WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс наукових і науково-популярних робіт «Історія, яка нас об’єднує»І. Загальні засади 1.1. Всеукраїнський конкурс наукових і науково-популярних робіт «Історія, ...»

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс наукових і науково-популярних робіт «Історія, яка нас об’єднує»І. Загальні засади

1.1. Всеукраїнський конкурс наукових і науково-популярних робіт «Історія, яка нас об’єднує» (надалі – Конкурс) проводиться на виконання Програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості на 2015-2017 роки з метою сприяння молодим історикам, які прагнуть вивчати малодосліджені та контроверсійні питання української історії; заохочення суспільного обговорення цієї проблематики та правдивого висвітлення подій минулого, консолідації українського суспільства і поглиблення знань з історії України.

1.2. Кошти, необхідні для реалізації заходів Конкурсу, передбачені Програмою розвитку української мови, української культури та історичної свідомості на 2015-2017 роки, що фінансується з обласного бюджету.

1.3. Засновниками Конкурсу є Львівська обласна державна адміністрація та Львівська обласна рада.

1.4. Організовують та забезпечують проведення Конкурсу департамент з питань культури, національностей та релігій та департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

1.5. Партнерами конкурсу виступають:

Громадська організація «Мистецький Фонд імені Короля Данила» (за згодою);

Інститут суспільних досліджень(за згодою);

Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України (за згодою);

Львівська обласна державна телерадіокомпанія (за згодою);

Львівський національний університет імені Івана Франка (за згодою);

Український інститут національної пам’яті (за згодою).

До участі в організації Конкурсу можуть долучатися інші партнери.

1.6. У Конкурсі можуть брати участь студенти та аспіранти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.7. Конкурс проводиться на добровільних засадах.

1

ІІ. Механізм реалізації Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться щороку.

2.2. Головним розпорядником коштів Конкурсу виступає департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації.

2.3. Реалізацію Конкурсу здійснює Конкурсна комісія та Робоча група Конкурсу.

2.4. Головою Конкурсної комісії є заступник голови Львівської обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Склад Конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації за поданням заступника голови облдержадміністрації.

2.5. Робоча група Конкурсу, в складі трьох осіб, обирається Конкурсною комісією з числа своїх членів, яка затверджується головою Конкурсної комісії.

2.6. Для здійснення своїх повноважень Конкурсна комісія може залучати представників громадських організацій, незалежних експертів, науковців.

2.7. Робоча група, голова та члени Конкурсної комісії, здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

2.8. Конкурсна комісія, за поданням Робочої групи, визначає тематику робіт Конкурсу та надає для оприлюднення на сайтах Львівської обласної державної адміністрації, обласної ради та «Історичної правди».

ІІІ. Процедура проведення конкурсу

3.1. Розміщення офіційного повідомлення про початок, умови, терміни проведення етапів Конкурсу та визначену тематику на сайтах Львівської обласної державної адміністрації, обласної ради та «Історичної правди» забезпечує Робоча група Конкурсу у 5-ти денний термін з дня видання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації про склад Конкурсної комісії.

3.2. Конкурсанти до визначеної в повідомлення дати подають заявку за адресою, вказаною в офіційному повідомленні.

3.3. Реєстрація заявок, що беруть участь в Конкурсі, здійснюється Робочою групою.

3.4. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі заявки на участь у Конкурсі розглядаються на відповідність за формальними ознаками (Конкурсна комісія приймає рішення щодо відповідності поданих матеріалів умовам Конкурсу та щодо реєстрації претендента як учасника Конкурсу, або відмови у реєстрації у випадку невідповідності матеріалів вимогам Конкурсу).

2

На другому етапі Конкурсна комісія проводить оцінювання заявок і визначає 12 переможців. Рішення конкурсної комісії не підлягають оскарженню.

3.5. Список визначених переможців публікується на сайтах Львівської обласної державної адміністрації, обласної ради та «Історичної правди» не пізніше 10 днів з дня завершення подачі заявок.

3.6. Після оголошення переможців Конкурсна комісія затверджує список наукових керівників з супроводу досліджень.

3.7. Головний розпорядник коштів на підставі протоколу Конкурсної комісії готує розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації про виплату премій переможцям Конкурсу та їх науковим керівникам.

3.8. Переможці проводять наукові дослідження відповідно до задекларованих у поданих заявках концепцій і звітують про виконання зобов’язань перед Конкурсною комісією.

3.9. Дослідження переможців публікуються на сайті «Історичної правди» та рекомендуються Конкурсною комісією до фахових видань.

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. На Конкурс подаються індивідуальні самостійно підготовлені наукові роботи студентів та аспірантів з актуальних проблем історії України, які є пошуковими та оригінальними за своїм характером, розкривають сторінки української історії, базуються на маловивчених джерелах.

