WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

««азіргі заманы дстрлі емес діни аымдар» Жаа діни аымдара (Дстрлі емес діндерге) жаадан пайда болан (ХІХ немесе ХХ.), ешандай этноса атысы жо діндер жатады. ...»

«азіргі заманы дстрлі емес діни аымдар»

Жаа діни аымдара (Дстрлі емес діндерге) жаадан пайда болан (ХІХ немесе ХХ.), ешандай этноса атысы жо діндер жатады. Оларды діни ілімі наты мемлекет немесе халы тарихымен тере байланыспайды. Кейбір діни аымдар здерін саналы трде мемлекет пен оамдаы негізгі діндерге арсы. Кптеген пікірлер бойынша, дстрлі емес культтерді догматтары канонды догматтара арсы болып келеді. Жаа діни аымдар жиі дстрлі емес немесе альтернативті діндер деп атайды.Дстрден тыс діндер деп негізінен дниежзілік немесе лкен лтты діндерден блініп шыып, бір-бірімен косыла отырып, біріккен азіргі діндерді айтамыз. Оларды шыу себебі лкен саяси-леуметтік жне мдениетті жааруына байланысты, леуметтік-саяси здгерістермен, демографиялы козалыстармен жне де дстрлі діндерді ыпалыны лсіреуімен байланыстырылады.

здеріні діни ілімдеріні мазмнына, діни рсімдеріні аткарылуына арай жаа христиандык, жаа бадарламалык, оккультистік, жаа птшылдык болып блінеді. Екінші жаынан, олар ілімімен де йымдастыру жйесімен де ерекшеленеді. шінші ерекшелігі, оларды ілімі мен ресми тжірибесі синкреттілікпен жне дниежзілік діндерді кптеген каидаларын станушылыымен дамиды.

Дстрден тыс діндер белсенді миссионерлік ызметімен ерекшеленеді (сіресе жастар арасында). Жаа кзкарастын басшылары бл заманны «кнкарлыын» крсетіп, одан шыу жолдарын білетіндігін айта келіп, адамгершілік жолдары мен даналык аылды кілі ретінде здерін сынады.

Жаа діни аымдарды пайда болу себептеріне арай, зерттеушілер оларды саяси, дниетанымды, жеке леуметтік дерістермен байланыстырады.

Олара бірінші кезекте теріс кіл-кйді бастауы болан адамзатты аламды мселелерін жатызады. Жаа діндер, жалпы дін сияты, блдыр-компенсаторлыты, дниетанымды, реттеуші, коммуникативтік ызметін орындайды. Дстрлі емес діндер блдыр пішінде ажеттілік арым-атынаста, жанасушылыта, рухани жаынды арылы мірді тл бейнесін алпына келтіруге тырысады. Оларды біреулері зін мемлекетке жне оама арама - арсы ояды. Оны таратылуыны басты аспабы белсенді миссионерлік ызмет болып табылады. Дстрлі емес дінні басым кпшілігі жасспірімдерді амтуа тырысады. Негізгі миссионерлік жмыс ткізілетін леуметтік топ ретінде жастар болады. Дстрлі емес діндерде жасспірімдерді біртрлі пия инициациясыны жйесі, экзотикалы, ттеншелік тартады.Жаа діни аымдарды топтастырылуы.Жаа діндер зіні сипаты жаынан алуан трлі жне кп болады. азіргі дстрлі емес діни козалыстарды, сенушілік маызы бойынша діни дет-рыптары, рсімдік іс-рекеттері аркылы айырмашылыы болады. Олар саны жагынан те кп. Осы бір р трлі аымдарын елеулі белгілерімен е кем дегенде 5 топка блеміз:

