WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Змістовий модуль 1. Історія (генеалогія) філософії Тема 1. Філософія як особливий тип знання. Тема 2. Філософія Стародавнього світу. Тема 3. Філософська ...»

Змістовий модуль 1. Історія (генеалогія) філософії

Тема 1. Філософія як особливий тип знання ………………………………….

Тема 2. Філософія Стародавнього світу …………………….

…………………

Тема 3. Філософська думка епохи античності ……………………………….

Тема 4. Філософія Середньовіччя та Відродження ……………………….

Тема 5. Філософія Нового часу та Просвітництва ………………………….

..

Тема 6. Філософська думка в Україні……………………………………….

...

Тема 7. Тенденції розвитку сучасної філософії ……………………………

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА

Змістовий модуль 1. Історія (генеалогія) філософії

Тема 1. Філософія як особливий тип знання

1. Заповніть пусті рамки.

Історичні типи світогляду 2. Вставте пропущені слова.

Філософія – це ___________ до мудрості.

Той, хто пізнав першооснову буття, смисл людського існування, мету, цінності та ідеали суспільства, вважається таким, що осягнув __________________.

Філософія є _____________________ культури, коротким узагальненням всіх її здобутків.

3. Вставте пропущені назви розділів філософії.

___________________ – наука про те, якою філософія була у минулому.

___________________ – розділ філософії, що вивчає першооснови буття світу.

___________________ – розділ філософії, що вивчає першооснови пізнання.

___________________ – розділ філософії, що вивчає людину.

___________________ – розділ філософії, що вивчає суспільство.

___________________ – розділ філософії, що вивчає цінності.

___________________ – розділ філософії, що вивчає закони і форми мислення.

___________________ – розділ філософії, який намагається визначити, що є добро і зло, що є щастя та вирішити питання про смисл людського існування.

___________________ – розділ філософії, що є вченням про прекрасне.

4. Заповніть пусті рамки.

Функції філософії 1

2

3

4

5

5. Виберіть із запропонованих варіантів відповідей на кожне запитання один правильний.

1. Що з перерахованого нижче найближче до визначення філософії? Філософія це:

а) одна із форм релігії;

б) вчення про людську психіку;

в) одна із форм міфології;

г) вчення про першооснову буття;

д) наукова дисципліна. 4. Слово «філософія» означає:

а) любов до себе;

б)любов до знання;

в) любов до Бога;

г) любов до книги;

д) любов до мудрості.

2. Яка мета філософії?

а) накопичення знань про світ;

б) дослідження людської психіки;

в) пошук істини;

г) пізнання самого себе;

д) критика науки. 5. Як називається розділ філософія присвячений проблемам людини?

а) соціальна філософія;

б) філософська антропологія;

в) натурфілософія;

г) етика;

д) футурологія.

3. Слово «філософія» вперше запровадив:

а) Піфаґор;

б) Фалес;

в) Анаксагор;

г) Платон;

д) Геракліт. 6. Одна з форм суспільного усвідомлення - сукупність духовних уявлень, заснованих на вірі у надприродні сили, а також відповідна поведінка та дії.

а) релігія; в) тотемізм;

б) фетишизм; г) анімізм

6. Дайте письмову відповідь на запитання:

Чи змінюється світогляд з розвитком суспільства? Аргументуйте.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Який з історичних типів світогляду є провідним у XXI ст.?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Сформулюйте предмет філософії в сучасному його розумінні.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тема 2. Філософія Стародавнього світу

1. Вставте пропущені слова.

Індійські філософи прагнули до _________________ людської душі із ___________________.

________________ у китайській філософії – це шлях, закон, божественна першооснова.

2. Спробуйте назвати ті сфери та явища життя, в яких можна помітити впливи певних ідей давньосхідної філософії. В яких проявах це відбувається? Як ви до того ставитесь? – Обґрунтуйте свої твердження.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Виберіть із запропонованих варіантів відповідей на кожне запитання один правильний.

1. Яке з філософських вчень не належить до ортодоксальних:

а) міманса; б) санкх’я;

в) джайнізм; г) йога. 4. Найдавніші пам'ятки індійської літератури, священні тексти брахманізму:

а) Трипітака;б) Рамаяна;

в) Махабхарата; г) Веди.

