WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 


«Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library.sumdu.edu.ua | library ...»

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

library.sumdu.edu.ua | library@sumdu.edu.ua6515108826500

2815590635000Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за листопад 2016 року

Економіка. Економічна наука

Базилевич В. Д. Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії / В. Д. Базилевич // Економіка України. – 2016. – № 8. – С. 78-92.

Ревуцький С. Розвиток процесів глобалізації в світовій економіці в другій половині ХХ–на початку ХХІ століття / С. Ревуцький // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 4. – С. 96-102.

Ризик

Камінський С. І. Управління ризиками в процесі управління фінансовим циклом підприємства торгівлі / С. І. Камінський // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 117-125.

Кришталь Г. Вибір методу розрахунку міри сукупного фінансового ризику / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2016. – № 3. – С. 48-57.

Теорія вартості. Економіка природокористування

Єрмошенко М. М. Утворення і розподіл прибутку в інформаційно-енергетичній теорії вартості / М. М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 8-15.

Мішенін Є. В. Стратегічні орієнтири в управлінні екосистемними послугами водно-болотних угідь / Є. В. Мішенін, Н. В. Дегтярь // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1. – С. 33-41.

Інвестиції

Аніщенко С. Механізми державного регулювання інвестиційних процесів в Україні / С. Аніщенко // Фінансовий контроль. – 2016. – № 6. – С. 18-25.

Жваненко С. А. Інноваційно-інвестиційна діяльність як інструмент розвитку економіки курортно-рекреаційних систем / С. А. Жваненко // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Лендєл О. М. Теоретико-методичні аспекти здійснення інвестиційної діяльності в сучасних економічних умовах / О. М. Лендєл // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 83-87.

Непран А. В. Формування та використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні / А. В. Непран // Фінанси України. – 2016. – № 9. – С. 111-128.

Таранюк Л. М. Методологічні положення щодо формування механізму інвестиційного забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств машинобудівного комплексу / Л. М. Таранюк // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 2. – С. 41-50.

Федун І. Л. Особливості реалізації інвестиційного проекту виробництва стевії як умови забезпечення продовольчої безпеки / І. Л. Федун, К. О. Новицький // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 88-91.

Хопчан В. М. Теоретичні засади аналізу інвестицій при оцінці вартості акцій підприємства / В. М. Хопчан // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Економічний розвиток. Інновації

Бугас Н. В. Концептуальні засади стратегічного управління інноваційною активністю підприємств / Н. В. Бугас, З. Р. Дякович // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 67-71.

Бугас Н. В. Роль інноваційного фактору в забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку регіону / Н. В. Бугас, Г. М. Гладка // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Васильєв О. В. Краудфандинг - сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу / О. В. Васильєв, С. С. Матющенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 36-40.

Васіна А. Ю. Інституційний аналіз впливу держави на структурування національної економіки / А. Ю. Васіна // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 2. – С. 60-71.

Грималюк А. В. Невизначеність та економічний розвиток / А. В. Грималюк // Економіка України. – 2016. – № 9. – С. 19-30.

Данилишин Б. М. Тактика еволюціонізму в сучасному економічному розвитку світу (в аспектах третьої та четвертої промислових революцій) / Б. М. Данилишин // Економіка України. – 2016. – № 8. – С. 44-61.

Діордієв В. О. Засади створення фінансового інноваційного хабу в Україні / В. О. Діордієв // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Добіжа Н. В. Актуальні питання впровадження інновацій на підприємстві / Н. В. Добіжа, А. І. Гончаренко // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 35-37.

Єрмакова О. А. Інструменти державної інноваційної політики України в контексті впровадження європейського досвіду / О. А. Єрмакова // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1. – С. 85-96.

Звєряков М. І. Уроки ринкової трансформації в Україні / М. І. Звєряков // Економіка України. – 2016. – № 8. – С. 7-25.

Мельник Л. Г. Инновационный потенциал Третьей промышленной революции / Л. Г. Мельник // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1. – С. 9-32.

Мельник Л. Г. Четвёртая промышленная революция: предпосылки и содержание / Л. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 26-30.

Новіцька О. В. Інтелектуалізація економіки як чинник інноваційного розвитку / О. В. Новіцька // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Харченко Т. О. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Т. О. Харченко, Р. Л. Куфрик // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Чернишова М. І. Впровадження проекту "розумні мережі" в контексті розвитку паливно-енергетичного комплексу України / М. І. Чернишова, С. О. Тульчинська // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Melnyk L. H. Socio-cultural, socio-economic and technological transformations for sustainable development on local level / L. H. Melnyk, O. M. Derykolenko, I. B. Dehtyarova // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 2. – С. 32-40.

Економічне зростання

Неклеса А. І. Сутнісна характеристика економічного зростання підприємства / А. І. Неклеса // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Паньков О. Б. Моделі економічного зростання як база дослідження інвестиційної діяльності підприємства / О. Б. Паньков // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Математична економіка

Баженова О. В. Дослідження реакції малої відкритої економіки на зовнішньоекономічні збурення на основі динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги / О. В. Баженова // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Кайдашев Р. П. Петли оптимизации в проектах / Р. П. Кайдашев // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 329-337.

Князь С. В. Структура, можливості і перспективи розвитку віртуальної економіки та креативних індустрій / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 346-351.

Кононова К. Ю. Інформаційне суспільство: графова модель формування / К. Ю. Кононова // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 58-64.

Литвиненко К. О. Оцінка мультиплікативного впливу зовнішніх факторів на підприємницький сектор на базі моделі матриць соціальних рахунків / К. О. Литвиненко // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 123-126.

Орлов О. О. Управління цінами, витратами і прибутком за умов багатономенклатурного виробництва на засадах концепції маржинального підходу / О. О. Орлов, Д. Д. Сурмай // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 391-400.

Пістунов І. М. Використання нейронних сіток для формування низькоризикової стратегії торгівлі на фінансових ринках / І. М. Пістунов, Д. С. Богач // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 401-408.

