвиток цивілізації, оскільки думки, які раніше виражалися за допомогою мови і зберігалися лише в пам’яті, стало можливим зберігати довше й надійніше в камені, на глиняній табличці, на пергаменті або папері (І. Томан).

Із пар слів утворіть прикметникові словосполучення.

Зразок: бухгалтерія, облік — бухгалтерський облік.

Економіка, ефект; економіка, становище; доба, приріст; оренда, підряд; земля, ділянка; село, господарство;управління, апарат; прибуток, господарство; аудитор, перевірка; тиждень, курси; відповідальність, керівник; альтернатива, варіант; стратегія, план; зміст, зв’язок; посада, інструкція.

8.Відредагуйте переклад синтаксичних конструкцій.

Предвзято относиться — упереджено відноситися; в зависимости от форм власности — у залежності від форм власності; получить лицензию — одержати ліцензію; предоставление аудиторских услуг — надання аудиторських послуг; соблюдать правила профессиональной этики — дотримуватися правил професіональної етики; являться юридическим лицом — являтися юридичною особою; на общественных началах — на суспільних началах; на основании действующего сертификата — на підставі діючого сертифікату; в случае выявления фактов хищения — у разі виявлення фактів розкрадання; со стороны клиента — зі сторони клієнта; при выполнении профессиональных обязанностей — виконуючи професійні обов’язки.

Комунікативні ознаки культури мовлення

Культура мовлення та культура суспільних і духовних стосунків людини становлять культуру мовлення особистості. Кожна людина володіє притаманним лише їй рівнем культури мовлення.

Культура мовлення — досконале володіння літературною мовою, її нормами у процесі мовленнєвої діяльності особистості.

Основними якісними комунікативними ознаками культури мовлення є змістовність, правильність, точність, логічність, доречність, багатство, чистота, виразність, оразність тощо.

Змістовність мовлення передбачає глибоке осмислення теми й основної думки висловлювання; вичерпне ознайомлення з необхідною інформацією; різнобічне та повне висвітлення теми, уникнення зайвого. Мовлення повинне містити нову інформацію, викликати інтерес.

Однією з основних комунікативних якостей мовлення є його правильність. Вільно володіти мовою — означаєзасвоїти літературні норми, що діють у мовній системі: орфоепічні, акцентуаційні, орфографічні, лексичні, фразеологічні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні, стилістичні.

Точність мовлення значною мірою залежить від глибини знань та ерудиції особистості, а також від активного словникового запасу. Точність професійного мовлення тісно пов’язана з точністю вживання термінів, запозичених слів, синонімів, омонімів, паронімів.

Смислову послідовність мовлення особистості характеризує і забезпечує логічність. Основою логічності мовлення є логічне мислення, що виявляється в точності вживання слів і словосполучень, у правильності побудови речень, у смисловій завершеності тексту.

Доречність мовлення організовує його логічність, точність, чистоту, обов’язково вимагає врахування ситуації спілкування, інтересів, стану, культурно-освітнього рівня адресата. Основними умовами доречного мовлення є висока вихованість людини, рівень її культури, вміння послуговуватися мовними засобами відповідно до мети та умов комунікації.

На лексичному, фразеологічному, словотвірному, граматичному і стилістичному рівнях виявляються багатство й різноманітність мовлення. Ці якості розвиваються завдяки поповненню словникового запасу, умінню використовувати в мовленні різні мовні засоби в межах відповідного стилю, уникненню невиправданих повторів слів, однотипних конструкцій речень, оволодінню багатством інтонацій, удосконаленню власного мовлення.

Чистота — це повна відповідність нормам літературної мови, зокрема дотримання орфоепічних, лексико- стилістичних норм, відсутність помилок, зумовлених впливом інших мов, діалектів. Чисте мовлення насамперед позбавлене позалітературних елементів (просторіччя, жаргонізмів, вульгаризмів, лайливих слів).

Чіткість дикції, комбінування слів, уміння інтонувати, увиразнювати власні та чужі тексти через доречний темп, тембр, експресивні засоби тощо є ознаками культури мовлення всіх стилів. Це забезпечує виразність мовлення. У процесі ділової комунікації вона досягається специфічною для певної професії термінологією, професійними мовними кліше.

Отже, ознакою високої культури мовлення особистості є правильне, майстерне використання мовних засобів. Плекання високої культури мови — це свідчення любові до рідного слова, поваги до свого народу і його багатовікових традицій. Удосконалення мовлення громадян України повинно стати загальнодержавною справою.