1. Неохристианды бірлестіктер. Олар зіні христиандыа мраа деген бадарлауын млімдейді, алайда оны тсіндірмесі шін дстрлі христианды тн емес сызбалар пайдаланылады, шыыс діндерді элементтері амтылынады, аыр заманнын тез жаындауында тірек пайда болады. Олара ТМД - да таралан келесі йымдарды жатызуа болады: «Бірлестікті халыаралы шіркеуі», «дай балалары», «Соы сиетті шіркеуі» (Виссарион шіркеуі), «Богородты туысты», «А туысты» жне т.б. «Общество Сознания Кришны», «Тихоокеанский дзен - буддийский центр», «Миссия Божественного Света», «Трансендентальная медитация» жэне т.е.с.Неоориенталдык табынуды шыу тамыры Шыыстан, будда жне индуизм діндеріні осы заманга бейімделген трінен шыты. Будда діни аым - мистикалык жолмен, алашы дай жолын имманенті «ішкі» жолмен жандандыру. мір сріп трандарды барлыы иллюзия (иял), оны жасырын соында дайды шындык табиаты бар, ол гармониялы жне ділеттілік. Максат осы табиата р трлі дістермен, медитациямен косылу. Медитациялык рдіс (ойлану, сезіну, ішкі дниеге шкшиып кіл аудару, сырты коршаан дниеден безу), р трлі мантрлы сздер айтып, кайталау, кайталау рдісінде мистикалык маызы шыады. Діни сенімдік жаы екінші орына кетіп, бірінші орына акиат жола тсу, Гуруды беделіні артуы.

XX асырда шыкан деттен тыс діндерді тек трлерін санап шыуды зі де лкен жмыс. Сол себепті біз кеірек жне тереірек таралан кейбір трлеріне ана тотап теміз

Кейбір ілімдерде зіні жеке «Жаа ашулары», яни асиетті деп саналатын мтіндері (мысалы, Виссарионны «Соы сиеті») болады. Басалары канонды мтіндерден атты ерекшелінетін Інжілді з аудармаларын жне интерпретацияларын береді (мысалы, Иегова кугерлері жне мормондар).азіргі тада азастанда «Иегова кугерлеріні» 59 діни бірлестіктері тіркелген.«Игова кугерлері» - йымны негізі алаан Чарльз Тейз Рассел. Ол 1878 ж. Питсбургте зіні шіркеуін рды. 1884 ж Расселді рылан шіркеуі негізінде «Кзет мнараны, Інжілді жне трактаттарды оамы» йымдастырылды, ал 1931 жылдан бастап бл йым «Иегова кугерлері» деп аталынады. азастан территориясында «Иегова кугерлері» ілімні таралуы мен ауымдарды рылуы ХХ. 40-50 жж. болды.

Иегова кугерлеріні ілімі протестантимзнен пайда болды, біра негізгі христианды тсіндірмелер зіні жеке тсіндірмесіне ие болды. Оларды іліміне сйкес бірттас дайды есімі – Иегова болды. йымны мшелері Троицаны, яни дайды ш трыда тіршілік етуін (дай-ата, дай-бала жне асиетті рух трысында) абылдамайды. Олар Иисус Христосты дайды бірден-бір ипостасі емес, ал дайды е алашы жаратылуы, асиетті адам Михаил Архангелмен теестірілетін оны е жоары туындысы деп тсінеді. Иисус крестке емес, баанаа керілген деп Иегова кугерлері есептейді, соныдтан діни таба ретінде кресті пайдаланбайды. Икона мен крестке табынуды олар пта табынушылы деп санайды.Иегова кугерлері кез-келген мемлекетті шайтанны аруы ретінде санайды, олара скерде болуа, мемлекеттік нранды айтуа, сайлаулара атысуа, ресми рылымдарда ызметте болуа ата тыйым салынан, біра салытарды тлеуге болады. Иегова кугерлері ртрлі зайырлы йымдара енбейді. Олар ан юа арсы болады. Ал «Иегова кугерлері» соыса, Отан алдындаы борыштарын теуге арсы (пацифист). йткені олар мшелерін (жастарды)  адам  лтіретін ару стамау керек деген идеялогиямен трбиелейді.

Иегова кугерлеріні сенімі бойынша науас адама ан юа тиым салынады. Олар шін ан ю, тамаа ан олданумен бірдей деп тсінеді. «Организмге тамыр немесе ауыз арылы ан ю дай алдында кн болып есептеледі»- деп негіздейді. Бл мселе мірде кптеген проблемалар туызады. з мшелеріне жаыны, туысы, тіпті баласы ауруханада ауыр халде жатса да ан беруге рхсат етпейді. Баса неопротестантты йымдардан айырмашылыы Иегова кугерлері ішкілік ішуге тиым салынанмен сапасы жасы вино, коняк немесе виски ішуге рхсат етеді. Сонымен бірге блар аскетизмге бой алдырмайды, ораза стамайды. Бларды тсінігінше тнді алжыратпай, сананы тазалау бірінші ибадат болып есептеледі. Біра темекі шегуге ата трде тиым салады.