Історія економічних теорій

Максимов Д. А. Перспективы институционального подхода к оценке активов производственной корпорации / Д. А. Максимов, М. А. Халиков // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 16-25.

Стрижак О. О. Поняття інституту: основні підходи до визначення суті та змісту / О. О. Стрижак // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 38-43.

Виплати. Відпустка. Безпека праці

Коваленко Д. І. Діагностика та нейтралізація фінансово-економічних ризиків в системі управління підприємством / Д. І. Коваленко, Т. Ю. Москаленко // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Кравченко Л. Припинення трудового договору та проведення розрахунку у разі смерті працівника / Л. Кравченко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2016. – № 43. – С. 20-23.

Морєва О. Суміщення посад: від організації роботи до обліку робочого часу / О. Морєва // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2016. – № 42. – С. 27-29.

Свинцова О. Оплата чорнобильських відпусток / О. Свинцова // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 39 : Послуги прокату. – С. 26-27.

Усенко О. Відпустка після демобілізації : чи має право демобілізований працівник на щорічну відпустку одразу після повернення на роботу, якщо йому було надано оплачувану відпустку за місцем проходження військової служби / О. Усенко // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 39 : Послуги прокату. – С. 24.

Усенко О. Пільгові відпустки / О. Усенко // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 39 : Послуги прокату. – С. 25.

Чернушенко І. Оплата листка непрацездатності під час відпустки: враховуємо нюанси / І. Чернушенко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2016. – № 40. – С. 22-25.

Шарий Т. Відрядна форма оплати праці: нарахування індексації / Т. Шарий // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 39 : Послуги прокату. – С. 12-13.

Працевлаштування

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників : Закон України від 6 жовтня 2016 року № 1662-VIII / Україна. Закони // Голос України. – 2016. – № 219.- 17 листопада. – С. 5.

Свідрак А. Працевлаштування іноземця / А. Свідрак // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 39 : Послуги прокату. – С. 28-29.

Регіональна економіка. Територіальна економіка

Богуш Л. Г. Соціальна інфраструктура об'єднаних громад України: підходи до розвитку / Л. Г. Богуш // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 172-183.

Гарбера О. Є. Територіальний брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичної дестинації / О. Є. Гарбера // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Гріневська С. М. Формування механізму саморозвитку регіону за умов децентралізації управління / С. М. Гріневська // Економіка України. – 2016. – № 9. – С. 56-69.

Дейнега І. О. Регіональні особливості формування комплексу маркетингу сільського зеленого туризму / І. О. Дейнега, Л. М. Акімова, О. А. Кратт // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 184-194.

Заяць Т. А. Економічна основа сільських поселень України та перспективи її зміцнення / Т. А. Заяць, Г. О. Краєвська // Економіка України. – 2016. – № 9. – С. 70-81.

Іщенко О. А. Національний досвід реалізації транскордонних проектів / О. А. Іщенко // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Кислинський С. С. Стан та проблеми розвитку освітньо-наукової компоненти інтелектуального потенціалу регіонів України / С. С. Кислинський // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Нехайчук Д. В. Домогосподарства як носії інвестиційного потенціалу держави та її регіонів / Д. В. Нехайчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 103-107.

Сєрєбряк К. І. Методичний підхід до проведення компаративного аналізу показників економічного співробітництва регіонів / К. І. Сєрєбряк // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 56-61.

Шинкарюк О. В. Становлення передумов впровадження державного регулювання регіонального людського розвитку в Україні (від цілей людського розвитку до завдань сталого розвитку) / О. В. Шинкарюк // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 70-78.

Економіка землі

Застосування стереотопографічного методу в інвентаризації земель / С. Ямелинець, О. Приступа, А. Балян, Т. Ямелинець // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2016. – Вип. ІІ (32). – С. 107-109.

Новаковська І. Сучасні проблеми регулювання системи землекористування міст / І. Новаковська // Економіст. Український журнал. – 2016. – № 9. – С. 15-17.

Перович І. Напрямки розвитку кадастрової системи України / І. Перович // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2016. – Вип. ІІ (32). – С. 38-40.

Самойленко Л. Проблеми оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та можливі шляхи їх вирішення (на прикладі м. Березань Київської області) / Л. Самойленко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2016. – Вип. ІІ (32). – С. 103-106.

Федонюк В. В. Порівняльний економічний аналіз проведення рекультивації різних видів на порушених землях / В. В. Федонюк, В. О. Волянський, М. А. Федонюк // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 203-212.

Эфендян П. О преимуществах применения ландшафтно- бассейнового землеустройства в горных районах / П. Эфендян // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2016. – Вип. ІІ (32). – С. 110-113.

Форми органiзацiї та співробітництва в економiцi

Булавинець В. М. Роль державно-приватного партнерства у розвитку сучасної місцевої інфраструктури / В. М. Булавинець, І. П. Сидор // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

"ВНИИкомпрессормаш": индивидуальность, экономичность и качество // Панорама. – 2016. – № 44.- 26 октября-2 ноября. – С. А7.

Коваленко Є. В. Зарубіжний досвід формування національних моделей корпоративної соціальної відповідальності / Є. В. Коваленко // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1. – С. 106-112.

Ковбатюк М. В. Створення кластерів як перспективний напрям адаптації транспортних підприємств / М. В. Ковбатюк, Н. Г. Беник // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Козак О. А. Перспективи трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства / О. А. Козак, О. С. Дудник // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Пєтухова О. М. Діагностика системи корпоративного управління підприємств кондитерської галузі / О. М. Пєтухова, Г. Г. Чорноштан // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 47-51.

Шалаєнко М. А. Моделювання та прогнозування розвитку малих підприємств в Україні / М. А. Шалаєнко // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Фінанси

Балицька М. В. Основні принципи та механізм управління фінансовою стійкістю страхової організації / М. В. Балицька // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 61-64.

Гайдуцький І. П. Методологічні підходи до оцінки інвестиційної привабливості сталого низьковуглецевого розвитку / І. П. Гайдуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 5-13.