4.2. Обов’язковою вимогою до конкурсних робіт є залучення нових джерел, в тому числі писемних, фотоілюстративних та усної історії.

4.3. На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були відзначені преміями Національної академії наук України, галузевих академій або спеціальними  преміями відомств і установ.

4.4. Конкурс не підтримує:

подорожей та участі в конференціях, стажуваннях;

окремих перекладів робіт, публікацій;

комерційної, фінансової, прибуткової діяльності.

4.5. На Конкурс подаються заявки згідно з встановленим зразком, вказаним в оголошенні про Конкурс.

4.6. Переможці Конкурсу за результатами проведених робіт готують звіти про дослідження відповідно до вимог і у формі, визначених Конкурсною комісією. Наукові керівники подають рецензії на супроводжувані ними роботи.

4.7. Всі документи, у тому числі й дослідження, виконуються українською мовою.

3

V. Дотримання авторських прав

5.1. Надаючи матеріал на Конкурс, всі учасники гарантують дотримання законодавства щодо авторського права. Посилання мають бути оформлені належним чином. Плагіат є неприпустимим. Конкурсанти, що припускаються плагіату, дискваліфікуються та в подальшому не допускаються до подання заявок.

5.2. Представлення матеріалів на Конкурс означає згоду конкурсантів на публікацію їх текстів у друкованих виданнях, розміщення матеріалів у мережі Інтернет і збірці робіт учасників Конкурсу з відповідними посиланнями на авторство, а також використання в методичних цілях, на виставкових стендах тощо.

5.3. Авторські права на надані копії документів, тексти та дослідження зберігаються за конкурсантами. Конкурсна комісія, у випадку подальшого використання матеріалів, залишає за собою право вносити до них зміни редакторського характеру.

VІ. Критерії та порядок оцінки заявок

6.1. Конкурсна комісія після визначення тематики, за поданням Робочої групи, визначає критерії оцінювання заявок і доводить їх до відома шляхом оприлюднення в засобах масової інформації.

6.2. Рішення щодо 12 переможців Конкурсу приймається Конкурсною комісією.

VІІ. Порядок фінансування

7.1. Витрати на підготовку та пересилання заявок і звітів здійснюються самими учасниками.

7.2. Фінансування премій для переможців Конкурсу та наукових керівників здійснюються за рахунок коштів, передбачених на відповідний рік Програмою розвитку української мови, української культури та історичної свідомості на 2015-2017 роки, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

7.3. Розмір премій для переможців Конкурсу та наукових керівників встановлюється щорічно, виходячи з обсягів виділеного фінансування.

VІІІ. Моніторинг

8.1. Узагальнену інформацію щодо підсумків Конкурсу департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації подає департаменту з питань культури, національностей та релігій.

8.3. Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

4


Похожие работы:

«Общие положения1.1. Настоящее Положение об оплате и стимулировании труда работников муниципального бюджетного учреждения "Районное управление спортивных сооружений" (далее Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, приказами Министерства здравоохранения и социального развития...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ фЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТвЕННОЕ БюджетноеОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Институт...»

«Черкашина Светлана Анатольевна, кандидат культурологии Кафедра менеджмента массовых коммуникаций Реклама и связи с общественностью, очно-заочная форма, 3 курс 6 семестр 2014-2015 уч. г.УПРАВЛЕНИЕ ПРО...»

«Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Кристалл"-508635180975ЖДЕНО:УТВЕРЖДЕНО: Решением собрания трудового коллектива "_"_2014 г Протокол № 00ЖДЕНО:УТВЕРЖДЕНО: Решением собрания трудового коллектива "_"_2014 г Протокол №УТВЕРЖДАЮ: Директор МАУК ДК "Кристалл" _С.Л. Антоно...»

«УТВЕРЖДАЮ Руководитель главного управления образования администрации города Красноярска _Т.Ю. Ситдикова""_2016 г. УТВЕРЖДАЮ Руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска _В.А. Черноусов ""_2016 г. Положение о школьном и муниципальном...»

«ПЛАН-КОНСПЕКТ Т Е М А № 2: "Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и действия по ним работников организации".Учебные цели: Изучить со слушателями предназначение и способы доведения до населения и сотрудников...»

«Путешествие по языковой картине мира:народы, страны, языки Л. Ф. Гербик (Минск) Проектная деятельность при изучении русского языка как иностранного. Современное общество стремится к многополярности, поликультурности. Модель успешного поликультурного...»

«Утверждено решением Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации "Российская шахматная федерация" Протокол № от "_" 2011 г.ПОЛОЖЕНИЕ "О порядке отбора спортсменов (спортсменок) для включения их в состав спортивных сборных команд Российской Федерации в виде спорта "шахматы". Общие положения. Положение "О порядке отбора с...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.