WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Філософський факультет Кафедра філософії та соціології “ЗАТВЕРДЖУЮ” Проректор “” 20_ ...»

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Філософський факультет

Кафедра філософії та соціології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор __________________

“____”____________________ 20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СОЦІОЛОГІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

6.030101 – соціологія

філософський факультет

Івано-Франківськ – 2015 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «соціологія глобалізації» для студентів за напрямом підготовки 6.030101 – «Соціологія». „___” _____________, 20___ р. – 11 с.

Розробники: асистент Турчин Мирослава Богданівна

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та соціології

Протокол від “___” _____________ 20___ р. №__

Завідувач кафедри філософії та соціології ___________(________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____”___________________ 20___ р.

Схвалено методичною комісією факультету, інституту.

Протокол від “___” ______________ 20___ р. №__

“___”______________20__ р.

Голова _______________ (___________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Турчин М.Б., 2015 рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2 Галузь знань

02.03 – Гуманітарні науки Нормативна

Напрям підготовки

6.030101 – Соціологія Модулів – 2 Спеціальність (професійне

спрямування)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2 4-й

Загальна кількість годин - 68 Семестр

7-й

Лекції

Тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр 18 год.

Практичні, семінарські

16 год.

Самостійна робота

34 год.

Індивідуальні завдання

Вид контролю:

залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 34 /34 1 / 1

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Основною метою дисципліни «Соціологія глобалізації» є формування у студентів уявлень про явище глобалізації та її прояви у соціальній, економічній, політичній, екологічній, культурній та інших сферах.

Завдання вивчення курсу є ознайомлення студентів із основними підходами до вивчення глобалізації; формування вміння аналізувати сучасні світові процеси у контексті глобалізації; розвиток навиків опрацювання наукової літератури на тему глобалізації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

предмет, основні завдання та функції соціології глобалізації;

основні прояви глобалізації, зокрема, її причини та перспективи;

характеристику основних проявів глобалізації;

концепції глобалізації;

закономірності формування та функціонування суспільних відносин у контексті глобалізації;

основні глобальні причини сучасності та шляхи їх розв’язання.

Вміти:

розкрити сутність основних напрямів розвитку глобалізації;

аналізувати прояви і наслідки процесу глобалізації в різних країнах;

розуміти зміст та спрямованість соціальних процесів у контексті глобалізації;

здійснити порівняльний аналіз концепцій глобалізації;

застосувати отримані знання для соціологічного аналізу впливу глобалізації на Україну;

належно орієнтуватись у першоджерелах.

Форми поточного контролю:

оцінювання засвоєння змісту матеріалу семінару на основі усного та письмово опитування (поточне опитування, запитання-відповіді, спільне обговорення проблемних аспектів) з виставлення балів за 5-бальною системою.

оцінювання самостійної роботи та творчих завдань: доповідей, реферативних повідомлень, мультимедійних презентацій.

Оцінювання контрольних робіт.

Вид підсумкового контролю: залік.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Глобалізація: специфіка поняття, історія розвитку, визначення професійної проблематики.

Тема 1. Вступ у соціологію глобалізації

Визначення поняття глобалізації. Глобальне і локальне у суспільному житті. Амбівалентний характер прояву глобалізації. Глобалізація як предмет дослідження соціології та інших соціальних наук. Позитивні та негативні аспекти розширення глобалізації. Особливість соціологічного підходу до вивчення глобалізації. Предмет соціології глобалізації. Феномен та особливості глобального суспільства. Можливості інтерсуб’єктивної єдності всепланетарного людства. Основні завдання соціології глобалізації. Соціальна статика та соціальна динаміка глобального процесу. Міждисциплінарне значення соціології глобалізації. Основні сфери глобального розвитку. Основні проблеми соціології глобалізації.