Гайдуцький І. П. Пріоритети сталого низьковуглецевого розвитку України / І. П. Гайдуцький // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 23-28.

Гайдуцький І. П. Проблеми транснаціональної гармонізації системи регулювання та мотивації інвестування сталого низьковуглецевого розвитку / І. П. Гайдуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 10-15.

Глущенко О. В. Роль фінансового забезпечення охорони здоров'я у досягненні добробуту суспільства / О. В. Глущенко // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 2. – С. 72-82.

Глущенко О. В. Фінансові чинники формування національного добробуту на рівні централізованих фінансів / О. В. Глущенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 273-284.

Демчишак Н. Б. Методологічні та інституційні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні / Н. Б. Демчишак // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 16-21.

Демчишак Н. Б. Теоретична конструкція та стратегічні основи фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні / Н. Б. Демчишак // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Диба М. І. Концесія: сутність та форми фінансового забезпечення / М. І. Диба // Фінанси України. – 2016. – № 10. – С. 65-76.

Котляров В. О. Залучення іноземних інвестицій в агропромислові формування та їх значення в контексті структурного розвитку економіки України / В. О. Котляров // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 92-95.

Ладюк О. Д. Фінансова безпека: характеристика складників / О. Д. Ладюк // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Лібанова Е. М. Криза політики доходів в Україні / Е. М. Лібанова // Економіка України. – 2016. – № 8. – С. 62-77.

Мярковський А. І. Інновації в інформаційному забезпеченні управління державними фінансами / А. І. Мярковський // Фінанси України. – 2016. – № 9. – С. 7-29.

Непомнящий О. М. Аналіз сучасного стану фінансування міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів в Україні / О. М. Непомнящий, Ю. Г. Прав // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 72-76.

Олійник О. Механізми фінансування закордонних енергетичних та інфраструктурних проектів Китаю та можливості їх використання в Україні / О. Олійник // Банківська справа. – 2016. – № № 3. – С. 83-98.

Пелехатий А. О. Фінансова спроможність об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації: проблеми та шляхи їх вирішення / А. О. Пелехатий // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Прокопенко Ж. В. Сучасний стан ринку небанківських фінансових установ: пенсійне забезпечення, інвестиції та лізинг / Ж. В. Прокопенко // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 85-96.

Рязанова Н. С. Фінансове рахівництво як інформаційно- інфраструктурна підсистема сучасної мікроекономіки / Н. С. Рязанова, В. М. Федосов // Фінанси України. – 2016. – № 10. – С. 39-64.

Січняк О. О. Теоретичні основи дослідження формування та класифікації бюджетно-податкової політики / О. О. Січняк // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 119-122.

Суторміна К. М. Ефективність фінансування інновацій: міжнародний досвід / К. М. Суторміна, Є. С. Осадчий // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Фурдичко Л. Є. Дестабілізуючі фактори впливу на фінансову систему України в сучасних умовах розвитку держави / Л. Є. Фурдичко // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 29-33.

Чернєв Є. В. Венчурний капітал: характерні особливості та проблеми законодавчого визначення / Є. В. Чернєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 52-55.

Яблочніков С. Л. Стан та проблеми фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні / С. Л. Яблочніков, Т. В. Євась, О. А. Жуков // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Бюджет

Баранецька О. В. Аналіз бюджетотворення в Україні / О. В. Баранецька, Я. Г. Бучковська // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 79-84.

Податки. Оподаткування

Брехов С. С. Концептуальні засади та напрями розвитку системи протидії агресивному податковому плануванню в Україні / С. С. Брехов, В. І. Коротун // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Кепіна С. Розмір податкової соціальної пільги / С. Кепіна, О. Марінець // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 41 : Річна інвентаризація. – С. 28-29.

Нікітішин А. О. Податкова політика стимулювання розвитку людського капіталу / А. О. Нікітішин // Фінанси України. – 2016. – № 10. – С. 113-127.

Плаксієнко В. Я. Облік податку на додану вартість у системі електронного адміністрування: аспекти наукової дискусії / В. Я. Плаксієнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 5-8.

Стельмах А. Недопуск до перевірки : про умови та порядок допуску контролюючих органів до проведення документальної перевірки, підстави для висновків під час перевірки та ін. / А. Стельмах, Ю. Пастушенко // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 42 : Ремонт побутової техніки. – С. 31-32.

Стельмах А. Перевірки самозайнятих осіб / А. Стельмах, Ю. Пастушенко // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 41 : Річна інвентаризація. – С. 34-36.

Царук Н. Г. Облік податку на додану вартість у сільськогосподарських підприємствах / Н. Г. Царук // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 317-328.

Чан-хі О. С. Європейська практика оподаткування сільськогосподарських кооперативів: досвід для України / О. С. Чан-хі, Н. О. Мосійчук // Ефективна економіка. – 2016. – №№ 11.

Шевченко Н. І. Досвід країн ЄС щодо використання податкових інструментів стимулювання інвестиційних процесів / Н. І. Шевченко, В. Є. Тараненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 80-83.

Ярема Я. Р. Тенденції функціонування системи непрямого оподаткування в Україні та країнах-членах ЄС / Я. Р. Ярема, М. В. Ярош // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Державні витрати

Трофимчук О. А. Витрати держави: міфи та об'єктивна необхідність / О. А. Трофимчук // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Банки. Банківська справа

Білошапка В. Вирішення проблеми простроченої заборгованості банків в умовах виходу країни з фінансової кризи / В. Білошапка // Банківська справа. – 2016. – № 3. – С. 111-123.

Бобиль В. Трансформація банківського нагляду в умовах фінансової кризи / В. Бобиль, М. Дронь // Банківська справа. – 2016. – № 3. – С. 99-110.

Бортніков Г. П. Удосконалення процесу розробки стратегії розвитку банківського сектору України / Г. П. Бортніков, О. О. Любіч // Фінанси України. – 2016. – № 9. – С. 29-53.

