WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Методика складання робочих програм і навчально-методичної карти дисципліни. Одним з важливих моментів у процесі формування інформації у ...»

Методика складання робочих програм і навчально-методичної карти дисципліни.

Одним з важливих моментів у процесі формування інформації у виборі новітніх технологій навчання є розробка робочих програм курсів.

Зміст робочої програми курсу визначається не сам по собі, а в системі, якою є будь-яка навчальна тема дисципліни. Він дає змогу здійснити гнучкий підхід до виділення необхідної для передачі студенту інформації.

У досягненні цієї мети неабияку роль відіграють кваліфікаційні характеристики майбутніх фахівців, вимоги виробництва до спеціалістів, конкретні завдання, що стоять перед вузом з підготовки того чи іншого фахівця.

Робоча програма курсу - це основна для забезпечення загальноосвітньої, загальнокультурної, професійної та наукової підготовки фахівця. Вона має чітко формуватися на принципах фундаменталізації знань, інтеграції у світову систему освіти, забезпечувати безперервність і спадкоємність системи професійної підготовки.

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисциплін та навчального плану вищим навчальним закладом складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є його нормативним документом.

Виходячи з того, що методичне забезпечення - один з важливих шляхів інтенсифікації навчального процесу, ефективного переходу до нових технологій, завданням реалізації концепції методичного забезпечення є розробка змісту робочих програм нових курсів.

Розроблюючи робочу програму, слід враховувати такі моменти:

Діюча теорія навчання.

Індивідуалізація навчання, суттєве збільшення часу самостійної роботи студента, відхід від простої репродукції знань і перехід до глибокого їх засвоєння та осмислення.

Підвищення інформаційної місткості академічної години.

Використання технічних засобів навчання, автоматизованих навчальних систем

Зміст робочої програми має бути погодженим зі змістом профілюючих дисциплін для кожної спеціальності. Необхідно визначити тему, розділи теоретичного змісту для практичного та самостійного вивчення, розробити інформаційно-довідкову базу дисципліни, розробити банк завдань з дисципліни, методичні вказівки до змісту дисциплін. Зумовлено це перш за все тим, що від змістовної робочої програми багато в чому залежить ефективність сприйняття студентами курсу в цілому. Крім того, зміст програми обумовлюється і кількістю годин за навчальним планом, і тими обов'язковими для вивчення дисциплінами, що вивчаються як факультативи та спецкурси за вибором; і нарешті тим, на яких методах навчання буде ґрунтуватися викладення курсового матеріалу.

Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни (в планах лекції та семінарських занять), послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного та підсумкового контролю. Робоча програма складається в розрізі спеціальностей (при різній кількості навчальних годин) або як єдина для декількох спеціальностей.

Структурні складові робочої навчальної програми дисципліни:

Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.

Тематичний план дисципліни:

а) розподіл навчального часу, що відводиться на дисципліну:

Кількість годин

Тема курсу Всього годин із них

лекціїлекції практичні та семінарні заняття лабораторні заняття самостійна

робота консультації форми контролю

1. 2. 3. б) зміст тем курсу. Наводяться плани лекцій та список літератури за такою схемою:

Тема 1

План лекцій:

1.

2.

3.

Рекомендована література до вивчення теми:

1.

2.

в) плани семінарських і практичних занять.

Якщо вони видані окремою брошурою, то додаються до робочої програми.

Самостійна робота студентів, консультації.

Вказуються форми та теми, з яких проводиться ця робота.

Форми та методи контролю: контрольні роботи, тестування, заліки, іспити.

5.Список літератури: підручники, навчальні посібники, законодавчі та інструктивні акти, наукова література.

Коли в робочі програми закладаються плани семінарських та практичних занять, викладач має, формулюючи питання, виходити з того, що кожній навчальній дисципліні слід виділити свої, характерні для неї елементи змісту, що мають методологічну цінність і професійну значущість. Постановка питань та методика їх обговорення мають виключити можливість успішно працювати з групою лише на репродуктивному рівні, а навпаки стимулювати атмосферу творчості, пошуку, діалогу.