Тема 2. Основні етапи становлення соціології глобалізації

Перші історичні форми осмислення глобалізації. Зміст поняття «космос» у античній філософії. Виникнення світових релігій та перші спроби у формуванні світової спільноти. Новоєвропейський політичний ідеал та становлення всесвітньої колоніальної системи. Етап розвитку індустріального суспільства та зародження світової економіки. Спроби глобального розвитку на початку ХХ століття. Науково-технічна революція другої половини ХХ століття і її глобальні наслідки.

Ідеї універсального еволюціонізму у контексті дослідження глобалізації. Основні етапи та історична періодизація глобалізації. Визначення та коротка характеристика концепцій глобалізації. Епістемологічний поворот у визначенні глобалізації. Феномен глобалізації як виклик теоретичній соціології. Глобалістика як галузь наукового знання. Відмінності та спільні риси глобалістики та соціології глобалізації.

Тема 3. Основні прояви глобалізації у соціальній сфері

Соціальні проблеми глобалізації. Складність соціологічного аналізу соціальних наслідків глобалізації. Позитивні та негативні соціальні наслідки глобалізації. Модернізація суспільства в умовах глобалізації. Вплив глобалізації на поширення соціальної девіації та агресії. Проблема соціальної нерівності та бідності у різних регіонах планети.

Основні виміри глобалізації. Соціальні аспекти глобалізації виробництва. Інтернаціоналізація політичного життя як наслідок глобалізації. Інформаційно-технічний вимір глобалізації. Переструктурування суспільства за умови глобального розвитку. Відкриття світового горизонту для соціумів. Рівні проникнення глобалізації у структуру суспільства. Вертикальний та горизонтальних зріз глобалізації. Просторова організація соціальних відносин. Характеристика трансконтинентальних та трансрегіональних суспільних відносин. Проблеми соціальної інтеграції. Основні глобальні реформи у соціальній сфері. Наслідки глобальних процесів: можливості та загрози.

Змістовий модуль 2. Соціальний аспект прояву глобалізації у різних сферах життєдіяльності

Тема 4. Економічна глобалізація

Визначення економічної глобалізації. Розвиток суспільства в умовах світової економіки. Об’єктивний та суб’єктивний аспект економічної глобалізації. Передумови становлення світової економіки. Критерії розвитку економіки на глобальному рівні. Особливості та реалізація техно-глобалізму. Технологічна глобалізація як глобальне розширення, розробка і застосування інноваційних технологій. Соціальні наслідки розвитку світової економіки.

Основні відмінності та особливості індустріального та інформаційного суспільства. Визначення світового мега-суспільства. Інноваційний розвиток суспільства. Глобальна економіка у контексті взаємодії національних соціумів. Соціальна нерівність у межах економічної глобалізації. Соціологічні методи у вирішення глобальних економічних проблем.

Тема 5. Соціологічний аналіз політичної глобалізації

Визначення політичної глобалізації. Загальнополітична оцінка процесу глобалізації. Захист політичного суверенітету в умовах глобалізації. Соціологічний вимір політичної глобалізації. Основне тематичне коло соціологічного дослідження політики у світовому контексті. Геополітичний аспект глобалізації у соціології.

Визначення постнаціональної політики. Передумови та виміри постнаціональної політики. Політичні відносини за мов глобалізації. Соціальний вимір процесу демократизації. Можливості та передумови формування глобального права. Можливості становлення транснаціонального громадянського суспільства.

Соціальне прогнозування у питанні зростання глобальної політики. Основні завдання світової політики стосовно вирішення соціальних проблем. Політична глобалізація і можливості становлення нової світової соціальної цілісності.

Тема 6. Прояви і наслідки екологічної глобалізації

Визначення екологічної кризи. Основні підходи до з’ясування причин виникнення та основних тенденцій розвитку екологічної кризи. Основні екологічні загрози глобалізації. Класифікація основних екологічних проблем сучасності. Історія розвитку людських взаємовідносин із природою. Цивілізаційний розвиток у контексті екологічного занепаду.