Гаряга Л. О. Управління кредитним портфелем у контексті реформування банківської системи України / Л. О. Гаряга // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Дрозд А. О. Чисельне моделювання ціноутворення банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів / А. О. Дрозд, В. О. Капустян // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 104-115.

Коваленко В. Формування засад випереджальної антикризової системи управління фінансовою стійкістю банків / В. Коваленко, О. Звєряков // Банківська справа. – 2016. – № 3. – С. 58-73.

Козюк В. Європейський банківський союз: заповнюючи прогалину в теорії оптимальних валютних зон / В. Козюк // Банківська справа. – 2016. – № 3. – С. 3-15.

Любіч О. О. Аналіз бізнес-моделі державних банків України / О. О. Любіч, Г. П. Бортніков, Г. О. Панасенко // Фінанси України. – 2016. – № 10. – С. 7-38.

Поліщук А. Моніторинг операцій з використанням платіжних карток у системі внутрішнього контролю банків / А. Поліщук // Банківська справа. – 2016. – № 3. – С. 74-82.

Савлук М. І. Трансформація функціональних завдань НБУ в умовах системної розбалансованості економіки / М. І. Савлук // Фінанси України. – 2016. – № 9. – С. 53-65.

Скок П. О. Сучасне розуміння ролі фінансових інновацій та інноваційної діяльності в банках / П. О. Скок // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 30-32.

Тюлєнєва Ю. В. Розробка моделі залежності чистого процентного доходу банку від розміру залученої ресурсної бази від фізичних осіб / Ю. В. Тюлєнєва, М. М. Савченко // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Чуб П. М. Проблемна кредитна заборгованість банків в Україні та світі / П. М. Чуб, С. І. Ходакевич // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 41-46.

Гроші. Валюта

Гайдуцький П. І. Гривня - атрибут державності та ефективності економіки / П. І. Гайдуцький // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 4-11.

П'янкова О. В. Валютне регулювання експортних та імпортних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в контексті антикризових заходів / О. В. П'янкова // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Швець С. М. Фіскальний сеньйораж та інфляція в Україні / С. М. Швець // Фінанси України. – 2016. – № 9. – С. 65-79.

Фондовий ринок

Бірюк С. О. Біржова компонента інформаційного середовища вітчизняного фондового ринку / С. О. Бірюк // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 44-47.

Дубина М. В. Дослідження особливостей взаємозв'язку фінансового ринку та ринку фінансових послуг / М. В. Дубина // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 21-26.

Клименко К. В. Запровадження інституту омбудсмена з фінансів та інвестицій в контексті забезпечення належного рівня фінансової безпеки / К. В. Клименко, В. В. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 14-20.

Коломієць В. Л. Дискусійні питання сутності фінансової інфраструктури / В. Л. Коломієць // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 77-79.

Кредит. Кредитна справа

Волкова О. Г. Резервні фонди кредитних спілок України: особливості формування та використання / О. Г. Волкова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 264-272.

Воротинцев М. Удосконалення оцінки ризику кредитування діяльності кредитних спілок / М. Воротинцев // Банківська справа. – 2016. – № 3. – С. 33-47.

Коваль С. Л. Мотиви та потенційні ризики кредитної поведінки домогосподарств / С. Л. Коваль // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Петриків А. В. Шляхи підвищення кредитоспроможності органів місцевого самоврядування / А. В. Петриків // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Синоверський Р. Л. Кредитування малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи / Р. Л. Синоверський // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 72-76.

Фатюха Н. Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні / Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 32-37.

Економічне становище. Економічна політика.

Контроль економіки

Біловодська О. А. Економічні відносини в регіональних системах управління: державно-приватне партнерство / О. А. Біловодська // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1. – С. 97-105.

Бортнюк Т. Ю. Інституційне забезпечення енергоефективності національної економіки / Т. Ю. Бортнюк, С. З. Мощич // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1. – С. 42-50.

Бочарова Ю. Г. Особливості конкуренції в економіці України / Ю. Г. Бочарова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 48-53.

Дадашова П. А. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку України / П. А. Дадашова, М. П. Кладова // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Золотых И. Б. Инновационная модель Украины: проблемы и перспективы развития в условиях формирования экономики знаний / И. Б. Золотых // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Кізін Г. В. Необхідність управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням економічної безпеки держави / Г. В. Кізін // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 57-61.

Кравченко В. І. Виклики і загрози Україні, її економіці та фінансам у першій третині XXI століття / В. І. Кравченко // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Лотиш О. Я. Особливості стратегічного аналізу галузі / О. Я. Лотиш // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Мартинович Д. Є. Аналіз ефективності публічних закупівель як інструменту державної допомоги / Д. Є. Мартинович // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 70-76.

Ніколаєнко Ю. В. Організаційно-економічний механізм регулювання економічної безпеки національної економіки / Ю. В. Ніколаєнко, Т. А. Шишлов // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Пилипенко О. В. Державне управління інноваційною діяльністю в Україні: проблеми та перспективи / О. В. Пилипенко // Економіка України. – 2016. – № 9. – С. 31-43.

Пірникоза П. В. Фіскальні та економічні наслідки тіньової економіки / П. В. Пірникоза // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 84-88.

Сокіл О. Г. Концептуальні основи сталого розвитку в економічних та облікових теоріях / О. Г. Сокіл // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Сотник І. М. Економіко-правові аспекти реформування сфери енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії в Україні / І. М. Сотник, Л. В. Старченко, Т. С. Личко // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1. – С. 51-68.

Тимошенко О. В. Використання інтегральної моделі оцінювання економічної безпеки держави та її основних функціональних компонентів / О. В. Тимошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 95-108.

Україна. Державна служба статистики.

Економіка України за січень-вересень 2016 року / Україна. Державна служба статистики // Урядовий кур'єр. – 2016. – № 210.- 9 листопада. – С. 10.