2.Яка з давньоіндійських філософських шкіл є матеріалістичною:

а) чарвака-локаята;

б) буддизм;

в) джайнізм;

г) веданта. 5. Філософське вчення Стародавнього Китаю, яке у відношеннях людини і світу проголошує верховенство добра, захищає непорушність установлених небом суспільних понять.

а) дзен-буддизм; б) даосизм;

в) конфуціанство; г) моїзм.

3. «Чотири благородних істини» виведені школою:

а) веданти; б) буддизму;

в) джайнізму;

г) н’яя. 6.Поняття «благородний муж»(цзюнь цзи) знаходить глибоку розробку у вченні:

а) Конфуція; б) Лао-цзи;

в) Чжуан Чжоу; г) Дун Чжуншу.

4. У чому ви вбачаєте відмінності даосизму від конфуціанства?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5.Яку з філософських шкіл східної парадигми ви виділили б? Чому? Що вас в такому вченні приваблює?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тема 3. Філософська думка епохи античності

1. З’єднайте прізвища грецьких філософів у лівому стовпці зі словами, що найбільше відповідають їх вченням у правому.

Фалес

АнаксімандрАнаксімен вогонь

Піфаґор земля

Геракліт повітря

Парменід число

Емпедокл вода

Анаксагор буття

Левкіп апейрон

Демокріт гомеомеріїДіоген Аполонійський атоми

2. Продовжіть висловлювання, які приписують Сократу.

«Пізнай ___________________________________________».

«Як знаю, що ______________________________________».

3. Вставте пропущені слова.

Головною відмінністю філософії Арістотеля від філософії Платона було те, що останній вважав _______________ невіддільними від ___________________. Таким чином, в основі всього сущого лежить _______________ і ___________________.

4. Виберіть із запропонованих варіантів відповіді правильний.

1. Першим європейським філософом вважають:

а) Піфаґора; б) Фалеса;

в) Платона; г) Геракліта. 4. Давньогрецький філософ. Вчив: світ – це вогонь, основою якого є логос, чистий розум.

а) Емпедокл; б) Парменід;

в) Демокрит; г) Геракліт.

2. Античний принцип життєрозуміння, пізніше в етиці – принцип тлумачення й обґрунтування моралі, за яким щастя (блаженство) є найвищою метою життя.

а) гедонізм; б) іморалізм;

в) евдемонізм;г) космоцентризм. 5. Що є найбільш характерним для античної філософії:

а) емпіризм;

б) раціоналізм;

в) сенсуалізм;

г) волюнтаризм.

3. Поворот від природи до людини у давньогрецькій філософії здійснив:

а) Парменід; б) Платон;

в) Арістотель; г) Сократ;

д) Геракліт. 6. Сферу ідеального вперше відкрив і дослідив:

а) Арістотель;

б) Платон; в) Авґустін;

г) Тома Аквінський; д) Геракліт.

5. Дайте письмову відповідь на запитання: Східна філософія інтровертивна («спрямована всередину»), а західна – екстравертивна («спрямована назовні»). Як Ви розумієте ці відмінності?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тема 4. Філософія Середньовіччя та Відродження

1. Продовжіть речення. Філософи Середньовіччя:

першоосновою всього існуючого вважали _________________________

володарем природи вважали _____________________________________

головним способом пізнання Бога була____________________________

на перше місце виноситься не любов ____________ до ____________, а любов ____________ до ______________

2. Вставте пропущені слова.

Відродження це – критика ____________________, повернення до ____________________ цінностей, повернення до витоків ________________________ та ______________________, тобто посилення інтересу до людини.

3. Виберіть із запропонованих варіантів відповідей на кожне питання правильний.

1. Афоризм «Вірую, бо абсурдно» приписують:

а) Тертулліану; б) Оріґену;

в) Василію Великому;

г) Авґустіну;

д) Томі Аквінському 3. «Першовідкривачем» автономної людської волі вважають:

а) Тертулліана;

б) Філона Александрійського;

в) Тому Аквінського;

г) Авґустіна; д) Василія Великого.

2. Що таке пантеїзм?