Екологічні загрози як наслідки соціальних проблем. Оптимістичні та песимістичні соціологічні прогнози стосовно розв’язання екологічних проблем. Суспільне регулювання екологічної проблематики. Римський клуб у вирішенні соціальних наслідків екологічного занепаду. Використання соціологічної методології у подоланні екологічної кризи. Характеристика та особливості екологічної свідомості.

Тема 7. Гендерний аспект глобалізації

Глобальні можливості розвитку гендерної тематики. Соціальні перспективи гендерної проблематики у різних частинах світу. Соціологічні теорії у питанні відносин чоловіка та жінка. Гендерна солідарність та відповідальність у період глобалізації. Зв’язок гендерної нерівності та гендерної міграції.

Основні стратегії розвитку гендерної політики. Соціологічний аналіз індексу гендерного розвитку. Соціальна роль жінок у різних частинах світу. Гендерна уніфікація та гендерна ідентичність за умов глобалізації. Сильні і слабкі сторони та перспективи розвитку гендерної тематики у контексті глобалізації.

Тема 8. Соціологія культурної глобалізації.

Культурна ідентичність в умовах глобалізації. Соціокультурна спільнота сучасності. Основні теорії цивілізаційного процесу. Цивілізація та глобалізація. Порівняльна характеристика східної і західної цивілізації. Крос-культурна комунікація у глобальному вимірі. Крос-культурні методи дослідження.

Міжкультурні відносини: основні моделі розвитку та перспективи розширення. Особливості глобального культурного простору. Соціологічний аналіз можливостей становлення глобальної культури. Проблема національної ідентичності в умовах глобалізації. Поняття толерантності у межах глобального суспільства.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин

денна форма

усього у тому числі

л п Лаб. Інд. с.р.

1 2 3 4 5 6 7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Глобалізація: специфіка поняття, історія розвитку, визначення професійної проблематики.

Тема 1. Вступ у соціологію глобалізації 10 4 2 4

Тема 2. Основні етапи становлення соціології глобалізації 8 2 2 4

Тема 3. Основні прояви глобалізації у соціальній сфері 10 2 2 6

Разом за змістовим модулем 1 28 8 6 14

Змістовий модуль 2. Соціальний аспект прояву глобалізації у різних сферах життєдіяльності

Тема 4. Економічна глобалізація 8 2 2 4

Тема 5. Соціологічний аналіз політичної глобалізації 8 2 2 4

Тема 6. Прояви і наслідки екологічної глобалізації 8 2 2 4

Тема 7. Гендерний аспект глобалізації 8 2 2 4

Тема 8. Соціологія культурної глобалізації 8 2 2 4

Разом за змістовим модулем 2 40 10 10 20

Усього годин ІНДЗ - - -

Теми семінарських занять

зн/п Назва теми Кількість

годин

1 Соціологія глобалізації: визначення, основні поняття 2

2 Основні етапи становлення соціології глобалізації 2

3 Основні прояви глобалізації у соціальній сфері 2

Соціальний аспект економічної глобалізації 2

5 Соціологічний аналіз політичної глобалізації 2

6 Прояви і наслідки екологічної глобалізації 2

7 Гендерний аспект глобалізації 2

Соціологія культурної глобалізації 2

Разом 16

8. Самостійна робота

з/п Назва теми Кількість

годин

1 Основні підходи до визначення глобалізації 4

2 Історичний розвиток дисципліни «соціологія глобалізації» 4

3 Соціологія та глобалізація 6

4 Загрози економічної глобалізації 4

5 Соціологічний аналіз політичної глобалізації 4

6 Наслідки екологічної глобалізації 4

Гендерний аспект глобалізації 4

Соціологія культурної глобалізації 4

Разом 34

9. Індивідуальні завдання

Форми та зміст організації індивідуальної роботи з навчальної дисципліни:

а) опрацювання студентами наукових повідомлень, статей, розділів монографічної літератури з подальшим висвітленням на семінарських заняттях;

б) висвітлення основної проблематики однієї із наступних доповідей:

Амбівалентний характер глобалізації.