Худолій Ю. С. Оцінювання та прогнозування фінансових криз на основі системи індикаторів раннього сповіщення / Ю. С. Худолій, А. В. Шклярук // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 9. – С. 20-26.

Чернєв Є. В. Державне регулювання як стимулюючий чинник розвитку венчурного інвестування / Є. В. Чернєв // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Чижов В. А. Проблеми та перспективи управління ІТ-компаніями в умовах соціально-економічної кризи України / В. А. Чижов // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 68-71.

Шамборовський Г. О. Застосування антикризового регулювання з метою стабілізації та зростання доходів населення в трансформаційних економіках / Г. О. Шамборовський // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 51-55.

Штань М. В. Макроекономічні умови функціонування спеціальних економічних зон в Україні / М. В. Штань // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 16-20.

Економіка сільського господарства.

Економіка продовольчого виробництва

Алексєєнко О. А. Теоретичні підходи до оцінки ефективності виробництва підприємств м'ясопродуктового підкомплексу / О. А. Алексєєнко // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Безп'ята І. В. Діагностика соціально-економічної результативності роботи аграрного сектора країни / І. В. Безп'ята // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 65-69.

Болгар Т. М. Вплив ділової активності вітчизняних сільськогосподарських підприємств на їх конкурентоспроможність / Т. М. Болгар, О. М. Мельник // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Вовк Л. В. Інноваційне підприємництво в сільському господарстві як організаційно-економічна система його стратегічного розвитку / Л. В. Вовк, С. О. Пузирьов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 43-46.

Гмиря В. П. Державне регулювання банківського кредитування інвестиційних проектів в аграрному секторі України / В. П. Гмиря // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Дергалюк М. О. Аналіз лізингу як інструменту відновлення виробничо-технічного потенціалу АПК регіонів / М. О. Дергалюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 62-65.

Заяць Р. В. Інформаційне забезпечення управління власністю в аграрних підприємствах / Р. В. Заяць // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Карасьова Н. А. Державна політика стимулювання експорту аграрного сектора / Н. А. Карасьова // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 41-44.

Круп'як Л. Б. Проблеми фінансування розвитку агропромислового комплексу України / Л. Б. Круп'як, І. Й. Круп'як // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Лапін О. В. Шляхи удосконалення експортного потенціалу підприємств харчової промисловості / О. В. Лапін, К. М. Горицька // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Мамалига С. В. Розвиток ринку органічної продукції в Україні / С. В. Мамалига, А. С. Гловюк // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Михайлов М. Г. Інноваційно-інвестиційний підхід до розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств / М. Г. Михайлов // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Москаленко К. В. Формування ефективної збутової політики підприємств олійно-жирової промисловості / К. В. Москаленко // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Паламаренко Я. В. Особливості системи управління підприємствами спиртової промисловості України / Я. В. Паламаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 65-70.

Свиноус І. В. Методичні засади формування системи управління витратами на сільськогосподарських підприємствах / І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, С. М. Хомовий // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 9-12.

Семцов В. М. Неспостережувані економічні процеси на основі діяльності нерезидентів / В. М. Семцов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 26-31.

Сєвідова І. О. Теоретичні аспекти розвитку агропромислового виробництва в умовах глобалізації економіки / І. О. Сєвідова // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Стецюк Л. С. Методичне забезпечення аналізу сільськогосподарських підприємств / Л. С. Стецюк // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Економіка промислового виробництва.

Сфера послуг

Вишневський В. П. Глобальна неоіндустріалізація та її уроки для України / В. П. Вишневський // Економіка України. – 2016. – № 8. – С. 26-43.

Воронкова Т. Є. Підвищення ефективності діяльності підприємств легкої промисловості в умовах ринкових відносин / Т. Є. Воронкова, Л. Л. Маслюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 47-52.

Горобченко Д. В. Формування методичних підходів до моделювання комплексної економічної оцінки екосистемних послуг / Д. В. Горобченко, Т. В. Горобченко // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 2. – С. 118-126.

Драч О. І. Підходи та фактори до формування конкурентного потенціалу підприємств машинобудування / О. І. Драч // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Кривов'язюк І. В. Управління стратегічними можливостями машинобудівних підприємств / І. В. Кривов'язюк, Р. М. Стрільчук // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 144-155.

Крилов Д. В. Особливості застосування алгоритму формування організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційного проекту на промисловому підприємстві / Д. В. Крилов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 5-9.

Мних О. Б. Криза транспортного машинобудування в Україні і маркетинговий підхід до формування ринкової вартості машинобудівних підприємств / О. Б. Мних // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 77-86.

Назарова Т. Ю. Механізм управління фінансовим потенціалом промислових підприємств на основі синергетичного підходу / Т. Ю. Назарова // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 127-130.

Окландер М. А. Методи експертних і прогнозних оцінок обсягів збуту промислових підприємств / М. А. Окландер, І. А. Педько // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1. – С. 69-77.

Олійник О. М. Напрямки вдосконалення аналітичного інструментарію управління логістичною підсистемою машинобудівного підприємства / О. М. Олійник, Є. В. Маказан, О. О. Головань // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 383-390.

Присяжнюк Л. Г. Оптимізація витрат підприємств машинобудівної галузі за допомогою інформаційних технологій та оптимізації управління запасами / Л. Г. Присяжнюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 76-79.

Саенко В. Г. Прагматическая оценка услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной сферы / В. Г. Саенко // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 45-50.

Чернецька О. В. Процес управління інвестиційною привабливістю підприємств машинобудування України / О. В. Чернецька // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 45-51.

Економіка транспорту. Політика у сфері туризму

Дейнега І. О. Регіональні особливості формування комплексу маркетингу сільського зеленого туризму / І. О. Дейнега, Л. М. Акімова, О. А. Кратт // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 184-194.

Дорощук В. О. Сучасні підходи до вирішення поставлених задач в економіці транспорту / В. О. Дорощук // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Смирнов Є. В. Стратегічні імперативи розвитку туристичної галузі України / Є. В. Смирнов, О. П. Смирнова // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 28-34.