а) визнання присутності Бога у всій природі;

б) визнання первинності матерії

відносно свідомості;

в) визнання первинності

свідомості відносно матерії;

г) визнання Бога творцем природи. 4. Хто з перерахованих нижче філософів був найвидатнішим мислителем схоластики?

а) Василій Великий;

б) Тертулліан;

в) Авґустін;

г) Тома Аквінський;

д) Філон Александрійський.

4. Проаналізуйте твердження християнської патристики про Людину.

«Створив Бог людину ніби деякий другий світ: малий у великому. Людина є мікросвіт, адже вона наділена як душею, так і тілом, і являє собою середину між розумом і матерією. Вона пов’язує видиме і невидиме, чуттєве та «розумоосяжне». (Іоанн Дамаскін)

Звертаючись до наведених текстів, продемонструйте, якими саме твердженнями окреслюється: місце людини у світі; найважливіші характеристики людини; життєве завдання людини.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тема 5. Філософія Нового часу та Просвітництва

1. Вставте пропущені слова.

Наукова революція – це ряд ________________________________, що призвели до злету ___ _______________, а згодом і до зміни всього світогляду. Вважають, що наукова революція почалась із публікації роботи _______________________ і завершилась виходом у світ роботи ___________________, яка називалась _________________________________.

2. Вставте пропущені слова.

Головними ідеями філософії Нового часу були:

А. Переконаність у всесильності _______________ і ______________________.

Б. Уявлення про те, що філософію слід будувати на взірець ________________.

В. Інтерес до можливостей ___________________.

3. Заповніть таблицю, користуючись запропонованим переліком імен.

Дідро, Руссо, Декарт, Вольтер, Спіноза, Кант, Ламетрі, Ляйбніц, Гельвецій, Геґель, Гольбах, Бекон, Гоббс, Локк, Шарль Монтеск’є, Шеллінґ, Фіхте, Гартлі, Берклі, Лессінґ.

Раціоналізм Емпіризм Просвітництво Німецький ідеалізм

4. Вставте пропущені слова.

Головною ідеєю німецького ідеалізму була ідея _________________________, яку вперше сформулював _____________________.

5. Виберіть із п’яти варіантів відповіді один правильний.

1. До головних ідей філософії Нового часу відносяться наступні:

а) першоосновою всього є Бог;

б) першоосновою всього є людина;

в) філософію слід будувати на взірець строгої науки;

г) в основу світу покладено ідеї;

д) філософія є служанкою богослов’я. 2. Філософський напрям, який покладав відчуття основою пізнання, називався:

а) раціоналізм;

б) емпіризм;

в) Просвітництво;

г) сенсуалізм;

е) ідеалізм.

3. Засновником трансцендентальної філософії є:

а) Геґель; б) Фіхте;

в) Шеллінґ;

г) Кант; д) Ніцше. 4. «Дійсність є Дух, що покладає самого себе», – так вважав:

а) Шеллінґ;

б) Кант; в) Фіхте;

г) Геґель; д) Ніцше.

6. Чому філософію Геґеля називають «вершиною класичної філософії»?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тема 6. Філософська думка в Україні

1. Заповніть таблицю, що стосується вчення Григорія Сковороди про дві натури і три світи.

Світ Натура

Видима Невидима

Великий світ (Макрокосм, або Всесвіт) Малий світ (Мікрокосм, або Людина) Символічний світ

(Біблія) 2. Вставте пропущені слова.

Як і Геґель, Юркевич визнає всю дійсність ___________________. В основі ____________ лежить _________. Уся дійсність утворюється рухом і розвитком _____________, однак сама вона почала рухатися завдяки ________________.

Процес пізнання здійснюється у трьох формах:

1) __________________________, 2) ___________________________________

3) __________________________, де чуттєве пізнання і понятійне мислення об’єднуються. Пізнати Бога можна тільки _________________________.

3. Визначити джерела формування, особливостi та основнi етапи розвитку української філософської думки.

Джерела формування:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Основні періоди:

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Особливості: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Тема 7. Тенденції розвитку сучасної філософії

1. З’єднайте назви філософських напрямів з іменами їх засновників.