Предмет соціології глобалізації.

Рушійні сили і фактори глобалізації.

Антиглобалізм у контексті глобальних проблем сучасності.

Глобальні зміни і соціальне управління.

Проблеми дослідження цінностей на різних рівнях глобального соціокультурного простору.

Глобальне суспільство у працях Е. Гідденса.

Сприйняття процесів глобалізації у світовому суспільстві.

Наслідки процесу глобалізації: глобалізація та інновація.

Стійкий розвиток суспільства у контексті глобалізації.

Постмодерністські концепції інформаційного суспільства.

Інформаційна безпека суспільства загалом та людини безпосередньо.

Глобалізація та втрата національної ідентичності.

Позитивні і негативні наслідки глобалізації.

Глобальне громадянське суспільство: формування, характеристика.

Перспективи демократії і соціальної держави в епоху глобалізації.

в) висловлення власної позиції у контексті вирішення проблем у контексті соціології глобалізації. Власне обґрунтування позиції у вирішення амбівалентних ситуацій глобалізації.

10. Методи навчання

У процесі викладання курсу «Соціологія глобалізації» використовуватимуться словесні, наочні та практичні методи навчання.

11. Методи контролю

Методами контролю знань виступатимуть перевірка (виявлення рівня знань), оцінювання (вимірювання рівня знань) та облік (фіксування результатів отриманих знань), що проводитимуться у формі поточного, періодичного, підсумкового видів контролю.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Сума

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 П.о. тестування доповіді першоджерела П.о. тестування доповіді першоджерела 100

20 5 5 20 20 5 5 20 Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку

90 – 100 А відмінно зараховано

80 – 89 В добре 70 – 79 С 60 – 69 D задовільно 50 – 59 Е 26 – 49 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання

0-25 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Рекомендована література

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Альтерглобализм: теория и практика «антиглобалистского движения» / Под ред. А.В.Бузгалина. – М., 2003.

Батлер Дж. Гендерное беспокойство. – 1995.

Бауман 3. Глобализация.

Последствия для человека и общества. – М., 2004.

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М., 2000.

Бек У. Что такое глобализация? – М., 2001.

Вебер А.Б. Устойчивое развитие как социальная проблема. – М., 1999.

Габермас Ю. До легітимації через права людини. – К., 1999.

Гантінґгон С. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. – Львів, 2006.

Гідденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя. – К., 2001.

Гидденс Э. Глобализация социальной жизни. Социология. – М., 1999.

Гидденс Э. Последствия современности. – М.: Праксис, 2011.

Гидденс Э. Трансформация интимности. – СПб., 2004.

Глобализация как фактор социальных перемен в современном мире / под ред. С.Я. Веселовского. – М.: РАН ИНИОН, 2012.

Глобализация мировой экономики. – М., 2012.

Глобализация мирового хозяйства: учебное пособие для студентов вузов/ ред. М. Н. Осьмова, А. В. Бойченко. – М., 2012.

Грани глобализации. – М., 2003.

Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. – М., 1993.

Гьофе О. Справедливість і субсидірність. – К., 2004.

Добреньков, В.И. Социология глобализации. – М.: Академический проект, 2014.

Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. – М., 2000.

Клецин А. Дилеммы гендерной социологии // Гендерные исследования: Феминистская методология в социальных науках. – Харьков: ХЦГИ, 1998.

Кузьменко Т.М. Соціологія: навчальний посібник. – К., 2010.

Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс. – К.: Каравела, 2008.

Маньков В.Д. Безопасность общества и человека в современном. – СПб. : Политехника, 2005.

Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире/ Под ред. П.Бергера и С.Хантингтона. – М., 2004.