Тєлєтов О. С. Маркетингово-інноваційні перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіонах України / О. С. Тєлєтов, А. С. Чикалова // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 2. – С. 106-117.

Ціни. Ціноутворення

Горлачук О. А. Концептуальні детермінанти ринкового механізму регіонального ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в сучасних умовах розвитку / О. А. Горлачук, М. А. Горлачук, А. І. Машко // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Курбатова Т. О. Методичні підходи до оцінювання вартості електроенергії з відновлювальних джерел енергії / Т. О. Курбатова // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1. – С. 113-123.

Столяров В. Ф. Формування цін і тарифів на товари та послуги суб'єктів природних монополій в Україні / В. Ф. Столяров, В. І. Островецький // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 19-27.

Ринок. Торгівля

Бавико О. Є. Тенденції розвитку ринку трикотажних виробів в Україні / О. Є. Бавико // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Дубицький Д. П. Оцінка ефективності одержання статусу уповноваженого економічного оператора / Д. П. Дубицький, А. В. Желякова // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Євтушевська О. В. Особливості поведінки споживачів на ринку в сучасних умовах / О. В. Євтушевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 22-24.

Карасьова Н. А. Державна політика стимулювання експорту аграрного сектора / Н. А. Карасьова // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 41-44.

Лапін О. В. Шляхи удосконалення експортного потенціалу підприємств харчової промисловості / О. В. Лапін, К. М. Горицька // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Савич О. П. Сучасні тенденції і перспективи розвитку глобального автомобільного ринку / О. П. Савич // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Цибуляк А. Г. Глобальні стратегії екологізації світових товарних ринків / А. Г. Цибуляк // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 54-57.

Шамборовський Г. О. Реформування митної служби в Україні в умовах європейської економічної інтеграції / Г. О. Шамборовський // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 27-31.

Шолом А. С. Формирование национальной институциональной базы внешней торговли в рамках присоединения и членства в ВТО, на примере Украины / А. С. Шолом // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Конкуренція

Данько Ю. І. Формування конкурентної галузевої структури підприємства з врахуванням кон’юнктури на ринку агропродовольчої продукції / Ю. І. Данько // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 2. – С. 51-59.

Діденко Є. О. Процес досягнення підприємством конкурентних переваг / Є. О. Діденко, А. К. Даніленко // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Маркетинг

Вакар Т. В. Методологічні та методичні основи брендингу сільських територій / Т. В. Вакар // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 80-83.

Грановська В. Г. Геомаркетинг як складова управління аграрними підприємствами / В. Г. Грановська // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Дейнега І. О. Регіональні особливості формування комплексу маркетингу сільського зеленого туризму / І. О. Дейнега, Л. М. Акімова, О. А. Кратт // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 184-194.

Демкура Т. В. Формування маркетингових комунікацій в контексті глобальних змін зовнішнього середовища / Т. В. Демкура // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Міжнародна економіка.

Міжнародне економічне співробітництво

Будкін В. С. "Економічна свобода" або "залежна економіка" - дилема регіону пострадянських держав / В. С. Будкін // Економіка України. – 2016. – № 9. – С. 3-18.

Кошеваров О. Л. Вплив професіональних організованих змагань на підвищення конкурентоспроможності футбольних клубів Європи / О. Л. Кошеваров // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 77-82.

Ринейська Л. С. Соціальна відповідальність як складова етики міжнародного бізнесу в умовах глобалізації / Л. С. Ринейська // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Стаканов Р. Д. Еволюція міграційної політики: на шляху до регіоналізації регулювання трудової міграції / Р. Д. Стаканов // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Чернишова М. І. Вплив міжнародних фінансових інституцій на розвиток енергетичного сектору України / М. І. Чернишова, С. О. Тульчинська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 38-41.

Kischak I. T. Problems of Integration Choice of Ukraine / I. T. Kischak, A. V. Slyusarenko // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 2. – С. 96-105.

Бухгалтерський облік. Аудит

Банщиков П. Модель тренінгу з 1С: інструмент підготовки студентів і підвищення кваліфікації менеджменту компаній / П. Банщиков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 7-8. – С. 4-11.

Баришнікова О. М. Особливості організації системи верифікації звітності сталого розвитку / О. М. Баришнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 131-140.

Безверхий К. Фінансова звітність підприємства: деякі особливості термінів подання та відповідальність за її неподання / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 7-8. – С. 41-46.

Бугай Н. О. Внутрішньогосподарський контроль як сегмент системи управління підприємством: сучасний стан та пріоритети розвитку / Н. О. Бугай // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Будько О. В. Облік соціально відповідальної діяльності як інформаційна основа управління сталим розвитком підприємства / О. В. Будько // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 33-38.

Гаврилова Л. Міжнародний досвід - на підтримку вітчизняних реформ / Л. Гаврилова // Фінансовий контроль. – 2016. – № 6. – С. 8-17.

Ганущак Л. Процес реформування держфінінспекції в держаудитслужбу триває / Л. Ганущак // Фінансовий контроль. – 2016. – № 6. – С. 4-7.

Гордополов В. Ю. Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності резидентів України / В. Ю. Гордополов // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Граковський Ю. Послуги прокату: особливості обліку / Ю. Граковський // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 39 : Послуги прокату. – С. 6-11.

Євдокимов В. В. Бухгалтерський облік витрат на ремонт власних основних засобів / В. В. Євдокимов, М. Ю. Самчик // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Заднепровська С. Організація та методика ризик-орієнтованого аудиту операцій казначейства банку / С. Заднепровська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 7-8. – С. 54-64.

Залунін В. Ф. Сутність консолідованої фінансової звітності та її роль в управлінні підприємством / В. Ф. Залунін, І. В. Кононова // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Зоря О. П. Особливості обліково-аналітичного відображення виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами в системі управління підприємством / О. П. Зоря, І. Я. Максименко, Я. О. Добренька // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 116-118.