Не менш важливе значення в структурі робочої програми мають такі елементи, як планування індивідуальної і самостійної роботи студентів. Добре продумані форми і методи індивідуальної роботи з студентами, виважено визначені теми та питання самостійної роботи над курсом ефективно доповнюють зміст роботи студента з конкретних дисциплін і забезпечують результативність знань. Це створює сприятливі умови для співробітництва викладача і студента; для педагогічного стимулювання навчання, посилення ролі самооцінки, ділових взаємовідносин викладача і студента, що значно наближає нас до сучасного рівня організації навчання.

Інновації технології навчання, що відповідають вимогам підготовки випускника університету, передбачають реалізацію гнучких високо змістовних робочих програм курсів.

Повний перелік підручників, навчальних посібників, законодавчих та інструктивних документів, наукової літератури націлює студента на серйозну роботу над курсом, привертає його увагу до актуальності цієї проблеми, стимулює до самостійного пошуку відповідей на запитання семінарських і практичних занять.

Така побудова робочої програми курсу та якісне методичне забезпечення всіх видів і форм роботи надають можливість викладачеві активно керувати і контролювати як аудиторною, так і позааудиторною роботою студентів, уніфікуючи завдання та вимоги; формувати знання майбутніх фахівців і певною мірою впливати на якість їх навчання в університеті.

Важливою умовою плідності роботи викладача над робочою програмою курсу є розуміння методичної значущості цього документа, його доцільності і необхідності.


Похожие работы:

«Памятка населению о соблюдении мер пожарной безопасности Мониторинг обстановки показывает, что в числе наиболее значительных факторов, оказывающих негативное влияние на жизнедеятельность населения, остаются природные пожары. Ежегодно с наступлением пожароопасного периода в области осложняется обстановка с пож...»

«Удмурт Элькунысь "Сьолта ёрос" муниципал кылдытэтлэн Администрациезлэн дышетонъя кивалтонниез Управление образования Администрации муниципального образования "Селтинский район" Удмуртской Республики Юбилейная ул.,д.3, с. Селты, 427270, Тел/факс (8-34159) 3-17-75,Email: seltyono@mai...»

«Модернізація вітчизняної освітньонаукової галузі в умовах сучасних викликів. Сьогодні ми констатуємо перехід світової цивілізації від індустріального до інформаційного суспільства, су спільства знань. Відтак особливе значення в цих умовах починає відігравати освіта і наука. Ряд ві...»

«Бергман И. Исповедальные беседы / Перев. со швед. и комм. А. А. Афиногеновой. М.: РИК "Культура", 2000. 432 с. Латерна магика5ЧитатьДети воскресенья253ЧитатьИсповедальные беседы338ЧитатьБеседа первая (июль 1925 года)338ЧитатьБеседа вторая (август 1925 года)357ЧитатьБеседа третья (март 1927 го...»

« ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 8 КЛАС Чи існує справжнє кохання сьогодні? (за твором Валентина Чемериса "Вітька + Галя, або Повість про перше кохання") (Слайд № 1-2) Тема. УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР Валентин ЧЕМЕРИС. "Вітька + Галя, або Повість про перше кохання" Гумористична повість про життя і приг...»

«ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Контрольные работы для студентов факультета заочного обучения по английскому языку Смотрова И.В. Сложеницына Л.В.ВОРОНЕЖ 2016 Предисловие Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 1 курса заочного обучения ВГИФК. Заочная система обучения предусматривает, главным образом, самостояте...»

«Формування толерантності як протидія ксенофобії та нетерпимості У сучасному глобалізованому і багатонаціональному світі дуже важливо, щоб кожна людина, громада та нація врахову вали багатокультурний характер людського...»

«Путешествие по языковой картине мира:народы, страны, языки Л. Ф. Гербик (Минск) Проектная деятельность при изучении русского языка как иностранного. Современное общество стремится к многополярности, поликультурности. Модель успешного поликультурного сообщества – университетская среда, где студенты из разных стран мира занимаю...»

«Приложение1УТВЕРЖДЕНА: приказом директора МБУК "Алексеевский краеведческий музей" от "02" сентября 2014 г. № 61АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА МБУК "Алексеевский краеведческий музей"  Антикоррупционная политика муниципального бюджетного учр...»

«ЛЮДИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ДОБРА Мета: поглибити знання учнів про чуйність і доброту до дорослих і товаришів;формувати моральні уявлення і почуття; збагачувати мову учнів новими словами; розвивати вміння узагальнювати і висловлювати свої думки; вчити жити в суспільстві;сприяти вихован...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.