Монне Ж. Реальность и политика. – М. 2001.

Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. – М., 2000.

Панарин А.С. Искушение глобализмом. – М. 2000.

Парсонс Т. Система современных обществ. – М.,1998.

Перцик Е.Н. Города мира. География мировой урбанизации. – М., 1999.

Пешков М. Глобалізація: сутність, сучасна фаза, перспективи // Глобалізація, Європейський Союз та Україна. Незалежний культурологічний часопис. – 2000. – Вип. 19. С. 178-193.

Платонов Ю.П. Народы мира в зеркале геополитики (структура, динамика, поведение). – СПб., 2000.

Рик С. Эковоины. Радикальное движение в защиту природы. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2002.

Сорокин П.Социологические теории современности. – М., 1992.

Социально-политические процессы и ценности в условиях глобализации. – М.: «Новый хронограф», 2012.

Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. – М., 2003.

Тейлор Ч. Мультикультуралізм і політика визнання. – К., 2004.

Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. – М., 1996.

Тоффлер Э. Наука и изменение. — М.: Прогресс, 1986.

Тоффлер Э. Третья волна. – М.: АСТ, 1999.

Тоффлер А. Футурошок. – СПБ.: Лань, 1997.

Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. – М., 2002.

Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. – М., 2002.

Фомин Ю.А. Человечество в XXI веке. – М., 2001.

Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку. – Львів, 2005.

Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. – М., 2002.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2007.

Хелд Д. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура. – М., 2004.

Хофер X. О геополитике. – М., 2001.

Чумаков А.Н. Глобализация: контуры целостного мира. – М.: Проспект, 2011.

Шишкина Е.А. Социология глобального экологического кризиса. – Астрахань, 2008.

14. Інформаційні ресурси

1. Google : Пошукова системи Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів :

http://www.google.com.ua/

2. Яndex : Пошукова системи Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів :

http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960.

3. Rambler : Пошукова системи Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів : http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462.
Похожие работы:

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 5 КЛАСС Пояснительная записка Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей стране в частности. Вполне...»

«Подготовка методических рекомендаций по созданию условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ Основными эффектами внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), определяющими его место...»

«Отчет министерства по туризму Калининградской области Обеспечение роста туристического потока в Калининградскую область. Увеличение туристского потока на территорию Калининградской области составляет в среднем 7 10 % в год за последние несколько лет. Эта цифра свидетельствует о...»

«Общие положения. Положение об организации перевозок групп детей автомобильным транспортом в МБОУ "ЦО № 10" (далее по тексту Положение) устанавливает основные мероприятия по организации перевозок групп детей автомобильным транспортом по территории Тульской области и ее пределами.Положение разработано с учетом...»

«Я і Україна. Громадянська освіта 4 клас Тема: Вихованість відчиняє двері і серця Мета: формувати навички культурної поведінки між людьми, комунікативну компетентність; збагачувати словник учня словами ввічливості; виховувати доброзичливість, повагу до людей. Обладнання: мультимедійний екран, презентація. Тип урок...»

«ПЕРЕВОД РЕАЛИЙDCH REALIA Выполнитель : Данг Тху Линь (ng Thuy Linh) Научный руководитель: к.ф.н. Чинь Тхи Фан Ань (Trinh Thi Phan Anh)СОДЕРЖАНИЕ TOC \o 1-3 \h \z \u ВВЕДЕНИЕ PAGEREF _Toc355599012 \h 1ГЛАВА 1. РЕАЛИЯ КАК ОБЪЕКТ ПЕРЕВОДА PAGEREF _Toc355599013 \h 31.1 Определение понятия реалия PAGEREF _Toc355599014...»

«ОПЫТ РАБОТЫМУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №16"Г. БУГУРУСЛАН"РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА" Подготовила: В.А. Зеб...»

«Приложение Аналитическая записка о проведении независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги, и выполнении Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы мун...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.