Іванюта О. В. Оцінка поведінки загальновиробничих витрат виробничих підприємств / О. В. Іванюта, К. І. Самчук // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Іскрижицька Ф. Бухоблік основних засобів, запасів та їх інвентаризація / Ф. Іскрижицька // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2016. – № 43. – С. 6-9.

Ковова І. Актуальні аспекти розкриття в звітності інформації щодо розрахунків з постачальниками в умовах євроінтеграції / І. Ковова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 7-8. – С. 36-40.

Король Г. О. Теоретичні засади інформаційного забезпечення внутрішньогосподарського контролю на підприємстві / Г. О. Король, Т. В. Акімова // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Корягін М. В. Оцінка як методологічна складова системи бухгалтерського обліку соціально відповідального підприємства / М. В. Корягін // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Литвин Н. Аудиторський звіт: нові підходи до розкриття інформації / Н. Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 7-8. – С. 47-53.

Малишкін О. Звіт про прибутки (збитки): можливості трансформації до євроформату / О. Малишкін, А. Кравчук, В. Мальована // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 7-8. – С. 27-35.

Мурашко Т. Річна інвентаризація / Т. Мурашко // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 41 : Річна інвентаризація. – С. 4-27.

Орел А. М. Генерування управлінських інформаційних систем та рішень в обліковому процесі / А. М. Орел, І. В. Терлецька // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Пархоменко В. Удосконалення бухгалтерського обліку запасів / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 7-8. – С. 2-3.

Патраманська Л. Ю. Удосконалення підходів до оцінки ефективності внутрішнього контролю на підприємствах електронної комерції / Л. Ю. Патраманська // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Правдюк Н. Л. Бюджетування як інструмент обліку витрат для підвищення якості продукції підприємств лікеро-горілчаної підгалузі / Н. Л. Правдюк // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 13-15.

Рубейкін В. А. Консолідація фінансової звітності: методика виконання процедур / В. А. Рубейкін // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Сироватченко Л. В. Водокористування в Україні: особливості та сучасний стан / Л. В. Сироватченко // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 97-103.

Фесенко В. В. Аудит зовнішньоекономічної діяльності підприємств як фактор економічної безпеки: пріоритети та проблемні питання / В. В. Фесенко, Л. В. Бабенко // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Циган Р. М. Дослідження завдань управлінського обліку з урахуванням вимог сучасного менеджменту / Р. М. Циган, О. В. Онищенко, Л. М. Хоменко // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Чернова Н. С. Оцінка залізничного рухомого складу дохідним методичним підходом / Н. С. Чернова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 66-69.

Яценко В. Облік операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами: моделювання на основі процесного підходу / В. Яценко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 7-8. – С. 12-26.

Організація виробництва. Економіка підприємств

Андрющенко К. А. Розробка конкурентної стратегії підприємства в умовах процесного підходу / К. А. Андрющенко // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 4-8.

Бассова О. О. Дослідження формування та використання капіталу на виноробних підприємствах України / О. О. Бассова, Т. А. Бабіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 53-57.

Борецька Н. П. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства / Н. П. Борецька, К. В. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 63-66.

Брінь П. В. Комплексний підхід до прийняття рішення щодо впровадження аутсорсингу на підприємстві / П. В. Брінь, О. В. Прохоренко // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 48-53.

Воронкова Т. Є. Шляхи підвищення прибутковості підприємства в умовах нестабільного середовища / Т. Є. Воронкова, Н. Ю. Безпалько // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 42-44.

Гайдабрус Н. В. Карта споживацького досвіду як інструмент удосконалення логістичного сервісу підприємства / Н. В. Гайдабрус // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1. – С. 78-84.

Гарнага В. В. Стратегічне планування як основа сталого розвитку підприємства / В. В. Гарнага // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Єгоращенко І. В. Впровадження "зеленої" (екологічної) логістики суб`єктів господарювання / І. В. Єгоращенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 9. – С. 10-14.

Калінчик В. В. Вибір принципів побудови системи контролю шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища / В. В. Калінчик // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2016. – № 1. – С. 116-122.

Карюк В. І. Вплив інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток підприємства / В. І. Карюк // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Карюк В. І. Управління інноваціями в контексті соціально-економічного розвитку підприємства / В. І. Карюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 39-42.

Касич А. О. Сучасні підходи до методики аналізу використання матеріальних ресурсів / А. О. Касич, Н. М. Яценко, Є. В. Калько // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Керанчук Т. Л. Управління інвестиційними проектами підприємства на основі ціннісно-орієнтованих підходів / Т. Л. Керанчук, Т. П. Басюк // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 137-143.

Колеватова А. В. Основні пріоритетні напрями та механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства / А. В. Колеватова // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Марченко В. М. Взаємозв'язок понять потенціал підприємства, економічний, ресурсний та виробничий потенціали підприємства / В. М. Марченко, Н. О. Навроцький // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Мельник О. Г. Організаційні засади реалізації толінгових операцій на підприємствах / О. Г. Мельник, І. І. Коць // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 16-22.

Неклеса А. І. Формування стратегії інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств / А. І. Неклеса // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 72-75.

Нікіфоров П. О. Імплементація модифікованої моделі кумулятивної побудови (modified build-up method, MBM) у процес оцінки ставки витрат на власний капітал вітчизняних корпорацій / П. О. Нікіфоров, В. О. Семенюк // Фінанси України. – 2016. – № 9. – С. 79-98.

Носань Н. С. Адаптація європейського досвіду функціонування механізму банкрутства підприємств у вітчизняній практиці / Н. С. Носань // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 52-56.

Савченко Р. О. Процедури управлінського контролю / Р. О. Савченко, Н. М. Савченко // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 34-40.

Шашина М. В. Інформаційна складова економічної безпеки підприємства / М. В. Шашина, В. В. Володін // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Янковець Т. М. Порівняння сучасних моделей діагностики ймовірності банкрутства підприємства: закордонний та вітчизняний досвід / Т. М. Янковець, Ю. В. Чернюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 58-62.

