WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Бондаренко Г. А. «В материнському вихованні лежить зарід всього.»: Іван Франко про роль матері у справі виховання // Матеріали міжвузівського круглого столу «Іван Франко в ...»

Бондаренко Г. А. «В материнському вихованні лежить зарід всього …»: Іван Франко про роль матері у справі виховання // Матеріали міжвузівського круглого столу «Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя з дня смерті)» (27 травня 2016 року, м. Харків) – С. 62-64.

УДК 930:[070.482:271.2-75(477.54)" 18/19]

«В МАТЕРИНСЬКОМУ ВИХОВАННІ ЛЕЖИТЬ ЗАРІД ВСЬОГО …»: ІВАН ФРАНКО ПРО РОЛЬ МАТЕРІ У СПРАВІ ВИХОВАННЯ.

Іван Якович Франко як освічена людина та патріот свого народу, не міг стояти осторонь питань виховання. Його творча спадщина налічує десятки статей, присвячених проблемам початкової освіти та виховання. Дослідженням педагогічних праць І. Я. Франка вже з другої половини ХХ ст., активно займалися історики та педагоги (А. Вишневський, А. Г. Дзеверина, В. С. Смаль, Д. Скільский, В. І. Микитюк, Б. Н. Митюров, Х. Чавдарова, Л. Кобель, О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко та ін.). Проте, погляди І. Франка на роль матері в процесі виховання дитини до сьогодні не є в достатній мірі дослідженими.

Іван Франко приділяв значну увагу процесу формування людини як особистості, передусім, з точки зору виховання в родині. Водночас, зауважимо, що проблеми виховання, сімейних цінностей у той час активно обговорювалися у суспільстві. Чимало уваги приділялося такого роду проблемам передусім на сторінках різноманітних педагогічних видань.Деякі із тверджень, які були висловлені тоді, продовжують жити і понині. Так, наприклад, відомий публіцист того часу М. В. Шелгунов зазначав, що «сім’я є мікрокосмом суспільства, яке її створило, і тому між суспільством і сім’єю існує самий тісний зв’язок». Іваном Франком був вироблений свій погляд на сутність виховання дитини.

Безсумнівно, значною мірою, він базувався на усталених християнських догматах, церковних традиціях та народному досвіді. Традиційно, жінці як матері надавався пріоритет в процесі виховання дитини.

Разом із тим, саме у другій половині ХІХ ст. набула аргументованості думка про те, що основи моральності, світогляд дитини та правила поведінки формуються в ранньому дитинстві, саме тому велика відповідальність покладалася саме на матір. Франко намагався поєднати традиційні погляди на роль матері із позитивістськими вимогами науковості, логічності та системностіпри вирішенні проблем виховання. Зокрема, він наголошував на тому, що роль жінки в сім’ї подвійна, з одного боку, жінка – це правдива хазяйка, але з іншого – добра матір. Причому, він зазначав, що звання матері стоїть вище від усіх інших: «Тут вона стоїть на висоті природного, морального і гражданського достоїнства, – вона є кормилиця людства!». Франко вважав, що сама природа чоловіка звільнила його від виховання дитини. Лише жінка зі своїми емоціями та почуттям любові здатна виховувати дітей. Головною різницею між чоловіком і жінкою в справі виховання дитини, він вважав набожність. В тогочасній періодиці, особливо церковній, часто лунали подібні заклики до матерів: ««Живучи перед Богом, всією вашою поведінкою, всім вашим життям, люблячи Бога, благословляючи Його, молячись Йому, ви навчите вашу дитину, оскільки її серце та душа, природно з’єднаються з вашою душею, і вона буде вірити, як ви, буде любити, буде благословляти, буде молитися подібно до вас». Франко також підтримував цю тезу, зокрема,він зазначав, що «Чоловік шукає і пізнає Його істоту в дусі божества, жінка – з побожністю любить Його; він повіряється Божій мудрості, вона віддається Божій любві. Чоловік шукає причин своєї віри, попадає не раз в невірство, жінка живе в молитві і попадає скорше в суєвір’я; він виховує дітей після практичної моральної науки, вона виховує їх в боязні Божій».

В той час в суспільстві вже гостро постала проблема «втечі» жінок від материнства, ухилення від обов’язків виховання своїх дітей, погляд на дитину як перешкоду особистим насолодам та як важкий тягар. Іван Якович засуджував матерів, які свої обов’язки виховання дитини перекладали на батька чи родичів, але,водночас, задавався важливим питанням: а як саме виконувати жінці свої нелегкі обов’язки? Він вважав, що справа виховання дитини вимагає більш наукового керівництва, аніж материнського інстинкту. Ніяка материнська любов не може замінити знаннята вченості. Він виносить на загальний розгляд проблему незнання жінками основ педагогіки, дитячої психології, історії материнського виховання тощо.