Персоналізм К’єркеґорПозитивізм Пола

Філософська антропологія Пірс

Праґматизм ФройдМарксизм Дьюї

Структуралізм Леві-СтросФеноменологія ГусерльІнструменталізм ШелерФілософська герменевтика КонтФройдизм Маркс

Екзистенціалізм Мунь’єФілософія діалогу Шлейермахер Бубер

3. Виберіть варіанти правильної відповіді на питання.

А. До загальних особливостей філософії ХХ ст. можна віднести:

а) її надзвичайну тематичну та методологічну строкатість;

б) її відданість традиціям класичної філософії;

в) тісне переплетення в ній класичних та некласичних традицій;

г) її негативне ставлення до історично попередньої філософії;

д) актуалізація нею попередніх форм та напрямів філософії.

Б. До напрямів сцієнтистської філософії ХХ ст. належать:

а) неопозитивізм;

б) аналітична філософія;

в) антропологія;

г) неотомізм;

д) неокантіанство.

В. Виберіть ті поняття, що були запроваджені М. Хайдеггером для окреслення людського способу буття:

а) отвір у бутті; горизонт предметності;

б) тут-буття; при-бутті-перебування;

в) Воно, Я, Над-Я;г) аніма, анімус;

д) буття-до-смерті.

Г. Виберіть варіанти правильного окреслення філософської позиції представників екзистенціалізму:

а) М. Хайдеггер оцінював перспективу неминучості смерті людини негативно, а Ж.-П. Сартр вбачав у смерті і позитивний момент;

б) М. Хайдеггер вважав, що найпершим визначенням людини є те, що їй відкрите буття як таке, а Ж.-П. Сартр – що цим є свобода вибору;

в) М. Хайдеггер окреслив причини людської втечі від свободи, а Ж.-П. Сартр подав людське відношення до дійсності як стурбоване;

г) М. Хайдеггер написав твір «Буття і ніщо», а Ж.-П. Сартр – «Буття і час».

Д. Представники філософської антропології закликали:

а) вивчати людину всебічно, засобами різних наук;

б) вивчати людину в контексті світового еволюційного процесу;

в) розглядати людське буття через його внутрішнє переживання;

г) розглядати людину як результат соціально-культурного процесу.

Змістовий модуль 2. Галузі філософського знання

Тема 8. Філософська онтологія: проблема буття

Тема 9. Феноменологія

Тема 10. Філософія пізнання (епістемологія)

Тема 11. Філософська антропологія

Тема 12. Соціальна філософія: людина та історичний процес

Тема 13. Філософія культури і науки

Тема 14. Аксіологія: цінність буття і стратегія майбутнього

Тема 8. Філософська онтологія: проблема буття

1. Вставте пропущені слова

Суще – це те, що __________________________________________________.

Буття – це _________________________________________ в цілому.

Буття є категорія, якою може оперувати тільки __________________________.

2. З’єднайте лінією речення у лівому стовпчику, із відповідним йому словом у правому

Філософія, яка визнає субстанцією щось

матеріальне дуалізм

Філософія, яка визнає субстанцією щось

ідеальне ідеалізм

Філософія, яка визнає одну субстанцію плюралізм

Філософія, яка визнає дві субстанції матеріалізм

Філософія, яка визнає багато субстанцій монізм

3. Виберіть із п’яти варіантів відповідей на кожне запитання один правильний

1. Граничною філософською категорією є:

а) сутність;

б) субстанція;

в) буття;г) матерія;

д) свідомість. 2. Те, що можна попробувати на дотик, смак, чи зафіксувати якимось фізичними приладами,

називається:

а) свідомість; б) матерія;

в) сутність; г) Дух; д) душа.

3. Наші думки є:

а) не сущими; б) матеріальними;

в) неіснуючими; г) ідеальними;

д) ірраціональними. 4. Філософським синонімом слова «першооснова» є слово:

а) матерія; б) сутність;

в) субстанція; г) ідея; д) душа.

Тема 9. Феноменологія

1. Умовою виникнення свідомості є:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Функцією свідомості є:

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Формами вияву індивідуальної свідомості людини є:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Формами вияву суспільної свідомості людини є:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Розв’язати тести:

1.Найзагальнішу здатність людини цілеспрямовано відтворювати у своїй голові навколишній світ в ідеальних образах, називаємо:

а) свідомістю, б) мисленням, в) знанням, г) фантазуванням.