Управління. Менеджмент

Алейнікова О. Управління інтелектуальними активами у проектному менеджменті / О. Алейнікова // Теорія та методика управління освітою. – 2015. – № 2.

Волошенко О. О. Методичний підхід до формування стратегії еколого-орієнтованого розвитку підприємства / О. О. Волошенко // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Гусаковська Т. О. Модель управління методичним забезпеченням системи ризикостійкості підприємства / Т. О. Гусаковська, Л. А. Рибалко-Рак, Л. П. Поставна // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Дашко І. М. Стратегічний контролінг на підприємстві: його сутність, значення, основні методи та інструменти / І. М. Дашко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 25-29.

Дідур К. М. Значення професійного підбору персоналу при формуванні якісного кадрового складу аграрного підприємства / К. М. Дідур // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 9-15.

Дмитренко Г. А. Соціальна відповідальність як імператив зворотного зв'язку у системі державного управління / Г. А. Дмитренко, М. О. Кириченко // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 12-18.

Іванченко Г. В. Обґрунтування алгоритму формування системи менеджменту знань в регіоні / Г. В. Іванченко // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Морозова М. Е. Управління персоналом як основа підвищення конкурентоспроможності організації / М. Е. Морозова // Вісник післядипломної освіти. – 2016. – Вип. 16. – С. 94-105.

Нусінов В. Я. Роль економічного потенціалу в підвищенні ефективності управління підприємством корпоративного типу / В. Я. Нусінов, Н. О. Шура, Д. В. Чубаров // Ефективна економіка. – 2016. – № 11.

Прудиус Л. В. Щодо реалізації концепції крос-культурного менеджменту на державній службі / Л. В. Прудиус // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 108-111.

Ткаченко С. А. Якості врегулювання проблем підсистеми майбутньої діагностики в системі стратегічного управління діяльністю підприємства та виробничого об’єднання / С. А. Ткаченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 9. – С. 15-20.

Щербаченко В. О. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства / В. О. Щербаченко // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1. – С. 124-131.

Страхування

Балицька М. В. Роль фінансової стійкості страхових компаній у забезпеченні фінансової стабільності економіки країни / М. В. Балицька // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 89-92.

Диба В. А. Вплив економічної кризи на страховий ринок України / В. А. Диба // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.

Мастюгіна Г. Пільги водіям під час виходу на пенсію / Г. Мастюгіна // Пенсійний кур'єр. – 2016. – № 43.- 28 жовтня. – С. 3.

Охріменко О. Зміни в пенсійному забезпеченні поліцейських : 19 жовтня 2016 р. КМУ прийняв постанову № 720 "Про внесення змін до пункту 7 постанови КМУ від 17 липня 1992 р. № 393", що регулює порядок визначення додаткових видів грошового забезпечення для осіб, які звільняються з посад поліцейських / О. Охріменко // Пенсійний кур'єр. – 2016. – № 44.- 4 листопада. – С. 3.

Хемій А. С. Напрями вдосконалення системи пенсійного страхування України / А. С. Хемій // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 56-60.

Чернушенко І. Оплата листка непрацездатності під час відпустки: враховуємо нюанси / І. Чернушенко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2016. – № 40. – С. 22-25.

Шірінян Л. В. Функціонування накопичувальних фондів попереджувальних заходів у страхуванні на основі державно-приватного партнерства / Л. В. Шірінян // Економіка України. – 2016. – № 9. – С. 44-55.

Шолойко А. С. Управління екологічними ризиками в Україні на мікро- та макрорівні / А. С. Шолойко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 21-25.

Місця збереження документів:

Бухгалтерія

ДБВі

НауЗ -Науковий зал

ННІ БТ - Читальний зал

Чит. зал ННК
Похожие работы:

«Вопросы и ответы по порядку проведения государственной экспертизы условий труда1.Зачем нужна государственная экспертиза условий труда.От результатов проведения специальной оценки условий труда зависит:• будут ли работникам, занятым во вредных (опасных) у...»

«МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 16 мая 2012 г. N 514 Об утверждении Порядка оплаты проезда сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и членам их семей, а также выплаты денежной компенсации рас...»

«Постановление Правительства Волгоградской области от 24 июля 2012 г. N 260-пОб утверждении Порядка назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка и родительского капитала гражданам, проживающим на территории Волгоградской областиВ соответствии с Зако...»

«Тема 4: "Страна происхождения товаров. Таможенная стоимость" Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством таможенного союза. При этом по...»

«АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В НАЦИОНАЛЕН И ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТCURRENT ISSUES OF SOCIAL POLICY IN NATIONAL AND EUROPEAN CONTEXT Айше Исметова Авдикова Докторант по Организация и управлен...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюсПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 апреля 2011 г. N 729-р Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.06.2014 N 581) Утвердить прилагаемый перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организац...»

«Управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації ДНЗ "Білозерське професійно-технічне училище № 6" Спеціальність: "Слюсар з ремонту автомобілів". Водій автотранспортних засобів катего...»

«Запит на надання цінової пропозиції (Запит) № BREQ-17-0005 Постійний постачальник витратних матеріалів для принтерів та МФП Дата випуску:29 червня 2017 року ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Потенційні Учасники тендеру, які отрима...»

«Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Центр социальной помощи семье и детям "Родник" Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг по Калужской области. Наименование поставщика соци...»

«ООО "РН-Юганскнефтегаз" Ф.И.О., должность специалиста осуществляющего проверкуПроверяемая организация: Ф.И.О., должность, контактная информация ответственного лица (лиц) от проверяемой организацииОбъекты контроля Офис/ Участок на УНП:Дата про...»

«6 класс, серия нс 1, с теорией и делимостью ТЕОРИЯ. Сформулируйте и докажите признак делимости на 11, 25, 99, 101, 1001, 37, 13.1. В ряд выписаны 100 чисел. Первые два числа равны 1, а каждое число, кроме первого и последнего, на единицу меньше произведения двух соседних с ним. Чему...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.