Кптеген христианды баыттар Иегова кугерлерін христиандар деп санамайды. Р-да улиелерді Иисус Христос Шіркеуіні (мормондар) алашы йымы 2000 жылы тіркелген болатын.Бл йымды 1830 ж. АШ-да Джоеф Смит рды. Оны лімінен кейін шіркеуді 12 апостолдарды шіркеу кеесі басарды, бл кеес ары-арай басару кеесіне ауыстырылды. Інжілден баса, мормондар зіні діни практикасында зіні жеке жазуларына да негіздейді, оларды ішінде «Мормон кітабы», «Ілім жне сиет», «Асыл інжу». Дж.Смит авторыны бл ш кітабы інжіл сияты те маызды болып табылады.Шіркеуді рсімдік тжірибесінде дстрлі христианды конфессияларды кілдері соыр сенімді жне неопта табынушылы деп аталатын діндер кездеседі. Шіркеуді йымдасуы ата иерархияа сйкес рылады: басында пайамбар трады, оны ол астында коллегия болады – 12 апостол жне 70 оушы. ауымны мшелері арасында асаалдар, діндар басшылары, стаздар, епископтар жне т.б. ерекшелінеді. Шіркеу мшелері міндетті трде десятина сияты салыты тлеу керек. Мормондар белсенді миссионерлік жмысты жргізеді, оларды ауымдары лемні кптеген елдерде бар.2. Неоориенталистік аымдар (баыттаушы сзінен - шыыс). Бл йымдарды негізіне шыысты діни-философиялы жйелер – индуизм, кришнаизм, буддизм, конфуцишылды т.б. жатады. детте, шыыс діни аымдар кп айта жасалынады жне батыс елдері шін те ыайлы трінде болады. Неоориенталисттік аымдара «Кришна санасы оамы», «Брахма Кумарис», «Трансцендеталды медитация», «Аум Синрике» сиятты йымдар жатады. Оларды ызметінде медитацияны оса, ртрлі психологиялы техникаларды кмегімен адамны ішкі ммкіндіктерін ашуа негізгі акцент жасалынады. Оларды ілімдеріні мазмны – медитация. Оларды медитациялы тжірибесі «жанды таруа» арналан. Мнда медитациялы тжірибені орындауда белгілі-бір сздер айтып, дыбыстар шыарып олара мистикалы маыз береді.азастанда айта тіркеуден «Кришна санасы оамны» 8 діни бірлестіктері тті: Кришна санасыны халыаралы оамы «Кришна санасыны озалысы» немесе «Харе Кришна озалысы» болып белгілі.

Кришналытар зін жиі вайшнавалытар (вайшнавалытар - Вишну дайыны сыйлаушылары) деп атайды. озалысты негіздеушісі Шрила Прабхупада (1896-1977 жж.) Индияда туды, 1965 ж. АШ-а оныс аударан, сонда 1966 ж. Кришна санасыны халыаралы ауымдасты оамын рды.

