WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Яўдошына Л.І. Кафедра беларускага мовазнаўства і дыялекталогіі ЗАЦВЕРДЖАНЫ на пасяджэнні кафедры 06.04.2017, пр. № 10. ПЫТАННІ да дзяржаўнага экзамену па беларускай мове, ...»

Яўдошына Л.І.

Кафедра беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі ЗАЦВЕРДЖАНЫ

на пасяджэнні кафедры

06.04.2017, пр. № 10.

ПЫТАННІ

да дзяржаўнага экзамену

па беларускай мове, літаратурным і стылістычным рэдагаванні

для студэнтаў 4 к. спецыяльнасці “Беларуская філалогія

(літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)”

са спецыялізацыяй “Мовазнаўства”

1. Прыказка як моўная адзінка. Сэнсавая класіфікацыя прыказак.

2. Шляхі ўзнікнення прыказак. Класіфікацыя народных афарызмаў паводле паходжання.

3. Прыказкі як мастацкія мініяцюры. Стылістычныя функцыі прыказак.

4. Стылістычнае выкарыстанне прыказак. Прыёмы структурна-семантычнага і семантычнага змянення прыказак.

5.  Тэорыя перакладу: асноўныя напрамкі і дыскусійныя пытанні.

6.  Асаблівасці мастацкага перакладу – аўтарскі стыль, спецыфіка жанру, формы, паэтыкі арыгіналу і перакладу.

7.  Асаблівасці перадачы нацыянальнага каларыту ў перакладах на іншую мову. Праблемы перадачы нацыянальнай самабытнасці слова (безэквівалентнай лексікі) у перакладах.

8.  Лексіка-семантычныя і фразеалагічныя, граматычныя і стылістычныя пытанні беларуска-рускага ўзаемаперакладу.

9. Аб’ект анамастычных даследаванняў. Месца анамастыкі сярод іншых навук. Класіфікацыя ўласных імёнаў.

10. Прадмет і задачы антрапанімікі. З гісторыі айчыннай антрапанімікі. Праблема перыядызацыі ўсходнеславянскай антрапаніміі.

11. Уласныя асабовыя імёны як клас антрапонімаў. Язычніцкія і хрысціянскія імёны. Вынікі адаптацыі хрысціянскіх імёнаў.

12. Прозвішча як разрад антрапонімаў. Гісторыя прозвішчаў. Словаўтваральныя і семантычныя асаблівасці беларускіх прозвішчаў.

13. Асноўныя паняцці лінвакультуралогіі.

14. Акумуляцыйная ўласцівасць слова.

15. Міф у сістэме культуры і мовы.

16. Міфы аб будове свету і мова.

17. Нацыянальна-культурная семантыка слова.

18. Безэквівалентная і фонавая лексіка ў змесце лінгвакраязнаўства.

19. Афарызмы як аб’ект лінгвакраязнаўства. Нацыянальна-культурная семантыка ўстойлівых адзінак.

20. Паняцці курса ”Маўленчы этыкет і культура зносін” : этыкет, маўленчы этыкет, культура зносінаў, этыкетныя формулы, сітуацыя зносінаў і інш.

21. Маўленчаэтыкетныя сітуацыі: прывітанне, развітанне, зварот, знаёмства, прадстаўленне, запрашэнне і інш.

22. Маўленчы этыкет эпісталярнага жанру.

23. Нацыянальная спецыфіка маўленчага этыкету і культуры зносінаў.

24. Філалагічны аналіз тэксту як вучэбная дысцыпліна, яго мэта, задачы, гісторыя станаўлення. Віды аналізу тэксту, іх адрозненне і ўзаемасувязь.

25. Тэкст як аб’ект філалагічнага аналізу. Віды тэкстаў. Паняцце кантэксту, падтэксту, дыскурсу. Віды інфармацыі ў мастацкім тэксце.

26. Лінгвістычны аналіз тэксту як аснова правядзення філалагічнага аналізу. Метады і прыёмы лінгвістычнага аналізу тэксту.

27. Пунктуацыя як сродак афармлення пісьмовай мовы. Прадмет і задачы сучаснай пунктуацыі, яе камунікацыйная функцыя.

28. Пунктуацыйная сістэма сучаснай беларускай мовы, яе сістэмны характар і аснова. Прынцыпы сучаснай пунктуацыі.

29. Пунктуацыйныя знакі як графічныя нялітарныя сродкі пісьмовай мовы. Гісторыя іх станаўлення. Класіфікацыя знакаў прыпынку.

30. Паняцце пунктуацыйнай нормы, варыянта, памылкі. Прычыны пунктуацыйных памылак. Абавязковыя і факультатыўныя знакі прыпынку. Аўтарскія знакі прыпынку як элемент аўтарскага стылю і сродкі тэкставай экспрэсіі.

Загадчык кафедры Л.В. Леванцэвіч


Похожие работы:

«Конспект урока физической культуры 8 класс "Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов" В. И. Ляха, А. А. Зданевича. Просвещение. Раздел программы – Лёгкая атлетика Тип урока – урок образовательно-познавательной направленности. Тема урока: Овладение техникой длительного бега. Самоконтроль при заня...»

«Masarykova univerzita Filozofick fakulta stav slavistiky Ukrajinsk jazyk a literatura Bogdana Mykytiuk Англіцизми в сучасному українському Інтернет-сленгу: причини вживання та способи адаптації Magistersk diplomov prce Vedouc prce: doc. Halyna Myronova, CSc. 2015 Prohlauji, e jsem magisterskou diplomovou prci vypracoval...»

«Урок по теме: "Перемещение (движение) и его свойства. Параллельный перенос. Равенство фигур".Цели: познакомить учащихся с примерами преобразования фигур; ввести понятие движения и рассмотреть его свойства; научить учащихся выполнять...»

«Приложение № 2 Теоретический раздел дисциплины "Физическая культура" Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессо...»

«г. Петрозаводск, 13.11.2013 года семинар для работников культурных учреждений, осуществляющих кинопоказ Патриотическое воспитание посредством кинематографа Патриотическое воспитание школьников и студентов в сегодняшних условиях предполаг...»

«Тест 21. Літературна мова обслуговує:а) усі сфери суспільного життя;б) тільки художню літературу;в) тільки потреби суспільства на найвищому рівні;г) тільки законодавство.2. Мова в суспільстві виконує такі основні функції:а) волюнтативну, експресивну, виховну;б) комунікативну, номінативну...»

«Лесной доктор Театрализованная постановка по сказке Н.Сидорова. Цель. Познакомить с особенностями жизни зимующих птиц, учить любить природу, заботиться о птицах;...»

«Лагерь с дневным пребыванием детей "Волшебная страна" Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа "Прогимназия" Мероприятие "Куклы мира"Составили: Гусева Марина Александровна, Попова Елена Алексеевна, Рахимова Гульнура Асгатовна Сургут 2015 г. Подготовка к празднику. Цели проведения: Знаком...»

«Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организ...»

«РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)УСТЬ-АЛДАНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕГОЙСКИЙ 2-Й НАСЛЕГ" ПостановлениеСАХА РЕСПУБЛИКАТА "УУС-АЛДАН УЛУУhА (ОРОЙУОНА)" 2-С ЛГЙ НЭИЛИЭКОЛОХТООХ БЭЙЭНИ САЛАЙЫНЫЫ ТЭРИЛЛИ...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.