2. Реальність свідомості безпосередньо являється нам за допомогою:

а) жеста, б) мови, в) знака, г) голосу.

3. Мова, це:

а) система знаків, що мають значення, б) свідомість певним чином структурована,

в) чуттєвість як вияв людської істоти, г) психіка як емпірична реальність.

4. В античному світі свідомість мислилась як:

а) сфера невидимого, б) особливий витвір зовнішнього буття,

в) сфера видимого, г) неусвідомлене життя нашого «Я» в Богові.

5.У найзагальнішому вигляді свідомість можна охарактеризувати як:

а) як людську здатність суб’єктивного (внутрішнього духовно-інтелектуального) засвоєння

зовнішнього світу і самого себе, б) як об’єктивне відображення буття,

в) як психічне відображення буття, г) як інформаційне буття.

6. Найзагальніший статус існування свідомості як суб'єктивної реальності виказує себе через:

а) волю, б) ідеальність, в) матеріальність, г) психічність.

Тема 10. Філософія пізнання (епістемологія)

1. З’єднайте лінією речення у лівому стовпчику із відповідним йому словом у правому

Механізм пізнання, будова свідомості вивчає епістемологія

Процес пізнання вивчає методологія

Результат пізнання вивчає гносеологія

Методи пізнання вивчає феноменологія

2. Заповніть пусті рамки

Властивості духовності інтенціональність3. Виберіть із п’яти варіантів відповідей на кожне запитання один правильний

1. Чим відрізняється душа від Духу:

а) душа – це насамперед інтелект, а Дух – це віра;

б) душа ідеальна, дух матеріальний;

г) душа матеріальна, дух ідеальний;

д) душа – це насамперед віра, а Дух – це інтелект. 3. Метод пізнання це:

а) спосіб поведінки людини;

б) спосіб, яким людина здобуває знання;

в) спосіб перетворення дійсності;

г) спосіб мислення;

д) спосіб самоусвідомлення.

2. Свідомість завжди є свідомістю «чогось», тобто вона не може бути пустою. Так вважав:

а) Ніцше; б) Кант; в) Геґель;

г) Гусерль; д) Шопенґауер. 4. Розум це:

а) субстрат пізнання, що спирається на доказ; б) віра; в) Дух;

г) субстрат пізнання, що не спирається на доказ; д) мислення.

Тема 11. Філософська антропологія

1. Вставте пропущені слова

Розділ філософії, що вивчає людину називається ________________________.

________________________ вважають «першовідкривачем» людини, тобто мислителем, який уперше привернув увагу філософів до проблеми людини.

Засновником філософської антропології вважають _____________________.

2. Заповніть пусті рамки

Властивості людини діяльність

3. З’єднайте лінією речення у лівому стовпчику із відповідним йому словом у правому

Істота, що належить до людського роду Індивід

Окрема людська одиниця

Неповторна людина, що усвідомлює Особистість

свою неповторність і намагається її

підтримати Людина

4. Заповніть пусті рамки

Головні версії

походження

людини

5. Виберіть із п’яти варіантів відповідей на кожне запитання один правильний

1. Термін «філософська антропологія»

означає:

а) філософське вчення про

суспільство;

б) філософське вчення про людину;

в) філософське вчення про мораль;

г) філософське вчення про природу. 2. Яка із перерахованих нижче версій

походження людини стверджує, що розум і матерія виникли на загальній основі і є лише двома властивостями однієї й тієї ж реальності.

а) еволюціоністська; б) антропна;

в) креаціоністська; г) релігійна.

3. Що з перерахованого є головною

сутнісною ознакою людини?

а) діяльність;

б) трансцендентність;

в) ідеальність;

г) вітальність. 4. Як визначає людину Хайдаггер?

а) Людина – це мисляча річ;

б) Людина – це канат, натягнутий між твариною і надлюдиною;

в) Людина – це родова істота;

г) Людина – це пастух буття.