Кришнаитты діни мірінде маызды орынды аскеттік тжірибеге негізделген Адам з материалды денені ажеттіліктерін минимума дейін шектеу керек, тек солай ана ол зіні санасыны дегейін жне рухани байлыын жетілдіре алады. з-зін шектеу рекеті з ішінде пендешілік мірден жне барлы игіліктерден бас тартуынан трады. Кришнаизм атал трде зіні ізбасарларыны тртібін реттейді, атал азыты шектеулер бекітілген. Уаытты кп блігі медитациялара блінеді. азіргі тада бл аым бкіл дниежзінде ке таралан. Ізбасарларды кп блігі АШ-да жне европа елдерінде кездеседі. Индияны зінде Прабхупада ізбасарлары онша белгілі емес.3. Шайтанды топтар. Олара «Шайтан шіркеуі», ззіл культін жне е злымды антигуманды бірлестіктерді баса трлерін жатызуа болады. Олар здерін злымдыты таратушылар жне христиандыты антиподы деп санайды. азіргі заманы сатанизм кбінесе антихристианды баыттаы секталарды жне аымдардан трады. Оларды жалпы белгісі моральді белсенді трде абылдамау жне дай «тираниясымен» крес жргізетін арсылас ретінде шайтан образын идеалдандыру болып табылады. Негізінен шайтанды секталар дін мен моральдік дыретінен бас тартатын жастара сйенеді. Кбінесе жастарды мндай секталара енуді бірден-бір себебі – ол тылсыма деген енуіні штарлы жне есірткіні ызыына тсу. Сатана символикасы жиі кезде азіргі заманы жастар арасындаы субмдениетпен жне рок-музыканы кілдерімен пайдаланылады. Кейбір кезде сатанисттер интеллектуалды клуб ретінде жасырынады. Жасспірімдерді сиырлы кшті, бассыздыты, кш культіні болуы тартады.4. Саентологиялы ілім. Бл атау аылшын сзі science – ылым деген сзден пайда болды. Осы ілім ртрлі «арышты діндерді» (бір лгідегі кіл і– Рон Хаббардты «Саентология шіркеуі») біріктіреді. Оны «Дианетика: рухани денсаулыты замануаи ылымы» атты кітабы 1950 жылы баспаа шыып, саентология дамуыны басы ретінде болды. азіргі тада «Саентология шіркеуі» ата иерархиясы бар бкіл лем бойынша ке таралан жне бизнеспен, саясатпен, мдениетпен оса, мірді барлы салаларын амтитын йым болып табылады. Саентологиямен «Нарконон», «Криминон», «Хаббардты гуманитарлы орталыы», «Дианетика» оамы жне т.б. сияты йымдар тыыз байланысты. Саентологияны негізгі ілімі ретінде дианетика (ойлау туралы ылым) болады. Онда елестеуші трде ылымны жетістіктері психоанализ тжірибесімен, ылыми фантастиканы баса планеталара рухтарды келуі) жне шыыс діндеріні (айта туулыу идеясы) элементтері біріктірілген. «Саентология шіркеуімен» ткізілетін диагностикалы жне терапевтік тжірибе бкіл лемні медициналы мекемлер жаынан те ата сына алынатынын атап ту ажет.5. Оккультизм жне емдеулік культтер. Мнда мистикалы ілімдер, магия, теософия, спиритизм, астрология, сиырлы, емшілік жне т.б. ілімдер туралы айтылан. азастанда «Алля Аят», «Ата жолы» деген аымдар ке таралан.«Алля Аят» «Алля Аят» озалысты негізін ХХ. 90-шы жылдарда Алматы облысы йыр ауданы Чунджа ауылыны трыны Фархат Абдуллаев ( кбінесе Фархат-ата ретінде белгілі) жне оны йелі Нина салан.

йым зін «масатталан дін, ибадат» ретінде, Фархата ата ілімін оытуа атысандара барлы ауру-сыраттардан айыу жаынан крсете білді. Секталар мен тжірибеленетін бл ідіс 3 негізден трады. «мір формуласыны айтылуы, «Эткен чайыны олданылуы. (чай рамы тз жне сттен трады).,бл чайды асиеттілігі сондай, зінде лкен нергетикалы, кш уата толы сипаты бар сияты.

азастанда бастау алан «Алля Аят» озалысы кптеген ТМД елдерінде танымал болды. Секта Новосибирск аласында «Звезда селенной» деген журнал шыарып трды. Осы журналдаы мліметтерге араанда «Алля Аят» емдеушілері ауыр халмен психикалы аурулара душар болан. Зерттеушілерді айтуынша Фархат Ата дістері адама психалогиялы жне физикалы денсаулыына сер етеді. Ал табиатта жо кшке сенетін жне ылыма арсы дісімен ерекшеленеді. Сотты шешімі бойынша Аллея Аят йымыны рекеті азастанда засыз деп табылады. Ал зінен кейінгілерге мнгілік мырды уде еткен.Фархат-атаны зі бірнеше жыл брын айтыс болан.