Практичні завдання

Складіть із словосполученнями речення. Обґрунтуйте точність їхнього вживання.

Активний баланс, платіжний баланс, вступний баланс, матеріальний баланс; молочний стіл, письмовий стіл, вегетаріанський стіл, робочий стіл, круглий стіл; вести переговори, вести вогонь, вести своєї, вести заняття; генеральний штаб, генеральна репетиція, генеральне прибирання, генеральний бій; вступне слово, віршоване слово, завершальне слово, художнє слово; зелена вулиця, зелена неділя, зелений чай, зелене світло, зелена аптека.

Назвіть текст і поділіть його на абзаци. Дайте відповідь на запитання: що таке логічність мовлення?

Діалогічна мова є основою такої форми ділового спілкування, як бесіда, від майстерності проведення якої залежить успіх справи й репутація фахівця, який брав у ній участь. Через бесіду реалізується прагнення однієї людини або групи людей спонукати співрозмовника або співрозмовників до дій, які б вплинули на певну ситуацію, що існує на момент спілкування, або налагодили б чи зміцнили відносини між учасниками бесіди. Ділові бесіди відіграють важливу роль як у зовнішній діяльності установи, так і у внутрішній. Ділова бесіда належить до міжособистісного типу спілкування і передбачає різноманітні способи мовного і немовного взаємовпливу учасників.

Оберіть правильні варіанти слів та словосполучень.

Виконувати найскладніші завдання/виконувати самі складні завдання; бувший директор фірми/колишній директор фірми; навчальний приклад/повчальний приклад; особовий рахунок/особистий рахунок; згублене посвідчення/загублене посвідчення; подавляюча більшість/переважна більшість; за самими низькими цінами/за найнижчими цінами; учбовий період/навчальний період; діюче законодавство/чинне законодавство; слідуючий номер/наступний номер; тактична людина/тактовна людина; невірне рішення/неправильне рішення; в особливо крупних розмірах/в особливо великих розмірах; чисельні порушення/численні порушення; загальні збори колективу/спільні збори колективу; звільнити за особистим бажанням/звільнити за власним бажанням.

Прорецензуйте відповідь одногрупника на занятті. Виправте помилки, яких він припустився.

Доведіть, що текст характеризується доречністю форми і змісту та чітким добором мовних засобів.

У комунікації, як і в системі мови, діють певні закони. Вони пов’язані із закономірностями процесу комунікації, психологічними особливостями учасників спілкування, їхніми соціальними ролями. Комунікативні закони нежорсткі, з плином часу можуть змінюватися, мають національну специфіку. Водночас за необхідності вони виявляються у будь-яких типах міжособистісного і масового спілкування, а тому їх можна вважати об’єктивними законами комунікації. Реалізуються вони незалежно від того, хто конкретно спілкується, з якою метою, у якій ситуації тощо.

Відредагуйте словосполучення та сполучення слів.

Моя автобіографія; внести внески; по закону; заходи по поліпшенню умов проживання у гуртожитку; іспит по історії; по завершенню занять; археологічні досліди; завідуючий кафедрою права; студент, перемігший у олімпіаді з історії України; учений степінь кандидата історичних наук; письменники й поети; довідка, видана Степаненко Олександру Івановичу; привітати з п’ятидесятиріччям; поїхати на конференцію у Ялту; змістовна доповідь по питанню; закрити двері; цікаве міроприємство; включити світло; згідно наказу; чисельні твори; слідуючий пацієнт; хороше відношення; приймати участь; заключити угоду; розмістити убитки; виписка з протоколу; діюче законодавство.

Складіть і виразно прочитайте:

а)вітання вчителеві з нагоди професійного свята;

б)текст захисної промови в суді;

в)ділову бесіду двох колег по телефону.

8.Погрупуйте і відредагуйте словосполучення за колонками, де порушено норму: 1) орфографічну; 2) лексикологічну; 3) граматичну; 4) синтаксичну.

Послати за лікаром; згідно до прохання; закрити вікно; ставити за приклад; на протязі місяця; путати кольори; іраціональні числа; обіймати посаду; +10 градусів по Цельсію; шістнадцять поверхів; включити світло; виконувати по інструкції; приймати участь; мішати працювати; запоріжський комбінат; зустрічаються атоми; по дружньому ставитися; проректор по науковій роботі; студенське самоврядування; старший по віку; важливе міроприємство; завідуючий кафедрою; справка додається; самий цікавий варіант; слідуюча зупинка.