Окрему увагу Іван Франко приділив протиставленню виховання матір’ю вихованню школою. Він намагався переконати матерів, що боятися школи не потрібно, водночас він також радив не перекладати всі обов’язки на вчителів. Іван Якович підкреслював, що «доки дитина до школи ходить, повинні дім і школа спільно працювати над її вихованням».

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що Іван Франко значною мірою вбачав шлях стабілізації суспільства саме у вирішенні нагальних проблем виховання у родині. Для нього були характерні намагання зберегти від руйнування традиційні сімейні цінності, усталені норми виховання дітей саме матір’ю, але, в той же час, він наполягав на тому, що у процесі виховання слід спиратися на новітні досягнення педагогіки та психології, поєднати зусилля матері та школи.

Список використаних джерел:

Іван Франко. Педагогічні статті і висловлювання / [упоряд. О. Г. Дзеверін]. – К. : Рад. шк, 1960. – 299 с.

О религиозно-нравственномвоспитании и научениидетей Закону Божию в семье // Вера и разум. – 1901. – Т. І. – Ч. ІІ. – С. 448-454. – Підпис : Д.

Паперна Г. Іван Франко про народну освіту / Г. Паперна. – JI. : Вільна Україна, 1946. – 64 с.

Педагогічні погляди І. Я. Франка / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / [заред. 0.0. Любара]. – К., 2003. – С. 249-¬264.

Смаль В. З. Педагогічні ідеї Івана Франка / В. З. Смаль. – К. : Рад. шк., 1966. – 187 с.

Франко І. Я. Женщина-мати [Електронний ресурс] / І. Я. Франко. – Режим доступу : http://www.i-franko.name/uk/Publicistics/1876/Zhenschyna-maty.html

Шелгунов Н. В. Избранныепедагогическиесочинения / Н. В. Шелгунов. – Книга 2. – М., 1954. – 403 с.


Похожие работы:

«Лицейская модель образования МОБУ лицея № 33 на 2016-2017 учебный год Стандарт Содержание образования Образовательная программа Лицейский компонент ПРОЛИЦЕЙ 4 класс Федеральный государственный образовательный стандарт "Школа 2100" Образовательная система...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова"ПРОГРАММАГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙАТТЕСТА...»

«Ю. О. Сурова Человек в модернистской культуре Размышления об особом подвиде homo sapiens — человеке модернистском — нам хотелось бы начать с широко известной цитаты из широко известного произведения: "Горожане сильно изменились внешне, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти. как их. трамв...»

«Утверждено решением Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации "Российская шахматная федерация" Протокол № от "_" 2011 г.ПОЛОЖЕНИЕ "О порядке отбора спортсменов (спортсменок) для включения их в состав спортивных сборных команд Российской Федерации в виде спорта "шахматы". Общие...»

«Рабочая программа по русскому языку (русский язык и культура речи) для 10-11-го класса (68 ч.) Пояснительная записка Рабочая программа по русскому языку (русский...»

«РАСПИСАНИЕ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ НА 2-е I к у р с 1 курс (11 кл.) II к у р сА Б В Г Д Е А Б В Г ПОНЕДЕЛЬНИК 1 Г е о г р а ф и я 206 Матем. 319 И К Т 308 Культ.речи205 Музыкальная лит – ра З 321 2 Г е о г р а ф и я 206 И К Т 308 Матем. 319 Культ.речи205 Англ. яз. Д.320 Музыкальная лит – ра З 321 3 Р у с с к и й...»

«Путешествие по языковой картине мира:народы, страны, языки Л. Ф. Гербик (Минск) Проектная деятельность при изучении русского языка как иностранного. Современное общество стремится к многополярности, поликультурности. Модель успешного поликультурного сообщества – университетская среда, где студенты из р...»

«"Согласовано" Первый заместитель департамента по вопросам ГО, ЧС и водных отношений Краснодарского края _ Капустин С.В. МП "_"2011 г. "Согласовано" Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю полковник _Товстыка Е.В. МП "_"2011 г. "Согласовано" Руководитель департамента здраво...»

«Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть Кричевского района" Отдел обслуживания и информацииОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:НАПРАВЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ Методические рекомендации для библиотек сети Кричев 2015 Обслуживание пользователей : направления, проблемы, решения, перспективы [Те...»

«-344279-34427900 975217272000 Березнівська центральна районна бібліотека 200478333512700 Організаційно-методичний відділ Апостол духу. Каменяр – Іван Франко Методико-бібліографі...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.