«Ата жолы» йым 1997 ж апан айында «А жол» деген атпен пайда болды. Біраз уаыттан со Алматы аласында коммерциялы йым ретінде «Ата жолы» деп згертіліп 2001 жылы тіркелді. йым белгілі бір тлемді аыа адамды кез-келген аурудан айытырмас жне оны киелі улиеге згертуге уде береді. Осы курс емдеулері азастанны (Тркістан) сияты киелі отстік ірлеріне сапар шегіп лген ата-бабаларды ауруларына сыйынып солармен сйлесу негізінде тті. Адамды улиелік жне емдеу абілеті бар адамды барлы жамандытардан сатайтын жеке улие дегенге сендірді.ы орау оамдарыны мліметтері бойынша аржылы жадайын ктеріп отыран «Ата жолын» йымыны ізбасарлары. Ата жолы йымындаы олданылатын емдік діс-тсілдер халыты медицинадаы жне негізгі принциптеріне арама айшы келеді. Адамны психологиясына сер ететін жне аыл есін басаратын діс тсілдер олданылады. Сол себепті йымдаы дстрлі тжірибе жне табии кшке сенетін жне ислама арсы рекеттерден трады. 2009 жылды басында Алматы сот шешімі бойынша «Ата жолы» йымына тыйым салды. йткені азаматтарды денсаулыына ауіп-атер келеді.Бахаизм (бехаизм) – 19 асырда ислам секталарында зімен бірге жаа дінді жне кез келген соыса арсы тра алатын озалыс ретінде пайда болды. Бахаистер сол кездегі лемдік діндер ішінде ислам дінін синкретті жне е соы діндерді ішіндегі жаа ашылу деп санайды.Арнольда Тойнбиді пікірне тоталар болса: «Бахаизм ислам христиан жне лемдік мойындаан барлы діндермен те дрежедегі туелсіз дін боланыын масат ттты.Бахаиза бл-секта емес, ол баса лемдік діндер сияты зіндік дрежесі бар жеке стемдік ететін дін.» оны негізін салан Бахаулла атымен йгілі Мырза Хусейн Али. Бахайзмді оыту, синтез жасау, жне лемдік жне дстрлік діндерді негізін алаан оыту болып табылады. 2011 жылды басында жоспар бойынша азастанда 20 діндер бірлестігі рылуы крек еді. Біра кінішке орай, оларды ішінде 6 жергілікті діндік бірлестік ана тіркеуден тті.

Ахмадие ауымы. Бл дінні негізін салушы Мырза Гулап Ахмед Кадиани (1835-1908 жж).зіні зертеулерінде ол баса діндерді хал ахуалы негізнде е даты ран ретіндегі мсылмандарды ислам дінін баса діндерден ерекшелеп крсеткісі келді. «брінен брын христиан дінін жоары ойысы келді».Ахмадиа ауымы брінен брын миссионерлік жмыса назар аударады. Пкістанда ол саясатты озалыстара белсене ат салысып атысады. Бгінгі кнде Ахмадиа ауымы кптеген елдерде танымал, соларды атарында мсылман емес елдер (сіресе батыс елдері) жатады. Кптеген мсылмандытар Ахмадиа аумы мсылманды оама жатызбайды. Пкістанда Ахмадиа йымы алалы дрежесі бар орталы рды, сол жерде арнайы мамандарды оытып дайындатын университет орналасан. Исламды діни ызметкерлер ысым крсетуіні серінен Ахмадиа йымы Англияа оныс аударды. Ал оларды басты орталыы азір Лондонда орналасан. Ахмадиа ауымыны ізбасарлары ран крімді 60 тілде аударып жазды. Осы ауымны жеке меншік телеарнасы жне кптеген газет журналдары басып шыарылады. Кптеген дстрлі емес діндер аумы за уаыттан кейін алыпа келген ілім деп санайды. Біз кбінесе за уаыттан кейін алыпа келген деп-тек ана зімен бірге оама ауіп тндіретін адам денсаулыына зиянды жне зіні ізін жаластырушылара психикалы-материалды аман саулыын тілейтіндер деп санаймыз».Бір жыл брын, яни 2011 жылды 25 азанында «Діни ызмет жне діни бірлестіктер туралы» за з кшіне енді. Заны негізгі ережелерін іске асыру дін саласын ыты реттеуді тртіпке келтіруге ммкіндік берді.Діни бірлестіктерді айта тіркеу дерісі дер кезінде жасалан стті адам дер едік. Діни бірлестіктерді саны мен станатын діні туралы жаа деректер алынды. Елімізде айта тіркеу дерісі басталана дейін тіркеуде 4551 діни бірлестік боланы белгілі. 2012 жылды 25 азанында аяталан айта тіркеуден кейін оларды саны 3088-ге дейін ысарды.