Фахова термінологія

Системи термінів (терміносистеми) складають слова та словосполучення, утворені або за допомогою словотвірних засобів рідної мови, або на основі міжнародного термінологічного фонду, а також шляхом переосмислення слів загальнолітературної мови, діалектів, просторічних елементів та запозичень з іноземних мов.

Сучасна фахова термінологія — складна й різноманітна сукупність найменувань спеціального змісту, яку класифікують за різними ознаками, зокрема за ступенем і характером спеціалізації її одиниць.

Виокремлюють такі вимоги до термінів:

а)існування у вигляді слова (словосполучення);

б)співвіднесеність з певним фаховим поняттям;

в)наявність визначення;

г)системність та нормативність;

ґ) точність і стислість;

д)однозначність (загальна або всередині власної терміносистеми);

е)контекстуальна стабільність;

є) бажана відсутність синонімів у межах однієї терміносистеми;

ж)функціональна фахова спрямованість.

На позначення термінології існують такі визначення: 1) сукупність термінів (понять і назв) певної галузі знання (медична, географічна, психологічна, юридична); 2) вчення про утворення, склад і функціонування термінів взагалі; 3) вчення про утворення, склад і функціонування термінів певної галузі знання та про їх еквіваленти в інших мовах.

У функціональному відношенні термінологія не є однорідною. З одного боку, існує вузькоспеціалізована терміно- лексика, зрозуміла лише вузькому колу спеціалістів. З іншого — багато галузевих термінів поширено в побуті та засобах масової інформації. Кожна галузева термінологія характеризується закріпленістю за вузькою сферою спілкування спеціалістів певної галузі науки функціонально і за змістом.

У будь-якій терміносистемі можна виокремити чотири групи термінів:

а)власне терміни (лексичні одиниці, які називають ключові поняття терміносистеми й відповідають усім вимогам до терміна);

б)професійна лексика (спеціальні лексичні одиниці, що вживають представники певних професій переважно в усному мовленні: професіоналізми, жаргонна лексика, професійний жаргон);

в)запозичені з інших наук (ретермінологізація);

г)запозичені із загального вжитку (загальнолітературні мовні одиниці, що входять до складу термінів).

Термінам властиві загальномовні процеси — омонімія, синонімія, антонімія, полісемія. Вони мають низку специфічних ознак (можливість штучного творення нових термінів, прагнення до чіткості, фахова спрямованість), що надають їм переваги перед загальновживаними словами. Значення терміна можна скоригувати, дібравши більш вдалий варіант для позначення певного поняття з-поміж кількох альтернативних.

Практичні завдання

Погрупуйте слова-терміни за галузями знань. Значення незрозумілих слів з’ясуйте за тлумачним словником чи словником іншомовних слів.

Ринок, брокер, консенсус, система, конституція, дивіденд, арена, інтерлінгвістика, апартеїд, рента, файл, дотація, аудит, ліміт, біржа, меморандум, перцепція, суфікс, арбітраж, папка, арена, узагальнення, феєрія, дефакто, інвестиція, репатріація, субсидія, новація, акредитив, паритет, муніципалітет, інвестування, аванс, приріст, кредит, директива, викладання, фонди, прецедент, девальвація, бюджет, аренда, транзит, складування, аукціон, інстанція, юстиція, убезпечувати, шанобливість, фінансист.

Запишіть українською мовою назви. Складіть професійно орієнтований текст про одне із графств Великої Британії, використовуючи фахову термінологію.

Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cornwall, Essex, Hampshire, Lincolnshire, Norfolk, Oxfordshire, Surrey, Sussex,Yorkshire.

Із поданого тексту випишіть терміни з біології та з’ясуйте їхнє лексичне значення за спеціалізованими лексикографічними джерелами.

Флора — сукупність систематичних одиниць (видів, родів, родин) на певній території. Розрізняють флору земної кулі, флору окремих материків, флору обмеженої ділянки земної поверхні — островів, водойм та ін. Флора є джерелом продуктів харчування людини й живлення тварин, сировиною для промисловості, медицини, сільського господарства.