5. Засновником персоналізму є:

а) Гусерль; б) Шелер;

в) Гайдеґер; г) Мунь’є;

д) Пола. 2. Засновником філософської антропології є

а) Гусерль; б) Шелер; в) Гайдеґер;

г) Конт; д) Пола.

Тема 12. Соціальна філософія: людина та історичний процес

1. Заповніть пусті рамки

Головні ознаки

суспільства

2. Вставте пропущені слова

Суспільство – це _____________________________, пов’язаних між собою __________________. Галузь філософського знання, що вивчає суспільство, називається _______________________________.

3. Заповніть пусті рамки

До складу суспільства входять

4. Виберіть із п’яти варіантів відповідей на кожне запитання один правильний

1. Предметом соціальної філософії є:

а) цілісна система у взаємодії всіх сторін суспільства

б) функціонування і розвиток соціальних інститутів

в) закони виникнення культурних сфер суспільства

г) суспільно-виробничі закони. 3. Історично сформований набір правил, цінностей і норм для регулювання суспільного життя – це:

а) індивід;

б) соціальна група;

в) соціальна спільнота;

г) соціальна організація;

д) соціальний інститут

2. Що з перерахованого нижче належить до сутнісних ознак суспільства?

а) діяльність;

б) вітальність;

в) трансцендентність;

г) історичність;

д) матеріальність. 4. Роль яких саме чинників вважав Малтус головними у розвитку суспільства?

а) психологічних;

б) географічних;

в) демографічних;

г) біологічних;

д) природних.

Тема 13. Філософія культури і науки

1. Вставте пропущені слова

______________________________ – це все, створила людина

______________________________ – це все, чого людина не створювала

Давньоримський мислитель _________________ у своїх листах, які прийнято називати «_________________» вперше ввів слово «культура» у розумінні «вирощування душі», духовний саморозвиток людини. Видатний англійський вчений _________________ вперше спробував дати точне наукове визначення поняття «культура».

2. Вставте пропущені назви складових частин культури

_____________________ – до нього відноситься система різноманітних предметів, засобів, процедур та ідей, пов’язаних із життєдіяльністю людини (харчування, одяг) та трудовою активністю (знаряддя праці, способи ведення домашнього господарства).

_____________________ – історичний тип відношення суспільства до природного середовища, особливості використання «другою природою», тобто культурою «першої» природи.

_____________________ – система цінностей, норм, способів діяльності, що регулюють обмін продукцією, економічну поведінку й економічні відносини в суспільстві.

_____________________ – система правил і норм регулювання міжособових відносин між людьми та людської поведінки.

_____________________ – спосіб отримання нових знань за допомогою раціональних й експериментальних методів пізнання.

_____________________ – діяльність людини, спрямована на створення духовних надбань і цінностей, а також способи та результат цієї діяльності.

_____________________ – сукупність різних переконань людей, пов’язаних із надприродним світом, що сприймаються без доказів.

_____________________ – сукупність усіх загальних способів передачі досвіду, знань, умінь і навичок, формування визначених соціальних норм поведінки.

_____________________ – сукупність всіх правил, норм, заборон, а також звичок і традицій, що регулюють життя людей у державі.

_____________________ – це знання та вміння здійснювати і здобувати державну владу.

Однак найвидатнішим досягненням людства, вершиною культури є _____________________.

3. Виберіть на кожне запитання із п’яти варіантів відповідей один правильний

1. Що таке культура?

а) все, що створила людина;

б) ввічлива поведінка людини;

в) набір якостей, які роблять людину розвиненою; г) освіта. 2. Що із перерахованого нижче є джерелом змін національної культури?

а) економіка; б) Бог; в) природа;

г) взаємодія з іншими культурами;

д) патріотизм.

3. Що таке наука?

а) галузь знання, що ґрунтується на переконаності в існуванні законів природи;

б) галузь знання, що ґрунтується на вірі; в) знання; г) розум. 4. Що із перерахованого нижче належить до складових частин наукової картини світу?

а) уявлення про ідеальне;

б) уявлення про добро і зло;

в) уявлення про світ;

г) уявлення про будову речовини.