Бларды саныны азаюы саны аз діни топтарды таратылуымен жне іс жзінде жмыс жргізбеген діни бірлестіктерді айта тіркеуден тпеуімен байланысты болды. Оларды атарында аты да заты да беймлім «Христово братство» (Христадельфиане), «Соы сиет шіркеуі» (Виссариондытар), «Альжан – Дом спасения», «Христиан ылым шіркеуі» діни бірлестіктері жне т.б.Брын ызмет атаран діни бірлестіктерді кейбірі з рылтай жаттарына дінтану сараптамасыны теріс орытындысын алды, олар Саентология шіркеуі, Бірігу шіркеуі (муниттер), Ахмадия жамааты, «Рухани жол» жне т.б.айта тіркеу кптеген ауымдарды діни станымын натылауа жадай жасады. Сарапшылардын жмысы негізінде діни бірлестіктерді жаа сыныптамасы жасалды. Елімізде бан дейін тіркелген 46 конфессия мен деноминацияларды 17-сі ана зады деп табылып отыр. Кезінде жекелеген діни бірлестіктер кейбір жадайларда жаылысып, дербес конфессиялар ретінде есептеліп кеткен болатын.Осыан орай, діни станымы бірдей діни бірлестіктер конфессия бойынша топтастырылды. Мселен, брын жеке конфессия ретінде есептелген «Назарянин» миссиясы, «Грейс», «Надежда», «Эммануил» ауымдары пресвитерианды шіркеулерді бір конфессиясы аясында топтастырылды. «Сун Бок Ым», «Новая жизнь», «Агапе», «Жатва», Толы Інжіл шіркеуі, «Благодать» секілді діни бірлестіктер елуіншілер шіркеулері рамына кірді.азіргі тадаы маызды болан мселені бірі бл- дстрлі емес діни озалыстарды ызметтерін ретке келтіру. Оларды рекеттері оамда негативті кзарастар  туызып, миссионерлік рекеттерінде белсенді трде жргізіп отыр. оам мшелеріні кпшілігі зіні тарихи, дстрлі діндерінен ауытып, секталарды жетегінде кетуде. Осыны негізінде  дстрлі отбасылы жне оамды арым- атынасты діни негізде бзылуы орын алып жатыр. Бл туралы мемлекет зірге за жзінде шара олданып жатан жо, тек оамда арсы пікір ана бар. Дстрлі емес діни озалыстарды ызметтерін за арылы реттеу керек.  Ол шін бізді еліміздегі діни ахуалды, діни атынастарды, сіресе оларды діс-амалдарын, аржылы кздерін, еліміздегі лтаралы жне дінаралы бірлік пен ттастыа тигізіп отыран залалдарын тере зерттеу керек.

 
Похожие работы:

«П О С Т А Н О В Л Е Н И ЕАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 01.10.2014 г. Ставрополь № 3296 О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 12.11.2013 № 4040 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хо...»

«Общие положения1.1 Настоящее Положение об учебной и производственной практике (далее Положение) определяет порядок организации и проведения видов и этапов практики студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВПО "РЭУ имени Г.В. Плехано...»

«Ноокенская территориальная избирательная комиссия (по состоянию на июнь 2017 года) №2163 Тоскоол с. Шайдан ул. Тоскоол № ФИО члена УИК Субъект выдвижения 1 Акматмлиева Тиллакан Органом местного самоуправления 2 Жаманбаева Урматкан Органом местного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Основи лісової екології і лісівництва методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної форми навчання Луцьк 2015 3061335267335 УДК 630*1(07) О 75...»

«ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 4-Ф (ЗАТРАТЫ) "ОТЧЕТ О ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)" (утверждена постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь № 93 от 3 августа 2016 г.) Представленные методологические...»

«Анализ работы 1 ступени обучения МОУ СОШ №68 за 2010 – 2011 учебный год В основу учебно – воспитательного процесса начальной школы МОУ СОШ №68 г.Липецка положены принципы гуманно – личностного образования, создания благоприятной образовательной среды для обучающихся: сохранения и укреплен...»

«ІППО КМПУ ім. Б.Д.ГРІНЧЕНКА ЗАВДАННЯ ІІІ (МІСЬКОГО) ЕТАПУ ОЛІМПІАДИЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2007-2008 н.р. 8 КЛАСУКРАЇНСЬКА МОВА І. Вибери одне з висловлювань, перепиши його. Це теза роздуму. Вислов свою згоду (або незгоду), аргументуй її. Сформулюй висновки. Висловлювання (обсяг – 0,5 сто...»

«Форма дополнительного соглашения к трудовому договоруДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к трудовому договору № _ от _ года г. Тольятти№"_"_20_г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" (ТГУ), именуемое в дальне...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.