Рослинність — сукупність фітоценозів та супутніх їм угруповань рослин, що населяють Землю та окремі її регіони. Основною одиницею класифікації рослинності є асоціація рослинна. Класифікація рослинності ґрунтується на екологічних, флористичних, генетичних, фітоценологічних принципах.

До визначень із психології доберіть відповідні терміни, використовуючи слова з довідки:

Спрямованість особистості на довкілля, навколишніх людей, предмети, події —....

Фіксація особистості на собі, своїх переживаннях, думках, схильність до самоаналізу та замкнутості —....

Творчість, здатність до створення нового, оригінального матеріалу —....

Механізм психологічного захисту особистості як відокремлення у свідомості людини чинників, які її травмують —....

Цілеспрямований вплив однієї людини на іншу, яка некритично, пасивно, в обхід своїх думок сприймає цей вплив —....

6. Несвідоме перенесення (приписування) власних почуттів, бажань і прагнень, у яких людина не хоче зізнатися собі, розуміючи їхню соціальну неприйнятність, на інших —....

Довідка: креативність, інтроверсія, екстраверсія, витіснення, навіювання, проекція.

Перекладіть термінологічні словосполучення українською мовою. Поясніть правопис слів іншомовного походження.

Акцептированная форма расчёта; безосновательная претензия; смета на объект; составлять компетенцию; производственная программа; коммерческая тайна; взаимоотношения в коллективе; в случае неуплаты суммы; со дня публикации документа; исполнительная дисциплина; уставной фонд; по вопросам коммерческой торговли; на основе контрактов; вопрос относительно поставки компьютеров.

Запишіть речення, підкресливши юридичні та історичні терміни. З'ясуйте правила написання цих слів.Pages:   || 2 |Похожие работы:

«Опубликовано on Дек 21, 2012 in Единоборства, Личности | Александр Жмакин Спортсмен-человек, спортсмен-личность — эта тема все более интересует репортеров. Склонные по роду профессии к поиску сенсаций, они стараются определить ист...»

«Сравнение программ дополнительного образования и программ спортивной подготовки, реализуемых организациями, с учетом их отличительных особенностей № п/п Наименование Программы, отличительные особенности Дополнительные общеобразовате...»

«Культурный центр Вооруженных Сил Российской Федерации Методический отдел Есть такая профессия. (в помощь организатору культурно-досуговых мероприятий) Информационно-методическое пособие Москва, 2016 г. Ответственный за выпуск начальник мет...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇКИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА Осяянний сонцем Київ 2014...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по изобразительному искусству для 8 класса составлена с учётом нормативных документов : Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (утвержден прик...»

«"Дней Александровых прекрасное начало". Внутренняя политика 1801-1812 гг. Внешняя политика Александра 1 1801-1812гг Отечественная война 1812г Европа под сенью Священного союза 1815-1825гг Второй период правления Александ...»

«Комунальний заклад Запорізька обласна бібліотека для дітей Юний читач Запорізької обласної ради 92075075565 В її віршах – історія народу Інформаційно-методичний матеріал (до 85-річчя...»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТОсновная образовательная программа бакалавриатапо направлению подготовки 040100 "Социология"ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТАОбрядово-зрелищные формы смеховой культуры в студенческой среде Санкт-Петербурга:...»

«Мультикультурализм В современном мире одной из моделей этнополитики, которой следуют многие иммигрантские и полиэтнические страны, является мультикультурализм. Мультикультурализм — это особая форма либеральной идеологии, содержанием которой является интеграция различных этнических и расовых групп в единое сообщество при сохранении...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области расположено в центральной части Смоленской области. Граничит с Демидовским, Духовщинским, Кардымовским, Починковским, Монастырщинским, Краснинским и...»

«Практические задания и упражнения К теме 1 "Язык. Речь. Речевая деятельность" Приведите примеры искусственных знаковых систем.Определите, какие функции языка реализуются в следующих высказываниях:а) Боровая (вывеска на здани...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ЗабГУ") Факультет филологии и массовых ком...»

«УДК811.111 Английский язык Лукьянченко Екатерина Александровна "Метафора в англоязычной молодёжной коммуникации на примере номинализаций с инкорпорированным объектом" Аннотация. В статье рассматривается речь современной англоязычной молодёжи и одна из...»

«Социум в культуре (направленность, иерархия ценностей, статусно-ролевые иерархии) Субрегистр социума в культуре поддерживает прямые и обратные рекурсивные гетерофункциональные связи с субрегистром культуры в социуме, из чего следует, что напра...»

«Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть Кричевского района" Библиотечный вестник Информационно-аналитический ежеквартальник1 квартал 2015 года Кричев 2015 Библиотечный вестник: информационно-аналитический ежеквартальник / Государственное...»

«Управление образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Старооскольский институт развития образования" "Военно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста...»

«HYPERLINK http://rostov-sport.ru/wp-content/uploads/2012/09/edu_athletics.pdf \l page=29 \o Страница 29 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Бугульминского муниципального района Детско-юношеская спортивная школа №1 "Утверждаю" Директор МБОУ ДОД ДЮСШ -1 В.И.Козлов Пауэрлифтинг Адаптированная дополнительная образовательная программа ( для обучающ...»

«Утверждаю Председатель ИОСОО "Рассвет" С.В. Коломыцев" _02_ " апреля 2017 года Положение О проведении соревнований "Кубок Богатыря" (первого этапа проекта "Летняя Лига ГТО") Цели и задачи Соревнования посвящены 72 -ой годовщине Нашей победы в Великой Отечественной Войне! Настоящее положение разраб...»

«Лев Гудков (Левада-Центр)ПАРАДОКСЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В РОССИИ Социальная стратификация постсоветской России остается одной из самых спорных предметных сфер в отечественной социологии, несмотря на появление в последнее десятилетие значительных исследований по этой тематике. Для моделей социальной ст...»

«24 листопада 1805 р. – народився Олекса Петрович Стороженко, український письменник, етнограф, художник. Проводив на Катеринославщині етнографічні дослідження (205 років від дня народження). Олекса Петрович Стороженко (1805–1874) 415861519685Олекса Петрович Стороженко – український пись-менник етнограф, художник і поет, був яскр...»

«Содержание: "Темная сторона медали" "Здесь алчность правит бал" "Искоренять договорняки как сорники" "Вооружены и опасны" "Темная сторона медали" Авторский проект Владимира Сараева. Почему я начал авторский проект "Ан...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюсПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 ноября 2014 г. N 2246-р Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. Председатель Правительства Российской Федерации Д.М...»

«УТВЕРЖДАЮ ООО "ВИЛАРД" Генеральный директор _ Мануйлов М.Е. Договор-публичная оферта об оказании услуг по организации физкультурных мероприятий по прохождению маршрута г. Москва "08" декабря 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛАРД", в лице Генерального директора Ману...»

«ПроектКОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА>>РЕГИОН...»

«Паспорта компетенций 42.04.01. Реклама и связи с общественностью (магистратура) Общекультурные компетенции код Формируемая компетенция Этапы формирования компетенции Содержание этапа формирования компетенцииВыпускник магистратуры должен обладать следующими...»

«Модернізація вітчизняної освітньонаукової галузі в умовах сучасних викликів. Сьогодні ми констатуємо перехід світової цивілізації від індустріального до інформаційного суспільства, су спільства знань. Відтак особливе значення в цих умовах починає відігравати освіта і наука. Ряд відомих дослід ників зазначають, що інформація стає головним...»

«Календарно-тематическое планирование. № тема Содержание Дата проведения Древние цивилизации (6 ч) По плану фактически 1 Первые художники Земли. Понятие о МХК. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Живопись Альтамиры. Си...»

«УТВЕРЖДАЮ директор МУК "МСКО" (наименование должности) Г.М.Кравцова (Ф.И.О.) _ ""_год Отчёт культурно-досуговых учреждений _муниципального района "Акшинский район" за I полугодие 2017 г. I. Состояние сети учреждений культуры клубного типа Таблица №1 Сеть уч...»

«Е. А. ГОЛОВАНОВА. КЛАСС: 4. ТЕМА УРОКА: Русская народная плясовая песня. ЦЕЛЬ: расширять представления детей о русской народной музыкальной традиции.ЗАДАЧИ:Предметные: осваивать понятия "вариант" и "вариации" в разных видах музыкальной деятельности учащихся; самостоятельно раскрыть смысл применения принципов вариантности; актуализировать знан...»

«Разъяснения и особенности заполнения данных при сборе и обработке статистической отчетности по форме №1-П (рыба). С отчета за январь-март 2015 года вводится в действие новая форма статистического наблюдения № 1-П (рыба), утвержденная прика...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.