Тема 14. Аксіологія: цінність буття і стратегія майбутнього

1. Вставте пропущені слова:

Те, що ми цінуємо, називається ________________________________

_______________________ – це розділ філософії, який вивчає цінності.

_______________________ – вперше ввів слово «аксіологія».

2. Заповніть пусті рамки

Структура

цінності

3. Вставте пропущені слова:

У наш час необхідна зміна цінностей ______________ цивілізації на цінності ____________ цивілізації. Вперше таку зміну цінностей проголосив видатний український учений і філософ ___________________________ у праці «___________________________», а згодом аналогічні ідеї розвивалися у працях учасників створеної у ________ році, за ініціативою італійського громадського діяча _____________________, міжнародної організації під назвою «_________________________».

5. Виберіть на кожне запитання із п’яти варіантів відповідей один правильний

1. Як називається розділ філософії, що вивчає цінності?

а) соціологія;

б) натурфілософія;

в) антропологія;

г) аксіологія; д) футурологія. 2. Хто з указаних нижче мислителів вперше оголосив заміну цінностей техногенної цивілізації на антропогенну?

а) Гусерль; б) Печеї; в) Леруа;

г) Вернадський; д) де Шарден.

3. Що із вказаного нижче входить до ціннісних орієнтацій?

а) позитивістська; б) утилітарна;

в) міфологічна; г) пізнавальна;

д) економічна. 4. Хто з названих нижче мислителів запровадив термін «ноосфера»?

а) Гусерль; б) Печеї;

в) Леруа; г) Вернадський;

д) де Шарден.

5. Що з перерахованого нижче відноситься до структури цінностей?

а) системний елемент;

б) коґнітивний елемент;

в) соціоцентричний елемент;

г) ціннісний елемент;

д) раціональний елемент. 6. Аксіологічний підхід до осмислення культури зосереджує увагу на:

а) вдосконаленні людини як духовно-морального суб’єкта культури;

б) ціннісній сфері буття людини;

в) соціальних носіях ціннісних відносин, що регулюють діяльність.


Похожие работы:

«ПОЛОЖЕНИЕ о Клубе интернациональной дружбы Общие положения Клуб интернациональной дружбы (КИД) – добровольное объединение учащихся 1-11 классов, призванное активно содействовать интернациональному воспитанию учащихся. Свою работу КИД осуществляет в органическом е...»

«04-09 июля 2017 года в г. Астрахань состоится международный форум-фестиваль "Гастрономические дороги Великого Шёлкового пути. Путешествие за вкусом, Астрахань 2017"ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ Международный форум – фестиваль "Гастрономические дороги Великого Шёлкового пути. Путешествие за вкусом, Астрахань 2017" проводится при...»

«152403810 Компания АО "ДИАКОН-ДС" это современная, многопрофильная, высокотехнологичная компания, имеющая квалифицированный персонал, высокую культуру производства, собственную научно-исследовательскую базу для про...»

«"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДЕНО" Министр культуры РТ Директор ГБУ РЦНТД А. К. Тамдын _ Е.Н. Ондар ""_2017 г. ""_2017 г. Положение о проведении Республиканского конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Хамнаарак – 2017" Общие положения Республиканский конкурс юных исполнителей эстрадной песни "Хамнаарак – 2017" (...»

«ЛЕТО в Уральском федеральном округе. Событийные мероприятия (июнь-август 2017 года) № Название мероприятия, организаторы Место проведения, дата Краткое описание ИЮНЬ Курганская область 1 Торжественное открытие купального сезона на муниципальном пляже "Кетовский" Отдел культуры Администрации Кетовского района,...»

«СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики Администрации МО г. Салехард _С.Л. Шевченко ""2017 г.УТВЕРЖДАЮ Заведующий Культурно-досуговым центром "Наследие" филиала МАУК "ЦКиС "Геолог" _Л.Г. Огорелкова ""2017 г.ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Открытого межмуници...»

«Срок освоения программы: 01.09.2016 – 31.05.2017 Технология (девочки), 7-8 класс, ФК ГОСПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по учебному предмету "Технология"/Обслуживающий труд/ составлена на основе:1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования / прика...»

«Рабочая программа по предмету Английский язык 2-4 класс Пояснительная записка Данная программа предназначена для обучения школьников английскому языку во 2-4 классах образовательных учреждений Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.